Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 39/2007. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet figyelembe vételével Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kaposvár Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról szóló 39/2007. (X. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, feltéve, ha a vállalkozás tevékenységét Kaposváron folytatja.”

2. § A R. 3. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet és a közhasznú társaság, valamint az Európai Unió tagállamaiban vállalkozási tevékenység végzésére jogosult személy vagy szervezet.”

3. § A R. a következő 13/A. §-al egészül ki:

„13/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

4. § (1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 6. § (2) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére