Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2010. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló - többször módosított - 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § b) és c) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) aki Kaposvár közigazgatási területén használt vagy új építésű lakást vásárol vagy épít, valamint

c) akinek a megvásárolni vagy építeni kívánt lakása legfeljebb egy szobaszámmal haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban *  meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét.”

2. § A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő lakásvásárlási vagy építési támogatást nyújt az e rendeletben és külön önkormányzati rendeletben *  szabályozott feltételek szerint, az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében Lakáscélú Támogatási Keret céljára megállapított előirányzat terhére és annak mértékéig.”

3. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A támogatás mértéke 60 m2-nél kisebb alapterületű lakás vásárlása vagy építése esetén 500 000 Ft, 60 m2-nél nagyobb alapterületű lakás vásárlása vagy építése esetén 750 000 Ft.”

4. § A R. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A megvásárolt vagy épített lakásra a támogatás összege erejéig jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az Önkormányzat javára bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.”

5. § A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A támogatás iránti kérelem a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsághoz (a továbbiakban Bizottság) nyújtható be folyamatosan az erre a célra rendszeresített adatlapon, melyhez csatolni kell a lakás adásvételi (elő)szerződését, mely tartalmazza az árengedményt és a támogatásokat, vagy új lakás építése esetén az építtető nyilatkozatát a vételárengedmény biztosításáról, valamint az esetleges egyéb jogosultak hozzájáruló nyilatkozatát a biztosítékokról.”

6. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzat, vagy az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építtető beruházásában értékesítési célra épült lakást önkormányzat által nyújtott támogatással vásárolhat vagy építhet/építtethet és így vissza nem térítendő támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló 35 év alatti, kaposvári munkahelyen foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállaló, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint a külön jogszabályban *  meghatározott öregségi nyugdíjminimum hétszerese.”

7. § (1) E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 5. § a) pontja, 12. § (2) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére