Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 49/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § (1) A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül:

a) a K17. tervlap, Kaposvár, Anna utca - Fő utca - Hársfa utca - Szántó utca tömb normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének,

b) a K20. tervlap, 61-es út-3657/118 és 3657/117 hrsz út- Budapest- Gyékényesi vasút-3657/112 hrsz árok által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének,

c) a K22. tervlap, Vasvári utca - Kapos folyó - Csatorna köz-Iszák utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 3. mellékletének normatartalma lép.

(2)-(3) * 

7. § * 

8. § Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2013. szeptember 26.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 49/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 49/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 49/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 49/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Függelék a 49/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére