Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 70/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzat, vagy az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építtető beruházásában értékesítési célra épült lakást önkormányzat által nyújtott támogatással vásárolhat az a szociálisan rászoruló 35 év alatti, kaposvári munkahelyen foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállaló, akit a munkáltatója - fontos szakemberként - legalább 400 000 Ft lakáscélú munkáltatói támogatásban (vissza nem térítendő támogatás, vagy munkáltatói kölcsön) részesít és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint a külön jogszabályban4 meghatározott öregségi nyugdíjminimum hétszerese.”

2. § A R. a következő címmel és 23/A. §-al egészül ki:

„Középiskolai tanulók nyelvvizsga felkészülésének támogatása

23/A. § (1) Az önkormányzati fenntartású középiskolák kaposvári lakóhelyű tanulói elsősorban angol, német vagy francia C típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű emelt szintű nyelvi érettségi felkészülésének elősegítése érdekében támogatást igényelhetnek.

(2) A középiskola igazgatója annak a kaposvári lakóhelyű tanulónak jelentkezését fogadja el, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.

(3) A középiskola igazgatója méltányosságból elfogadhatja annak a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem megfelelő kaposvári lakóhelyű tanuló jelentkezését is, akinél:

a) a családban élő eltartottak száma 3 vagy annál több,

b) a szülő a gyermekét egyedül neveli,

c) a gyermek tartós betegségben szenved,

d) a szülő rokkant, vagy a háztartásban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,

e) a gyermek árva, illetve félárva.

(4) A nyelvi felkészítés csoportlétszáma legalább 6, legfeljebb 12 fő lehet.

(5) A támogatás odaítéléséről - a középiskolák tanulói létszámának, igényeinek, a nyelvoktatás eredményességének arányában - a polgármester dönt.”

3. § E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére