Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya a külön jogszabályban *  meghatározott adóalannyal azonos.

Az adó alapja és mértéke

3. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) *  A telekadó mértéke a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott Városközpont, Belváros I, Belváros II, Belváros III. városrendezési körzetben fekvő ingatlanok esetében 260 Ft/m2.

(3) *  Kaposvár közigazgatási területén a (2) bekezdésben nem jelölt területen a telekadó mértéke 155 Ft/m².

(4) *  A (2) és (3) bekezdéstől eltérően adózik az e rendelet mellékletében feltüntetett területen lévő és kereskedelmi tevékenység célját szolgáló telek tulajdonosa, továbbá a biztosítási, távközlési tevékenység és üzemanyagtöltő állomás célját szolgáló telek tulajdonosa, mely esetekben a telekadó mértéke 354 Ft/m2.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy más.

Adómentesség

4. § *  Adómentes a beépítetlen belterületi földrészlet (telek) közül az, amelyet a vállalkozónak nem minősülő adóalany tulajdonosa nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, és amely után magánszemélyek kommunális adóját fizeti.

5. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályt veszti a telekadóról szóló többször módosított 28/2003. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 72/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 80/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 73/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 40/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelet, 68/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 65/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 78/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelethez * 

A 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 3. § (4) bekezdés hatálya alá eső adótárgyak az alábbi utcák által körülhatárolt területen helyezkednek el:

1. Berzsenyi D. u. - Kanizsai u.- Vásártéri u. - Dr. Kaposváry Gy. u. - Malomárok - Vár u. - Áchim A. u. - 67-es út felhajtó ága által határolt terület

2. Ady E. u. - Noszlopy G. u. - Áchim A. u. - 67-es út lehajtó ága által határolt terület

3. 48-as Ifjúság u. - Honvéd u. - Sávház előtti útszakasz - Arany J .u. - Petőfi S. u. által határolt terület

4. Előd vezér u. - Álmos vezér u. - Kós Károly u. által határolt terület a 2886/6 helyrajzi számú ingatlan kivételével

5. Füredi u. - Raktár u. - a Kaposvár-Fonyód vasút vonala - az 5751/4 helyrajzi számú - 5746/4 helyrajzi számú-5746/19 helyrajzi számú- 5746/20 helyrajzi számú ingatlanok északi határa - Pipacs u.- Búzavirág u. által határolt terület

6. Petőfi tér - Budai Nagy Antal u. - és a Budai Nagy Antal utcát a Petőfi térrel összekötő belső út által határolt terület

7. 48-as Ifjúság útja - Hunyadi J. u. -Tallián Gy . u. -Damjanich u. által behatárolt terület

8. *  Árpád utca - Töhötöm vezér utca - Előd vezér utca által határolt terület a 2112/2 helyrajzi számú ingatlan kivételével


  Vissza az oldal tetejére