Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2017. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A R.-hez tartozó Szabályozási Tervek közül;

a) A K22, K23 tervlap, Kapos folyó - Csík F. sétány - Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. melléklete normatartalmának-;

b) A K15, K16 tervlap, Tinói L. S. utca - 9379 hrsz alatti út- Kapos folyó- Cseri út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 2. mellékletének normatartamának megfelelően módosul.

3. § Ez a rendelet 2017. március 8-án hatályba.

Kaposvár, 2017. március 7.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 12 /2017. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12 /2017. (III. 7.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére