Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési közfeladatai körében gondoskodik a közvilágítás biztosításáról, amelynek üzemeltetését a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n keresztül látja el.

(2) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti veszélyhelyzet fennállása alatt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a közvilágításra vonatkozó helyi működési rendet az e rendeletbe foglaltak szerint állapítja meg.

2. § (1) A veszélyhelyzet fennállása alatt a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a közvilágítás mértékét az e rendelet hatálybalépését megelőzőhöz képest legfeljebb ötven százalékkal csökkentheti.

(2) A közvilágítás mértékének 2. § (1) bekezdés szerinti csökkentése megvalósulhat az üzemben lévő lámpatestek fényerejének vagy azok darabszámának csökkentésével.

(3) A közvilágítás mértékének e rendelet szerinti csökkentése során az üzemben lévő lámpatestek fényerejét és számát úgy kell meghatározni, hogy a gyalogátkelőhelyek megvilágítása a veszélyhelyzet fennállása alatt is biztosított legyen.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a Kormányrendelet hatályvesztésekor hatályát veszti.

Kaposvár, 2022. november 24.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//