Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító, 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetését megállapító 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat 12.923.271 e Ft-ra
2. a 2014.évi maradvány 2.444.747 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 15.271.454 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege 96.564 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 10.519.455 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt 1.100.968 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat 10.904.840 e Ft-ban

ebből:

3.1. a személyi juttatások kiadásait 2.658.023 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 765.573 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat 3.740.471 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadásokat 2.665.451 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot 1.040.322 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt 2.403.816 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt 1.343.779 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást 4.366.614 e Ft-ban

ebből:

6.1. a beruházások összegét 3.191.500 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét 501.102 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 203.635 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat 154.504 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 315.873 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

4. § A R. 6. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

5. § A R. 6. § (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7a., 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

8. § A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.356.195 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 104.548 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 195.960 e Ft.

9. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.

10. § A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

13. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2015. április 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3.1.1. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3.1.2. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3.2.1. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3.2.2. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7a. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9a. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 11/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére