Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 65/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló, többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Támogatási Keretből nyújtható támogatásra pályázatot nyújthat be Kaposvár megyei jogú város közigazgatási területén munkahelyet teremtő vagy megőrző:

a) egyéni vállalkozás,

b) jogi személyiségű gazdasági társaság,

c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,

e) az Európai Unió tagállamaiban vállalkozási tevékenység végzésére jogosult személy vagy szervezet.

2. § A R. a következő 30/E. §-al egészül ki:

„30/E. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.”

3. § E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. szeptember 24.

Szita Károly dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére