Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló, többször módosított 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló, többször módosított 5/1998. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma helyébe az alábbi preambulum lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az összegyűjtött szennyvizet a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, I. számú Szennyvíztelepre, Kaposvár, Szennyvíztelepi út 2., az erre a célra kialakított műtárgyban kell szolgáltatónak ürítenie. Belépéskor a szolgáltató az „ellenőrző szelvény” ürítőhelyen maradó példányát a szennyvíztelepen leadja”

3. § A R. a következő 10/A. §-al egészül ki:

„10/A. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

4. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére