Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 11. § (2) bekezdés a/4.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a/4. amennyiben a fentiek alapján az előkert mérete egyértelműen nem határozható meg, ott az építésügyi hatóság meghatározhatja.

2. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Ahol a (2) bekezdés előírásaival egyértelműen nem határozható meg a tetők hajlásszöge, ott az építésügyi hatóság meghatározhatja.”

3. § (1) A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Városközpont és a helyi védelem alatt álló területeken a tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formá(ka)t kell alkalmazni a környezetben jellemző helyi karakter figyelembe vételével. Magastető 30-45 fok közötti hajlásszöggel, pikkelyes, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel létesíthető, - kivéve a kiegészítő funkciójú épületeket. Ettől való eltérést az építésügyi hatóság engedélyezhet.

A magastetőt csillogásmentes felülettel kell kialakítani a településképbe illő, jellemzően piros, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben.”

(2) A R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nem zártsorú beépítési módú épületek esetén épületrész kinyúlása közterület fölé - kivéve az ereszt és az előtetőt és erkélyt - 12 méternél keskenyebb utcákon nem engedélyezhető, 12 méternél szélesebb utcákon legfeljebb 0,6 méter lehet, a közterület kezelőjének hozzájárulásával.

A közterület fölé kinyúló épületrész homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület utcai homlokzati hosszának az 1/3-át.”

4. § A R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A város közigazgatási területén hirdető-berendezés csak a külön rendeletben *  meghatározottak alapján helyezhető el.”

5. § A R. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Városközpont területén külön jogszabályban *  meghatározott közművelődési intézmény elhelyezésére szolgáló létesítmény bővítése esetében - amennyiben a KÉSZ az adott tömbben mélyparkoló kialakítását lehetővé teszi, annak megvalósításáig - az OTÉK előírásai szerinti gépjármű elhelyezés mértékének minimum 50%-át *  kell megépíteni.”

6. § (1) A R. 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Antennát, antennatartó szerkezetet, gyermek-, egészségügyi-, szociális-, létesítmény telekhatárától légvonalban mért 500 méteren belül, távközlési és hírközlési célú antennát a telekhatártól légvonalban mért 200 méteren belül nem lehet létesíteni.”

(2) A R. 26. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Helyi természetvédelmi területen, illetve helyi építészeti értékként védett épületen, területen, illetve azok határvonalától légvonalban mért 300 méteren belül antenna, antennatartó szerkezet nem helyezhető el.”

7. § A R. 42. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az Lf-O/1 építési övezet Kaposfüredi út - Szőlőhegyi út - belterületi határ által határolt részén a kialakítható új telek szélessége minimum 14,0 m, mélysége minimum 50,0 m.”

8. § A R. 45. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A (4) bekezdésben megjelölt területen minden olyan építési-fenntartási munka, amely az épület közterület felől látható homlokzatát érinti (beleértve a portálok, kirakatok színezésének megváltoztatását is) csak a külön jogszabályban *  és önkormányzati rendeletekben *  foglaltaknak megfelelően építési engedély vagy bejelentés tudomásul vételével végezhető.

9. § A rendelethez tartozó KSZT:

a) K12 sz. tervlap a Dr. Guba Sándor utca - KÖu-TGy jelű települési út - Nagygát utca - Izzó utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

b) K17-K23-K24-K18 sz. tervlapok a Cukorgyárköz út ((Gksz/8/f (KÖu)) - Baross Gábor utca - Kaposvár-Dombóvár vasútvonal - Pécsi utca által határolt tömb részletére vonatkozóan e rendelet 2. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak,

megfelelően módosul.

10. § (1) E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 7. § (3) bekezdéséből „a Városi Főépítész és a Tervtanács véleményének kikérésével és a megadott állásfoglalás betartásával” szövegrész, a R. 7. § (4) bekezdéséből „a Városi Főépítész véleményének kikérésével és a megadott állásfoglalás betartásával” szövegrész, a R. 11. § (8)bekezdése, a R. 16. § (3) bekezdéséből „amennyiben Városi Főépítész ezt előírja” szövegrész, a R. 17. § (4) bekezdéséből „az Önkormányzati Tervtanács véleménye alapján” szövegrész, a R. 25. § (1) bekezdése, a R. 41. § (4) bekezdés b) pontja, a R. 55. § (5) bekezdésében „a Városi Főkertésszel egyeztetett kertészeti megoldással” szövegrész, 107. § (3) és (4) bekezdése, a R. 8. számú mellékletében „A tervezett létesítmény környezetében várható egyéb tervezett beépítések bemutatásával együtt, az önkormányzati főépítész által meghatározottak szerint” szövegrész hatályát veszti.

(3) E rendelet 5. §-a a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

Kaposvár, 2009. február 26.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 14/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

K12 sz. tervlap a Dr. Guba Sándor utca - KÖu-TGy jelű települési út - Nagygát utca - Izzó utca által határolt tömb részlete

2. melléklet a 14/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

K17-K23-K24-K18 sz. tervlapok a Cukorgyárköz út ((Gksz/8/f (KÖu)) - Baross Gábor utca - Kaposvár-Dombóvár vasútvonal - Pécsi utca által határolt tömb részlete


  Vissza az oldal tetejére