Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 55/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul:

„(5) Amennyiben a bérlő lakhatásának megoldása érdekében építkezik, illetve jogerős építési engedéllyel rendelkezik és az építkezés tárgyát képező ingatlan miatt vagyona az 5. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyont meghaladja, bérleti jogviszonya 2 évre - különösen indokolt esetben további 1 évre -, de legfeljebb a használatba vételi engedély kiadásáig hosszabbítható meg.”

2. § A R. 6/D. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bérlő a nyugdíjasok házában lévő bérlakásra bérlőtársi szerződést köthet házastársával, élettársával, gyermekével, szülőjével és testvérével. A bérlőtársi szerződéshez a polgármester hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás feltétele, hogy a bérlővé váló személy a 6/B. § (1) és (5) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, és vagyona a külön jogszabályban *  meghatározott értéket nem haladja meg.”

3. § A R. 55. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„55. § A cserelakás biztosítására, illetve a cserelakáshoz kapcsolódó bérbeadói hozzájárulás megadására - a külön jogszabályban *  meghatározott esetekben - a polgármester jogosult.”

4. § (1) A R. 9. számú melléklet a)-c) pontja helyébe e rendelet Melléklete lép.

(2) A R. 9. számú mellékletének d) pontjában szereplő Házfelügyelői szolgálati lakások helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Házfelügyelői szolgálati lakások:

1. Dózsa Gy. u. 22.

2. Fő u. 22.

3. Nádasdi u. 1/a.

4. Sávház I. lh.

5. Sávház II. lh.

6. Sávház III. lh.”

Záró rendelkezés

5. § E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 55/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Eladási tilalom alatt álló házingatlanok jegyzéke

a) Szabályozási terv alapján bontandó lakóingatlanok

Sorszám Cím hrsz. lakásszám megjegyzés
1. Fő u. 16.
udvari földszintes épületek és terület
42 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’H2’ védelem és ’R16.’. régészeti terület
2. Fő u. 18.
udvari földszintes épületek és terület
43 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’H2’ védelem
3. Fő u. 22.
udvari földszintes épületek és terület
45 3 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’H2’ védelem és kötelező gyalogos átvezetés, kapuház, valamint ’R158’ régészeti terület
4. Fő u. 32.
udvari földszintes épületek és terület
402 4 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’MK’ - műemléki környezet
5. Fő u. 63.
udvari földszintes épületek és terület
638 Szabályozási Terv szerint átépíthető
6. Fő u. 64.
udvari épületek és terület
597 2 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’H2’ védelem és ’MK’ - műemléki környezet
7. Fő u. 74.
udvari földszintes épületek és terület
602 Szabályozási Terv szerint átépíthető
8. Fő u. 76. 603/1/A/2
603/1/A/3
603/1/A/4
603/2
603/3

2

1
1
Szabályozási Terv szerint átépíthetőUtcanyitás miatt közl.terület!
9. Fő u. 78. 604 5 Szabályozási Terv szerint közlekedési terület (utcanyitás)
10. Fő u. 82. 606/1-6 Szabályozási Terv szerint átépíthető, bővíthető
11. Irányi D. u. 15.
udvari földszintes épületek és terület
32 3 Szabályozási Terv szerint átépíthető
12. Irányi D. u. 17.
udvari földszintes épületek és terület
31 3 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’H2’ védelem
13. Kossuth tér 4. udvari földszintes és különálló emeletes épületek és terület 100 4 Szabályozási Terv szerint átépíthető, ’H2’ védelem és ’MK’ - műemléki környezet
14. Szántó u. 11. 581 10 Iparm.Szakközépisk.intézmény- területe
15. Szigetvári u. 117./B 6941/12 7 jelenlegi állapot nem konzervál-ható, a Szigetvári és Cukorgyár köz közötti déli tehermentesítő út nyomvonalába esik. Közlekedési terület.

b) műemlékek

1. Fő u. 34.
udvari földszintes épületek és terület
401-432 4 udvari épületek bontandók a Szabályozási Terv szerint, intézményterület

c) Egyéb házingatlanok

(az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet)

1. Sávház

2. Noszlopy G. u. 6.


  Vissza az oldal tetejére