Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja Kaposvár sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelemének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetésének szabályozásával;

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) a településképi követelmények meghatározásával;

d) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával;

e) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával;

f) az elhelyezhető reklámhordozók és cégérek, címfeliratok számának, formai és technológiai feltételeinek, elhelyezésük módjának szabályozásával;

g) *  közterületre vonatkozó rendelkezések meghatározásával.

(2) A helyi védelem célja a Kaposvár településképe és története szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karaktereinek a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

a) a település karakterét meghatározó településszerkezeti vonalak (utca-vonalvezetések és térformák) megőrzése;

b) a település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése;

c) településképi szempontok figyelembevételével meghatározni a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályait;

d) településképi szempontok figyelembevételével meghatározni a reklámhordozókra vonatkozó szabályokat.

(4) E rendelet hatálya kiterjed Kaposvár közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely építési tevékenységet, vagy reklámozási tevékenységet folytat, illetve reklámot, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést, cégért, címfeliratot helyez el.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a közúti közlekedési tárgyú jogszabályokban a reklámok közzétételének feltételeiről megállapított esetekre;

b) az európai uniós projekttáblákra, amelyeknek elhelyezése a projekt keretében kötelező;

c) az építkezések más jogszabályban meghatározott, munkaterületen belüli kötelező építési tábláira;

d) a településrészek, közterületek, házszámok és lakások névtábláira;

e) az intézmények címeres tábláira;

f) a biztonsági (baleset-megelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre;

h) a választási plakátokra és hirdetésekre.

2. § *  Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. cégér: műhely, üzlet bejárata fölé a homlokzati falra merőlegesen kifüggesztett tárgy, címszerű ábra, cégjelzés amely termékmegjelenítést, reklámot nem tartalmaz;

2. cégfelirat: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető felirat;

3. cégtábla: a cég székhelyét, telephelyét jelölő cégfelirat tábla hordozón;

4. City Light formátumú eszköz: olyan egy vagy két oldalról látható, papír (esetleg fólia)-alapú, belülről megvilágított, reklám közzétételére alkalmas felülettel rendelkező függőleges formátumú információs berendezés, amelynek egy oldalról látható reklámfelülete 117x171 cm;

5. City Light Board formátumú eszköz: olyan egy vagy két oldalról látható, papír (esetleg fólia)-alapú, belülről megvilágított, reklám közzétételére alkalmas felülettel rendelkező vízszintes formátumú információs berendezés, amelynek egy oldalról látható reklámfelülete 334x249 cm;

6. címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla);

7. irányjelző: út mellett álló tábla, amely jelzi, hogy a megjelölt létesítmény melyik irányban érhetők el, a KRESZ 17. § (1) bekezdés x) pontja szerinti kialakítással;

8. fényreklám: saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú, világító reklámberendezés, reklámdoboz, fénycsőreklám, vagy futófény (LED fal, LCD monitor vagy egyéb változtatható tartalmú digitális eszköz), mely állandó, vagy váltakozó fénykibocsátású.

9. kínáló tábla: egy- vagy kétoldalú, maximum 180x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat gazdasági célú reklámot, csak étel-ital kínálatot, a vendéglátó egység nevét, nyitvatartási idejét.

10. közérdekű tájékoztató felület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amely a település életének valamely jelentős, vagy idegenforgalmi eseményéről nyújt közérdekű tájékoztatást, (közérdekű molinó, önkormányzati faliújság, önkormányzati hirdetőtábla);

11. közművelődési hirdetőoszlop: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 6. pontjában meghatározott hirdetőoszlop;

12. közterület: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 1. pontjában meghatározott terület;

13. köztulajdonban álló ingatlan: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 9. pontjában meghatározott ingatlan;

14. megállító tábla: kétoldalú maximum 95x70 cm méretű mobil tábla, mely nem tartalmazhat gazdasági célú reklámot, csak a vállalkozás-, üzlet nevét, nyitvatartási idejét.

15. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített, a lakosságot tájékoztató tábla;

16. plakát: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 2. pontjában meghatározott falragasz vagy felirat;

17. reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott hirdetmény;

18. reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontjában meghatározott eszköz, berendezés, létesítmény;

19. reklámhordozót tartó berendezés: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 15. pontjában meghatározott eszköz, berendezés;

20. reklámgrafika: a reklámozás céljait szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával (színezett habarccsal) készített reklámcélú építmény, grafikai mű;

21. történeti szín: az épület építésének korszakára jellemző színezet, telítettség és intenzitás együttese.

22. utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott eszköz, berendezés, épület;

23. útbaigazító információ: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;

24. vendéglátó-terasz: közterületen szintkiegyenlítő szerkezet (dobogó) ráhelyezésével kialakított vendéglátó egységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér;

25. vendéglátóipari előkert: közterületen kijelölt, a vendéglátóegységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér;

26. zászló: a vállalkozás nevét, a kereskedelem-, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet feltüntető textil vagy strukturált lágy műanyag alapú hordozó.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

3. § A helyi védelem feladata

(1) A helyi védelem feladata a helyi értékek megőrzése, a jövő nemzedékei számára, a város történelmi folytonosságát bizonyító helyi építészeti értékek

a) meghatározása és dokumentálása;

b) védetté nyilvántartása, indokolt esetben a védelem megszűntetése;

c) megtartása, megőriztetése, fenntartása és jó karban tartottságuk biztosítása;

d) a lakossággal történő megismertetése.

(2) A helyi védelem feladata a védett építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszűntetésének elősegítése.

(3) Az önkormányzat a helyi egyedi védelemmel érintett elemekről a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak szerint nyilvántartást vezet, melynek nyilvánosságát a www.kaposvar.hu honlapon biztosítja.

4. § (1) A helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, átépíthetők, rendeltetésük megváltozhat, a teljes felújításuk lehetséges, azonban a helyi védettségre okot adó értékeik nem csökkenhetnek.

(2) A helyi egyedi védelemmel érintett elem részét képező építmény bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség megszűntetését követően kerülhet sor.

5. § A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűntetésének szabályai

(1) A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését a polgármesternél írásban kezdeményezheti.

(2) A helyi védetté nyilvánítás vagy helyi védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez a javaslattevőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

a) helyi egyedi védelem esetén:

aa) utca és házszám vagy helyrajzi szám megjelölése,

ab) a helyi építészeti örökség részét képező egyedi értéket bemutató, részletes, jól értelmezhető fényképfelvétel,

ac) a helyi védelemre vonatkozó javaslat rövid indokolása,

ad) a helyi védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat részletes indokolása, a védettség megszűntetését megalapozó ok ismertetése,

b) helyi területi védelem esetén:

ba) a helyi területi védelemre vonatkozó javaslat indokolása,

bb) a helyi építészeti örökség részét képező területi értékről jól értelmezhető, áttekintéshez szükséges léptékű térkép, vagy utcahatáros leírás.

(3) A polgármester a védelemmel érintett ingatlan tulajdonosait a kezdeményezésről írásban értesíti.

(4) A helyi védelem alá helyezés szakmai előkészítését a városi főépítész végzi.

(5) Ha a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és az erre irányuló felhívás ellenére a kezdeményező nem egészíti ki a javaslatot, a polgármester mellőzi annak közgyűlés elé terjesztését és erről a kezdeményezőt a hiánypótlási határidő elteltét követően haladéktalanul tájékoztatja.

(6) Helyi védettség csak a védett érték megsemmisülése, reális költségen helyre nem állítható károsodása, életveszélyes állapot megszüntetése, a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdek fennállása esetén szüntethető meg.

(7) A közgyűlés rendeletet alkot az értékvizsgálatban foglaltak alapján a védetté nyilvánításról illetve annak megszűntetéséről.

(8) A helyi védelemmel kapcsolatos közgyűlési döntésről a (3) bekezdésben szereplő érdekelteket a jegyző írásban tájékoztatja.

(9) *  A védelem alatt álló építményt, ha a védelem az épület vagy építmény egészére (H1) terjed ki az e célra rendszeresített „Védett építmény” vagy „Védett épület”, illetve, ha annak homlokzatára (H2) terjed ki, akkor „Védett homlokzat” feliratú táblával lehet megjelölni. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A táblát a tulajdonossal egyeztetett helyre az önkormányzat saját költségén helyezi ki. A tábla fenntartása és karbantartása a tulajdonos kötelezettsége.

6. § A helyi védelem fajtái

A helyi értékek védelme lehet

a) egyedi védelem (H);

b) területi védelem (He).

7. § Az egyedi védelem

(1) Az egyedi védelem (H) kiterjedhet

a) az épület egészére (H1);

b) az épület utcai homlokzatára (H2);

c) épület tartozékára, illetve egyéb objektumokra (H3).

(2) Az egyedi védelemmel érintett (H1, H2 és H3) ingatlanok jegyzékét e rendelet 1. mellékletének 1., 2. és 3. fejezete tartalmazza.

8. § Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

(1) A helyi védelem alatt álló egyedi építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni, használatával nem veszélyeztetni az adott építészeti örökség fennmaradását.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti értéket nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségben vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) Helyi védettségű egyedi érték károsodása esetén a tulajdonost helyrehozatali kötelezettség terheli, különös tekintettel a helyi védelem alá helyezést megalapozó építészeti értékre.

9. § A területi védelem

(1) A területi védelem (He) kiterjedhet a település olyan összefüggő részére, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, valamint olyan városrészre, térre, utcára, utcaszakaszra, településsziluettre, kilátásra, ahol a város, illetve a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak.

(2) A területi védelem (He) alatt álló területek jegyzékét e rendelet 1. mellékletének 4. fejezete tartalmazza, térképi lehatárolását a hivatkozott melléklet 5. fejezete.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

10. § (1) A településképi szempontból meghatározó területek (Tk) azon területek, ahol a város településképének védelme érdekében az általános környezetkultúra és építészeti kultúra megtartásának, megteremtésének szakmai ellenőrzése és irányítása szükséges.

(2) A településképi szempontból meghatározó területek (Tk) jegyzékét e rendelet 2. mellékletének 1. fejezete tartalmazza, térképi lehatárolását a hivatkozott melléklet 2. fejezete.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

4. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

11. § (1) Kaposvár közigazgatási területén nem alkalmazható

a) azbeszt tartalmú építőanyag;

b) kék és élénkpiros (az égett cserép színétől természetellenesen elütő) színű tetőhéjazat;

c) *  fő rendeltetési egységen valamint kiegészítő funkciójú rendeltetési egység közterületről látszó részein hullámpala, alumínium vagy műanyag hullámlemez tetőhéjazat;

d) *  fő rendeltetési egységen valamint kiegészítő funkciójú rendeltetési egység közterületről látszó részein hullámpala, alumínium vagy műanyag hullámlemez, építőlemez homlokzati burkolóelemként.

(2) Az épületek utólagos hőszigetelését, vagy festését tilos egy homlokzati felületen több ütemben elkészíteni.

(3) *  A város közigazgatási területén nem helyezhető el konténer, konténerház, lakókocsi, levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), kereskedelmi célból faház és gépjármű nem telepíthető, kivéve:

a) kemping területén, sportterületen, zöldterületeken valamint ipari karakteren belül azon ingatlanokon, melyek tulajdoni lappal igazolt fő funkciója gazdasági (termelő) jellegű.

b) felvonulási építményként;

c) a 14 napnál nem hosszabb ideig működő ideiglenes építményként;

d) a rendezvények keretében kihelyezett építményként.

5. A településképi szempontból meghatározó területekre (Tk) vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

12. § A településképi szempontból meghatározó területekre (Tk) vonatkozó területi építészeti követelmények

(1) A közterületek és a közhasználat számára megnyitott ingatlanok burkolatát és berendezését (utcabútorok, világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók stb.) és az utcákon, illetve ingatlanokon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani.

(2) * 

(3) Új épület elhelyezése, vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést, melyet a tervezett utcakép bemutatásával kell igazolni.

(4) Fa- és gerendaház fő rendeltetési egységként nem építhető.

(5) *  Közterülettel határos kerítésen belátás elleni takarás (természetes vagy mesterséges) nem alkalmazható.

13. § A településképi szempontból meghatározó területekre (Tk) vonatkozó egyedi építészeti követelmények

(1) *  A településképileg meghatározó területeken (Tk) a városkép védelme érdekében:

a) építmény közterületről látszó homlokzatán és tetőfelületén antenna, parabola antenna vagy más hírközlési berendezés, szellőző és egyéb légtechnikai berendezések kültéri egységei és szerelvényei (kivéve tetőkémény) kizárólag takartan helyezhetőek el;

b) klímaberendezések kültéri egységei

ba) új épület esetén az építési vagy egyszerű bejelentési tervdokumentáció részeként megtervezve, építészeti eszközökkel takartan vagy kizárólag erre a célra tervezett felületek mögött, közterületről (utcáról) nem látható módon;

bb) meglévő épület esetén

bba) építészeti eszközökkel takartan vagy kizárólag erre a célra tervezett felületek mögött,

bbb) a korábban elhelyezett berendezés(ek)hez illeszkedve, egységes módon,

bbc) amennyiben az épület homlokzati kialakítása lehetővé teszi elsősorban erkélyen, loggián, mellvéddel takartan, végső esetben meglévő nyílászáró befoglaló méretén belül

helyezhetőek el;

c) a közterületről látszó homlokzaton és tetőfelületen vagy azok előtt szabadon vagy védőcsőben vezetett kábel, védődoboz, kapcsolószekrény nem helyezhető el. A homlokzatok felújítása esetén a meglévő kábeleket és dobozokat meg kell szüntetni az épület falsíkjába történő süllyesztéssel és homlokzat színével megegyező színre történő festéssel.

(2) *  Zártsorú beépítési mód esetén az új, vagy átalakítandó magastetők hajlásszöge kizárólag a csatlakozó, vagy az épület közvetlen környezetében álló épületek tetősíkjának hajlásszögével azonos lehet, a maximális eltérés 5 fok lehet.

(3) * 

(4) Zártsorú beépítés esetén az új, vagy átalakított magastetőket úgy kell kialakítani, hogy azok a szomszédos épületek takaratlan tűzfalainak felületét csökkentsék és a lehető legkisebb felületű új takaratlan tűzfalat hozzanak létre.

(5) Zártsorú beépítési módú területeken új épület elhelyezése vagy meglévő épület bővítése esetén - amennyiben ezek két meglévő épület közé épülnek - a csatlakozó utcai párkány magassága, lapos tetős épület esetében az attikafal felső éle legfeljebb 0,8 méter eltéréssel csatlakozzon a mértékadó párkánymagassághoz. Amennyiben a csatlakozás szabályai szerint számított párkánymagasság értéke alacsonyabb vagy magasabb az építési övezetben előírt minimális vagy maximális építménymagasság értékénél, akkor a minimális, vagy maximális építménymagasságra vonatkozó előírást figyelmen kívül kell hagyni.

(6) Az épület udvari épületszárnyának gerincmagassága az épület utcai részének gerincmagasságánál nem lehet nagyobb.

(7) *  A tetők tömegének (tetőidom) kialakításakor egyszerű formá(ka)t kell alkalmazni a településképi karakter figyelembe vételével. Magastető 30-45 fok közötti hajlásszöggel, pikkelyes, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel létesíthető, kivéve a kiegészítő funkciójú épületeket.

(8) A magastetőt csillogásmentes felülettel kell kialakítani a településképbe illő, jellemzően vörös, barna, szürke, vagy az égetett cserép színéhez hasonló árnyalatú színben.

(9) A nem zártsorú beépítési módú épületek esetén épületrész kinyúlása közterület fölé - kivéve az ereszt,az előtetőt és az erkélyt - 12 méternél keskenyebb utcákon nem engedélyezhető, 12 méternél szélesebb utcákon legfeljebb 0,6 méter lehet, a közterület kezelőjének hozzájárulásával. A közterület fölé kinyúló épületrész homlokzati hossza nem haladhatja meg az épület utcai homlokzati hosszának az 1/3-át.

6. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

14. § A helyi védelemben részesülő területekre (He) vonatkozó területi építészeti követelmények

(1) A He védett területen meg kell őrizni a település

a) jellegzetes szerkezetét,

b) telekrendszerét, telekstruktúráját;

c) az utca vonalvezetését;

d) utcaképét vagy utcakép részletét;

e) a település- és tájkarakter elemeit.

(2) * 

15. § (1) Az építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyag, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű.

(2) A közterületről látható homlokzat átszínezését és felújítását a teljes homlokzaton, a tetőhéjazat cseréjét pedig a közterületről látható teljes tetőfelületen egy ütemben kell végezni.

(3) Az építmények színezését, annak városképi és színdinamikai megfelelését az érintett utcaszakasz épületszínezésének bemutatásával igazolni kell.

(4) A gyalogosforgalmi (sétálóutcai) közterületek mellett fekvő épületek földszinti portáljain biztosítani kell a rendeltetésszerű árubemutatásra és betekintésre szolgáló hagyományos megoldásokat, a nyílásfelületek belátás elleni takarása matricázással tilos.

(5) A védelemmel érintett ingatlanokon be kell tartani a településképi szempontból meghatározó területekre (Tk) vonatkozó, a 12. és 13. §-ban foglalt előírásokat is.

16. § A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

(1) A H1 védett épületek Kaposvár jellegzetes, értékes, illetve hagyományőrző építészeti elemei, melyeknél meg kell őrizni a történetileg jellegzetes

a) tömegformálást és tetőformát;

b) homlokzati kialakítást (homlokzati nyílásrendet, a nyílások arányát és osztását, a homlokzati tagozatokat és díszeket);

c) anyaghasználatot;

d) színvilágot.

(2) A H2 védett utcai homlokzatok Kaposvár jellegzetes, értékes, illetve hagyományőrző építészeti karakterelemei, melyeknél meg kell őrizni a történetileg jellegzetes

a) homlokzati kialakítást (homlokzati nyílásrendet, a nyílások arányát és osztását, a homlokzati tagozatokat és díszeket);

b) anyaghasználatot;

c) színvilágot.

(3) A H3 védett épülettartozékok, illetve egyéb védett objektumok Kaposvár jellegzetes, értékes, illetve hagyományőrző karakterelemei:

a) szobrok és keresztek;

b) képzőművészeti alkotások;

c) táj- és kertépítészeti alkotások;

d) egyéb közterületi objektumok;

e) egyedi tájértékek.

(4) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használat.

17. § (1) H1 és H2 védett épületek átalakítása és bővítése csak a 16. § (1) és (2) bekezdésben leírtakkal összhangban engedélyezhető.

(2) H1 és H2 védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(3) H1 és H2 védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

(4) H1 és H2 védett épület átalakítása, bővítése feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak az új épületbe történő beépítése, visszaállítása vagy megőrzése a településképi eljárás során követelményként előírható.

(5) Védett épületeken (H1) és védett homlokzatokon (H2) a történetileg eredeti nyílászáróval azonos anyagú, építészeti értékű és megjelenésű (forma, osztás, szín) nyílászárók létesíthetők.

(6) Védett épület (H1 és H2) homlokzatán elhelyezendő rácsozat csak az épület eredeti rácsozatával azonosan, általában annak pótlásaként helyezhető el. Új rácsozat, vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés a homlokzathoz illeszkedően helyezhető el.

(7) Védett épületek (H1) és védett homlokzatok (H2) átalakítása, felújítása esetén be kell tartani a helyi védelem alatt álló területekre (He) vonatkozó, a 15. §-ban foglalt előírásokat is.

(8) *  Helyi egyedi védelemmel érintett épületek (H1, H2) közterületről látszó homlokzatán és tetőfelületén antenna vagy más hírközlési berendezés, szellőző, klíma és egyéb légtechnikai berendezések kültéri egységei és szerelvényei nem helyezhetőek el, homlokzati égéstermék-kivezetés nem létesíthető.

18. § (1) H3 védett épülettartozékot az épület elbontása után az új épületbe - felújítás, javítás után - vissza kell építeni.

(2) H3 védelem alatt álló objektumok eredeti formájukban megőrzendők. Kőkeresztek és kőszobrok javítását, karbantartását szakképzett restaurátorral kell elvégeztetni.

19. § A helyi védelemben részesülő értékekre vonatkozó eseti építészeti követelmények

(1) Az Ady Endre utca - Noszlopy Gáspár utca - Áchim András utca - Berzsenyi utca által határolt részén

a) az új épületek (épületrészek) a tömb léptékéhez illeszkedő tagoltan összeépülő épületegyüttest alkossanak, az új épületek építészeti kialakítása igazodjon a tömbben meglévő századfordulós épületek karakteréhez, tömegarányaihoz, magastetős megjelenéséhez, hagyományos homlokzatképzéséhez;

b) a közterületek felől látható helyeken kizárólag magastetős épületek, illetve épületrészek építhetők, lapostetős épületrészek létesítése esetén azoknak legalább 50%-át tetőteraszként és/vagy zöldfelületként kell kialakítani;

c) a szabályozási tervben jelölt helyeken építészetileg hangsúlyos épületrész alakítandó ki, melynek érintenie kell az építési vonalat.

7. Egyéb területekre vonatkozó építészeti követelmények

20. § Településképi karakterek

(1) Kaposvár közigazgatási területe a helyi építészeti és táji adottságok alapján településképi karakterekre tagozódik:

a) falusias karakter;

b) családi házas karakter;

c) kisvárosi karakter;

d) belvárosi karakter;

e) lakótelepi karakter;

f) újonnan beépülő területek karaktere;

g) ipari karakter;

h) egyéb karakter;

i) zártkerti és üdülő karakter;

j) mezőgazdasági táj karakter;

k) városi jelentőségű zöldfelületi karakter;

l) vízfelület karaktere.

(2) A településképi karakterek térképi lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

21. § Településképi karakterek egyedi építészeti követelményei

(1) *  Az egyes településképi karakterek egyedi építészeti követelményei nem vonatkoznak a közintézményekre és egyéb középületre, valamint ha egy adott karakteren belül az ingatlan tulajdoni lappal igazolt fő funkciója gazdasági (termelő) jellegű.

(2) Falusias karakterű területek jellemzően a városhoz csatolt korábban önálló települések központi területei. Falusi karakterű területeken:

a) *  fő rendeltetési egység közterületről látszó részein tilos 35 fokosnál alacsonyabb és 45 fokosnál meredekebb tetőt kialakítani - kivéve tornyokon;

b) manzárdtető kialakítása tilos;

c) homlokzatok színezésénél tilos a nem történeti színek főszínként történő alkalmazása;

d) homlokzatokon elsődlegesen vakolatarchitektúra alkalmazandó;

e) tetőhéjazatként elsődlegesen pikkelyes fedés alkalmazandó.

(3) Családi házas karakterű területek jellemzően a történeti városrészek mögött kialakult lakóterületek. Családi házas karakterű területeken:

a) *  fő rendeltetési egység közterületről látszó részein tilos 35 fokosnál alacsonyabb és 45 fokosnál meredekebb tetőt kialakítani - kivéve tornyokon;

b) homlokzatok színezésénél tilos a nem történeti színek főszínként történő alkalmazása;

c) homlokzatokon elsődlegesen vakolatarchitektúra javasolt;

d) tetőhéjazatként elsődlegesen pikkelyes fedés javasolt.

(4) Kisvárosi karakterű területek jellemzően a történeti városrészek zártsorú magterületei. Kisvárosi karakterű területeken:

a) *  fő rendeltetési egység közterületről látszó részein tilos 35 fokosnál alacsonyabb és 45 fokosnál meredekebb tetőt kialakítani - kivéve tornyokon;

b) homlokzatok színezésénél tilos a nem történeti színek főszínként történő alkalmazása.

(5) Belvárosi karakterű terület a város történeti központja. A belvárosi karakterű terület He helyi védelemben részesülő terület, a rendelet 14. és a 15. §-ának előírásait kell betartani.

(6) Lakótelepi karakterű területek a többszintes blokkos vagy paneles technológiával épült, tervszerűen kialakított tömbök. Lakótelepi karakterű területeken:

a) tilos az épületre jellemző nyílászáróktól eltérő osztású vagy színű nyílászárót beépíteni;

b) tilos a zárt erkélyek épületenként nem egységes színű és osztású beépítése;

c) tilos a kerítés építése;

d) homlokzatok színezésénél megengedett nem történeti színek alkalmazása.

(7) Újonnan beépülő lakóterületek karakterének területe jellemzően a város beépítésre szánt területének határában tervszerűen kialakított, lakóparkszerű terület. Újonnan beépülő lakóterületek karakterének területén:

a) a telkek területének minden 100 m2-re után egy db előnevelt, minimum 10/12 cm törzsátmérőjű honos lombos fa telepítendő.

(8) Ipari karakterű területek jellemzően a gazdasági, üzemi és ipari területek.

(9) Egyéb karakterű terület jellemzően a nagy alapterületű kereskedelmi és bevásárlóközpontok területe, a sportterületek, az egyetem területe, honvédelmi területek, hulladékgazdálkodási-, szennyvíztisztító- és állati hulladékgyűjtő telep, közösségi közlekedés és szolgáltatóinak területe.

a) Állati hulladékgyűjtő telep teljes területét 180 cm magas zárt kerítéssel kell bekeríteni.

(10) Zártkerti és üdülő karakterű területek jellemzően külterületi, gazdasági célú, illetve pihenést szolgáló területek. Zártkerti és üdülő karakterű területeken:

a) fő rendeltetési egységen tilos 40 fokosnál alacsonyabb és 45 fokosnál meredekebb tetőt kialakítani;

b) manzárdtető kialakítása tilos;

c) tilos a fő rendeltetési egység közterülettel párhuzamos gerincű kialakítása, azonban keresztszárny építhető;

d) homlokzatok színezésénél tilos a nem történeti színek főszínként történő alkalmazása;

e) tilos az 1,80 m-nél magasabb kerítés létesítése, tilos a kerítések 0,5 m-t meghaladó lábazati kialakítása és tilos a kerítésmezők 50%-ot meghaladó tömör kialakítása;

f) homlokzatokon elsődlegesen vakolatarchitektúra javasolt;

g) tetőhéjazatként elsődlegesen pikkelyes fedés javasolt.

(11) Mezőgazdasági táj karakterű területek a külterületi, mezőgazdasági hasznosítás alá vont területek. Mezőgazdasági táj karakterű területeken:

a) tilos 30 fokosnál alacsonyabb és 45 fokosnál meredekebb tetőt kialakítani, - kivéve a technológiai-, járműtároló épületeket, mezőgazdasági-, csarnokjellegű épületeket, állattartó épületeket;

b) manzárdtető kialakítása tilos;

c) tilos a nem tájba illő színű, illetve a csillogó felületű tetőhéjazat és homlokzat kialakítása;

d) tilos a kerítések lábazati kialakítása és tilos a kerítésmezők 10%-ot meghaladó tömör kialakítása.

(12) Városi jelentőségű zöldfelületek karaktere a városi parkok és a város körüli erdők területek. Városi jelentőségű zöldfelületek karakterének területén:

a) erdőterületeken építményt tilos nem természetes anyaghasználattal létesíteni;

b) erdőterületeken tilos az 1,80 m-nél magasabb kerítés létesítése, tilos a kerítések lábazati kialakítása és tilos a kerítésmezők 10%-ot meghaladó tömör kialakítása;

c) temetőt feltáró utak mellett fasorokat kell telepíteni, legalább 8 méterenként 1-1 db fa elhelyezésével;

d) temető telekhatárán tömör, átlátást nem biztosító kerítés építendő, minimum 1,5 m maximum 1,8 m magasságban;

e) *  temető területén épített kriptán csapadékvíz-elvezető csatorna nem létesíthető.

(13) Vízfelületek karaktere az élővizek területe. Vízfelületek karakterének területén:

a) kerítés csak áttört kialakítással, vagy sövényből létesíthető.

8. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

22. § Hírközlési infrastruktúra

(1) Vezeték nélküli hírközlési hálózat adó- és átjátszótornya, távközlési torony e rendelet hatálybalépését követően csak külterületen helyezhető el.

(2) Műemléken és műemlék telkén (M), műemléki környezetben (Mk), helyi építészeti értékként védett területen (He) és épületen (H1 és H2), településképi szempontból meghatározó területen (Tk) továbbá NATURA 2000 területen, országos ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosóterületén, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték területén távközlési és hírközlési torony nem helyezhető el.

(3) Belterületen antenna és antennatartó szerkezet kizárólag közterületről nem látható módon létesíthető, ezért antenna, távközlési adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, takartan helyezhető el.

(4) Közterületről látható módon antenna csak - a (2) bekezdésben felsorolt védett területek és védett épületek kivételével - azon épületekre és építményekre telepíthető, melyeken 2013. január 1. előtt már engedéllyel telepített antenna létesült.

(5) Belterületen lévő antennatartó szerkezetek magassága nem növelhető.

(6) Vezetékes hírközlési hálózat csak meglévő oszlopsoron vezethető, ennek hiányában csak földbe helyezett alépítményben vezetve. Vezetékes hírközlési hálózat szekrényei földfelszínen csak abban az esetben helyezhetők el, ha növénytakarásra alkalmas a hely. Ennek hiányában csak föld alatt alakíthatók ki.

23. § Közműhálózatok infrastruktúrájának kialakítása * 

(1) Új közműhálózat (villamos-, hírközlő- és kábel TV vezeték) belterületen - a gazdasági területek kivételével - csak föld alatt létesíthető. Nem minősül új közműhálózatnak a meglévő légvezetékes hálózat hosszabbítása - kivéve új lakóterület kialakítása esetén -, valamint két szabad vezetékes hálózat közötti átkötés.

(2) Légvezetékes hálózat rekonstrukciója azonos nyomvonalon az eredeti kialakításban is megvalósítható. A légvezetékes hálózat rekonstrukciója új nyomvonalon föld alatti kivitelű kell legyen, az ettől való eltéréshez az Önkormányzat Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának egyetértő véleményét kell beszerezni.

(3) Új transzformátor csak transzformátorházban vagy épületben helyezhető el.

(4) *  A városkép védelme érdekében helyi védett területen (He) létesítendő közműlétesítmény önálló, föld feletti, szabadon álló építményként takarás nélkül nem helyezhető el.

24. § A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmények

(1) *  Új transzformátorház fémszerkezetű konténerként nem helyezhető el.

(2) A légvezetékes hálózat új tartóoszlopai külterületen csak faszerkezetűek lehetnek.

V. FEJEZET

KÖZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

25. § Közterületek alakítására vonatkozó általános követelmények

(1) A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket - ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák - fenntartható zöldfelülettel kell kialakítani.

(2) A közterületek burkolatát - a kialakult, meglévő anyaghasználathoz igazodóan - a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével a káros környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani.

(3) A közterületi szegélynél létesítendő parkolóhelyekhez - amennyiben ennek műszaki lehetőségei adottak - védő fasor kialakításáról kell gondoskodni.

(4) A közterületeken a környezethez illő, a környezeti ártalmakat jól tűrő növényzetet kell telepíteni. Amennyiben parkoló is létesül, az utcák kialakítása során legalább az egyik (általában az északi, vagy keleti) oldalon fasor telepítéséről kell gondoskodni. Ettől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése a közút kezelőjének igazolása alapján veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol ezt a közmű üzemeltetőjének igazolása szerint a meglévő közműhálózat nem teszi lehetővé. Ebben az esetben az út építőjének a fasor ültetését edényes növényzet (planténerek) kihelyezésével kell pótolni.

(5) A járdák, utak felújítása, átalakítása, helyreállítása keretében azokat a gyalogosok számára akadálymentesíteni kell.

(6) Az út- és járdaburkolatok rekonstrukcióját - a külön önkormányzati rendeletben rögzítettek figyelembevételével - a közművek rekonstrukciójával egyidejűleg kell elvégezni.

(7) A belső - célforgalmú - feltáró utakat, továbbá a vegyes használatú lakóutcákat, illetve a KRESZ alapján lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek burkolatát az út kezelőjével egyeztetett burkolattal és forgalomcsillapító műszaki megoldások alkalmazásával kell kialakítani.

(8) Közterületen a 4. mellékletben meghatározott növényfajok telepítése tilos.

9. Közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatára vonatkozó előírások

26. § Vendéglátó teraszok és vendéglátóipari előkertek kialakításának feltételei

(1) Vendéglátó teraszok és vendéglátóipari előkertek közterületen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 50. § (2) bekezdésének teljesülése esetén létesíthetők.

(2) Vendéglátó teraszt és vendéglátóipari előkertet közterületen kialakítani csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően megkötött közterületbérleti szerződés alapján lehet.

(3) *  Vendéglátóipari előkert és vendéglátó terasz kialakításának lehetőségét külön önkormányzati rendelet *  szabályozza.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a városi főépítész a szakmai véleményét a vonatkozó jogszabályok és a 5. melléklet 1. fejezetében részletezett szempontok mérlegelése alapján hozza meg.

27. § Fedett vendéglátó teraszok kialakításának feltételei

(1) Fedett vendéglátó terasz közterületen az OTÉK 50. § (2) bekezdésének teljesülése esetén létesíthető.

(2) Fedett vendéglátó teraszt közterületen kialakítani csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően megkötött közterületbérleti szerződés alapján lehet.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a városi főépítész a szakmai véleményét a vonatkozó jogszabályok és az 5. melléklet 2. fejezetében részletezett szempontok mérlegelése alapján hozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítmény

a) zárttá nem tehető - sem egy, sem több oldalról, kivéve a (7) bekezdésben meghatározott eseteket;

b) tartószerkezetein reklám nem helyezhető el;

(5) A tevékenység megszűnése, illetve az üzlethelyiség egy hónapnál hosszabb zárva tartása esetén a bérlő a szerkezetet köteles elbontani, a közterületet és a homlokzatot eredeti állapotának megfelelően visszaállítani.

(6) Idegenforgalmi szezonon kívül (a november 1-től március 14-ig terjedő időszakban) közterületen létesítményenként legfeljebb egy 50 m2 alapterületet meg nem haladó fedett, oldaltakarással fel nem szerelt vendéglátó terasz létesíthető, amennyiben elhelyezése e rendelet szabályainak megfelel és

a) a megfelelő bútorzattal ellátott terasz nyitvatartási időben ténylegesen üzemel;

b) nyitvatartási időben gáz, elektromos vagy inframelegítőkkel fűtése biztosított.

(7) Fedett vendéglátó terasz téliesítésére az idegenforgalmi szezonon kívül (a november 1-től március 14-ig terjedő időszakban) van mód. A fedett vendéglátó teraszok oldaltakarással történő felszerelésének feltétele:

a) a kialakuló helyiség nem lehet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. § e) bekezdése szerinti zárt légterű helyiség;

b) a takarás csak víztiszta üveg vagy plexifelület lehet;

c) oldaltakaráson felirat, logó, embléma elhelyezhető, kizárólag fehér vagy homokfúvott színnel, alsó belátásgátlás max. 1/3 magasságig homokfúvott mintával kialakítható;

d) a felső ponyvát kiegészítő azonos színű és anyagú háromszög alakú színes takarás télre kihelyezhető;

e) valamennyi tartószerkezet, profil, kiegészítő szerkezet színe RAL 5008-as lehet;

f) a létesítés településképi bejelentési eljárás köteles tevékenység;

g) a (6) bekezdésben foglalt 50 m2 alapterület korlátot nem kell alkalmazni.

VI. FEJEZET

REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS REKLÁMHORDOZÓT TARTÓ BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉRE, ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

28. § Kaposvár területén plakát, reklám csak reklámhordozó berendezésen helyezhető el, épület-, építmény, műtárgy falára vagy szerkezetére közvetlenül nem ragasztható, nem rögzíthető.

10. Közterületen elhelyezett reklámhordozókra és reklámtartó berendezésekre vonatkozó szabályok

29. § (1) *  Közterületen vagy köztulajdonban álló ingatlanon csak annak tulajdonosának hozzájárulásával, településképi bejelentés alapján a 6. melléklet 1. fejezetében szereplő formájú és számú telepített reklámhordozó berendezés, illetve közművelődési célú hirdetőoszlop helyezhető el. Meglévő buszmegállóban csak a 6. melléklet 1. fejezet 1. pontjában meghatározott City Light berendezés helyezhető el a 6. melléklet 1 fejezet 4. pontjában meghatározott darabszám erejéig.

(2) Minden közterületre szánt telepített reklámhordozó berendezés csak a közműszolgáltatókkal történt egyeztetést követően helyezhető el úgy, hogy a közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedés számára szükséges közterület felülete biztosítva legyen.

(3) Közterületen információs vagy más célú berendezésen nem alakítható ki 9 m2-nél nagyobb reklámok elhelyezésére szolgáló felület.

(4) Közterületi pavilonon, kioszkon kizárólag a forgalmazott terméket népszerűsítő reklám helyezhető el, településképi bejelentési eljárás alapján.

(5) Az elhelyezett reklámhordozó és reklámhordozó berendezés folyamatos karbantartása, a berendezés elhelyezésére tulajdonosi hozzájárulással rendelkező feladata és kötelessége.

(6) Közterületről két vagy több oldalról látható hirdetőberendezést csak két- vagy többoldali hirdetőfelülettel lehet kialakítani.

30. § (1) Közterületeken nem gazdasági célú reklámként csak olyan információk, feliratok, megnevezések, jelölések helyezhetők el, melyek célja

a) kulturális információ közzététele;

b) idegenforgalmi eligazítás;

c) közérdekű tájékoztatás;

d) indokolt esetben mobil irányítótábla kihelyezése szolgáltatások irányjelzésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott információk az alábbi reklámhordozókon vagy reklámhordozó berendezéseken tehetők közzé:

a) közművelődési célú hirdetőoszlop;

b) közérdekű molinó;

c) önkormányzati hirdetőtábla;

d) útbaigazító információs tábla;

e) megállító tábla;

f) kínáló tábla;

g) *  irányjelző.

(3) *  Közérdekű útbaigazító csak a KRESZ-ben és a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban meghatározott paramétereknek megfelelő megjelenéssel, a közút kezelőjének jóváhagyásával és a közterület tulajdonosának hozzájárulásával helyezhető ki.

(4) Nyitvatartási idő alatt

a) egy üzlet elé közterületre maximum egy megállító tábla;

b) vendéglátó egységek elé közterületre maximum két kínáló tábla

helyezhető el, olyan módon, hogy az a gyalogos és kerékpáros közlekedést ne zavarja.

(5) *  Helyi területi védelem alatt álló területen (He) mobil reklámzászló, reklámfigura (figurális elem), egyedi reklámeszköz közterületen nem helyezhető el.

11. Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett nem gazdasági célú reklámhordozókra és reklámtartó berendezésekre vonatkozó szabályok

31. § (1) Közterületről látható magánterületen nem gazdasági célú reklám, illetve reklámhordozó berendezés csak a településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának megőrzését nem sértő, vagy nem akadályozó módon helyezhető el.

(2) Magánterületen elhelyezett nem gazdasági célú reklám, reklámhordozó vagy reklámtartó berendezés kizárólag az adott ingatlanon folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet hirdetheti.

(3) Magánterületen elhelyezhető nem gazdasági célú reklámhordozó a

a) cégér;

b) cégtábla, cégfelirat és címtábla;

c) zászló.

(4) Új reklámhordozó és reklámhordozó berendezés az épülethomlokzaton csak a meglévő, használaton kívüli berendezés egyidejű eltávolításával helyezhető el.

32. § (1) A 31. § (3) bekezdésében meghatározott berendezések kialakításának illeszkednie kell az épület

1. homlokzati kialakításához, vízszintes és függőleges tagolásához;

2. színéhez;

3. arányrendszeréhez;

4. nyílászáróinak kiosztásához, ritmusához;

5. homlokzatán megjelenő egyéb berendezésekhez.

(2) A 31. § (3) bekezdésében meghatározott berendezés még részben sem takarhatja épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét és nem változtathatja meg azok karakterét; több rendeltetési egység esetén a berendezések csak egységes koncepció szerinti kialakításban helyezhetők el a földszinti portál felett, az osztópárkány alatti sávban. Nyílászárók közötti falszakaszokon és a tetőfelületen nem alakítható ki.

(3) Portálok fölé árnyékolószerkezet, napernyő elhelyezhető, azonban az nem tartalmazhat reklámot, hirdetést, termékmegjelölést, ez alól kivétel az árnyékoló függőleges „szoknya” részen az üzlet profilját jelző logó, cégfelirat.

(4) *  Fényreklám sem kirakatban, sem homlokzaton, sem a portál felületén, sem önálló szerkezetként nem helyezhető el, kivéve:

a) pénzintézetek és pénzváltók árfolyamjelző táblája, mely a kirakat mögött elhelyezhető;

b) cégér, cégfelirat, cégtábla, mely saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú önálló karakterek vagy doboz mely állandó fénykibocsátású.

33. § Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok, címtáblák és zászlók elhelyezése

(1) Cégér, cégtábla és címtábla rendeltetési egységenként 1-1 darab, sarokkialakítású rendeltetési egységeknél 2-2 db helyezhető el.

(2) *  Cégtábla, cégfelirat és címtábla a fal homlokzati síkjától nem állhat ki jobban 10 cm-nél. Kapukon, épületpilléren, tartóoszlopon, kerítésen valamint korlátokon nem helyezhetőek el, elhelyezhetőek azonban kapupilléreken, valamint közvetlenül a kapu mellett az épület falán.

(3) Cégér nem lakáscélú rendeltetési egységenként legfeljebb 1 db, sarokkialakítás esetén 2 db helyezhető el, konzolos kialakítással, maximum 60 cm vízszintes irányú vetülettel és maximum 60 cm magas függőleges felülettel.

(4) *  Ablakokra, kirakatok üvegezésére dekoráció az üvegfelület 10%-át meg nem haladó méretben helyezhető el.

(5) *  A helyi területi védelem alatt álló területen (He) álló épületeken, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken (H1, H2) cégfelirat elsősorban önálló betűkkel szerelten helyezhető el.

(6) Zászló épület falára csak zászlótartó berendezéssel helyezhető el, rendeltetési egységenként maximum 2 db, egyenként max. 1 m2 felülettel. Zászló előkertben ingatlanonként 3 db helyezhető el.

12. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények alóli eltérési szabályok

34. § (1) *  Kaposvár rendezvénynaptárában szereplő rendezvény közterületen történő reklámozása kizárólag a 6. melléklet 2. fejezetében felsorolt helyen kifeszíthető transzparensen (molinón), évente összesen legfeljebb 12 hét időtartammal megengedett.

(2) Építési reklámháló bármely településszerkezeti terv szerinti területi besorolásban elhelyezhető az építkezés időszakában, a jogszabályban rögzített feltételek teljesülése és településképi bejelentési eljárás alapján.

VII. FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13. Rendelkezés a kötelező szakmai konzultációról

35. § *  (1) A városi főépítész a településkép védelme érdekében a településképi követelményekről szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít bármely építési tevékenység esetén.

(2) A szakmai konzultációt illetve szakmai tájékoztatást az ügyfél, vagy az általa meghatalmazott tervező a 7. melléklet 2. fejezetében szereplő nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti.

(3) Szakmai konzultációt kötelező kérni a minden esetben az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés megtétele előtt.

(4) A konzultációhoz:

a) a későbbiekben az e-naplóba feltöltésre kerülő tervdokumentációt;

b) színtervet, látványtervet;

c) tömegformálás, homlokzatalakítás, utcakép bemutatását tartalmazó tervdokumentációt;

d) fényképfelvétel(eke)t

2 példány papíralapú dokumentációként kell csatolni, melyből egy példányt a bejelentő a konzultációs emlékeztetővel együtt visszakap.

(5) A szakmai konzultációról a városi főépítész írásos emlékeztetőt készít, melyben nyilatkozik a tervezett építési tevékenység e rendeletben meghatározott településképi megfelelősségéről.

VIII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

14. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

36. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a 8. melléklet 1. és 2. fejezetében meghatározott engedélyezési eljárásokat megelőzően.

15. A véleményezési eljárás részletes szabályai

37. § (1) A településképi véleményezési eljáráshoz a kérelmező (építtető) kérelmét a 8. melléklet 4. fejezetében közzétett nyomtatványon nyújtja be.

(2) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében hozott településképi véleménye a 8. melléklet 1. fejezetében meghatározott esetekben a helyi építészeti és műszaki tervtanács, a 8. melléklet 2. fejezetében meghatározott esetekben a városi főépítész szakmai álláspontján alapul.

(2a) *  A helyi építészeti és műszaki tervtanács működését külön jogszabály *  és e rendelet 1. számú függeléke szerinti Kaposvár Megyei Jogú Város Helyi Építészeti és Műszaki Tervtanácsa ügyrendje szabályozza.

(3) A településképi vélemény kialakítása során a Vhr.-ben meghatározottakon túl az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) területfelhasználás megfelelősége a környezet szempontjából;

b) a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelés;

c) kialakult település-, vagy telekszerkezetnek való megfelelőség;

d) a védendő (megmaradó) építészeti és zöldfelületi adottságokat figyelembe vevő megfelelőség;

e) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelőség;

f) magassági illeszkedés, megfelelőség.

IX. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

16. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltoztatások köre

38. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 8. melléklet 3. fejezetében meghatározott esetekben, az engedély nélkül végezhető építési tevékenységek, reklámelhelyezések megkezdése előtt, továbbá az építmények rendeltetésének megváltoztatásának egyes eseteiben.

17. A bejelentési eljárás részletes szabályai

39. § (1) A településképi bejelentési eljáráshoz a kérelmező (építtető) kérelmét a 8. melléklet 5. fejezetében közzétett nyomtatványon nyújtja be.

(1a) *  A településképi bejelentési eljáráshoz olyan építészeti-műszaki tervdokumentációt illetve egyéb tervet kell 2 példányban mellékelni, mely a településképi követelményeknek való megfelelést, rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazolja. Klímaberendezések esetén csatolni kell minden önálló rendeltetési egységre kiterjedő telepítést tartalmazó homlokzati tervet.

(2) A településképi bejelentési eljárás során a polgármester a városi főépítész szakmai álláspontját megismerve dönt.

(3) A településképi bejelentési eljárásban az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a területfelhasználás megfelelőségét a környezet szempontjából;

b) a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést;

c) a településképi megfelelőséget, így különösen

ca) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását;

cb) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,

cc) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

cd) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit,

ce) a közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdetőberendezések kialakítását;

d) kialakult település- vagy telekszerkezetnek való megfelelőséget;

e) a védendő (megmaradó) építészeti és zöldfelületi adottságokat figyelembe vevő megfelelőséget;

f) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelőséget;

g) a magassági illeszkedést, megfelelőséget;

h) az épület rendeltetésének a környezetet nem zavaró megfelelőségét.

(4) A településképi bejelentés tudomásulvétele esetén annak érvényességi ideje:

a) állandó építmény esetén 2 év;

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén a bejelentés időtartama;

c) reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés esetén 2 év.

(5) A településképi bejelentés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg.

X. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

18. A településképi kötelezési eljárás

40. § (1) A polgármester a jogszabályban foglaltak szerinti településképi kötelezési eljárást folytat le és az érintett ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.

(2) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni a településkép védelmének érdekében, különösen:

a) az építmények

aa) jó karbantartásának;

ab) homlokzati elemeinek, színezésének védelme;

ac) az egységes megjelenés biztosításának;

ad) külső megjelenését kedvezőtlenül befolyásoló tárgyak, egyéb műszaki berendezések eltávolításának;

ae) rendeltetésnek megfelelő funkciójának megőrzése

érdekében;

b) az építési övezetre előírt zöldfelület biztosításának érdekében;

c) a telek területfelhasználási szabályoknak megfelelő használata érdekében;

d) építkezések átmeneti állapota esetében a terület adottságának megfelelő szintű bekerítésére, rendben tartására vonatkozó szabályok érdekében;

amennyiben a településképi elem fenntartása, karbantartása, átalakítása, kialakítása vagy használata nem felel meg az e rendeletben meghatározott előírásoknak.

(3) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni a településképi bejelentés nélkül vagy attól eltérően végzett építési tevékenység, reklámelhelyezések és rendeltetésváltoztatások esetében.

19. A településkép-védelmi bírság mértéke, kiszabásának és behajtásának módja

41. § (1) A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 50.000 - 1.000.000 forintig terjedő településképi bírság szabható ki.

(2) A kötelezettnek a településkép-védelmi bírságot a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetnie Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlájára.

(3) A be nem fizetett településkép-védelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

XI. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

20. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

42. § (1) A védett értékek megóvása, állagának megőrzése, felújítása, rekonstrukciója, a városkép megőrzése, a szép, díszes homlokzatok eredeti állapot szerinti felújítása érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást biztosít.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására az önkormányzat évente - a költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig - pályázati úton vissza nem térítendő támogatást adhat, mely a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett munkák számlával igazolt költségének legfeljebb 50%-áig terjedhet.

(3) A támogatás célja a magántulajdonban lévő helyi egyedi védelemmel érintett (H1 és H2 és H3) építmények vagy építményrészletek felújításának, jókarbantartásának ösztönzése.

43. § Támogatott tevékenységek és a támogatottak köre

(1) A támogatás igénybe vehető a védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szolgáló, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához.

(2) A támogatás a védelemmel érintett teljes homlokzat, építmény vagy építményrész helyreállításának, felújításának támogatására adható.

(3) A támogatás nem adható önállóan nyílászáró cseréjére, árnyékolószerkezet felújítására, cseréjére, tetőhéjazat javítására, felújítására, cseréjére vagy a bádogos szerkezetek javítására, cseréjére.

(4) Helyi védelem alatt álló ingatlanon végzett állagmegóvási, felújítási, illetve a felújítással együtt járó egyéb építési munkálatok esetén - amennyiben a munkálatok végzéséhez közterület-foglalás szükséges - az építtető, illetve a kivitelezője legfeljebb 1 hónap időtartamra mentesül a más önkormányzati rendeletben megállapított közterület-foglalási díj fizetési kötelezettségétől.

(5) *  A támogatásra pályázhat minden helyi egyedi, H1 és H2 besorolású építészeti értékvédelemmel érintett létesítmény ingatlan tulajdonosa vagyonkezelője. Önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasház esetén felújítási támogatás csak az önkormányzati tulajdoni hányad arányával csökkentett mértékben adható.

44. § Támogatás elszámolása és kifizetése

(1) Az önkormányzat a vissza nem térítendő támogatást utófinanszírozási rendszer keretében a munkálatok elvégzése után, a számlák benyújtását követő 15 napon belül a megítélt támogatás arányában a támogatott számlaszámára utalja át.

(2) Az önkormányzati támogatással felújított épület védettsége nem törölhető a támogatást követő 10 éven belül.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

45. § Hatálybalépés

E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

46. § Átmeneti rendelkezések

A hatálybalépéskor folyamatban lévő, már megindított véleményezési és bejelentési eljárásokra, továbbá kötelezési eljárásokra és bírságolásokra e rendeletet nem kell alkalmazni.

47-48. § * 

Kaposvár, 2017. december 7.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez * 

1. fejezet

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek (H1)

Sorszám Megnevezés Címe
1. Irodaház, volt Casino és villaépület Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/c-d.
hrsz.: 859, 858
2. Bíróság épülete Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
hrsz.: 852
3. Egyetemi épület - volt leánygimnázium Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
hrsz.: 309
4. Egyetemi épület - könyvtárszárnya Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
hrsz.: 309
5. Posta - régi épülete Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
hrsz.: 801/2
6. Gimnázium épület Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.
hrsz.: 799/1
7. Egykori kórházi épület Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 60.
hrsz.: 637/1
8. Egykori kórházi kápolna Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 60.
hrsz.: 637/1
9. MÁV területén lévő víztorony Kaposvár, Baross G. u. 2.
hrsz.:7131/7
10. Középiskola - egykori laktanyaépület Kaposvár, Baross G. u. 19.
hrsz.: 467/1
11. Irodaépület - egykori laktanyaépület Kaposvár, Baross G. u. 19.
hrsz.: 467/2
12. Katonai ügyészség - egykori laktanyaépület Kaposvár, Baross G. u. 19.
hrsz.: 472
13. Róma-hegyi r.k. kápolna Kaposvár, Csalogány u.
hrsz.: 6786
14. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 3/b
hrsz.: 4214
15. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 18.
hrsz.: 936/1
16. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 20-22.
hrsz.: 936/1, 936/2
17. Lakóház Kaposvár, Damjanich u. 24.
hrsz.: 936/2
18. Biztosítószékház és lakások Kaposvár, Dózsa Gy. u.1.
hrsz.: 407
19. TIT - székház, egykori villaépület Kaposvár, Dózsa Gy. u. 18.
hrsz.: 55
20. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 22.
hrsz.: 57
21. Iroda, üzlet és lakóház - egykori iskolaépület Kaposvár, Fő u. 2.
hrsz.: 2.
22. Lakóház és üzletek (Anker-ház) Kaposvár, Fő u. 12.
hrsz.: 15.
23. Iskola eredeti épülete Kaposvár, Fő u. 44.
hrsz.: 393
24. Szent Margit-templom Kaposvár, Füredi utca
hrsz.: 4865
25. *  Lakóház Kaposvár, Takáts Gyula tér 1.
hrsz.: 4212/3
26. *  Lakóház Kaposvár, Takáts Gyula tér 2.
hrsz.: 4212/3
27. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 20.
hrsz.: 492/4
28. Vízmű - régi tároló Kaposvár, Harsányi János u.
hrsz.: 9731
29. „Takács-kúria” Kaposvár, Ivánfahegy 4.
hrsz.: 2572
30. Szent József-templom Kaposvár, Kanizsai utca 54.
hrsz.: 5637/58
31. Római katolikus templom Kaposvár, Kaposfüredi út - Szőlőhegyi u. sarok
hrsz.: 15226
32. Kecel-hegyi r.k. kápolna Kaposvár, Kecelhegyi út
hrsz.: 9499
33. Városháza régi épülete Kaposvár, Kossuth tér 1.
hrsz.: 88
34. Római Katolikus Püspöki Székesegyház Kaposvár, Kossuth tér
hrsz.: 318
35. Lakóház és üzlet - egykori Erzsébet Szálló Kaposvár, Kossuth tér 5.
hrsz.: 99
36. Zeneiskola - volt Katolikus Kör épülete Kaposvár, Kossuth L. u. 21
hrsz.: 854
37. Református templom és esperesi hivatal Kaposvár, Kossuth L. u. 23.
hrsz.:855
38. Református gyülekezeti ház Kaposvár, Kossuth L. u. 37.
hrsz.: 4327/1, 4327/2
39. Evangélikus templom és lelkészlakás Kaposvár, Kossuth L. u. 39/b
hrsz.: 4325
40. Régi siló, lisztraktár Kaposvár, Malom u. 10.
hrsz.: 2105
41. Malomépület (Nagymalom) Kaposvár, Malom u. 10.
hrsz.: 2105
42. Malom irodaháza (Nagymalom) Kaposvár, Malom u. 10.
hrsz.: 2105
43. Izraelita temető ravatalozója Kaposvár, Mező u.
hrsz.: 2271
44. Római katolikus plébánia Kaposvár, Mező u.
hrsz.: 3596/2
45. Római katolikus kápolna, Keleti temető Kaposvár, Mező u.
hrsz.: 3593/3
47. *  Hősök temploma Kaposvár, Mező u.
hrsz.: 3956/4
47. Hősök temploma Kaposvár, Mező u.
hrsz.: 3956/4
48. Lakóház Kaposvár, 48-as ifjúság útja 7.
hrsz.: 4222
49. Lakóház Kaposvár, 48-as ifjúság útja 20.
hrsz.: 4255
50. Lakóház Kaposvár, 48-as ifjúság útja 22.
hrsz.: 4257
51. Lakóház Kaposvár, 48-as ifjúság útja 26.
hrsz.: 4285
52. Iroda, MÁV egykori forgalmi épülete Kaposvár, Németh I. fasor 7.
hrsz.: 943
53. Római katolikus Szt. Imre-templom Kaposvár, Németh I. fasor
hrsz.: 798
54. Római katolikus Szt. Imre Plébánia és kollégium - egykori Jezsuita rendház Kaposvár, Németh I. fasor 2.
hrsz.: 797
55. Iroda- és lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 14.
hrsz.: 787
56. Üzletház - egykori villanytelep Kaposvár, Noszlopy G. u. 3.
hrsz.: 82/6
57. Kápolna 14 stációval Kaposvár, Orci út
hrsz.: 13236 és 13237
58. Üzletház - egykori Szarvas Szálló Kaposvár, Petőfi tér 1.
hrsz.: 69
59. Harangtorony Kaposvár, Pécsi u.
hrsz.: 3229
60. Lakóház Kaposvár, Pécsi u. 13-15.
hrsz.: 3585.
61. Lakóház Kaposvár, Pécsi u. 6.
hrsz.: 2420/6
62. Cukorgyári erőműtelep Kaposvár, Pécsi u. 10-14.
hrsz.: 2417/29
63. Cukorgyár, irodaépület Kaposvár, Pécsi u. 10-14.
hrsz.: 2417/29
64. Cukorgyár, lakóház Kaposvár, Pécsi u. 10-14.
hrsz.: 2417/29
65. Általános iskola főépülete Kaposvár, Pécsi u. 45.
hrsz.: 3360
66. Magtárépület Kaposvár-Répáspuszta
hrsz.: 0388/74
67. Siketnéma-intézet épülete Kaposvár, Somssich P. u. 8.
hrsz.: 857
68. Iskolaépület - egykori MÁV-nevelőintézet főépülete Kaposvár, Somssich P. u.15.
hrsz.: 923
69. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 20/b
hrsz.: 4179
70. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 29/b
hrsz.: 4220
71. Iskola épülete Kaposvár, Szent Imre u. 29/c-d
hrsz.: 4220
72. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 39.
hrsz.: 4231
73. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 45.
hrsz.: 4234
74. Lonka-hegyi r.k. kápolna Kaposvár, Szentpáli út
hrsz.: 18148
75. Irodaház, Nemzeti Bank eredeti épülete Kaposvár, Széchenyi tér 3-4.
hrsz.: 356
76. Dorottya Üzletház - egykori Turul Szálló Kaposvár, Széchenyi tér 8.
hrsz.: 366/1
77. Magtárépület Kaposvár, Szőlőhegyi u.
hrsz.: 15264
78. Víztorony Kaposvár, Szőlőhegyi u.
hrsz.: 15261/4
79. Kórház szülészeti épülete Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
hrsz.: 739
80. Kórház igazgatási épülete Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
hrsz.: 739
81. Iroda és üzletház - volt tűzoltószertár Kaposvár, Teleki u. 9.
hrsz.: 10
82. Iskolaépület - egykori Festetics-kastély Kaposvár, Toponári út 44.
hrsz.: 13161
83. Patikaépület Kaposvár, Toponári út 92.
hrsz.: 13639
84. Harangláb Kaposvár-Töröcske, Harang u.
hrsz.: 16205
85. Római katolikus plébánia - régi épület Kaposvár, Zárda u. 2.
hrsz.: 317
86. Transzformátor épülete Kaposvár, Zrínyi u.
hrsz.: 7169

2. *  fejezet

A helyi egyedi védelem alatt álló homlokzatok (H2)

Sorszám Megnevezés Címe
1. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 4.
hrsz.: 297
2. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 5.
hrsz.: 104/1
3. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 6.
hrsz.: 296
4. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 7.
hrsz.: 105/1
5. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 8.
hrsz.: 295
6. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 9.
hrsz.: 106
7. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 10.
hrsz.: 294
8. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 15.
hrsz.: 111/1
9. Lakóház Kaposvár, Ady E. u. 16. Berzsenyi u. 2.
hrsz.: 282
10. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/b
hrsz.: 860
11. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 5. - Kossuth L. u. 16.
hrsz.: 850
12. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 7.
hrsz.: 848
13. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 19.
hrsz.: 794
14. Óvoda Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 20.
hrsz.: 345
15. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
hrsz.: 793/2
16. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 23.
hrsz.: 790/1
17. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 25.
hrsz.: 789/1
18. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 27.
hrsz.: 786
19. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 31.
hrsz.: 771
20. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 38/a.
hrsz.: 370/1
21. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 44.
hrsz.: 375
22. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 46.
hrsz.: 376
23. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 50.
hrsz.: 378
24. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 52.
hrsz.: 379
25. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 63.
hrsz.: 676/1
26. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 75/b
hrsz.: 685
27. Lakóház Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 78.
hrsz.: 661/2
28. Lakóház Kaposvár, Bartók B. u. 21.
hrsz.: 7800
29. Lakóház Kaposvár, Bartók B. u. 33.
hrsz.: 7806
30. Pláza része - egykori lakóépület Kaposvár, Berzsenyi D. u. 1/a.
hrsz.: 131/3
31. Lakóház Kaposvár, Berzsenyi D. u. 2/b
hrsz.: 284
32. Iskolaépület Kaposvár, Cseri út 6.
hrsz.: 9335
33. Lakóház Kaposvár, Cseri út 31.
hrsz.: 8879
34. Lakóház Kaposvár, Cseri út 35.
hrsz.: 8877
35. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2.
hrsz.: 47
36. Üzletház - egykori mozi Kaposvár, Dózsa Gy. u. 3.
hrsz.: 409
37. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 6.
hrsz.: 49
38. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 8.
hrsz.: 50
39. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 9.
hrsz.: 412
40. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10.
hrsz.: 51
41. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 11.
hrsz.: 413
42. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 12.
hrsz.: 52
43. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 13.
hrsz.: 414
44. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 14.
hrsz.: 53
45. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 19.
hrsz.: 431
46. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 20.
hrsz.: 56
47. Lakóház Kaposvár, Dózsa Gy. u. 24.
hrsz.: 58/1; 58/2
48. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 1.
hrsz.: 824
49. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 1/a.
hrsz.: 826
50. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 2.
hrsz.: 822
51. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 3.
hrsz.: 827
52. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 6.
hrsz.: 819
53. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 5-7.
hrsz.: 828
54. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 8.
hrsz.: 818
55. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 9.
hrsz.: 830
56. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 11.
hrsz.: 831
57. Orvosi rendelő - egykori lakóház Kaposvár, Ezredév u. 13.
hrsz.: 832
58. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 17.
hrsz.: 834
59. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 18.
hrsz.: 813
60. Lakóház Kaposvár, Ezredév u. 20-22.
hrsz.: 812
61. Lakóház Kaposvár, Fő u. 3.
hrsz.: 321
62. Lakóház Kaposvár, Fő u. 4.
hrsz.: 8/7
63. Lakóház Kaposvár, Fő u. 5.
hrsz.: 322/1
64. Lakóház Kaposvár, Fő u. 6.
hrsz.: 8/8
65. Lakóház Kaposvár, Fő u. 8.
hrsz.: 8/9
66. Lakóház Kaposvár, Fő u. 13. - Kossuth L. u. 2.
hrsz.: 338
67. Lakóház Kaposvár, Fő u. 14.
hrsz.: 41
68. Lakóház Kaposvár, Fő u. 15.
hrsz.: 339/1
69. Lakóház Kaposvár, Fő u. 16.
hrsz.: 42/2
70. Lakóház Kaposvár, Fő u. 17.
hrsz.: 340
71. Lakóház Kaposvár, Fő u. 18.
hrsz.: 43
72. Lakóház Kaposvár, Fő u. 20.
hrsz.: 44
73. Lakóház Kaposvár, Fő u. 21.
hrsz.: 342
74. Lakóház Kaposvár, Fő u. 22.
hrsz.: 45
75. Lakóház Kaposvár, Fő u. 23.
hrsz.: 349
76. Lakóház Kaposvár, Fő u. 24.
hrsz.: 46
77. Lakóház Kaposvár, Fő u. 25.
hrsz.: 350
78. Lakóház Kaposvár, Fő u. 27.
hrsz.: 351/10
79. Lakóház Kaposvár, Fő u. 29.
hrsz.: 353
80. Lakóház Kaposvár, Fő u. 31.
hrsz.: 361
81. Lakóház Kaposvár, Fő u. 55. - Tallián Gy. u. 1.
hrsz.: 387
82. Lakóház Kaposvár, Fő u. 73.
hrsz.: 635
83. Lakóház Kaposvár, Fő u. 79.
hrsz.: 632
84. Lakóház Kaposvár, Fő u. 99.
hrsz.: 621
85. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 1/b.
hrsz.: 540
86. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 3.
hrsz.: 539
87. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 13.
hrsz.: 534
88. Lakóház Kaposvár, Gr. Apponyi A. u. 29.
hrsz.: 525
89. Lakóház Kaposvár, Gróf Apponyi A. u. 49.
hrsz.: 515
90. Lakóház Kaposvár, Irányi D. u. 11.
hrsz.: 34
91. Lakóház Kaposvár, Irányi D. u. 13.
hrsz.: 33
92. Lakóház Kaposvár, Irányi D. u. 17.
hrsz.: 31
93. Lakóház Kaposvár, Jedlik Á. u. 11.
hrsz.: 7171
94. Lakóház Kaposvár, Jókai u. 10.
hrsz.: 8227
95. Lakóház Kaposvár, Jókai u. 11.
hrsz.: 8215
96. Lakóház Kaposvár, Jókai u. 13.
hrsz.: 8216
97. Lakóház Kaposvár, Jókai u. 15
hrsz.: 8217
98. Lakóház Kaposvár, József A. u. 7.
hrsz.: 211
99. Lakóház Kaposvár, Kaposfüredi út 181.
hrsz.: 15379
100. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 7.
hrsz.: 4262
101. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 9.
hrsz.: 4263
102. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 17.
hrsz.: 4267
103. Lakóház Kaposvár, Kassa u. 18.
hrsz.: 4245
104. Lakóház Kaposvár, Kisfaludy u. 14.
hrsz.: 4737
105. Lakóház Kaposvár, Kisfaludy u. 27.
hrsz.: 4992
106. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 5.
hrsz.: 300
107. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 6.
hrsz.: 234
108. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 7.
hrsz.: 290
109. Lakóház Kaposvár, Kontrássy u. 8.
hrsz.: 278/1
110. Lakóház Kaposvár, Kossuth tér 4.
hrsz.: 100/3
111. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 8.
hrsz.: 335
112. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 10.
hrsz.: 333
113. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 15.
hrsz.: 327
114. Börtönépület Kaposvár, Kossuth L. u. 19.
hrsz.: 853
115. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 20.
hrsz.: 846
116. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 24.
hrsz.: 844
117. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 26.
hrsz.: 843
118. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 28.
hrsz.: 842
119. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 32.
hrsz.: 839
120. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 44.
hrsz.: 919
121. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 62.
hrsz.: 4314
122. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 68.
hrsz.: 4311
123. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 73.
hrsz.: 4346
124. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 83.
hrsz.: 4351
125. Lakóház Kaposvár, Kossuth L. u. 87.
hrsz.: 4353
126. Lakóház Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestény Gy. u. 2.
hrsz.: 955
127. Lakóház Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestény Gy. u. 9.
hrsz.: 949
128. Lakóház Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestény Gy. u. 11.
hrsz.: 936/2
129. Lakóház Kaposvár, Múzeum u. 2.
hrsz.: 8/10
130. Lakóház Kaposvár, 48-as ifjúság útja 16.
hrsz.: 4226
131. Lakóház Kaposvár, 48-as ifjúság útja 30.
hrsz.: 4288
132. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 9.
hrsz.: 944
133. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 11.
hrsz.: 956
134. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 15.
hrsz.: 958
135. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 16.
hrsz.: 784/5
136. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 18.
hrsz.: 783/2
137. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 19/a
hrsz.: 981
138. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 21.
hrsz.: 983, 984
139. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 35.
hrsz.: 993
140. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 37.
hrsz.: 994
141. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 39.
hrsz.: 995
142. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 42.
hrsz.: 706
143. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 44.
hrsz.: 705
144. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 51.
hrsz.: 1024
145. Lakóház Kaposvár, Németh I. fasor 63.
hrsz.: 1037
146. Irodaház Kaposvár, Noszlopy G. u. 1.
hrsz.: 82/8
147. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 2.
hrsz.: 98
148. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 4.
hrsz.: 97
149. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 6.
hrsz.: 96
150. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 8.
hrsz.: 95
151. Lakóház Kaposvár, Noszlopy G. u. 12.
hrsz.: 93
152. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 4-5.
hrsz.: 433, 432
153. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 13.
hrsz.: 458
154. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 16.
hrsz.: 455
155. Lakóház Kaposvár, Rákóczi tér 18.
hrsz.: 440
156. Lakóház Kaposvár, Rippl-Rónai u. 2.
hrsz.: 235
157. Lakóház Kaposvár, Rippl-Rónai u. 3.
hrsz.: 273
158. Lakóház Kaposvár, Rippl-Rónai u. 8.
hrsz.: 238
159. Napközi Otthon épülete Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11.
hrsz.: 271
160. Lakóház Kaposvár, Rippl-Rónai u. 19.
hrsz.: 263
161. Lakóház Kaposvár, Rippl-Rónai u. 21.
hrsz.: 262
162. Lakóház Kaposvár, Rippl-Rónai u. 22.
hrsz.: 247
163. Lakóház Kaposvár, Somssich P. u. 14.
hrsz.: 836
164. Lakóház Kaposvár, Somssich P. u. 18.
hrsz.: 810
165. Lakóház Kaposvár, Streith M. u. 13.
hrsz.: 4200
166. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 4.
hrsz.: 939
167. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 5.
hrsz.: 804
168. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 6.
hrsz.: 938
169. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 8.
hrsz.: 937
170. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 10.
hrsz.: 936/1
171. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 23.
hrsz.: 929
172. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 26.
hrsz.: 4171
173. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 25.
hrsz.: 928
174. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 27.
hrsz.: 927
175. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 29.
hrsz.: 926
176. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 31.
hrsz.: 4227
177. Lakóház Kaposvár, Szent Imre u. 55.
hrsz.: 4239
178. Lakóház Kaposvár, Széchenyi tér 6.
hrsz.: 368
179. Lakóház Kaposvár, Széchenyi tér 7.
hrsz.: 367
180. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 1./a
hrsz.: 386
181. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 4.
hrsz.: 643
182. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 4/b
hrsz.: 645
183. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 8.
hrsz.: 648
184. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 33.
hrsz.: 965
185. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 42.
hrsz.: 976/1
186. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 45.
hrsz.: 4112
187. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 52.
hrsz.: 3915
188. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 76.
hrsz.: 3954
189. Lakóház Kaposvár, Tallián Gy. u. 91.
hrsz.: 4088
190. Városháza épülete - egykori iskola Kaposvár, Teleki u. 2.
hrsz.: 86/1
191. Lakóház Kaposvár, Teleki u. 5.
hrsz.: 8/12
192. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 1.
hrsz.: 4290
193. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 3.
hrsz.: 4291
194. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 9.
hrsz.: 4295
195. Lakóház Kaposvár, Temesvár u. 10.
hrsz.: 4280
196. Óvoda törzsépülete - egykori zárda épület Kaposvár-Toponár, Toponári út
hrsz.: 13820/1
197. Lakóház Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 17.
hrsz.: 16115/2
198. Lakóház Kaposvár, Vöröstelek u. 12.
hrsz.: 3931
199. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 1.
hrsz.: 306
200. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 4.
hrsz.: 315
201. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 6.
hrsz.: 314
202. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 15.
hrsz.: 227
203. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 17.
hrsz.: 226
204. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 23.
hrsz.: 222
205. Lakóház Kaposvár, Zárda u. 29.
hrsz.: 219/2
206. Könyvtár Kaposvár, Zrínyi u. 16.
hrsz.: 7565

3. *  fejezet

A helyi egyedi védelem alatt álló objektumok (H3)

Sorszám Megnevezés Címe
1. Kőkereszt Kaposvár, Arany János tér
hrsz.: 4743/15
2. Lakóház
erkélykorlát, kapu
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 11.
hrsz.: 825
3. Kőkereszt Kaposvár, Bartók B. u. - Iszák utca sarok
hrsz.: 8242
4. Kőkereszt Kaposvár, Bartók B. Rudnay u. kereszteződése
hrsz.: 7842/2
5. Kőkereszt Kaposvár, Bárczi u. Kőrösi Csoma S. u sarok
hrsz.: 9650/5
6. Kőkereszt Kaposvár, Béla király u. - Gruber u. sarok
hrsz.: 17950
7. Lakóház
Kerítés és kapu
Kaposvár, Damjanich u. 5.
hrsz.: 4114
8. Egykori patyolat épülete
Bejárati kapuépítmény
Kaposvár, Dombóvári út 3.
hrsz.: 3539
9. Kőkereszt Kaposvár, Egyenesi út 45. előtt
hrsz.: 10467/162
10. Harangláb és kőkereszt Kaposvár-Fészerlakpuszta
hrsz.: 0320/17
11. Kőkereszt Kaposvár, Füredi u. - Margit-templom
hrsz.: 4865
12. Kőkereszt Kaposvár, Guba S. u. 24. előtt
hrsz.: 3630
13. Kőkereszt és harangláb Kaposvár, Harangláb utca
hrsz.: 20807
14. Lakóház
homlokzati dombormű
Kaposvár, Hársfa u. 5.
hrsz.: 2417/5
15. Lakóépület
Erkély
Kaposvár, Irányi D. u. 19.
hrsz.: 30
16.. Lakóépület
kapu és ablakvirágtartók
Kaposvár, József A. u. 11.
hrsz.: 209
17. Kőkereszt Kaposvár, Kaposfüredi út
hrsz.: 15111/7
18. Kőkereszt Kaposvár, Kaposfüredi út - Orgona u. sarok
hrsz.: 15181/5
19. Kőkereszt Kaposvár, Kaposfüredi út - Szőlőhegyi u. sarok
hrsz.: 15226
20. Lakóház
kerítés, kapu
Kaposvár, Kassa u. 11.
hrsz.: 4264
21. Kőkereszt Kaposvár, Mező u., a Hősök temploma mellett
hrsz.: 3596/4
22. Lakóépület
kapu és pinceablak rácsai
Kaposvár, Németh I. fasor 65-67.
hrsz.: 1039
23. Gyógyszertár
bejárat feletti dombormű
Kaposvár, Pécsi u. 2.
hrsz.: 2404
24. Kőkereszt Kaposvár, Pécsi u.
hrsz.: 3229
25. Kőkereszt Kaposvár, Petőfi u. 19. előtt
hrsz.: 4802/1
26. Lakóépület
bejárati kapu
Kaposvár, Rippl-Rónai u. 1.
hrsz.: 274
27. Kőkereszt Kaposvár, Szentjakabi zártkert
hrsz.: 17148/1
28. Kőkereszt Kaposvár, Szigetvári utca vége
hrsz.: 10721
29. Lakóépület
utcai főkapu
Kaposvár, Tallián Gy. u. 3.
hrsz.: 385/1
30. Lakóépület
kapu
Kaposvár, Tallián Gy. u. 41.
hrsz.: 971
31. Lakóépület
kapu
Kaposvár, Tallián Gy. u. 89.
hrsz.: 4089
32. Utcafronti kerítés Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
hrsz: 739
33. Kőkereszt Kaposvár, Toponári út (régi temető)
hrsz.: 13725
34. Óvoda anyaépület (volt zárda épülete) nyugati homlokzat főkapuval Kaposvár-Toponár, Toponári út
hrsz.: 13820/1
35. Kőkereszt Kaposvár-Töröcske, Harang u.
hrsz.: 16205
36. Kőkereszt Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 29.
hrsz.: 16084
37. Kőkereszt Kaposvár-Töröcske, Fenyves u. 72.
hrsz.: 16156
38. Kőkereszt Kaposvár-Töröcske
hrsz.: 02260/3
39. Kőkereszt Kaposvár-Töröcske
hrsz.: 02260/3

4. fejezet

A helyi védelem alatt álló területek (He) lehatárolása

A helyi védelem nem érinti a területek Köu besorolású ingatlanjait (útterületeket).

Sorszám Megnevezés Címe
1. Városközpont területe Határai:
Északon:
József Attila utca
Somssich Pál utca
Németh István fasor
Keleten:
Tallián Gyula utca
Anna utca, Rákóczi tér
Délen:
Áchim András utca,
Budai Nagy Antal utca
Baross Gábor utca
Nyugaton:
Berzsenyi utca
2. Volt Tisztviselőtelep Határai:
Északon: Arany János utca
Keleten: Hunyadi János utca
Délen: 48-as ifjúság útja
Nyugaton: Kossuth Lajos utca nyugati telkek hátsó telekhatárai
3. Hősök temetője Kaposvár, Szigetvári utca
hrsz.: 10716
4. Kálvária a toponári városrészben Kaposvár-Toponár, Orci út
hrsz.: 13237
5. Izraelita temető Kaposvár, Mező utca
hrsz.: 2271
6. Damjanich utcai lakótömb Kaposvár, Damjanich u. 18., 20., 22., 24.
Szent Imre utca 10.
Dr. Kovács-Sebestény Gyula u. 11.
hrsz.: 936/1
7. Gábor Andor téri és Hunyadi János utcai társasházak Kaposvár, Gábor Andor tér 1.,2.
Hunyadi János u. 1., 3., 5.
hrsz.: 4213/2, 4212/2, 4212/7, 4212/6,4212/1, 4213/4
8. Hársfa utcai lakóházak Kaposvár, Hársfa utca 3., 5., 7., 9.
hrsz.: 2417/3-8

5. fejezet

A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása

A helyi védelem nem érinti a területek Köu besorolású ingatlanjait (útterületeket).

2. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

1. *  fejezet

A településképi szempontból meghatározó területek (Tk) lehatárolása

1. Fő közlekedési utak: a közutak tengelyétől számított 50 m-es területsáv
1.1 Füredi utca
1.2 Kaposfüredi út (külterületi szakasz: 67. számú főút)
1.3 Mező utca
1.4 Guba Sándor utca
1.5 Toponári út (külterületi szakasz: szántódi út, 6505. sz. főút)
1.6 Jutai út (külterületi szakasz: 6701. számú fő közlekedési út)
1.7 Kanizsai utca (külterületi szakasza 610. számú fő közlekedési út)
1.8 48-as ifjúság útja
1.9 Árpád utca
1.10 Dombóvári út (külterületi szakasza: 610. fő közlekedési út)
1.11 Vár utca
1.12 Cseri út
1.13 Egyenesi út (külterületi szakasza: 66141)
1.14 Zselici út (külterületi szakasza: 67-es számú főút)
1.15 Fő utca (Virág utca - Pécsi utca közötti szakasza)
1.16 Pécsi utca (Fő utca - Kapos folyó közötti szakasza)
1.17 Vásártéri utca
2. Gyűjtő utak: a közutak tengelyétől számított 50 m-es területsáv
2.1 Arany János utca (Füredi utca - Hunyadi János utca közötti szakasza)
2.2 Arany János tér
2.3 Petőfi Sándor utca (48-as ifjúság útja - Arany János utca közötti szakasza)
2.4 Honvéd utca (48-as ifjúság útja - Arany János tér közötti szakasza)
2.5 Hunyadi János utca (48-as ifjúság útja - Arany János tér közötti szakasza)
2.6 Virág utca (Fő utca - 48-as ifjúság útja közötti szakasza)
3. Területi lehatárolások:
3.1 Vásártéri út - Áchim András utca - Berzsenyi utca - Kanizsai utca- 610. számú fő közlekedési út - 48-as ifjúság útja által határolt terület
3.2 Berzsenyi utca - József Attila utca - Somssich Pál utca - Németh István fasor - Virág utca - 48-as ifjúság útja által határolt terület
3.3 Tallián Gyula utca - Anna utca - Rákóczi tér - Baross Gábor utca - Hársfa utca - Virág utca - Németh István fasor által határolt terület
3.4 Baross Gábor utca - MÁV terület által határolt telektömb
3.5 Füredi utca - Raktár utca - 5377/2 hrsz. - 5378/44 hrsz. által határolt tömb
3.6 Előd vezér utca - Töhötöm vezér utca - Kós Károly utca - Álmos vezér utca - Kond vezér utca - Semmelweis utca - Árpád utca által határolt tömb
4. Gyűjtő- illetve kiszolgáló útszakaszokhoz csatlakozó ingatlanok:
4.1 Gilice utca Csík Ferenc sétánytól felüljáróig
4.2 Csík Ferenc sétány Gilice utcától 7093/2 hrsz. (csatorna) ingatlanig
4.3 Árok utca
4.4 Iszák utca Bartók Béla utcától 67. számú főútig
4.5 Bartók Béla utca 1-35 és 2-42 házszámig
4.6 Nyár utca 21. házszámig
4.7 Jedlik Ányos utca
4.8 Zrínyi utca 1-29 és 2-28 házszámig
4.9 Kálvária utca 1-15 és 2-24 házszámig
4.10 Géza utca 1-31 és 2-20 házszámig
4.11 Mikszáth Kálmán utca Eötvös József utcáig

2. *  fejezet

A településképi szempontból meghatározó területek (Tk) térképi bemutatása

3. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez * 

A településképi karakterek területeinek térképi bemutatása

4. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Inváziós fajok jegyzéke (közterületi telepítésük tilos)

fehér akác (Robinia pseudoacacia)

mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima)

keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia)

zöld juhar (Acer negundo)

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)

kései meggy (Prunus serótina)

kanadai nyár (Populus x canadensis)

nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)

kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora)

bíbor nebáncsvirág (Impatiens grandiflora)

japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.)

magas aranyvessző (Solidago gigantea)

kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)

közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca)

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiiflora)

arany ribiszke (Ribes aureum)

adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek)

vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)

süntök (Echinocystis lobata)

észak-amerikai őszirózsák (Aster spp.)

magas kúpvirág (Rudbeckia laciniata)

vadcsicsóka (Helianthus tuberosus s. 1.)

olasz szerbtövis (Xanthium strumaium subsp. italicum)

amerikai karmazsinbogyó/ amerikai alkörmös (Phytholacca americana)

kínai karmazsinbogyó/kínai alkörmös (Phytholacca esculenta)

japán komló (Humulus japonicus)

átoktüske (Cenchrus incertus)

nem hazai tündérrózsa fajok

kanadai átokhínár (Elodea canadensis)

aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár (Elodea nuttallii)

moszatpáfrányfajok (Azolla mexicana, Azolla filiculoides)

borfa/ tengerparti seprűcserje (Baccharis halimifolia)

karolinai tündérhínár (Cabomba caroliniana)

közönséges vízijácint (Eichhorma crassipes)

perzsa medvetalp (Heracleum persicum)

kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)

Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowskyi)

hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)

nagy fodros-átokhínár (Lagarosiphon major)

nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora)

sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)

sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus)

közönséges süllőhínár (Myriophyllum aquaticum)

felemáslevelű süllőhínár (Myriophyllum heterophyllum)

keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus)

ördögfarok keserűfű (Persicaria perfoliata)

kudzu nyílgyökér (Pueraria montana)

aligátorfű (Alternanthera philoxeroides)

óriásrebarbara (Gunnera tinctoria)

tollborzfű (Pennisetum setaceum)

5. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

1. fejezet

Vendéglátó teraszok és vendéglátóipari előkertek kialakításának feltételei

Vendéglátó teraszok és vendéglátóipari előkertek kialakításának feltételeiről a városi főépítész véleményét a hatályos jogszabályok előírásai és az alábbiak mérlegelése alapján hozza meg:

1. a tervezett létesítmény befoglaló méretének és a környezet tűrőképességének, használhatóságának mérlegelése;

2. a tervezett árnyékolóberendezés típusa, darabszáma, anyaga, színvilága és mintázata, valamint az érintett homlokzat összhangja;

3. a tervezett padozat, kiegyenlítő szerkezet (dobogó) kialakítása és burkolata, a korlátok és egyéb szerkezetek valamint a környezet összhangja.

2. fejezet

Fedett vendéglátó teraszok kialakításának feltételei

Fedett vendéglátó teraszok kialakításának feltételeiről a városi főépítész véleményét a hatályos jogszabályok előírásai és az alábbiak mérlegelése alapján hozza meg:

1. a tervezett létesítmény befoglaló méretének és a környezet tűrőképességének, használhatóságának mérlegelése;

2. a tervezett szerkezet és annak fedése, valamint az érintett homlokzat összhangja; különös tekintettel arra, hogy:

a) a vendéglátó teraszok árnyékolóberendezése összhangban kell, hogy legyen az épület homlokzati kialakításával és színvilágával, valamint az épített környezettel,

b) a lakóépületek bejáratát szabadon kell hagyni, azok fölé fedés nem építhető,

c) a teraszlefedéseket nem üzletenként, hanem épületrészenként kell elkészíteni,

d) a szerkezetek és fedések ponyvaszíne és mintázata épületenként csak egyező lehet, azon csak az embléma, illetve a felirat lehet más,

e) a szerkezetek csak textil- vagy ponyvaanyaggal fedhetők,

f) a ponyvafedés felülete reklámfelirat, logo, embléma elhelyezésére kizárólag annak függőleges homloksávjában használható,

g) fedett vendéglátó terasz üzemeletetője a teraszon, illetve a bérelt közterületen további napernyőt vagy árnyékolót nem helyezhet el;

3. a tervezett padozatkiegyenlítő szerkezet (dobogó) kialakítása és burkolata, a korlátok és egyéb szerkezetek, valamint a környezet összhangja.

6. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

1. *  fejezet

Közterületen vagy köztulajdonú területen elhelyezhető telepített reklámhordozók

2. fejezet

Kifeszíthető transzparensek (molinók) elhelyezésére szolgáló területek

1. Fő utca sétálóutcai szakasza

2. Kossuth tér és a Kapos Hotel tűzfala

3. Ady Endre utca

4. Noszlopy Gáspár utca

5. Nagy Imre tér

6. Városliget

7. Sportcsarnok

8. Rákóczi Stadion

9. Desedai Látogatóközpont

10. Rippl-Rónai Emlékház

11. Csiky Gergely Színház

7. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez * 

1. *  fejezet

2. *  fejezet

TÁJÉKOZTATÓ

a szakmai konzultációról

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete rendelkezik Kaposvár megyei jogú város településképi védelméről. (továbbiakban: Ör.)

2. E rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok értelmében, egyes építési tevékenységek tekintetében kötelező szakmai konzultációt kell lefolytatni az Ör. 35. § (3) bekezdése alapján.

3. A kötelező szakmai konzultáció díj- és illetékmentes.

4. A kötelező szakmai konzultációról a városi főépítész írásos emlékeztetőt készít, melyben nyilatkozik a tervezett építési tevékenység e rendeletben meghatározott településképi megfelelőségéről.

5. A kötelező szakmai konzultációt az építtető/tervező kezdeményezi a fenti formanyomtatványon. A kérelemhez 2 példány papíralapú dokumentációt kell csatolni, melyből egy példányt a bejelentő a konzultációs emlékeztetővel együtt hitelesítve visszakap.

8. melléklet a 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez * 

1. fejezet

Településképi véleményezési eljárás TERVTANÁCS szakmai álláspontja alapján

A polgármester településképi véleményét a helyi építészeti és műszaki tervtanács szakmai véleményére alapozza az alábbi, építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek esetében, amennyiben

a) arra a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre;

b) összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető;

c) az építés az alábbiakban érintett:

1. Bármely területen megvalósuló:

a) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű;

b) 1500 m2 összes szintterületet meghaladó egyéb;

c) öt, vagy ötnél több rendeltetési egységet tartalmazó építmény építése, bővítése.

2. Építmény építése, bővítése, melynek mérete az építés után meghaladja a 100 m2 összes szintterületet.

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő ingatlanon.

3. Tömbtelken vagy közterülettel határos úszótelken épület építése, felújítása, helyreállítása, homlokzatának megváltoztatása, bővítése.

4. Minden olyan építési engedéllyel végezhető építési tevékenység, melyet a városi főépítész vagy a polgármester a településképi véleményének kialakításához a tervtanács elé utal.

2. fejezet

Településképi véleményezési eljárás a FŐÉPÍTÉSZ szakmai álláspontja alapján

A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai véleményére alapozza az alábbi építési engedéllyel végezhető építési tevékenységek esetében, amennyiben

a) arra a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre;

b) összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető;

c) az építés az alábbiakban érintett:

1. *  Bármely területen megvalósuló:

a) 1000 m2-t meghaladó, de 5000 m2 összes szintterületet el nem érő kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű;

b) 300 m2-t meghaladó, de 1500 m2 összes szintterületet el nem érő egyéb;

c) kettőnél több, de ötnél kevesebb rendeltetési egységet tartalmazó építmény építése, bővítése.

2. Építmény építése, bővítése, melynek mérete az építés után nem haladja meg a 100 m2 összes szintterületet:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő ingatlanon.

3. a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett (H1, H2 és H3) építményt, építményrészt érintő bontási tevékenység.

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága meghaladja a 6,0 m-t

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő ingatlanon.

5. Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot.

6. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 6,0 m-t.

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

7. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága meghaladja a 3,0 m-t:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

8. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással nem rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése:

a) közterületen;

b) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen;

c) közhasználat számára megnyitott területen.

9. Megfelelőségi igazolással nem rendelkező, vagy 180 napnál tovább fennálló építményszerkezetű

9.1. rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;

9.2. kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;

9.3. levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek);

9.4. ideiglenes fedett lovarda;

9.5 legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény

építése

a) közterületen;

b) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen;

c) közhasználat számára megnyitott területen.

10. A 6,0 m magasságot meghaladó, 60 m3 térfogatnál nagyobb siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, valamint veszélyes folyadék tárolója, veszélyes anyagot tartalmazó bármely föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése mérethatár nélkül:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

11. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

12. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel meghaladja a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

13. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága meghaladja a 6,0 métert:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

14. A 2,0 m mélységet és 20 m3 térfogatot meghaladó légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

3. fejezet

Településképi bejelentéshez kötött tevékenységek

A polgármester az alábbi építési engedély nélkül végezhető tevékenységek esetében folytat le településképi bejelentési eljárást:

1. Ingatlanon vagy építményen hirdetőberendezés, reklámhordozó, felirat, cégér, portálmatricázás kihelyezése, megváltoztatása, megállító, kínáló tábla elhelyezése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő ingatlanon.

2. *  Az alábbi rendeltetésváltoztatások esetében:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben;

e) lakó rendeltetés más rendeltetéssé változtatása;

f) meglévő rendeltetés

fa) ipari-, gazdasági rendeltetésre változtatása;

fb) vendéglátó rendeltetésre változtatása;

fc) egészségügyi-, szociális rendeltetésre változtatása;

fd) közösségi szórakoztató rendeltetésre változtatása;

fe) oktatási vagy nevelési rendeltetésre változtatása;

g) amennyiben az új rendeltetés jogszabályban meghatározott parkolóigénye a korábbihoz képest növekszik.

3. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő területen.

4. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő területen;

e) Ln-T építési övezetben (lakótelepek) lévő területeken.

5. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő területen.

6. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő területen.

7. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

8. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

9. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban, vagy kezelésben lévő területen.

10. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

11. Temető területén:

a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

b) urnafülke elhelyezése.

12. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

13. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

14. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése:

a) közterületen;

b) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen;

c) közhasználat számára megnyitott területen.

15. Megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és 24 órán túli időtartamban, legfeljebb 180 napig fennálló

15.1. rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

15.2. kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

15.3. levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

15.4 ideiglenes fedett lovarda,

15.5. legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény

építése.

a) közterületen;

b) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen;

c) közhasználat számára megnyitott területen.

16. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

17. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel meghaladja a 90 cm-t, de nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

18. *  Közterülettel határos kerítés, kerti építmény, lejtő, háztartási célú kemence építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

19. Közterületen mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

20. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

21. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen;

d) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

22. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó felvonulási építmény építése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) közterületen.

23. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése:

a) védelemmel érintett területen (He, H1, H2 és H3);

b) településképi szempontból meghatározó területen (Tk);

c) önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő területen.

24. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

4. *  fejezet

TÁJÉKOZTATÓ

a településképi véleményezési eljárásról

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) rendelkezik Kaposvár megyei jogú város településképi védelméről.

2. Ennek értelmében - és az egyéb vonatkozó jogszabályok értelmében - egyes hatósági engedélyhez kötött tevékenységek tekintetében településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az Ör. 37. §-a alapján a 8. melléklet 1., illetve 2. fejezetében meghatározott engedélyezési eljárásokat megelőzően.

3. A településképi véleményezési eljárás illetékmentes.

4. A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében hozott településképi véleménye az Ör. 8. mellékletének 1. fejezetében meghatározott esetekben a Helyi Építészeti és Műszaki Tervtanács, az Ör. 8. mellékletének 2. fejezetében meghatározott esetekben a városi főépítész szakmai álláspontján alapul.

5. A településképi véleményezési eljárást az engedélyezési eljárást megelőzően kell lefolytatni. Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon a Főépítészi Irodához nyújtja be és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az ÉTDR rendszerben tölti fel.

6. A polgármester a véleményében engedélyezésre - feltétellel vagy anélkül - javasolja az építési tevékenységet; vagy engedélyezésre nem javasolja, ha a kérelem és annak mellékletei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, vagy a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.

7. A polgármester a településképi véleményét a beterjesztéstől számított 15 napon belül megküldi az építtetőnek vagy a kérelmezőnek.

8. A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

5. *  fejezet

TÁJÉKOZTATÓ

a településképi bejelentési eljárásról

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) rendelkezik Kaposvár megyei jogú város településképi védelméről.

2. Ennek értelmében - és a vonatkozó egyéb jogszabályok értelmében - egyes hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, valamint reklámelhelyezések, rendeltetésváltoztatások tekintetében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az Ör. 39. §-a alapján a 8. melléklet 3. fejezetében meghatározott esetekben.

3. A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

4. A kérelmet papíralapon, eredeti aláírással kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

5. A bejelentéshez 2 példány a kérelem tárgyának megfelelő papíralapú dokumentációt kell csatolni, melyből egy példányt a bejelentő a döntéssel együtt visszakap.

6. A polgármester a tervezett tevékenység tudomásulvételéről vagy a tevékenység megtiltásáról a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz.

7. Az igazolás érvényességi ideje:

a) állandó építmény esetén 2 év;

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén a bejelentés időtartama;

c) reklámcélú hirdetmény és hirdetőberendezés esetén 2 év.

8. A bejelentés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg.

9. A bejelentés elmulasztása, vagy a polgármester döntésének megszegése esetén a magatartás megszegőjével szemben 1.000.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

10. A polgármester döntésével szemben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűléséhez lehet fellebbezni. Az írásos fellebbezés a Főépítészi Irodán nyújtható be.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Főépítészi Irodája
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. (Tel.: (82) 501 517
foepitesz@kaposvar.hu, www.kaposvar.hu

  Vissza az oldal tetejére