Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya a külön jogszabályban *  meghatározott adóalannyal azonos.

Az adó alapja és mértéke

3. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) *  Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.

Adómentesség

4. § * 

4/A. § *  (1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely üzemeltető az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, az önkormányzati adóhatóságtól beszerzett „Vendég és idegenforgalmi adónyilvántartást” (továbbiakban: vendégkönyv) papír alapon köteles vezetni.

(2) A vendégkönyvet a jegyző hitelesíti.

(3) A szálláshely üzemeltetője a vendégkönyvet a rendelet 2. mellékletében meghatározott bejelentőlap és nyilatkozat alapján folyamatosan vezeti.

(4) A vendégkönyv és a bejelentőlap az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 164. § (1) bekezdés szerinti elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak minősül.

5. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 33/2003. (VI. 20.) számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 73/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 81/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, 74/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 69/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, 66/2007. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2008. december 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

„Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartás” a beszedett idegenforgalmi adóról

Sor-
szám
Vendég neve Vendég születési
helye és ideje
Lakcíme Állampolgársága A vendég útlevelének vagy személyazonosító igazolványnak vagy vezetői engedélynek száma Érkezés napja Távozás napja Eltöltött vendég-
éjszakák száma
Ebből: mentes
vendégéjszakák
száma
Mentes vendégéjszakák jogcíme Adóköteles
vendégéj. száma
Beszedett IFA Kibocsátott számla, kp.szla,
nyugta sorsz.
Beszedett IFA önkorm. felé történő megfiz.
időpontja
IFA havi bevallás
időpontja
Megjegyzés

Mentes vendég éjszakák jogcíme: Bejelentőlap és nyilatkozat elnevezésű nyomtatványon szereplő a, b, c, d és e kategóriákból választható

2. melléklet a 80/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez * 

Bejelentőlap és nyilatkozat

Vendég neve
Állandó lakcíme
Születési hely, dátum
Állampolgárság
Útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély száma
Érkezés napja
Távozás napja
Eltöltött vendégéjszakák száma
Adómentesen eltöltött vendégéjszakák (Htv. 31. §)
a) 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
d) a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szeinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, Vállalkozás neve:


Kaposvári címe:Adószáma:
e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja)
Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.
A mentesség megfelelő jogcím oszlopánál „X” jellel kell a vendégnek a jelölést megtennie.

Kelt: Kaposvár, 201...év ......... hó ....nap

.................................
vendég aláírása
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 30. § (1) a) alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A Htv. 32. § a) pontja szerint az adó alapja a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. A Htv. 52. § 30. pontja szerint vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.

  Vissza az oldal tetejére