Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 68/2008. (XI. 20) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 41. §-a az alábbi (11)-(12) bekezdéssel egészül ki, egyben a korábbi (11) bekezdés számozása (13) bekezdésre módosul:

„(11) A Fonyódi utca - Jutai utca - Hajnóczi utca - Szent István utca által határolt telektömb területén belül az Lke-O/3 építési övezet telkein az építmények közötti (telepítési) távolság 4,0 m-re csökkenthető *  az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) az oldalkertre néző nyílászárók csak megfelelő tűzállósági határértékű *  üveg vagy egyéb szerkezettel alakíthatók ki;

b) az épületszerkezetek külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és párkányzatát legalább I - III tűzállósági fokozatú nem éghető anyagból kell kialakítani.

(12) A Mikes Kelemen utca északi irányú folytatásában az Lke-O/3 építési övezetben a telek minimális szélessége 20,0 m.”

2. § A R. 45. § (8) bekezdés 5. sora helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Vt-Z/5 Z 60 (70)  *  7.5-10.5 2.0 (2.4)  *  600 10 90 T

3. § A R.) 46. § (8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max. mértéke
%
Min. - max. építmény-magasság
m
Max. szintterületi mutató
m
2/m2
Min. telekterület
m
2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Vk-Z/1 Z 50 (60) 4.5-7.5 1.3 (1.7) 500 30 60 T
Vk-Z/2 Z 40 (60) 4.5-9.0 1.2 (1.8) 1500 30 50 T
Vk-Z/3K Z 40 (60) 4.5-10.5 1.5 (2.2) 4000 30 50 T
Vk-SZ/1 SZ 60 7.5-10.5 2.0 5000 20 80 T
Vk-SZ/2 SZ 50 8.0-14.0 2.0 2500 25 60 T
Vk-SZ/3K SZ 50 13,0 2,4 1000 25 60 T
Vk-SZ/4 SZ 40 4.5-9.0 1.2 2000 30 50 T
Vk-SZ/5 SZ 40 4.5-9.0 1.2 4000 30 50 T
Vk-SZ/6 SZ 40 4.5-7.5 1.0 2000 50 40 T
Vk-SZ/7 SZ 40 4.5-7.5 1.0 4000 50 40 T
Vk-SZ/8 SZ 30 3.5-5.0 0.3 2000 50 30 T
Vk-SZ/9 SZ 25 7.5-12.5 1.0 10000 40 35 T
Vk-SZ/10 SZ 20 4.5-7.5 0.5 5000 60 30 T
Vk-SZ/100 SZ 100 *  12.0-15.0 3.5 1500 0* 100 T
Vk-SZ/K SZ 45 4,5-20,0 2,0 5000 25 60 T
Vk-SZ/11 SZ 60 3.5-5,0 1,0 2000 20 60 T
Vk-SZ/12 ST 70 4,5-12,5 3,0 5000 15 85 T
Vk-SZ/13 SZ 50 16,0 2,4 1000 25 60 T

4. § A R. 60. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E § alkalmazása során kilátó építményekre a megengedett legnagyobb építménymagasság előírásai nem vonatkoznak.”

5. § A R. az alábbi 85/A. §-al és az ezt megelőző alcímmel egészül ki:

„Turisztikai erdőterület - Ee/1

85/A. § (1) Az Ee/1 övezetben a Deseda tó körüli erdők jelöltek, amelyek turisztikai célt szolgálnak.

(2) Az Ee/1 övezet területein belül a gyalogos és kerékpárutakhoz kapcsolódóan hidak, pihenőhelyek, esőbeállok, szociális létesítmények építhetők.

(3) Az övezetben:

a) a beépíthető legkisebb telekméret 50.000 m2 * ;

b) a beépítési mód: szabadon álló;

c) a beépítettség legfeljebb 0,5%;

d) a legnagyobb építménymagasság 9 m;

e) a legkisebb zöldfelületi arány 90%.”

6. § A rendelethez tartozó KSZT:

a) Külterületi szabályozási tervlap a közigazgatási határ- 67.sz. út- 0523 hrsz-ú út-0516 hrsz-ú út-természetvédelmi terület határ-Toponár D-K-i tervezett belterületi határ-Toponár belterületi határ- természetvédelmi terület határ által határolt tömb - a Deseda körül kialakítandó komplex turisztikai útvonalon tervezett létesítmények helyének kijelölése vonatkozóan - módosítása e rendelet 1. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

b) K16 tervlap a Városháza utca - Budai Nagy Antal utca - Noszlopy G.utca - Teleki utca által határolt tömb módosítása e rendelet 2. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

c) K17 tervlap a Damjanich u.-Pázmány Péter u.-Németh I. fasor-Tallián Gy.u. által határolt tömb - a Dési Huber közi tömbbelső építési övezetének - módosítása e rendelet 3. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

d) K9 tervlap a Fonyódi utca- Jutai út- Hajnóczy utca- Szent István utca által határolt tömb módosítása e rendelet 4. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

e) K 16, K 17 tervlapok a Bajcsy Zs. utca-Széchenyi tér-Fő utca-351/9 hrsz-ú köztér (Nagy Imre park)-Csokonai V.M. utca által határolt tömb - módosítása e rendelet 5. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

f) TOP3,TOP4 tervlapok a belterületi határ-Mikes Kelemen u. északi folytatása-Kócsag u. - Toponári u.-13762/2 hrsz-ú út-0442 hrsz-ú út-tervezett véderdő-véderdő által határolt tömb - Toponár, Mikes Kelemen utca és környékének - módosítása e rendelet 6. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

g) K 16 tervlap az Ady Endre utca északi tömbjének módosítása e rendelet 7. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

h) K 23 tervlap a Baross Gábor utca- Rákóczi tér - gr.Apponyi Albert utca - Laktanya utca által határolt tömb módosítása e rendelet 8. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

i) K 17 tervlap a Damjanich utca - 2142 hrsz-ú út - 2118/7 hrsz-ú Z/ez - Blaha Lujza utca - Kisgát utca - Malom árok által határolt tömb módosítása e rendelet 9. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően;

j) TOP3 tervlap a Kemping u.-tervezett belterületi határ-belterületi határ- Mikes Kelemen u. északi folytatása-Kócsag u. által határolt tömb - Toponár, Gém utca északi végén lévő 13008/39 hrsz-u telek szabályozása - módosítása e rendelet 10. számú mellékletét képező tervlapnak megfelelően módosul.

7. § (1) E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 44. § (3) bekezdése és a R. 10. számú melléklete hatályát veszti.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási tervlap: a közigazgatási határ- 67.sz. út- 0523 hrsz-ú út-0516 hrsz-ú út-természetvédelmi terület határ-Toponár D-K-i belterületi tervezet határ-Toponár belterületi határ- természetvédelmi terület határ által határolt tömb szabályozásának- a Deseda körül kialakítandó komplex turisztikai útvonalon tervezett létesítmények helyének kijelölésére vonatkozóan - módosítása

2. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K16 tervlap: a Városháza utca - Budai Nagy Antal utca - Noszlopy G. utca - Teleki utca által határolt tömb szabályozásának módosítása

3. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K17 tervlap: a Damjanich u.-Pázmány Péter u.-Németh I. fasor - Tallián Gy. u. által határolt tömb - a Dési Huber közi tömbbelső építési övezetének - módosítása

4. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K9 tervlap: a Fonyódi utca- Jutai út- Hajnóczy utca- Szent István utca által határolt tömb szabályozásának módosítása

5. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K 16, K 17 tervlapok: a Bajcsy Zs. utca-Széchenyi tér - Fő utca-351/9 hrsz-ú köztér (Nagy Imre park)-Csokonai V.M. utca által határolt tömb szabályozásának módosítása

6. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

TOP3,TOP4 tervlapok: a belterületi határ-Mikes Kelem u. északi folytatása - Kócsag u. -Toponári u.-13762/2 hrsz-ú út-0442 hrsz-ú út-tervezett véderdő-véderdő által határolt tömb szabályozásának - Toponár Mikes Kelemen utca és környékének - módosítása

7. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K 16 tervlap: az Ady Endre utca északi tömb szabályozásának módosítása

8. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K 23 tervlap: a Baross Gábor - Rákóczi tér - gr. Apponyi Albert utca - Laktanya utca által határolt tömb szabályozásának módosítása

9. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

K 17 tervlap: a Damjanich utca - 2142 hrsz-ú út - 2118/7 hrsz-u Z/ez - Blaha Lujza utca - Kisgát utca - Malom árok által határolt tömb szabályozásának módosítása

10. melléklet a 68/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

TOP3 tervlap: a Kemping u.-tervezett belterületi határ-belterületi határ- Mikes Kelem u. északi folytatása-Kócsag u. által határolt tömb - Toponár, Gém utca északi végén lévő 13008/39 hrsz-u telek szabályozása - módosítása


  Vissza az oldal tetejére