Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 96/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

1. § Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 41. § (13) bekezdéséhez tartozó táblázat az alábbi 27. sorral, az

Lke-O/8 építési övezettel egészül ki:

Övezeti jel Beépítési mód Beépítés max.
mértéke
%
Min. - max.
építmény-
magasság
m
Max. szintterületi mutató
m2/m2
Min. telekterület
m2
Min. zöldfelületi arány
%
Szint alatti beépítés
%
Közműve-
sítettség
Lke-O/8 O 45 *  3.0-5,0 0.60 450 30 *  40 T

2. § A rendelethez tartozó KSZT:

K9 tervlap Lakóterület - kertvárosi építési övezet - beépítési százalékának módosítása a kialakult állapotnak megfelelően Kanizsai utca - Vasút köz - Árvaház utca - 9243 hrsz.-ú út - által határolt tömbben, e rendelet mellékletét képező mellékletnek megfelelően módosul.

3. § E rendelet 2009. december 15. napján lép hatályba

Kaposvár, 2009. december 10.

Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 96/2009. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

K9 tervlap. Lakóterület - kertvárosi építési övezet - beépítési százalékának módosítása a kialakult állapotnak megfelelően, Kanizsai utca - Vasút köz - Árvaház utca - 9243 hrsz.-ú út által határolt tömb részlete


  Vissza az oldal tetejére