Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § A Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret (a továbbiakban: Támogatási Keret) kezelője a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).

A Keretből támogatás pályázati eljáráson kívül is adható.”

2. § A R. 19. § (1) bekezdése az alábbi 6. ponttal egészül ki:

„6. Kaposvár közigazgatási területén székhellyel rendelkező, átmeneti krízishelyzetben lévő gazdálkodó szervezet kaposvári állandó bejelentett lakcímmel rendelkező munkavállalóinak Kaposvár közigazgatási határán kívüli, bejegyzett, működési engedéllyel rendelkező telephelyére a munkáltató által szervezett utaztatás, továbbá e rendeletben nem szabályozott egyéb módon történő megtartása.”

3. § A R. 20. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) és (8) bekezdés számozása (8) és (9) számozásra változik:

„(7) A 19. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt támogatás mértéke a munkaadó által kifizetett és igazolt utaztatási költség legfeljebb 50%-a maximum 6 havi időtartamra. A támogatás a személyszállításra vonatkozó szerződés és számla, ill. menetlevél bemutatását követően folyósítható.

Egyéb módon történő munkaerő megtartás esetén maximum az igazoltan megtartott munkavállaló munkaadót terhelő bér- és járulékai 50% -a fizethető ki támogatás címén legfeljebb 6 havi időtartamra.”

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére