Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók üzemeltetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kt.) 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet területi, tárgyi, személyi hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén, a Kt-ben meghatározott várakozási területen, valamint a közhasználatra átadott területeken fizetőparkolóként kijelölt várakozóhelyekre terjed ki.

(2) *  Nem tartozik a rendelet hatálya alá a közterület filmforgatási célú használatával összefüggő fizetőparkolók igénybevétele.

2. § (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi kaposvári önkormányzati fizetőparkolót igénybe vevő közúti járműre, kivéve:

a) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerel járművet;

b) a hibaelhárítási munkák végzésére igénybe vett járművet, a munkavégzése időtartamára;

c) a kétkerekű járművet;

d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt szállító személy járművét, amennyiben mozgáskorlátozott igazolványát a 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el;

e) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművét.

3. § A rendelet hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizetőparkolót igénybe vevő gépjármű vezetőjére, amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármű tulajdonosára, illetve üzemben-tartójára.

2. A fizetőparkolók jelölése, helye, igénybevétele, üzemeltetése

4. § (1) Fizetőparkolók azok, amelyeket a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerint: „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

(2) A fizetőparkolók felsorolását és övezeti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Fizetőparkoló csak szilárd burkolatú, vagy mechanikailag stabilizált területen jelölhető ki.

5. § (1) A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet és e rendelet szabályai szerint lehet.

(2) *  A fizetőparkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell közölni:

a) a fizetőparkoló üzemeltetési idejét;

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét;

(3) *  A parkoló automatákon jól láthatóan jelezni kell:

a) a várakozási díj mértékét (egységárát (Ft/óra));

b) az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét, telefonszámát.

(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(5) Üzemeltetési időn kívül a fizetőparkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.

6. § *  A fizetőparkolókat a Kaposvári Parkolási Kft. üzemelteti.

7. § A fizetőparkolók üzemeltetési idejét az 1. melléklet tartalmazza.

3. Díjfizetés, díjmentesség, pótdíj

8. § (1) A várakozási díjak, a minimális díj és a pótdíjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A Kaposvári Parkolási Kft. közérdekű célból eseti jelleggel – a Polgármester előzetes jóváhagyásával – a parkoló térítésmentes használatát engedélyezheti, illetve dönthet a parkoló rendezvény céljára történő lezárásáról, a rendező szerv, vagy személy írásbeli kérelmére.

9. § (1) A várakozási díjat előre kell megfizetni a megfelelő időre szóló parkolójegy, parkolókártya, bérlet, vagy mobiltelefonos szolgáltatáson keresztül felhasználható előfizetési díj megváltásával.

(2) *  Parkolójegyet váltani a parkoló automatáknál készpénzért, illetve parkoló kártyával lehet. Parkoló kártya váltható a Kaposvári Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodájában a 2. melléklet 2. pontja szerint.

(2a) *  Parkoló bérlet a Kaposvári Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodájában a 2. melléklet 2/b. pontja szerint vásárolható.

(3) Utólagos fizetés az általános forgalmi adóval növelt alapdíj és ezen felül – a Kt-ban meghatározott módon – pótdíj ellenében lehetséges.

10. § (1) *  A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel kell igazolni.

(2) *  A parkolójegy a jegyvásárlás időpontját megelőző 5. perctől kezdődően jogosít várakozásra.

(3) A megváltott jegy a rajta feltüntetett, helyváltoztatás esetén az azonos vagy alacsonyabb díjzónán belül lévő parkolóhelyre és időtartamra érvényes.

(4) *  Az érvényes jegyet, vagy a mozgásában korlátozott személy a parkolási igazolványát a gépjárműben az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható módon kell elhelyezni úgy, hogy az érvényességéről az ellenőr meg tudjon bizonyosodni.

11. § *  (1) A Polgármester írásbeli kérelemre

a) *  Somogy vármegye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében mandátumhoz jutott országgyűlési képviselő részére mandátuma lejártáig;

b) Országos listáról mandátumhoz jutott országgyűlési képviselők részére mandátumuk lejártáig, amennyiben Kaposváron állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek;

c) Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, polgármestere, alpolgármestere részére a megbízatás lejártáig;

d) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aljegyzője, főmérnöke, igazgatói, irodavezetői, főépítésze részére a közszolgálati jogviszonyuk fennállásáig;

e) *  Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője és az általa kijelölt munkatársa részére foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig;

f) Kaposvár Megyei Jogú Város egészségügyi ellátásában területi ellátási kötelezettséggel foglalkoztatott felnőtt és gyermek háziorvosok és fogorvosok részére a területi ellátási kötelezettség fennállásáig, továbbá a város egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő orvosok részére;

g) *  Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén védőnői feladatot ellátók részére a szolgálat fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

h) Kaposvár Megyei Jogú Város háziorvosi ellátásához kötődő otthonápolási feladatokat ellátó egészségügyi dolgozók részére az ellátási kötelezettség fennállásáig, a munkáltató által igazolt munkavégzési célú saját személygépkocsi használat esetén;

i) *  Somogy Vármegye Közgyűlésének Elnöke részére;

j) Kaposvár városban kiemelkedő jelentőségű gazdasági, közigazgatási, kulturális, valamint szolgáltató tevékenységet végző személy, vagy szervezet részére a Polgármester egyedi hozzájárulása alapján összesen 30 db

egy gépkocsira vonatkozó, a 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó, a Kontrássy közi parkolóház és III. övezeti mélyparkoló kivételével a város minden fizetőparkolójába érvényes díjmentes parkolási jogosultságot adhat.

(2) *  A Polgármester írásbeli kérelemre az állandó bejelentett lakása mellett lévő fizetőparkolóra szóló 14. §-ban foglaltak szerint megújítandó díjmentes parkolási jogosultságot adhat annak a kaposvári állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárnak a részére aki:

a) a személygépkocsi tulajdonosa, vagy üzemben tartója és

b) személygépkocsiját lakása mellett csak fizetőparkolóban tudja tartani és

c) állandó bejelentett lakóhelyétől számított 500 méteren túl rendelkezik garázstulajdonnal.

(2a) *  A (2) bekezdésben meghatározott jogosultság a kérelmező lakcímváltozásáig, vagy a személygépkocsi tulajdonban tartásáig, üzemben tartásáig érvényes lakásonként egy gépkocsira igényelhető. Amennyiben a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen lakó másik személy további személygépkocsival rendelkezik, és megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak, úgy lakásonként további egy személygépkocsira éves parkoló bérletet vásárolhat 65%-os kedvezménnyel.

(3) A Polgármester írásbeli kérelemre az önkormányzat lakásrendeletében maghatározott, a Csiky Gergely Színház szolgálati lakásaiban tartózkodási hellyel rendelkező színészek részére az általános szabályok szerint díjmentes parkolási jogosultságot adhat a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

(4) A Polgármester a „Kaposvár Kártya” tulajdonosa részére a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén 1 db – a város fizetőparkolóiban a Kontrássy közi parkolóház és a III. övezeti mélyparkoló kivételével érvényes – szombati napokra 8.00 – 12. 00 óra közötti időszakra vonatkozóan díjmentes parkolási jogosultságot adhat.

(5) *  Az önkormányzat a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező, tisztán elektromos környezetkímélő gépkocsik számára – a Kontrássy közi parkolóház, a III. övezeti mélyparkoló és a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló kivételével – a város minden fizetőparkolójában díjmentes parkolást biztosít.

(6) *  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendeletének 3. § (3) és 4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Kaposvár Kártya hétköznap 15%-os üzletpolitikai kedvezménnyel kedvezményes parkolásra jogosít az e rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, amennyiben a Kaposvár Kártyához kapcsolódó kedvezményes parkolásra jogosító parkolókártya kiváltásra került. A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkolóba Kaposvár Kártya kedvezmény csak a parkoló bérletek esetében érvényesíthető.

(7) *  A bölcsődéket, óvodákat és általános iskolákat (továbbiakban: intézmények) határoló utcákra vonatkozóan kedvezményes bérlet váltható az alábbi feltételekkel:

a) bérlet kiváltására az intézménybe járó gyermek közeli hozzátartozója jogosult,

b) *  a bérlet intézménylátogatási igazolás vagy a gyermek érvényes diákigazolványának másolata vagy a közreműködő intézmény által kiadott, az érvényes diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás alapján váltható ki, legfeljebb az általános iskola 4. tanévének befejezéséig,

c) *  a bérlet díja bruttó 1100 Ft/év

d) a bérlet az intézményt közvetlenül határoló utcákban jogosít parkolásra az intézmény nyitvatartási napjain reggel 9 óráig és délután 15–17.30 óra között.

12. § *  A Polgármester a polgármesteri hivatal épületében dolgozó, valamint a polgármesteri hivatal épületébe meghívott hivatalos személy részére a III. övezetben eseti díjmentes parkolást engedélyezhet.

13. § (1) *  A 11. § (2) (2a) és (4) bekezdésében meghatározott természetes személyek részére díjmentes parkolási jogosultság akkor adható, kedvezményes bérletvásárlás akkor biztosítható, ha a kérelemben meghatározott személygépkocsi a kérelmező tulajdonát képezi vagy annak üzembentartója, a kérelmező rendelkezik a kérelem tárgyát képező gépjárműre érvényes forgalmi engedéllyel.

(2) * 

(3) * 

14. § *  (1) *  A 11. § (1)–(3) bekezdései alapján a díjmentes parkolásra jogosultak e jogosultságukat regisztrációs díj megfizetése ellenében gyakorolhatják.

(2) A regisztráció díja 3.500,-Ft + ÁFA, illetve évenkénti érvényesítési díja 1.000,-Ft + ÁFA. Amennyiben az adott évben a díjmentes parkolásra jogosult az érvényesség időtartama alatt gépkocsit cserél, lakóhelyet változtat, úgy a regisztráció átírásának díja 1.000,-Ft + ÁFA.

(3) A díjmentes parkolásra jogosultság a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényes.

15. § *  (1) A díjmentes parkolásra jogosultság másra nem ruházható át.

(2) *  A díjmentes parkolásra jogosultsággal rendelkező 11. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott természetes személy a lakcímében, valamint a gépjármű tulajdonjogában, üzemeltetési jogában bekövetkezett változást tizenöt napon belül köteles bejelenteni Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosult a nyilvántartásból törlésre kerül.

16. § (1) *  A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését a Kaposvári Parkolási Kft. és a közterület-felügyelet bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A jogosulatlan használatért a 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott pótdíjat kell fizetni.

(3) *  Jogosulatlan használatnak minősül a parkolóhely igénybevétele:

a) utólagos fizetés esetén (érvényes parkolójegy hiányában);

b) előre megfizetett várakozási idő elteltével a parkolóhely további díjfizetés nélküli igénybevétele esetén a Kt. 15/C. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam elteltével;

c) ha érvényes parkolójegy, mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa nincs a gépkocsiban jól látható módon elhelyezve.

d) Kaposvár Kártyához kapcsolódó kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén.

(4) Jogosulatlan használat esetén a pótdíjfizetési felszólítást a gépkocsi szélvédőjére kell helyezni.

(5) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni.

(2) *  A pótdíjat csekken, vagy nyitvatartási időben a Kaposvári Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodájában, készpénzben kell megfizetni.

(7) Amennyiben a pótdíjfizetési kötelezettségének a jogosulatlan használó a Kt-ban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, úgy az üzemeltető vele szembeni igényét a Kt. 15/D. §-ában meghatározott módon érvényesíti.

(8) *  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Kaposvári Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság a parkolási díjból, pótdíjból eredő jogviták rendezése érdekében, nemperes eljárások során meghatalmazottként eljárhat.

(9) *  Amennyiben a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és a várakozási díj felszámításának kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, a parkolójegyet a pótdíjfizetési felszólítás kiállításától számított 3 munkanapon belül a Kaposvári Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodáján kell bemutatni, vagy a parkolas@kkh.hu email címre elküldeni. Amennyiben a bemutatott vagy beküldött parkolójegy jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, a szolgáltató a várakozási díj és pótdíj-tartozást törli a nyilvántartásból.

16/A. § *  (1) Ha a mobil díjfizetés indításakor a gépjármű üzembentartója a forgalmi rendszám bevitele során legfeljebb két karakter vonatkozásában hibát vét, és az emiatt kiállított pótdíj értesítő ellen a várakozási esemény rögzítésének napjától számított legfeljebb 10 napon belül törlési kérelmet nyújt be, úgy egy forgalmi rendszámra tekintettel, naptári évente egy alkalommal a fizetőparkoló üzemeltetője jogosult a pótdíjkövetelésről lemondani.

(2) Ha a várakozási övezeten belül a mobil díjfizetés megindítására drágább övezet kódszámának felhasználásával kerül sor, az emiatt kiállított pótdíjértesítő ellen emelt panasz esetén az így keletkezett követelésről – az (1) bekezdésben írt határidőn belül benyújtott kérelem alapján – egy forgalmi rendszámra tekintettel, naptári évente egy alkalommal a fizetőparkoló üzemeltetője lemondhat. A két díjfizetési övezet várakozási díjtétele közti különbség nem igényelhető vissza.

(3) A kérelmet a fizetőparkoló üzemeltetőjéhez kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, valamint azt a telefonszámot, amelyről a parkolást indították. A kérelemhez mellékelni kell a várakozó gépjármű forgalmi engedélyének másolatát.

4. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez * 

1. *  A Kaposvári Parkolási Kft. által üzemeltetett, fizető automatákkal ellátott parkolók:

A. B.
Övezet Parkolóhely Sorszám
I. Ady E. u. déli tömbbelső 1.
I. Kontrássy közi parkolóház 2.
I. Teleki u. 3.
I. Somogy parkoló 4
I. Irányi D. u. 5.
I. Irányi D. u. tömbbelső 6.
I. OTP tömbbelső 7.
I. Bajcsy Zs. u. (a Tallián Gy. u-ig) 8.
I. Zárda u. (Kossuth tér és Bajcsy-Zs. u. között 9.
II. Zárda u. (Bajcsy-Zs. u. – Somssich P. u. között 10.
II. Zárda köz 11.
I. Széchenyi tér 12.
I. Dózsa Gy. u. 13.
I. Fő u. (Dózsa Gy. u. – Anna u. között) 14.
II. Fő u. (Anna u. és a Kaposi Mór u. között) 15.
I. Ady E. u. 12–14. tömbbelső 16.
I. Városház u. déli parkoló 17.
I. Városház utcai parkolóház 18.
I. Rákóczi tér É-i oldal 19.
I. Kontrássy u. és köz 20
II. Rippl-Rónai u. 21
I. Szent Imre u. (Bajcsy Zs. u. – Somssich P. u. között) 22.
I. Ezredév u. 23.
I. Kossuth L. u. (Fő u. – Bajcsy Zs. u-ig) 24.
I. Csokonai köz és Fő u. 15–17. tömbbelső 25.
I. Megyeház u. (Teleki u-ig) 26.
I. Teleki u. (Petőfi térig) 27.
I. Teleki tömbbelső 28.
I. Anna u. 29.
II. Iskola köz 30.
I. Gróf Apponyi u. (Laktanya u-ig) 31.
II. Gróf Apponyi u. (Laktanya u-tól Hársfa u-ig) 32.
II. Gróf Apponyi köz 33.
I. Laktanya u. 34.
I. Tallián Gy. u. (Németh I. fasorig) 35.
I. Németh I. fasor (Tallián Gy u-ig) 36.
I. Német I. fasor (Tallián Gy. u-tól a Biczó F. u-ig) 37.
I. Tallián Gy. Köz 38.
I. Baross G. u. (Laktanya u. és Rákóczi tér közötti szakasza) 39.
II. Kossuth L. u. (Bajcsy Zs. u-tól Somssich u-ig) 40.
I. Rákóczi tér K-i oldal 41.
II. Biczó F. köz 42.
II. Kaposi Mór utca 43.
III. Kossuth tér 1. mélyparkoló (igénybevétele az 5. pont szerint) 44.
IV. dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló 45
II. Bajcsy- Zs. u. (Kaposi M. u. –Virág u. között) 46.
II. Virág u. (Bajcsy-Zs. u. -Németh I. fasor között) 47.
II. Németh I. fasor (Biczó F. u.-Virág u. között) 48.
I. Biczó F. utca 49.
II. Dési Huber u. 50.
II. Fő u. (Kaposi M. u.-Virág utca között) 51.
II. Bajcsy- Zs. u. (Tallián Gy. u. -Kaposi M. u. között) 52.
II. Tallián Gy. u. (Németh I. fasor – Damjanich u. között) 53.
II. Damjanich u. (Pázmány P. u. – Tallián Gy. u. között) 54.
II. Damjanich u. (Tallián Gy. u. – Szent I. u. között) 55.
II. Szent I. u. (Németh I. fasor- Damjanich u. között) 56.
II. Kossuth L. u. (Damjanich – Somssich u. között) 57.
II. Damjanich u. (Kossuth L. u.- Szent I. u. között) 58.
II. Damjanich 1. előtti parkoló 59.
II. Damjanich u. (Kossuth L. u.- Pete L. u. között) 60.
II. Pete L. u. 61.
II. Damjanich u. belső parkoló 62.
II. Domus felső parkoló 63.
II. Domus alsó parkoló 64.

2. Üzemeltetési idő:

munkanapokon 8–18 óra

pihenőnapon 8–12 óra

3. *  Üzemeltetési idő – a 2. pontban foglaltaktól eltérően – a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai fizetőparkolókban: a hét minden napján 0–24 óra.

4. Üzemeltetési idő – az 2. pontban foglaltaktól eltérően – a Rákóczi tér keleti oldalán, a Gróf Apponyi utca Rákóczi tér és Laktanya utca közötti szakaszán, a Laktanya utcában, és a Baross Gábor utca Laktanya utca és Rákóczi tér közötti szakaszán található fizetőparkolókban:

munkanapokon 6 – 18 óra

pihenőnapon 6 – 12 óra

5. Üzemeltetési idő – az 2. pontban foglaltaktól eltérően – a Kossuth tér 1. mélyparkoló esetében: hétfőtől péntekig 8.00 órától – 16.30 óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig. Üzemeltetési időn kívül a mélyparkoló közparkolóként nem üzemel.

5.1. A Kossuth tér 1. mélyparkolóban a jeggyel történő megengedett leghosszabb várakozási idő egy óra. A mélyparkolóban kizárólag személygépkocsi várakozhat.

5.2. A Kossuth tér 1. mélyparkolóban a várakozási díjat az üzemeltető által kibocsátott jegy megvásárlásával lehet megfizetni, amennyiben a mélyparkolóban szabad várakozóhely található. A jegy megvásárlásának napján használható fel.

5.3. A jegyet az üzemeltető megbízottjánál, utólagos számlakiállítás mellett lehet megvásárolni. Az érvényes jeggyel rendelkező személy gépjárműve az üzemeltető megbízottja közreműködésével foglalhatja el a várakozóhelyet és az általa kijelölt helyen várakozhat.

6. A mennyiben a jogszabályban meghatározott munkanap áthelyezés miatt a szombati nap munkanap, úgy a fizető parkolók üzemeltetési ideje adott szombati napon megegyezik a hétköznapra vonatkozó (H–P) üzemeltetési idővel. A munkanap áthelyezés következtében keletkező, hétköznapra eső pihenőnap esetében a parkolás a szombatra vonatkozó szabályok szerint történik.

A Kaposvár Kártya tulajdonosokra vonatkozó, a 11. § (4)–ban meghatározott kedvezményes parkolási lehetőséget a szombati napra eső munkanapon is biztosítjuk.

2. melléklet az 58/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez * 

1. Várakozási díjtételek: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

A. B.
Gépjármű típusa Óradíjak Ft-ban (Áfá-val)
I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet
1. személygépkocsi,
tehergépkocsi
(2,5 t össztömeget
meg nem haladó),
H három, vagy több kerekű motor- és segédmotoros kerékpár
400 280 500 400
2. autóbusz 1100 860 -

A minimális parkolási díj az I. övezetben 100,-Ft, a II. övezetben 70,- Ft, III. övezetben 250,-Ft (Áfával).

A kórházi járóbeteg szakellátásra érkezők a dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkolóban a kórházi tartózkodás idejére mentesülnek a díjfizetés alól. A kórházi járóbeteg szakellátáson kívül érkezők minden megkezdett óra után díjfizetésre kötelezettek,

2.

a) Parkoló kártya ára: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

Új kártya vásárlása esetén: 3.000 Ft, 5.000 Ft vagy 10.000 Ft és a kártya beszerzési ára.

A parkoló kártya ismételt töltésénél: 3.000 Ft, 5.000 Ft, vagy 10.000 Ft.

A dr. Böszörményi-Nagy Géza utcai parkoló, mobiltelefonos szolgáltatáson keresztül, illetve parkoló kártyával váltott parkolójeggyel, valamint mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával nem használható.

b) Bérletek ára: (Az árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.)

A. B.
Bérletárak Ft-ban
Általános, valamennyi parkolóra használható Egy meghatározott fizetőparkolóra használható
I. övezet
1. Heti: 2.950.- 2.150.-
2. Havi: 10.800.- 7.900.-
3. Negyedéves: 27.700.- 20.700.-
4. Féléves: 49.600.- 37.100.-
5. Éves: 94.000.- 71.000.-
II. övezet
6. Heti: 2.600. - 1.920.-
7. Havi: 8.490.- 6.100.-
8. Negyedéves: 21.800.- 16.700.-
9. Féléves: 39.000.- 29.900.-
10. Éves: 75.000.- 55.000.-
IV. övezet
11. Heti: 3.300.-
12. Havi: 12.500.-
13. Negyedéves: 32.000.-
14. Féléves: 53.000.-
15. Éves: 100.000.-

ba) A Kaposvári Parkolási Kft elektronikus formában nyilvántartást vezet azon gépjárművekről, amelyek parkoló bérletet vásároltak. A bérletek a nyilvántartott forgalmi rendszámú járműre érvényesek. A havi, negyedéves, féléves, éves bérletek a megjelölt időszak első napjának 0.00 órájától, vagy időszakon belül a vásárlás időpontjától, a megjelölt időszakot követő nap 24.00 órájáig érvényesek.

A dr. Böszörményi-Nagy Géza parkolóba váltott bérletek nem elektronikus formában kerülnek nyilvántartásra, kártya megvásárlásával lehet bérletet váltani a parkolóba, amelynek kauciós díja a kártya mindenkori beszerzési ára.

bb) A megváltott parkolóbérletek esetében az érvényesség időtartama alatt két esetben van lehetőség a megváltáskor megadott rendszám módosítására és annak eredeti kérelemnek megfelelő visszaállítására. A heti parkolóbérletek esetében rendszám módosításra nincs lehetőség.

3. Pótdíjak:

a) A 16. § (3) bekezdés a)–b) pontja esetén a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő

aa) 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj,

ab) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

b) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának utólagos bemutatási díja 10 napon belül 400 Ft+ÁFA, 10 napon túl az adott parkolási övezetre vonatkozó pótdíjnak megfelelő összeg.

3. melléklet az 58/2010. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez *