Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § (1) *  E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki/amely Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(3) * 

(4) *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

(8) *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás természetes személy elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövetője kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(9) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 11743002-15731591 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(11) * 

1/A. § *  Értelmező rendelkezések:

E rendelet alkalmazásában:

a) közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás: az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, valamint amelyre más jogszabály nem rendeli el közigazgatási bírság alkalmazását, és amelyet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati rendeletében annak minősít,

b) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat,

c) *  közterület rendeltetése: a közlekedés biztosítása (így különösen: utak, járdák, terek, parkolók, pályaudvarok, vasút), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (így különösen: parkok, játszóterek, köztéri szobrok környezete), valamint a közművek elhelyezése,

d) közhasználatú zöldterület: a közhasználatra szolgáló állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván,

e) *  üzemben tartó: a gépjárműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzembentartója - kivéve, ha az üzemben - tartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja-, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

1. *  Városi jelképek és a város logójának használatával összefüggő magatartások

2. § *  Aki a város jelképeit (címer, zászló, városnév) vagy a város logóját a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletbe ütköző módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

2. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások

3. § (1) *  Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő, vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanévtábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon megakadályozza, vagy aki a kihelyezett táblát engedély nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) *  Az a tulajdonos, aki a központi címregiszterben szereplő házszámot tartalmazó házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) *  Aki az elhelyezett házszámtáblát megrongálja, engedély nélkül eltávolítja, olvashatatlanná teszi vagy tartalmát megváltoztatja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

3. Állattartással kapcsolatos magatartások

4. § *  Aki Kaposvár építési szabályzatának és szabályozási tervének megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásait nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

5. § *  (1) Az állattartással összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki:

a) az ebet nem úgy tartja, hogy az anyagi kárt ne okozzon testi épséget ne veszélyeztessen, ne zavarja a közös használatban lévő területek, helyiségek megközelítését, használatát, és nem biztosítja, hogy az eb közterületre, más ingatlanra felügyelet nélkül ne juthasson ki,

b) *  harapós vagy támadó természetű ebet nem a kiszabadulását biztosan megakadályozó módon tart.

(2) *  Aki ebet a Berzsenyi park, a Színház park, a Rippl-Rónai park, a Jókai liget, a Gábor Andor téri park, az Európa park, a Nagy Imre park és a Városliget, továbbá bármely játszótér területére bevisz vagy bevezet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki ebet póráz nélkül a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kutyafuttatásra kijelölt területek kivételével közterületre kivisz, harapós és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) *  Aki a közterületen haszonállatot legeltet közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) *  Aki kóbor, gazdátlan állat gyepmester általi befogását, elszállítását akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

6. § *  Aki az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket nem tartja magánál, azt a közterület-felügyelő felszólítására nem mutatja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

6/A. § *  Aki a tulajdonában vagy használatában lévő épület utcai homlokzatán lévő galambfészkelő helyeket szükség szerint, de évente legalább egyszer nem szünteti meg, a fészkelő helyek alatti közterületet a galambok okozta szennyeződésektől nem tisztítja meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

6/B. § *  Aki közterületen galambot vagy macskát etet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

4. Közrend elleni magatartás

7. § (1) Aki kolduló, kéregető tevékenységet e rendelet mellékletében meghatározott területeken folytat és magatartása nem tartozik a szabálysértésekről szóló törvény hatálya alá, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) *  Aki a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló önkormányzati rendeletben rögzítettek ellenére az ott meghatározott tiltott tevékenységet folytatja, vagy közterületet bérleti megállapodás hiányában vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2a) *  Aki a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Kr.) meghatározott „Védett Övezetbe” történő be- és kihajtásra jogosító engedéllyel rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, ha az engedélyben szereplő forgalmi rendszámú gépjármű az engedélyben rögzített várakozásra vonatkozó, a Kr. 22. § (7) bekezdésében rögzített időtartamot túllépi.

(2b) *  A behajtási engedély jogosultja mentesül a felelősségre vonás alól, ha a gépjármű használója elismeri a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást és ezért a R. 1. § (9) bekezdése alapján helyszíni bírság kiszabására került sor.

(3) Aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) *  Aki a játszótéren vagy parkban elhelyezett játszó vagy sporteszközt nem rendeltetésszerű módon használja, a korhatári előírásokat nem tartja be vagy mások testi épségét veszélyezteti, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) *  Aki a közterületi vízcsobogókat, kutakat, vizes medencéket, szökőkutakat nem rendeltetési céljának megfelelően használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(6) *  Aki járda, vagy közút felületén, valamint a közterületen elhelyezett eszközökön, dísztárgyakon a tulajdonos vagy vagyonkezelő hozzájárulása nélkül festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más anyaggal létrehozott képi, grafikus, vagy szöveges, nem vízoldékony felületbevonatot hoz létre, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

5. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások

8. § (1) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelete alapján kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem szállítja vagy szállíttatja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező közterület (járda hiányában 2 m-es területsáv - a Sétáló utcában az ingatlan előtti 4 m széles szakasz) illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról - zöldterület és gyepes árok esetében a kaszálást legfeljebb 5,0 méter szélességben elvégezve - közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki közterületen gépjárművet mos, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) *  Az az ingatlan használó vagy ingatlan tulajdonos, aki a nem mezőgazdasági hasznosítású belterületi ingatlanának parlagfüvön kívüli, egyéb gyomok tekintetében történő gyommentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

9. § (1) Aki a közterület-felügyeletről szóló törvényben meghatározott közterületen szeszesitalt fogyaszt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) *  Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt.

6. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos magatartások

10. § Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolat folyamatos síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

11. § (1) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

7. A kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel kapcsolatos magatartások

12. § (1) Az az üzemeltető, aki szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) reggel 7.00 óráig nem tisztítja meg vagy folyamatosan nem takarítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) *  Az az üzemeltető, aki az árusításból keletkező szelektíven nem gyűjthető települési hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a közszolgáltató útján annak kijelölt hulladékátvevő helyre történő elszállításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) *  Az az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusító helyek nyitvatartási idejével kapcsolatos bejelentési és tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a bejelentett nyitvatartási idejét nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

8. Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos magatartások

13. § (1) Aki belterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki Kaposvár város külterületén zöldhulladékot október 1-től április 30-ig terjedő engedélyezett időszakon túl, illetőleg az engedélyezett időszakban 9-17 óra közötti engedélyezett időtartamtól eltérően éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) * 

9. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos magatartások

14. § Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényzettel végzi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el

15. § (1) *  Az az ingatlanhasználó, aki a hulladékgyűjtő edényt a közterületen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló jogszabályokba ütköző módon tartja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) *  Az (1) bekezdés értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) Az az ingatlan használó, aki télen a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót a tartályok akadálytalan mozgatása érdekében nem létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

10. Környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások

16. § (1) Aki gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt vagy azon parkol, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki közhasználatú zöldterületre letelepszik - kivéve az e célra kijelölt és felirattal jelzett területeket - közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) *  A 16. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése esetén a gépjármű üzembentartójával, illetve az (5)-(6) bekezdésben meghatározott esetben a gépjárművet használatra átvevő személlyel szemben kell a közigazgatási bírságot vagy a helyszíni bírságot kiszabni, illetve ezen személy köteles azt megfizetni.

(4) * 

(5) *  Az üzemben tartó mentesül az (1) bekezdésben kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjármű - a szabályszegés időpontját megelőzően - jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően - kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.

(6) *  Ha a gépjárművet az üzemben tartó a szabályszegést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vevő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (8) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, vagy - azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a (8) bekezdés szerinti adatokat tartalmazzák, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel szemben kell kiszabni.

(7) *  Az üzemben tartó mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha számára a jogsértést a törvény lehetővé teszi.

(8) *  A (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél, fuvarlevél tartalmazza:

a) a gépjármű jelzését,

b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,

c) valamint azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette.

17. § (1) *  Aki a Deseda tavon a nyári időszámítás ideje alatt 24 órától 5 óráig, a téli időszámítás ideje alatt 19 órától 6 óráig - a (2) bekezdésben írt kivétellel - horgászik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) *  Aki a Deseda tó területén a partról vagy csónakból érvénytelen horgászengedéllyel vagy horgászengedély nélkül, vagy a Városligeti tavon horgászik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) *  Aki a Deseda tavon csónakból:

a) zárótöltéstől és a fürdési idényben a náddal nem szegélyezett parttól számított 50 m-es távolságon belül,

b) a versenypályán,

c) a strand területén

d) éjszaka horgászik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(5) *  Aki a Deseda tavon az arborétum területéről, annak partszakaszáról horgászik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(6) *  Aki a Deseda tavon november 1. és március 31. között bojlival horgászik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(7) *  Aki a Deseda tavon április 1-október 31 közötti időszakban nem kizárólag a nyugati parton a gátőrháztól északra lévő 800 méteres partszakaszon, valamint a 67-es főút hídjától délre a kaposfüredi szőlőhegy északi vonaláig terjedő területen horgászik bojlival, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(8) *  Aki a bojlis módszerrel kifogott halakat a tóba nem helyezi vissza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

18. § Aki a Deseda tavon a halakat a kereskedelemben forgalmazott, illetékes hatóságok által engedélyezett, víz és környezetbarát etető anyagon kívül más etetőanyaggal eteti vagy szoktató és fenntartó etetést alkalmaz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

19. § (1) *  Aki a Deseda tó partját bármilyen módon (különösen: oszlopveréssel, ásással, kapálással) fellazítja, mozgatja, beomlasztja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki a Deseda tó partján horgászbotját nem fém- vagy műanyag támasztékra támasztja fel, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Az a horgász, aki a Deseda tavon az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és környékét a horgászat során folyamatosan nem tartja tisztán és a szemét elszállításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a Deseda tó területén csónakot nem az arra kijelölt - a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott - kikötőben tárol, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

20. § (1) Aki az erdőkben építményt - kivéve az üzemeltető vagy a tulajdonos engedélyével épített építményeket - létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki helyi természetvédelmi területen gépjárművével nem a kiépített gépkocsi-parkolókban, ezek hiánya esetén nem a gépjárműforgalomra kijelölt közút vízparttal szemben lévő oldalán parkol, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

21. § Aki helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton, erdei úton, ösvényen gépjárművel közlekedik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

21/A. § *  (1) Aki a Deseda tó partján a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel sátorozik - amennyiben nem az eső elleni védelemre alkalmas, kizárólag három oldalfallal rendelkező ernyőt, fekvőernyőt használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása tekintetében kivétel a Deseda tó és környékének védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdésében meghatározott esemény.

11. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos magatartások

22. § (1) Aki hirdetményt nem vízoldékony ragasztóval rögzít vagy nem a köztisztasági előírások betartásával terjeszt, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) A hirdető-berendezés tulajdonosa amennyiben hirdető-berendezésen és hirdetményen a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendeletben szereplő táblák forma és színösszeállítását, továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípust és jelrendszert, vagy villogó, káprázást okozó fényt, futófényt, fényvisszaverő vagy fényvisszavető anyagot alkalmaz, elhelyezése vagy kialakítása révén, a közúton közlekedőket vakító világítótestet használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

23. § *  (1) Aki hirdető berendezést közterületen úgy helyez el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a közterület fenntartási munkáit, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki járműve vagy a gépjárműve alakjától eltérő reklámtáblával reklámoz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki, hirdetményt tiltott helyen helyez el - amennyiben az elhelyező személye nem ismert az, akinek az érdekében elhelyezték - közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

12. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások

24. § (1) Aki a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az építettő, aki síremléket nem szilárd talajra építtet vagy a síremlék a sírhelynél nagyobb területet foglal el vagy a járda magassága a talajszinttől több mint 6 cm-rel eltér, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Az építtető, aki a temetői létesítményeket elkészültük után a városi köztemető üzemeltetője által kijelölt személynek nem mutatja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a városi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

25. § (1) Aki a városi köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki a városi köztemetők üzemeltetőjén kívül sírásási tevékenységet végez a város köztemetőiben, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítást végez, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki az építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez szükséges építőanyagot a városi köztemetőkbe az üzemeltető engedélye nélkül szállít be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

26. § (1) Aki a városi köztemetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki - a temető üzemeltető kivételével - a sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültet, azokat kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltető hozzájárulása nélkül létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki a városi köztemetők területére ebet - a vakvezető ebek, szolgálati ebek kivételével -visz be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki a kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő feliratot helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

13. Közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos magatartások

27. § * 

14. *  Közterületek felbontásával és lezárásával kapcsolatos magatartások

27/A. § *  A közterületek felbontásával és a közúton folyó munkákkal összefüggően közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a közterületet engedély nélkül lezárja, vagy elkeríti

b) a közterületet, közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően felbontja, átalakítja, eltérő használat céljából igénybe veszi,

c) közút burkolata, közterület felszíne alatt vagy felett bármely létesítményt engedély nélkül elhelyez, áthelyez, megszüntet,

d) a közterületen engedély nélkül útcsatlakozást, kapubejárót épít, vagy áthelyez, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési tevékenységet engedély nélkül végez,

e) az eltérő használat során megbontott közterület, közút helyreállítását nem végzi el vagy nem az önkormányzati rendeletben meghatározott műszaki paraméterekkel végzi el,

f) a közterület közút megbontását követően a munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölti vagy nem a hozzájárulásában előírt anyaggal tölti fel és a visszatöltött anyagot nem a vonatkozó szabványoknak megfelelően tömöríti.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § (1) Ez a rendelet 2013. március 15-én lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

Kaposvár, 2013. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez * 

A) Történelmi városmag

1. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre

2. Ady E. utca

3. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig

4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-ig

5. Budai N. A. u.

6. Csokonai V. M. u.

7. Dózsa Gy. u.

8. Európa park

9. Fő u. a Dózsa Gy. u-ig

10. Irányi D. u.

11. Kontrássy u.

12. Kossuth L. u. a Bajcsy Zs. u-ig

13. Kossuth tér

14. Megyeház u.

15. Múzeum u.

16. Noszlopy G. u.

17. Petőfi tér

18. Rippl-Rónai tér

19. Széchenyi tér

20. Teleki u.

21. Újpiac tér

22. Zárda u. a Bajcsy-Zs. u-ig

23. Városház u.

B) Városközpont

(a történelmi városmagon kívüli rész)

1. Anna u.

2. Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig

3. Baross G. u. az Anna u-ig

4. Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig

5. Ezredév u.

6. Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig

7. Iskola köz

8. József Attila u.

9. Kossuth L. u. a Bajcsy Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

10. Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig

11. Rákóczi tér

12. Rippl-Rónai J. u.

13. Somssich P. u.

14. Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

15. Tallián Gy. köz

16. Tallián Gy. u. a Fő u-tól a Németh I. fasorig

17. Zárda köz

18. Zárda u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

C) Belváros

(a történelmi városmagon és a városközponton kívüli rész)

1. 48-as Ifjúság u.

2. Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól nyugatra

3. Árpád u. a Kisgáti árokig

4. Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól

5. Baross G. u. az Anna u-tól

6. Berzsenyi park

7. Berzsenyi u. a József A. u-tól

8. Bethlen tér

9. Biczó F. köz

10. Biczó F. u.

11. Damjanich u.

12. Dési Huber u.

13. Fodor J. tér

14. Fő u. a Tallián Gy. u-tól

15. Füredi u. a 610-es útig

16. Gábor A. tér

17. Gróf Apponyi A. köz

18. Gróf Apponyi A. u.

19. Hársfa u.

20. Honvéd u.

21. Hunyadi J. u. a 610-es útig

22. Irinyi J. u. a 610-es útig

23. Kanizsai u. a 610-es útig

24. Kaposi Mór u.

25. Kereszt u.

26. Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 610-es útig

27. Dr. Kovács S. Gy. u.

28. Laktanya u.

29. Németh I. fasor a Tallián Gy. u-tól

30. Nemzetőrsor

31. Pázmány P. u. a 610-es útig

32. Pete L. u.

33. Petőfi u. a 610-es útig

34. Szántó köz

35. Szántó u.

36. Szent Imre u. a 610-es útig

37. Tallián Gy. u. a Németh I. fasortól a 610-es útig

38. Vár u.

39. Vásártéri u.

40. Virág u. a 610-es útig

41. Vöröstelek u.

42. Bereczk Sándor u.

43. Kaposvári György u.


  Vissza az oldal tetejére