Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, e rendelet 2. számú mellékletének 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 10 120 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.”

2. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 61/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1. Gyermeksírhely 25 évre: 15 650 Ft
2. Felnőtt sírhely 25 évre 19 430 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 21 140 Ft
Szegélysírhely 1 személyes (fél szegély) 21 210 Ft
Szegélysírhely 2 személyes 25 960 Ft
Szegély sarok sírhely 2 személyes 27 480 Ft
3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:
2 személyes kripta építésére 63 260 Ft
4 személyes kripta építésére 104 400 Ft
6 személyes kripta építésére 141 040 Ft
4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:
2 személyes kripta építésére 78 080 Ft
4 személyes kripta építésére 131 230 Ft
6 személyes kripta építésére 180 250 Ft
5. Urnahely 10 évre
Urnafülke 17 270 Ft
2 személyes urnafülke (kolumbárium) 22 250 Ft
4 személyes urnafülke (kolumbárium) 30 890 Ft
Urna elhelyezés kriptában 17 270 Ft
Urnahely sírban 17 270 Ft
Urnahely 20 évre
Urnasír 28 560 Ft
Urnakripta 28 560 Ft
6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett: 14 360 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

2. melléklet a 61/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Temetői létesítmények igénybevétele 27 920 Ft
Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3860 Ft
Sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás) 27 435 Ft
Szórás 11 300 Ft

2. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

Keleti temetőben 2130 Ft/munka
Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben 1800 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére