Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 24/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 59/2012. (X. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. címe az alábbi címre módosul:

„Önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása, hasznosítása”

2. § A R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni, nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átvenni az Nvtv-ben és a Mötv-ben megfogalmazott feltételek szerint lehet, amelyről, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a Közgyűlés dönt.”

3. § A R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása, hasznosítása nem lehet ellentétes hazai és közösségi jogszabály előírásaival, a gazdasági versenyt nem torzíthatja, vagy annak torzításával nem fenyegethet, az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet nem befolyásolhatja.”

4. § A R. 26. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően önkormányzati ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról

a) a nettó 1 millió Ft forgalmi értékhatárt el nem érő ingóság esetén a Polgármester;

b) a nettó 1 millió Ft forgalmi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó, de az 5 millió Ft forgalmi értékhatárt el nem érő ingóság esetén a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság;

c) a nettó 5 millió Ft forgalmi értékhatárt elérő, vagy meghaladó ingóság esetén a Közgyűlés

dönt.”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére