Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes terület-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § A R.-hez tartozó Szabályozási Tervek közül a belterületi K16-os tervlap Fonyódi vasútvonal - Vásártéri út- Vár utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet mellékletének normatartalma szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2017. május 25-én lép hatályba.

Kaposvár, 2017. május 24.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

Melléklet a 23/2017. (V. 24) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére