Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó szervként működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet, ezen belül alcímeket alkotnak a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása tekintetében az önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények. Ennek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetésében szereplő- nem intézményi kiadások e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet, ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §  * A Közgyűlés a Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetését

24 666 633 ezer Ft bevétellel,

28 414 464 ezer Ft kiadással és

3 747 831 ezer Ft hiánnyal,

a költségvetési létszámkeretet 2.863 főben állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 18 271 419 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 18 575 849 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 7 592 832 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 251 865 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 5 607 427 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 93 744 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 2 738 146 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a működési célú céltartalékot 1.923.760 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6 395 214 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 9 838 615 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 5 707 529 e Ft-ban

- a felújítások összegét 1 226 325 e Ft-ban

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 348 076 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 246 239 e Ft-ban

- a felhalmozási célú céltartalékot 1 020 916 e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) *  A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3 747 831 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 2 827 669 e Ft felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 615.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében felveendő Panel Plusz hitel, 304 430 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodás a bankszámla szerződésben rögzített 2009. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

(4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztési célhitel futamidejének éveiben a költségvetés összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történő lekötés formájában.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, valamint az intézményi támogatásokat intézményenként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a költségvetési szervek személyi juttatásai és járulékai előirányzatait a 2009. évi szabályozott béralap és járulékai alapján számított differenciált 0,5-1,25%-os zárolás figyelembevételével állapítja meg.

7. § A Közgyűlés a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg. A Közgyűlés a személyi juttatások és járulékaik előirányzatát a szabályozott béralap és járulékai alapján számított a Polgármesteri Hivatalnál 2%-os, a Gondnoksági feladatoknál 0,5%-os zárolás figyelembevételével állapítja meg.

8. § A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5., 6., 7. és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.

9. § A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék

10. § (1) *  A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát

1.174.636 ezer Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) Az energia- és közműdíjak, a köztisztasági díj 2009. évi emelkedésének ellentételezésére jóváhagyott céltartalék az intézmények részére, a villamosenergia és a gázenergia esetében a többletköltség 50%-ának, a szemétszállítási díj, a víz- és csatornadíj, a távhő és melegvíz díj esetében 80%-ának, a közvilágítás esetében 100%-ának megfelelő mértékig kerül év közben lebontásra a Városi Tűzoltóság és a Csiky Gergely Színház kivételével.

(3) A Közgyűlés működési célú általános tartalékot nem állapít meg, a fejlesztési célok megvalósításához 62.889 e Ft összegű általános felhalmozási tartalékot különít el.

Több éves kihatással járó feladatok

11. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 12. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

12. § A Közgyűlés a Cigány, a Horvát, a Lengyel és a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetését e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.

13. § A 2009. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatait a 14. sz. melléklet tartalmazza.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester legalább

a) a féléves, valamint a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, illetve

b) az éves beszámolót tárgyaló Közgyűlést megelőzően a tárgyévet követő év február 28-ig

a közgyűlést tájékoztatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

16. § (1) A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/1997. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a felújítási előirányzatokon belül elkülönített tartalékkeretek, az intézmény felújítási előirányzatokon belül az óvodai vizesblokk felújítási programra, a lakás és nem lakás bérlemények felújítási előirányzatán belül a szociális bérlakások újrahasznosítására, közérdekű elhelyezési feladatokra elkülönített keret, az út-, híd-, járdafelújítási előirányzatokon belül hídfelújítási keretösszeg, a fejlesztési kiadásokon belül a pályázatok előkészítésére, illetve tervezési feladatokra, kisebb közvilágítási fejlesztésekre, a buszvárók telepítésére, a földút- és járdaépítési programra elkülönített keretek, az önkormányzati működési kiadásokon belül kiadványokra, rendezvényekre, marketing és kommunikációs feladatokra, bontási feladatokra elkülönített keretösszeg, valamint a céltartalékon belül az Ifjúsági Keret, a Megyei-Városi Tudományos, Kulturális és Sport Keret, a polgármesteri keret, az állami, városi ünnepek megrendezésével, , a játszótér építési és felújítási programokra, az önkormányzati pályázati saját erőre és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra, az önkormányzati intézményi pályázatok saját erejére, kisebb kommunális kiadásokra elkülönített céltartalékok, továbbá a cigánygyermekek tanulmányi ösztöndíjára és a közművelődési programokra elkülönített keretösszeg, valamint az általános felhalmozási tartalék terhére a Cselekvési Tervben szereplő projektek vonatkozásában a Polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Közgyűlés által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első közgyűlésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatósága végzi.

17. § (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület a 16. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

19. § A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége a Rákóczi Stadion üzemeltetése eredményeként képződő vállalkozási tartalék a vállalkozási célú tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási célú egyéb kiadásokra, tárgyi eszköz felújításra, valamint sport célú támogatásokra használható fel.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

20. § (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, - bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

a) az intézményi ellátási díjakon és az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,

b) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,

c) vállalkozási tartalékából.

(2) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa a rendelkezésre álló pénzmaradvány összegét nem haladhatja meg, felhasználása a pénzmaradvány kiértesítését követően történhet a megfelelő kiemelt előirányzatokon.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az önkormányzat felé - részben önállóan gazdálkodó intézményenként - számol el a hozzá tartozó intézményeinek feladat-elmaradásairól.

(4) Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a „végleges feladatelmaradás miatti összeg,

- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek,

- amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből nem használt fel,

- a munkaadót terhelő járulékok előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,

- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó pénzmaradvány,

- a térítési díj bevételi többletből felügyeleti szervi hatáskörben bevont, kiadásra fordítható részén felüli maradvány,

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott támogatás módosított előirányzata és a teljesítési különbözete feletti (túlfinanszírozási) összeg,

- abban az esetben, ha a normatív állami hozzájárulások elszámolásánál az adott intézmény a tényleges mutatószámai alapján az önkormányzatnak a központi költségvetésbe visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor annak fedezetét - a célvizsgálat eredményétől függően - a felügyeleti szerv az érintett intézmény pénzmaradványa terhére elvonhatja.

(5) Amennyiben a pénzmaradványt terhelő elvonást az önkormányzat az intézmény pénzmaradványa terhére nem tudja teljesíteni, akkor a visszafizetés módjáról a Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyását követően is rendelkezhet.

(6) Jóváhagyott szabadon felhasználható pénzmaradványát a jogszabályi előírások figyelembevételével, az intézmény részére megküldött pénzmaradvány kiértesítésben foglaltak szerint használhatja fel.

(7) A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány indokolt esetben kivételesen zárolható.

(8) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, költségvetését az alábbiak szerint módosíthatja:

a) Dologi, működési célú támogatásértékű kiadás, szociálpolitikai támogatás és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.

b) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.

c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a közgyűlési rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

d) Kiadási főcsoportjain belül a részelőirányzatok között az előirányzatokat - az elszámolási kötelezettséget érintő főkönyvi számlák kivételével - megváltoztathatja.

e) Államháztartáson kívüli átadásait saját hatáskörben nem módosíthatja.

f) Saját bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az élelmezéssel összefüggő bevételek és az egyéb intézményi ellátási díj bevételek kivételével) megváltoztathatja.

g) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.

h) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

(9) A személyi juttatások előirányzatának - feladatelmaradással és az elszámolások kapcsán esetlegesen felmerülő kiegészítéssel korrigált - módosított maradványa a következő évben a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható jutalom kifizetésére. E kifizetés valamennyi forrásból a rendszeres személyi juttatási előirányzat a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 58-59. §-a szerinti mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom.

(10) Személyi juttatás és járulékainak maradványa más kiemelt előirányzat terhére nem növelhető.

(11) A jubileumi jutalom, végkielégítés, betegszabadság, felmentés, időarányos 13. havi juttatás, illetve az ezzel jellegében azonos juttatás és járulékai, továbbá az energia- és közműdíjak emelkedésével kapcsolatos előirányzatok lebontására az önkormányzat céltartalékból az intézmény igénylése alapján kerülhet sor. Ez alól kivétel a Hivatásos Tűzoltóság és a Csiky Gergely Színház, mely intézmények ezen kiadásaikat eredeti előirányzatként tervezik meg.

(12) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben a félévkor beterjesztett rendelet-módosításkor kerül sor.

(13) Az önállóan gazdálkodó intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét - részben önálló intézmények szerinti bontásban - negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

21. § (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt bérzárolás miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete intézményi kezdeményezésre felügyeleti hatáskörben az intézmény egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére - kivéve a többletbevételből történő kifizetést - csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(6) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

22. § A képviselő testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

23. § Az 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

24. § Az önkormányzat intézményei éven túli kötelezettséget csak a Közgyűlés jóváhagyásával vállalhatnak.

25. § Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Közgyűlés az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

26. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.

27. § A Közgyűlés a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

28. § Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának - a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

29. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdésében a szennyvíz szippantási költségek mérséklésére a csatornázatlan területen élő kaposvári lakosok részére megállapított támogatás mértéke 600 Ft/m3.

Záró rendelkezés

30. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1-mu melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1a. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1b. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1c. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1d. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

1e. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

3a. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4.1. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4.2. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4a. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4b. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

4b.1. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

11.1. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

11.2. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

13. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

14. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

14a. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

14b. melléklet a 3/2009. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére