Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól

A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1), 79. § (2) a) b) és 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvényben foglaltakra, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. §-ának végrehajtására az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való rendelkezés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, követelésekre, immateriális javakra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon),

b) értékpapírokra, illetve közhasznú társaságban és gazdasági társaságokban az önkormányzatot megillető társasági részesedésekre. (továbbiakban portfolió vagyon).

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati vagyon

a) elidegenítésére, ideértve az önkormányzati vagyonnal gazdasági társaságok alapítását, illetve a gazdasági társaság jegyzett tőke emelését is,

b) hasznosítására, ideértve különösen a bérbe- és haszonbérbe adást, a használat jogának biztosítását, a lízingszerződéssel való hasznosítását, a koncesszióba adást, valamint a kezelésbe adást,

c) megterhelése, ideértve különösen a biztosítékul adást, a zálogjog és jelzálogjog, illetve a szolgalmi jog alapítását, az elidegenítési és terhelési tilalom, valamint a kezesség vállalását, az Önkormányzat tulajdonán fennálló vagyoni értékű jog gazdasági társaság rendelkezésre bocsátásához való hozzájárulást, az elővásárlási, a vételi- vagy visszavásárlási jog, bérlőkiválasztási jog biztosítását,

d) a vagyon tulajdonosát megillető, az a)-c) pontokban nem említett egyéb jog (pl. építési hozzájárulás) gyakorlására,

e) a gazdasági társaságban meglévő üzletrész (részvény) alapján az önkormányzatot megillető jog gyakorlására,

f) a b) és c) pontokban meghatározott - az önkormányzat javára más személy tulajdonában lévő vagyonon fennálló - jogokkal való rendelkezésére, g) továbbá vagyontárgy megszerzésére.

(3) *  A közterületek pályázati eljárás keretében történő reklám célú hasznosítására az 1. számú mellékletben szereplő Versenyeztetési Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni.

2. § Az Önkormányzat külön rendeletét kell alkalmazni:

a) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, a bérbeadó jogaira és kötelezettségeire,

b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőknek vagy a velük egy tekintet alá eső jogosultak részére történő elidegenítésére,

c) közterületek eseti használatának az engedélyezésére (amikor a használat ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre),

d) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, ha a bérlő, vevő vállalja a helyiség lakássá történő alakítását.

3. § (1) A 2. §-ban megjelölt rendeletek helyett e rendelet alapján kell lebonyolítani a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve az épület(rész) elidegenítésére vagy más módon történő hasznosítására vonatkozó pályázatot, illetve e rendelet alapján lehet dönteni az elidegenítésről vagy hasznosításáról:

a) ha az épület funkciójának megváltoztatásához vagy

b) ha az épület felújításához, rekonstrukciójához történik befektető felkutatása,

c) amennyiben bérlők által használt lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kiürítésének finanszírozása a pályázat útján felkutatott befektető(k) forrásainak bevonásával oldható meg.

(2) A (1) bekezdés szerinti pályázat esetén a bérlőkkel és használókkal a kiürítésről történő megállapodásra a lakások a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az épület(rész) kiürítésről kötött megállapodásban olyan biztosítékokat kell beépíteni (pl. ellenérték egy részének a visszatartása, kötbér), amely garantálja, hogy az épület(rész) szerződés szerint a pályázat nyertesének (a vevőnek) határidőben birtokba adható.

Az Önkormányzat vagyona

4. § *  (1) Az önkormányzat vagyona (továbbiakban: önkormányzati vagyon) az 1. §-ban meghatározott, az önkormányzat tulajdonában álló dolgok és az őt megillető jogok összessége.

(2) Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(3) * 

(4) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.

(5) *  Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok felsorolását, forgalomképesség szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(6) A rendelet mellékletének megalkotását vagy ha a vagyon törzsvagyoni jellegét indokolt megszüntetni vagy a törzsvagyonon belüli besorolást indokolt megváltoztatni, módosítását a Kt. illetékes bizottságának a javaslata alapján a Polgármester kezdeményezi.

5. § *  (1) Forgalomképtelen törzsvagyon

a) a helyi közutak és műtárgyai,

b) terek, parkok,

c) vizek és víziközműnek nem minősülő közcélú létesítmények,

d) * 

e) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít.

(2) * 

(3) *  Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak:

a) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az Önkormányzat tulajdonában álló közmű,

b) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az Önkormányzat tulajdonában álló, az Önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,

c) a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, az Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés.

(4) * 

6. § *  (1) Üzleti vagyon - ha jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon vagyontárgy, mely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az Önkormányzati üzleti vagyonba tartozó ingatlanok felsorolását, a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az üzleti vagyon hasznosítható, elidegeníthető, bérbe, használatba, koncesszióba adható, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.

Az önkormányzati vagyon nyilvántartása

Vagyonkimutatás és vagyonleltár

7. § (1) A vagyonkimutatás az Önkormányzat tulajdonában a költségvetés zárónapján meglévő vagyon kimutatása, ezen belül a törzsvagyon elemeit felértékelt, a könyvekben szereplő értékekben, a törzsvagyonon felüli vagyont eredeti könyvszerinti értékekkel kell szerepeltetni. A vagyonleltár célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele mennyiségben és értékben. A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

(2) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint egyéb vagyon (forgalomképes vagyon) bontásban, az egyes vagyontárgyak közül az ingatlanokat a vagyonkataszterben tételesen, a vagyoni értékű jogokat tételesen, az ingó vagyontárgyakat mennyiségben, és amennyiben lehetséges, pénzértékben veszi számba. A részesedéseket és értékpapírokat beszerzési és piaci árra korrigált értéken kell szerepeltetni. A vagyonleltár az éves költségvetési beszámoló részét képezi.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározását úgy kell szervezni, hogy a leltározás legalább kétévente teljes körűen végrehajtásra kerüljön.

8. § (1) A jegyző feladata a vagyonkataszter és a kataszternapló, valamint a vagyonleltár felfektetése, folyamatos vezetése és közzététele.

(2) Az ingatlanvagyon-kataszter adatainak naprakész állapotot tükröző kiegészítéséhez és módosításához az önkormányzati vagyont használó és/vagy kezelő önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok - ha erről külön szerződés másként nem rendelkezik - kötelesek térítési igény nélkül adatot szolgáltatni. Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos valamennyi nyilvántartott adat az Önkormányzat tulajdona.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás rendjét, az ingatlanvagyon-kataszter adataihoz való hozzáférésre és a felhasználásukra vonatkozó szabályokat a polgármester és a jegyző közös utasításban szabályozza.

(4) Az ingatlanvagyon-kataszter adatait a megfelelő védelmi elemek közbeiktatásával a Kt. és szervei, a képviselők és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok feladataik ellátásához felhasználhatják.

Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása

9. § (1) *  Az önkormányzat ingatlan vagyonát könyvszerinti értéken, ingó vagyonát nyilvántartási értéken, portfolió vagyonát a számvitelről szóló törvény alapján beszerzési és piaci árra korrigált értéken tarja nyilván.

(2) Ha az Önkormányzat rendelete más szabályt nem tartalmaz az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, illetve egyéb módon történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét:

a) *  ingatlan és ingó vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, kivéve, ha a forgalmi értékbecslés ennél hosszabb érvényességi időt állapít meg.

b) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén, ha az - a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott kategóriában szerepel, úgy a tőzsdén kialakult átlag tőzsdei árfolyamon,- egyéb értékpapír és társasági részesedés esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.

(3) Amennyiben rendelkezésre áll - a (2) bekezdésben foglaltaknál - régebben készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, ennek a döntést megelőzően aktualizált változata is elfogadható.

(4) Ha a forgalmi értéket illetően nyomatékos kétség (különösen: igazságügyi szakértői értékbecslés, összehasonlító árak) merül fel, ellenőrző értékbecslést vagy üzleti értékelést kell készíteni, amelyek elkészítésében a korábban eljárt szakértő nem vehet részt.

(5) A vagyonérték meghatározásánál az ÁFA nélküli összegét kell figyelembe venni.

(6) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját - ide értve az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot is - az adott vagyontárgy értékétől függően, illetve - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani.

A tulajdonosi jogok gyakorlása

10. § *  (1) A tulajdonosi jogokat a Kt., illetve jogszabályban meghatározott hatáskörben a polgármester, a Kt. Bizottságai és a költségvetési szervek vezetői gyakorolják. A képviselőtestület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet.

(2) A képviselő testület az önkormányzat törvényben meghatározott közfeladatainak ellátáshoz szükséges önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlanvagyon elemekre létesíthet vagyonkezelői jogot.

(3) A vagyonkezelői jog határozatlan vagy határozott idejű vagyonkezelési szerződéssel jön létre. A vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül köthető. A képviselő testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést.

(4) A vagyonkezelési szerződés tartalmát a képviselő testület határozza meg. A vagyonkezelési szerződésnek legalább tartalmaznia kell a vagyonkezelő által elvégzendő feladatokat, az átadott önkormányzati közfeladat elvégzéséhez szükséges vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak tételes felsorolását, azok vagyonértékelés alapján megállapított, a szerződés megkötésekor érvényes értékét, a vagyonkezelő és az önkormányzat jogait és kötelezettségeit.

(5) Meghatározott vagyontárgy vagyonkezelésbe adása esetén a szerződés megkötéséhez a vagyonkezelői jog ellenértékét az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő becsült nyilvántartási érték alapján kell meghatározni, a haszonélvezeti jog értékének meghatározására vonatkozó szabályok figyelembevételével. Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható vagyonkezelésbe.

(6) A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogot egyedül gyakorolja, azt harmadik személyre nem ruházhatja át.

(7) A képviselő-testület az (2) bekezdésben meghatározottakon túl törvény rendelkezése alapján ingyenes vagyonkezelői jogot létesít az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra a törvényben meghatározott közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

(8) A vagyonkezelő szerv - a szerződéssel összhangban - a tulajdonos nevében - eseti vagy általános meghatalmazás alapján - gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat és teljesíti a tulajdonos ilyen kötelezettségeit.

(9) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni. Az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. Az Önkormányzat az ellenőrzés során - a tevékenység, illetve a szolgáltatás indokolatlan zavarása nélkül - a vagyonkezelő helyiségeibe beléphet, a vagyonkezeléssel összefüggő iratokba, dokumentumokba, belső szabályzatokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

11. § A vagyon kezelőjének minősülnek:

a) az általuk használt vagyon tekintetében, valamint a Kt. határozatának keretei között az Önkormányzat költségvetési szervei és a Polgármesteri Hivatal,

b) társulási megállapodás alapján, az Önkormányzat részvételével működő önkormányzati társulás (a továbbiakban: társulás),

c) a társulási megállapodás kereti között, a társulás által létrehozott vagy fenntartott intézmény és más szervezet,

d) az önkormányzat által alapított non-profit szervezetek, a mindenkori céljuknak megfelelően,

e) az önkormányzat által alapított olyan egyszemélyes gazdasági társaság, amely az önkormányzati közszolgáltatási, valamint ingatlan-fenntartási és ingatlan-üzemeltetési feladatokat vagy azok meghatározott részét az alapító-okiratában meghatározottak szerint, illetve vagyonkezelési megbízási szerződés alapján végzi (a továbbiakban. az a)-e)-ben foglaltak együtt: önkormányzati vagyonkezelő), valamint

f) * 

12. § (1) Abban a vagyoni körben, amelyről a Kt. nem kötött megállapodást a vagyon kezeléséről, vagy amelyet társulási megállapodás nem érint, továbbá amely nincs az Önkormányzat költségvetési szervének használatába adva, a vagyonkezelő feladatait a Polgármesteri Hivatal végzi.

(2) A Kt. határozza meg az Önkormányzati költségvetési szervek és Polgármesteri Hivatal által használt vagyon körét és a vagyonkezelői jogaikat.

(3) Törvény biztosítja az Önkormányzati költségvetési szervek jogát a használatukban lévő vagyon hasznosítására. Az önkormányzati költségvetési szerveket jogszabályi rendelkezés alapján megillető használat joga ingyenes.

(4) * 

Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal

13. § *  (1) Önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni - ha törvény kivételt nem tesz - csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a bruttó 25 millió forintot meghaladja.

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint.

Forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

14. § (1) A helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok tulajdonjogának fővárosi vagy másik kerületi önkormányzat részére való tulajdonba átadásáról a Kt. dönt.

(2) *  Forgalomképtelen törzsvagyonon szolgalmi jog alapításáról a polgármester dönt.

(3) Forgalomképtelen vagyon hasznosításáról [1. § (2) bekezdés b) pontja] a polgármester dönt, nem értve ide a közterületek használatának engedélyezését.

(4) A közutak koncesszió keretében való hasznosításáról, illetve kezelésbe adásáról a Kt. dönt.

(5) A forgalomképtelen törzsvagyon tekintetében az egyéb tulajdonosi jogokat [1. § (2) bekezdés d) pontja] - rendeletben meghatározott kivételekkel - a polgármester gyakorolja.

A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása

15. § (1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó ingatlanok elidegenítéséről, biztosítékul vagy fedezetül adásáról, hasznosításáról a Kt dönt.

(2) Ha a korlátozottan forgalomképes ingó törzsvagyon a Kt. és szervei tevékenységét szolgálja, az elidegenítéséről, hasznosításáról és megterheléséről - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével - a polgármester dönt.

(3) A (2) bekezdésben nem említett korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó ingó vagyon hasznosításáról az önkormányzati költségvetési szerv vezetője dönt.

(4) A (2) bekezdésben nem említett korlátozottan forgalomképes törzsvagyonhoz tartozó ingóvagyon elidegenítéséről a Kt. illetékes bizottsága véleményének figyelembevételével a polgármester dönt.

(5) Ha a jogszabály előírja, hogy a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal való rendelkezéshez harmadik személy jognyilatkozatára is szükség van, az (1)-(4) bekezdésben megjelöltek a harmadik személy jognyilatkozata alapján dönthetnek.

(6) A közszolgáltatási feladatok Önkormányzat általi átvállalása, illetve a Fővárosi Önkormányzat részére való átadása esetén a vagyoni feltételek biztosításáról a Kt. dönt.

(7) A (6) bekezdés szerint használatra átvett, illetve a használatra átadott ingatlan eredeti rendeltetésének megváltoztatásával kapcsolatos jognyilatkozatot csak a Kt. tehet.

(8) Az Önkormányzat költségvetési szerve részére a feladatai ellátásához szükséges vagyon használatba adásáról a költségvetési szerv használatra vonatkozó jogának megszüntetéséről, a Kt. dönt.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek) hasznosításáról - az elidegenítést és a biztosítékul adást kivéve - a költségvetési szerv vezetője köthet megállapodást.

(2) Az (1) bekezdési megállapodáshoz szükség van a Kt - intézmény tevékenysége szerint - illetékes bizottságának jóváhagyására, ha a költségvetési szerv vezetője által kötött megállapodáson alapuló haszonbérlet vagy a más jogcímen biztosított használat az egy évet meghaladja.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek) lízingszerződéssel való hasznosításról, koncesszióba adásról, valamint vagyonkezelésbe adásáról a Kt dönt.

Forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása

17. § *  (1) Az Önkormányzat vagyonát a 9. § szerint meghatározottak szerint megállapított forgalmi értéket figyelembe véve lehet elidegeníteni.

(2) Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlan elidegenítéséről és az elidegenítésről szóló megállapodás feltételeiről - ha Önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik - a Kt. dönt.

(3) A polgármester dönt az elidegenítésről és az elidegenítésről szóló megállapodás feltételeiről, ha az ingatlan:

a) az övezetre előírt telekméretnél kisebb,

b) elidegenítésre közös tulajdon megszüntetése érdekében kerül sor,

c) tulajdonjogát ráépítés jogcímén szerzik meg.

(4) Ingatlan elidegenítéséről csak az építési és műemléki szabályok érvényesítése mellett lehet dönteni.

18. § *  Az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlan használati jogáról való rendelkezésről a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság dönt.

19. § (1) A döntésre jogosultak elrendelhetik a vagyontárgy versenyeztetés útján való eladását, illetve hasznosítását a 13. § -ban meghatározott értékhatárt el nem érő vagyontárgyak esetén is.

(2) A versenyeztetés részletes eljárási rendjét a rendelet a 1. számú mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat tartalmazza.

20. § Ha a lakás tulajdonosa lakása bővítésére, az ahhoz közvetlenül kapcsolódó, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiséget kíván megvásárolni, a Bizottság döntése alapján kérelme az alábbi feltételek együttes fennállása esetén teljesíthető a 13. § bekezdésben foglaltak figyelembevételével:

a) vállalja a helyiség forgalmi értékének megfelelő vételár egyösszegű megfizetését,

b) vállalja, hogy a bővítéssel kialakított lakásra a használatbavételi engedélyt két éven belül megszerzi,

c) a helyiségnek nincs bérlője.

21. § (1) *  Ha a forgalomképes ingó vagyon a Kt. és szervei tevékenységét szolgálja, az elidegenítéséről, hasznosításáról és megterheléséről - a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének figyelembevételével - a polgármester dönt.

(2) *  A (1) bekezdésben nem említett forgalomképes vagyonhoz tartozó ingó vagyon hasznosításáról az önkormányzati költségvetési szerv vezetője dönt.

(3) *  A (2) bekezdésben nem említett forgalomképes vagyonhoz tartozó ingóvagyon elidegenítéséről a Kt. illetékes bizottsága véleményének figyelembevételével a polgármester dönt.

(4) Gazdasági társaságban lévő részesedésre vonatkozóan a külön szabályokat kell alkalmazni.

(5) Forgalomképes ingó vagyon tulajdonjogával felhagyni a selejtezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával lehet.

A vagyon átruházása kedvezményes feltételekkel

22. § * 

Az Önkormányzat javára történő tulajdonszerzés egyes hatásköri szabályai

23. § Az Önkormányzat tulajdonszerzéséről akkor lehet dönteni, ha az Önkormányzat által teljesítendő ellenérték fedezete biztosított.

24. § *  (1) A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire tekintettel a Kt. dönt:

a) az Önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről, ha a megszerzendő ingatlan fogalmi értéke általános forgalmi adó nélkül számítva (a továbbiakban: forgalmi érték) az 100 millió forintot eléri vagy meghaladja,

b) Csereszerződés alapján történő ingatlanszerzésről, ha a csereként adott - az Önkormányzat tulajdonában lévő - ingatlan (vagy vagyoni értékű jog) forgalmi értéke a 100 millió forintot eléri vagy meghaladja,

c) Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos megállapodás megkötéséről - ha ennek alapján az ingatlant társasházzá alakítják, vagy az Önkormányzat további tulajdoni hányadot szerez -, ha:

ca) az Önkormányzat közös tulajdonon fennálló tulajdoni hányadának forgalmi értéke a 100 millió forintot eléri vagy meghaladja vagy;

cb) a közös tulajdon megszüntetése alapján az általa megszerzett új tulajdoni hányad forgalmi értéke a 100 millió forintot eléri vagy meghaladja.

d) Az Önkormányzat tulajdonát terhelő vagyoni értékű jog (pl. bérlőkijelölési jog, haszonélvezet és használat joga) megváltásáról és a más tulajdonán ilyen jog megszerzéséről, ha e jog értéke egy évre számítva a 12 millió forintot eléri vagy meghaladja.

(2) A Kt. Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottsága dönt:

a) *  az önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről, ha a megszerzendő ingatlanok forgalmi értéke a 100 millió forint nem éri, de az 50 millió forintot eléri vagy meghaladja,

b) csereszerződés alapján való ingatlan tulajdonszerzésről, ha a csereként adott - az Önkormányzat tulajdonában lévő - ingatlan (vagy vagyoni értékű jog) forgalmi értéke nem éri el a 100 millió forintot,

c) A 24. § (1) c). pontot el nem érő értékhatárok esetében a közös tulajdon megszüntetéséről,

d) Az 24. § (1) d.) pontjában szabályozott értékhatárokat el nem érő vagyoni értékű jog megváltásáról, illetve szerzéséről.

(3) A Polgármester dönt:

a) *  az önkormányzat javára ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséről, amennyiben az ingatlan forgalmi értéke 50 millió forint alatti,

b) Az Önkormányzat javára lakás tulajdonjogának az adásvételi szerződés felbontása vagy tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés útján történő megszerzéséről,

c) Ha a közös tulajdon megszüntetésével az Önkormányzat tulajdonába kerülő társasházi tulajdoni hányad forgalmi értéke megegyezik az Önkormányzat korábbi közös tulajdoni hányadának forgalmi értékével, a társasház alapítással kapcsolatos megállapodásáról.

Egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása

25. § (1) A Kt. hatásköre közterületeken - és a közterületek alatt - végzendő építési munkák közül a közműcsatorna és közmű alagút létesítését szolgáló munkákhoz, a mélyparkolók létesítéshez, valamint a szobor és emlékműállításhoz való hozzájárulás.

(2) *  A Kt. jogosult dönteni a telekalakítási határozat végrehajtásáról, ha a telekalakítással érintett ingatlan elidegenítéséről határozott vagy határoz, illetve ha közterületet érint. Egyéb estekben a telekalakítási határozat végrehajtásához a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság járul hozzá.

(3) *  Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, illetőleg építményeken - nem az Önkormányzat megbízásából végzett építési munka esetén - az építési és fennmaradási engedélyekhez és egyéb építési szerelési munkálatokhoz előírt tulajdonosi hozzájárulás kiadására - a (4)-(5) bekezdésben meghatározott megkülönböztetés szerint - a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság és a polgármester jogosult. * 

(4) A Bizottság dönt:

a) kizárólag az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek tetőterében lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kialakításának tulajdonosi jogkörben való engedélyezéséről, a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleményének figyelembe vételével;

b) nem lakás céljára szolgáló helyiségek bővítéséről, átalakításáról, korszerűsítéséről és rendeltetésének megváltoztatásáról;

c) a közterületi hozzájárulásban rögzítendő azon kikötésekről, amelyeket az Önkormányzat külön rendelete nem szabályoz,

d) azon közterületen és közterület alatt végzendő építési munkákhoz való hozzájárulásról, amely nem a Kt. vagy a polgármester hatásköre,

e) az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken reklám elhelyezéséről.

f) *  közterület alakítási terv elfogadásáról a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt. A két Bizottság ellentétes javaslata esetén a közterület alakítási tervről a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(5) A Polgármester dönt:

a) a veszélyhelyzetet megszüntető munkákról,

b) lakás műszaki megosztásának, bővítésének, átalakításának, korszerűsítésének engedélyezéséről,

c) *  reklámtáblák felszerelésének, vitrinek létesítésének az engedélyezéséről településképi bejelentési eljárás keretében,

d) az épületen végzendő felújítási és karbantartási munkákról, ha nem jár az Önkormányzat részéről kiadással az éves költségvetési keret terhére.

e) önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, illetőleg építményeken az Önkormányzat és/vagy a vagyonkezelő megbízásából végzett építési munka esetén a hatósági engedélyezési eljárás keretében a tulajdonosi jognyilatkozat megtételéről, amennyiben jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

f) lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában pályázaton való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, amennyiben a pályázaton való részvétel az Önkormányzat részéről pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár.

(6) Ha a tulajdonosi döntések a lakásra vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre fennálló bérleti jogviszonyt is érintik, a tulajdonosi döntés önkormányzati rendeletben meghatározott bérbeadói jogkör gyakorlójának egyetértésével hozható.

(7) A tulajdonosi jogkörben hozott döntések az egyébként szükséges hatósági engedélyeket nem pótolják.

Társasház tulajdon képviselete

26. § *  (1) A társasházakban az önkormányzati tulajdont illetően a tulajdonost a polgármester, illetve az általa meghatalmazott képviseli. (továbbiakban: meghatalmazott)

(2) A meghatalmazott a társasház üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos jognyilatkozat tételére jogosult.

(3) A meghatalmazott többlet befizetéssel járó pénzügyi kötelezettséget, a közös költség és a felújítási alap mértékére vonatkozó javaslat elfogadásán kívül nem vállalhat, ahhoz a tulajdonosi jogok gyakorlójának hozzájárulása szükséges.

(4) Amennyiben a társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányad az 50 százalékot meghaladja a Bizottság - a költségvetés keretei között - jogosult hozzájárulást adni:

a) osztatlan közös tulajdon értékesítéséhez,

b) *  a közös tulajdonban lévő épületrészek felújításához, ha a felújítás megvalósításához célbefizetés szükséges,

c) az elfogadott közös költséget és a felújítási alapot meghaladó többletbefizetésekhez,

d) * 

e) a társasházi alapító okirat olyan módosításához, amelynek alapján a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát a társasház tulajdonostársainak közössége gyakorolhatja,

f) szervezeti és- működési szabályzat, olyan rendelkezésének elfogadásához, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati lakás, nem lakás célú helyiség használatának és hasznosításának szabályaira is vonatkozik,

g) az alapító-okirat olyan rendelkezésének elfogadásához, amely a külön tulajdonban lévő önkormányzati lakásra vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségre a tulajdonostársak javára elővásárlási vagy előbérleti jogot enged,

h) a közös tulajdon megszüntetésére irányuló per megindításához,

i) * 

j) az Önkormányzat tulajdoni hányadának megváltoztatását eredményező, valamint a társasházi alapító okirat módosítására irányuló nyilatkozat megtételéhez,

k) * 

l) *  közös költség tulajdoni hányadtól eltérő megfizetéséhez kivéve, ha a közös költséget m2 alapon állapítja meg a Társasház.

(5) A polgármester jogosult hozzájárulást adni a (4) bekezdésben meghatározottakhoz, ha a társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányad az 50 százalékot nem haladja meg.

(6) Ha a tulajdonosi döntések a lakásra vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre fennálló bérleti jogviszonyt is érintik, a tulajdonosi döntés önkormányzati rendeletben meghatározott bérbeadói jogkör gyakorlójának egyetértésével hozható.

27. § * 

(2) *  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény 42. §-ában szabályozott per megindításáról az Önkormányzat képviseletében a Polgármester dönt

(3) Az a vagyonkezelő, amelyik a társasház esetében az Önkormányzat nevében jár el a köteles a közgyűlési határozatokat beszerezni és nyilvántartani továbbá a határozat szövegét legalább öt évig megőrizni.

Gazdasági társaságokban való vagyoni részesedésre vonatkozó szabályok

28. § (1) Az Önkormányzat a Kt. döntése, vagy jogszabály alapján alapít gazdasági társaságot, illetve szerez érdekeltséget gazdasági társaságban. A gazdasági társaságban való érdekeltség megszerzéséhez nem kell a Kt. döntése, ha az érdekeltség megszerzésére a Kt. által, az értékpapír portfolió kezelésével megbízott szervezet közreműködésével kötött szerződés alapján kerül sor a portfolióhoz tartozó értékpapír (részesedés) felhasználásával, kivéve, ha a portfolió kezelésére adott megbízásban a Kt. másként rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Kt. engedélyével alapíthat gazdasági társaságot és szerezhet gazdasági társaságban érdekeltséget. Az érdekeltséget kifejező üzletrész (részvény) az Önkormányzat tulajdona.

29. § (1) Az Önkormányzat kizárólagos vagy 30 százaléknál nagyobb mértékű tulajdonosi részesedésével működő gazdasági és közhasznú társaság tekintetében, az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a Kt. gyakorolja a 30. §-ban szabályozott kivételekkel.

(2) A Kt. gyakorolja a gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok közül az elidegenítéssel, az alaptőke felemelésével és csökkentésével, az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos tulajdonosi jogokat, ha az Önkormányzat gazdasági társaságban való tulajdonosi részesedése a társaság üzletrészének a 30 százalékát ugyan nem haladja meg, de az Önkormányzat üzletrészének az értéke a 100 millió forintot meghaladja. A gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott egyéb tulajdonosi jogokat a Bizottság gyakorolja a 30. §-ban szabályozott kivételekkel.

(3) *  Ha az Önkormányzat gazdasági társaságban való tulajdonosi részesedése a társaság összes üzletrészének 30 százalékát és a 100 millió forintot nem haladja meg, a (2) bekezdésben említett képviselőtestületi jogköröket a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság gyakorolja, a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott egyéb tulajdonosi jogokat pedig a Polgármester, a 30. §-ban szabályozott kivételekkel.

(4) Ha az Önkormányzat gazdasági társaságban való részesedése a társaság összes üzletrészének 30 százalékát nem haladja meg és az ötvenmillió forintot nem éri el, az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a Polgármester gyakorolja a 30. §-ban szabályozott kivételekkel.

(5) A tulajdonosi jogok gyakorlását illetően a tulajdonos képviseletére állandó jellegű megbízás is adható.

(6) *  Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a non-profit gazdasági társaságban fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés esetén is.

(7) Ha gazdasági társaságban az értékpapír portfolió kezelésével megbízott szervezet közreműködésével szerez az Önkormányzat részesedést, a Polgármester felhatalmazhatja a portfolió kezelőjét a tulajdonosi jogok gyakorlására. A meghatalmazásban ennek kereteit is rögzíteni kell.

30. § *  (1) A gazdasági társaságok és a non-profit gazdasági társaságok vezető tisztségviselői esetében a jogviszony létesítéséről (választás) és megszüntetéséről (visszahívás), valamint a díjazás és a tisztségviselői megbízatás időtartamának megállapításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A gazdasági társaságok és a non-profit gazdasági társaságok vezető tisztségviselői esetében az (1) bekezdésben nem szabályozott egyéb munkáltatói és megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat az alapító képviseletében a Polgármester gyakorolja az alapító okiratban és a javadalmazási szabályzatban foglaltak szerint.

(3) * 

A kötelezettség vállalására vonatkozó szabályok

31. § (1) A kezesség vállaláshoz tíz millió forint erejéig a polgármester, ezen értékhatáron felül a képviselőtestület előzetes hozzájárulására van szükség.

(2) Az államilag garantált értékpapír vásárlása a Kt. által meghatározott keretek között történhet. Más értékpapír nem vásárolható.

(3) Az (1)-(2) bekezdést az Önkormányzat költségvetési szervének is alkalmaznia kell.

Az Önkormányzat javára fennálló jogokkal való rendelkezés

32. § (1) A más személy tulajdonában lévő ingatlanon - az Önkormányzat javára - fennálló 1. § (2) bekezdés b) és c) pontjában említett jogról a polgármester mondhat le vagy járulhat hozzá a jog gyakorlására vonatkozó feltételek módosításához, amennyiben jelen rendelet eltérően nem rendelkezik.

(2) A más személy tulajdonában lévő ingó vagyont érintő - az Önkormányzat javára fennálló - 1. § (2) bekezdés b) és c) pontjában említett jogról, az (1)-(2) bekezdésben szabályozott megkülönböztetés szerint a Polgármester mondhat le és járulhat hozzá a jog gyakorlására vonatkozó feltételek módosításához.

Az Önkormányzat vagy a költségvetési szerve javára szóló vagyonfelajánlás

33. § (1) * 

(2) * 

Az Önkormányzat javára történő tulajdonszerzés

34. § (1) Az Önkormányzat vagy a költségvetési szerve költségvetési eszközeiből vagy az Önkormányzat vagyonának közvetlen felhasználásával megszerzett vagyon tulajdonjoga minden esetben az Önkormányzatot illeti meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve javára felajánlott vagyon elfogadása esetén a tulajdonjogot az Önkormányzat szerzi meg.

Vegyes rendelkezések

35. § A rendeletben szabályozott egyéb tulajdonosi jogkör [1. § (2) bek. d) pontja] és a társasházi tulajdonosi jogkör gyakorlása keretében a megkeresésétől - Polgármesteri Hivatalban történő iktatástól - számított 60 napon belül kell nyilatkozni.

36. § (1) A Polgármester meghatározhatja a vagyonnal kapcsolatos döntés előkészítésének és a döntésnek a határidejét. Ennek során a 35. §-ban említett határidőtől eltérhet.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntést a Polgármesteri Hivatal készíti elő és tesz javaslatot a döntésre.

(3) Ha a Polgármester kéri a Bizottságot, a vagyonnal kapcsolatos döntési javaslatot a soron következő ülésen köteles megtárgyalni és határozatot hozni.

37. § (1) A vagyont érintő ajánlatról (kérelemről) - tekintet nélkül arra, hogy az Önkormányzat mely szervének vagy tisztségviselőjének teszik - a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) Az ajánlatot a Polgármester adja ki a Polgármesteri Hivatalnak a döntés előkészítése végett.

(3) Az ajánlattal kapcsolatos döntés tervezetét a Bizottság minden esetben véleményezi tekintet nélkül arra, hogy egyébként ki (mely szerv) jogosult a döntésre.

38. § A Kt. állásfoglalása alapján kell eljárni, ha az Önkormányzatot megillető várományi joggal kapcsolatban kell döntést hozni, vagy jogvitás ügyben kell az Önkormányzat nevében nyilatkozni, kivéve ha a jog értéke a 12 millió forint alatt van. Ez utóbbi esetben a Polgármester dönt.

Értelmező rendelkezések

39. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. ajánlattevő: Bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, előzőek pályázati vagy más célból létrehozott közössége.

2. Értékhatár: e rendelet értelmében az „értékhatár” kifejezés nettó értékhatárt jelent.

3. Érték: e rendelet értelmében az „érték” kifejezés nettó értéket jelent.

4. értékpapír: kötvény, részvény és egyéb értékpapír

5. Forgalmi érték: a vagyontárgy ára, amely független felek között, normális piaci körülmények mellett általában elérhető lenne.

6. forgalomképesség: Vagyonnak, vagyontárgynak az a képessége, hogy polgári jogi jogügylet szabad tárgya lehet.

7. * 

8. helyi közút: Az Önkormányzat tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterület.

9. helyi közút műtárgya: A híd, hajóhíd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény.

10. * 

11. ingatlan: Ingatlanok a telkek, a föld felületének meghatározott részei, az alkotórészeikkel együtt. Az ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint önálló ingatlan, mely lehet földrészlet vagy egyéb önálló ingatlan (épület, építmény).

12. ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok: Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő - jogszabályban nevesített - hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamos fejlesztési hozzájárulás, gázelosztó-vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.

13. ingó vagyontárgy: Az ingatlannak és portfolió vagyonnak nem minősülő dolog.

14. immateriális javakhoz tartozik különösen: a vagyoni értékű jog (bérleti, használati, haszonélvezeti, haszonbérleti jog) szolgalmi jog és a használat joga, a cégérték, szellemi termék, adatállomány,

15. kedvezményes átruházás: A rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minősül a vagyon olyan értéken történő átruházása, mely egyébként a polgári jogi szabályok szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság címen történő megtámadását tenné lehetővé.

16. korlátozott forgalomképesség: A törzsvagyon törvényben vagy e rendeletben meghatározott vagyontárgyainak azon tulajdonsága, mely szerint polgári jogi jogügylet tárgyai csak törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek betartásával lehetnek.

17. költségvetési szervek: A polgármesteri hivatal, valamint a helyi önkormányzat képviselőtestületének felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek, ideértve a hatósági igazgatási, intézményi és egyéb (nem haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytató) igazgatási társulásokat is.

18. középület: Az Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló ingatlan.

19. közművek: A lakosság és üzemi szükségleteket kielégítő, a víz, a gáz, a villamos energia, a távközlés, a csatorna és a távfűtés vonalas létesítményei, berendezései, építménye és egyéb vonalas létesítmények.

20. önkormányzat intézménye: Az önkormányzat költségvetéséből fenntartott, az önkormányzat által biztosított közszolgáltatást - humán szolgáltatást- nyújtó szerv. (oktatási-nevelési, egészségügyi-szociális intézmény)

21. pénzeszköz: a készpénz, a bankszámlán lévő pénzt, a csekk és a bankbetét értéke, valamint a gazdasági - és a közhasznú - társaságban való tulajdonosi részesedést biztosító üzletrész.

22. portfolió vagyon: Társasági tagsági jogot megtestesítő tartós részesedések (részvények, üzletrészek), egyéb értékpapírok.

23. törzsvagyon: Az a vagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, a közhatalom gyakorlását biztosítja.

24. vagyoni értékű jog A tulajdonjogon kívüli dolgokra vonatkozó jogok (korlátolt dologi jogok); polgári jogi értelemben minden olyan jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet.

25. * 

26. védett természeti terület: A nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék.

27. vizek: A folyóvizek (folyók, állandó és időszakos vízfolyások), a közcélú csatornák és a természetes tavak, illetve ezek medre.

28. víziközműnek nem minősülő közcélú vízi létesítmény: Az a létesítmény, ami a vízügyről szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott vízgazdálkodási célkitűzések érdekében valamely vízgazdálkodásilag összefüggő területen lévő települések, vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja.

29. zártkörű (meghívásos) pályázat: A kiíró az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre és kizárólag e meghívottak nyújthatnak be pályázatot.

40. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Záró rendelkezés

41. § (1) Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 14/2007. (IV. 19.), 34/2008. (XI. 19.), 16/2008. (III. 14.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló- többször módosított- 30/2007. (IX. 19.) számú rendelete 3. számú mellékletében felsorolt hatáskörök az e rendeletben foglaltak szerint módosulnak.

Dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendeletéhez

Versenyeztetési Szabályzat a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló vagyon elidegenítésére és hasznosítására

A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2009. (VI. 02.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 13. §-a alapján az Ör. hatálya alá tartozó vagyont érintő versenytárgyalások lebonyolításának szabályait (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint határozta meg.

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

A Szabályzat célja és hatálya

1. Ezen Szabályzat célja, hogy biztosítsa az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon leghatékonyabb formában történő hasznosítását szolgáló szerződések létrejöttét, valamint ennek keretében az ajánlattevők számára azonos és egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét.

Alapelvek

Az esélyegyenlőség elve

2. A kiíró a pályázati felhívásban valamennyi lehetséges ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és a versenyeztetés során alkalmazott versenyfeltételek tekintetében.

A kiíró a pályázat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

A nyilvánosság elve

3.

3.1 A versenyeztetés során a kiíró köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, illetve nyilvánosságát.

3.2 Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlattevő számára hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot vagy személyes adatvédelmet, de az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevőnek lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.

A rendelkezés elve

4.

4.1 A kiíró az ajánlati felhívás közzététele után, illetve zártkörű (meghívásos) pályázat esetén azt követően, hogy a hirdetményt a pályázatra meghívottakkal közölték, a meghirdetett pályázati feltételeket tiszteletben tartja, az előre nyilvánosságra hozott pályázati eljárási rendet köteles megtartani és a pályázat kiírásával, továbbá értékelésével kapcsolatos döntési folyamat tisztaságát biztosítani.

4.2 A kiíró a pályázattal kapcsolatos rendelkezési jogát, így különösen az ajánlati kiírás, pályázati felhívás feltételeinek utólagos módosítását, az ajánlati kiírás, a pályázati felhívás visszavonását, a közzétett eljárási rend szabályainak megváltozását kizárólag a jelen versenyeztetési szabályzat keretei között gyakorolhatja.

4.3 A pályázó bármely, a kiírás után a jelen szabályzat hatálya alá eső magatartásával vagy cselekményével - különösen a részletes dokumentáció átvételével - a jelen Versenyeztetési Szabályzat és az adott pályázati kiírás előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezt a részletes dokumentációban rögzíteni kell.

5. Az e Szabályzatban biztosított jogokat azok rendeltetésével összhangban és jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni.

Fogalmak

6. A Szabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmakat a következő értelemben kell alkalmazni:

a) Kiíró (ajánlatkérő): a képviselő-testület. A képviselő-testület felhatalmazása alapján kiírók lehetnek a Kt. bizottságai vagy a polgármester.

b) Ajánlattevő (pályázó): bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, beleértve azt az esetet is, amikor az e rendelkezés szerint ajánlattevőnek minősülő személyek - ha a kiírás megengedi - együttes pályázati ajánlattétel céljából konzorciumot, vagy e célra alapított más alkalmi egyesülést (a továbbiakban: konzorcium) hoznak létre. A konzorciumban pályázóknak a pályázati eljárásban egyetemlegesek a kötelezettségeik.

c) Önkormányzati vagyon: a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyon.

d) Nyilvános ajánlati felhívás: az önkormányzati vagyon (vagyonrész) értékesítésére és hasznosítására vonatkozó versenyeztetést indító, az ajánlattételi határidőt valamint az ajánlatok elbírálásának szabályait és időpontját is tartalmazó hirdetmény, amelyet a lehetséges ajánlattevők - egyedileg előre meg nem határozott köre - részére tesznek közzé.

e) Zártkörű (meghívásos) pályázat: az önkormányzati vagyon (vagyonrész) értékesítésére és hasznosítására vonatkozó ajánlattételre oly módon történő felhívás, hogy az eljárásban kizárólag a kiíró által meghívottak tehetnek ajánlatot.

f) Egyfordulós pályázat: olyan versenyeztetési eljárás, melynek kiírása során az ajánlati felhívásban valamennyi pályázati feltétel szerepel és a beérkezendő ajánlatok a megkötendő szerződés részét képezik.

g) Többfordulós pályázat: olyan versenyeztetési eljárás, melynek első fordulóján érvényes ajánlatot tett ajánlattevők közül a kiíró kiválasztja a következő forduló résztvevőit.

h) Alternatív ajánlat: a több változatú ajánlat.

i) Pályázati felhívás: Zártkörű (meghívásos) pályázat esetén a pályázati kiírás legfontosabb elemeit tartalmazó meghívó.

j) Dokumentáció: az adott pályázattal kapcsolatos részletes pályázati kiírást, eljárást és az értékesítendő vagyonnal kapcsolatos információkat és részletes szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum, mely a pályázati felhívásban meghatározott helyen és időben titoktartási nyilatkozat és meghatározott ellenérték ellenében megvásárolható.

k) Értesítés (tájékoztatás): a pályázat szempontjából releváns információt az érintettel levél, telefax, telex vagy távirat útján kell közölni, melynek egy hivatalosan aláírt példányát később postai úton is el kell juttatni. Ha a kiírás vagy a kiíró eltérően nem rendelkezik, az érintettel a joghatással járó, vagy egyébként a pályázó érdekeit lényegesen érintő információkat a keletkezéstől (meghozataltól) számított tíz napon belül kell közölni.

l) Legjobb ajánlat: Főszabály szerint az összességében legjobb ajánlat minősül a legjobb ajánlatnak, de a kiíró előzetes döntése alapján legjobb ajánlatnak minősülhet a legjobb ár.

MÁSODIK RÉSZ

II. FEJEZET

Az eljárás fajtái

7.

7.1 Az eljárás nyilvános vagy zártkörű lehet.

7.2 A pályázatok nyilvánosak, kivéve ha a Képviselő-testület a zártkörű (meghívásos) pályázat kiírásáról dönt.

7.3 Zártkörű pályázat akkor írható ki, ha a pályázat tárgyául szolgáló vagyon jellege, jelentősége, sajátos természete miatt csak korlátozott számú ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, vagy a vagyon leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása a pályázaton előre meghatározott, vagy a projekt iránt már érdeklődő befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé.

7.4 A pályázatot titkosan (a pályázó nevének zárt borítékban való feltüntetésével és a pályázat pénzügyi feltételeinek az egyéb feltételektől elkülönített, titkos kezelésével) vagy a pályázó nevének (cégének) megjelölésével a pályázat minden részletére vonatkozó nyilvánossággal lehet lefolytatni. A módról a pályázat kiírásakor kell rendelkezni.

7.5 Pályázatot kettő vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második, vagy azt követő fordulókban - a kiíró által a pályázat egészére előre meghatározott és a dokumentációban közzétett szempontok alapján - az első forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt. A második, illetve további fordulóban csak a pályázati kiírásban korábban megjelölt ajánlati feltételek módosíthatók, egyéb részeikben az első (előző) fordulóban tett ajánlatok érvényesek maradnak.

7.6. Amikor a versenyeztetés célja kizárólag a legmagasabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó pályázó kiválasztása licit eljárást lehet lefolytatni.

III. FEJEZET

A pályázat kiírása, meghirdetése

8.

8.1 A pályázat kiírásáról a Kt. vagy annak azon bizottsága illetve az dönt, aki a vagyon elidegenítésére vagy hasznosítására hatáskörrel rendelkezik.

8.2 A nyilvános pályázati felhívást az Önkormányzat hirdetőtábláján és internetes honlapján legalább 5 munkanapon keresztül elérhetően, és a kerület hivatalos lapjában kell meghirdetni. A kiíró rendelkezhet úgy is, hogy a pályázatot országos napilapban és/vagy külföldi pénzügyi-gazdasági szaklap(ok)ban is meghirdeti.

8.3 A zártkörű pályázatról a kiíró az érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül , írásban hívja fel ajánlattételre.

8.4. Zártkörű pályázat esetén az ajánlatkérés tényét kell nyilvánosságra hozni a nyílt pályázatnál megjelölt módon. Zártkörű pályázat esetén minimum két pályázót a pályázatra meg kell hívni.

9.

9.1 A nyilvános ajánlattételi felhívásnak, illetve zártkörű pályáztatás esetén a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a kiíró megnevezését, székhelyét, telefon, -fax számát, e-mail címét, továbbá, ha a pályázat kiírására a Képviselő-testület, a bizottság vagy a polgármester megbízásából kerül sor, az erre való utalást,

b) a pályázat célját, jellegét (nyílt vagy zártkörű), azt, hogy hány fordulós, továbbá arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név aláírásával pályázhat-e.

c) a pályázat tárgyának pontos meghatározását, ideértve annak műszaki és jogi feltételeit.

d) az ellenszolgáltatásra vonatkozó elvárásokat: a teljesítés módját, határidejét, az esetleges egyéb kikötéseket és feltételeket,

e) az ajánlatok benyújtásának helyére és határidejére, az ajánlatok felbontásának helyére és időpontjára, valamint az elbírálásra vonatkozó időpontokat.

f) az ajánlati kötöttség tartamát,

g) a dokumentáció rendelkezésre bocsátása esetén annak átvétele helyét, módját, idejét és költségét,

h) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatok eredménytelennek minősítése és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, illetve több azonos vagy közel azonos ajánlat esetén a kiíró dönthet úgy, hogy a beérkezett érvényes ajánlatok ellenére a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyben a beérkezett azonos vagy közel azonos ajánlatot tevők meghívásával árverés vagy ismételt ajánlattétel útján kívánja a vagyonelemet hasznosítani.

i) ajánlati biztosíték mértéke, nyújtásának módja

9.2 A dokumentáció a felhívásban foglalt fenti adatokon kívül tartalmazza:

a) az ajánlatok benyújtásának módját,

b) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését,

c) a vagyon adatait,

d) több változatú ajánlat tételének lehetőségét, ha erre a kiíró módot kíván adni,

e) a pályázat hivatalos nyelvének megjelölését,

f) a pályázat tárgyára vonatkozó elővásárlási jogot, az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,

g) a pályázat teljesítése során a személyes közreműködés kötelezettségét, ha ez szükséges,

h) az ajánlattevők ajánlataikat hány példányban, milyen formában és hol kötelesek benyújtani, utalva arra, hogy kötelesek azt is egyértelműen meghatározni, ajánlataik közül melyik az eredeti. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok között eltérés van, úgy az eredeti az irányadó

i) az ajánlatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:

- az ajánlatok felbontásának a helyét és időpontját, amennyiben a pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalni kell,

- azt, hogy a pályázatok felbontásának módját

- az ajánlatok elbírálására vonatkozó időtartamot,

- pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,

- a bírálati szempontok (vételár, tőkeemelés, környezeti kár elhárítás, beruházás stb.) pontos megjelölését és a - kiíró döntésétől függő - pontozásos vagy egyéb értékelési rendszert,

- az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét,

j) a dokumentáció és mellékleteinek tartalomjegyzékét,

k) az arra való utalást, hogy a pályázati kiírás jelen Szabályzat előírásai alapján történik, és a pályázó a jelen Szabályzat rendelkezéseit ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el,

l) műemlék-, környezeti- és természetvédelmi kapcsolatos helyzetet (várható költségkihatását),

m) minden egyéb adatot, amelyek a vagyon hasznosításának kívánatos irányára, módjára és egyéb feltételeire vonatkoznak, és amelyek szükségesek a megalapozott ajánlat készítéséhez.

Ingatlan bérbeadása-eladása esetén különösen:

n) a helyiség címét, alapterületét, felszereltségét, műszaki állapotát és esetleges műemléki védettségét;

o) a helyiség megtekintésére biztosított időpontot;

p) a helyiségben végezhető tevékenység pontos megjelölését;

q) a bérleti díj évenkénti emelésének (a továbbiakban: valorizálás) a Kt. határozatában szabályozott módját és mértékét;

r) a bérleti szerződés időtartamát;

9.3 A dokumentáció csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.

9.4 A kiíró előírhatja, hogy az ajánlatok benyújtásakor az ajánlattevő ajánlatához szerződéstervezetet is csatoljon, vagy hogy a kiíró által megküldött szerződéstervezethez milyen fenntartások fűzhetők. Ilyenkor a kiíró rendelkezik arról, hogy a szerződéstervezetben tett fenntartásokat az elbírálás során hogyan veszik figyelembe.

Titkosság

10.

10.1 Ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik, a pályázó szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételének, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát, valamint a kiíró által a dokumentációban vagy más módon rendelkezésére bocsátott információt. Ez nem terjed ki a finanszírozó bankkal, vagy konzorciális ajánlat esetén a konzorciumban résztvevőkkel közölt tényekre. A titkossági követelmény megszegése a pályázó ajánlatának érvénytelenné nyilvánításával jár. Ez érvényes akkor is, ha a pályázó érdekkörében álló személy sérti meg a titkosságot.

10.2 A kiíró a pályázati kiírásban felmentést adhat a 10.1 pontban foglalt titoktartási kötelezettség alól azzal, hogy megjelöli a pályázó által nyilvánosságra hozható ajánlati feltételek, és nyilvánosság körét (pályázatban résztvevők, vagy harmadik kívül álló személyek, sajtó).

10.3 A kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívül állóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem ad. Ezen kötelezettség alól a pályázó írásban felmentheti a kiírót, de egyes adatok nyilvánosságra hozatalát ilyenkor is megtilthatja.

10.4 A zártkörű pályázaton részvevő pályázó nevét a kiíró a többi résztvevővel csak akkor közölheti, ha a közléshez valamennyi érintett pályázó írásban a hozzájárulását adta. Az ajánlattevőre vonatkozó egyéb információ is csak az ajánlattevő kifejezett, írásban közölt hozzájárulásával közölhető más ajánlattevővel, vagy a pályázaton részt nem vevő személlyel.

10.5 Az ajánlatok és a bennük lévő adatok kizárólag elbírálásra használhatók fel. Más célú felhasználás szándéka esetén erről az ajánlattevővel külön meg kell állapodni.

A kiírás módosítása

11.

11.1 A pályázati eljárás folyamán - 11.2. bekezdésben foglalt kivételekkel - a kiíró nem változtathatja meg azt a döntéshozatal során alkalmazandó eljárási vagy pályázati feltételt (elbírálási módot), amelyet akár az ajánlati felhívásban, akár meghívás során a pályázóval közölt.

11.2 A kiíró a felhívásban és a pályázati kiírásban szereplő, illetve a pályázó(k) tudomására hozott feltételeket a pályázat során csak egy alkalommal változtathatja meg, ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta magának. A módosítás érintheti:

a) a kiíró által a dokumentációban meghatározott feltételeket,

b) a pályázatok benyújtási határidejét. A határidőt csak meghosszabbítani lehet, legfeljebb 30 nappal.

11.3 A kiíró a változtatást a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint teszi közzé azzal, hogy az érintetteket arról haladéktalanul írásban is értesíti. Az értesítésben utalni kell arra, hogy a változtatásra tekintettel a korábban benyújtott pályázatokat miként kezeli.

11.4 A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő minimum 10 nap, de ha a vagyonelem értéke a 100 millió forintot meghaladja minimum 20 nap, ami egy alkalommal határidő eredeti tartalmával meghosszabbítható. Az ajánlattételi határidő vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója hoz döntést. Az így meghosszabbított határidőt a kiíró a pályázati kiírással megegyező módon - az eredeti határidő lejárata előtt 10 nap minimum időkeret alkalmazása esetén 3 nappal, míg minden más esetben 5 nappal korábban - teszi közzé, illetve zárkörű pályázatban résztvevőket erről megfelelő időben - de legalább a nyitva álló eredeti határidő lejárata előtt 5 nappal korábban értesíti.

Pályázati biztosíték

12.

12.1 A pályázaton való részvétel biztosíték (bánatpénzt) adásához is köthető, melyet az ajánlat megküldésével egyidejűleg vagy a kiíró által a pályázati felhívásban meghatározott időpontig és módon kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlattevőnek igazolnia, hogy a pályázati biztosítékot a kiíró rendelkezésére bocsátotta.

A pályázati biztosíték mértékét a Bizottság javaslatára a Polgármester határozza meg a pályázati kiírásban rögzítve, amely összeg eredményes pályáztatás esetén a nyertes pályázó által fizetendő bérleti díjba beszámít vagy a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé (óvadék) alakul át.

12.2 A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a kiíró oldalon felmerült okból hiúsul meg, a pályázatok elbírálása után - az alábbi kivételektől eltekintve - vissza kell adni - az ajánlatok elbírálásától számított 15 napon belül.

12.3 Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

12.4 A kiíró felhívására az ajánlattevő köteles a pályázatában foglaltakat igazolni. A kiíró - ha a kiírásban kifejezetten fenntartotta magának e jogot - 12.1 bekezdésben körülírtakon kívül további biztosíték adására is kötelezheti az ajánlattevőt.

HARMADIK RÉSZ

A PÁLYÁZATI AJÁNLAT, AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

IV. FEJEZET

Pályázati ajánlat

13.

13.1 Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, legalább 3 példányban kell benyújtani. Egy példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott eredeti aláírásával ellátva kell az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazottja útján beadni.

13.2 Az ajánlattevő személyazonosságát személyi igazolványáról vagy útleveléről vagy jogosítványáról és lakcím kártyájáról készült, közjegyző által hitelesített másolati példánnyal köteles igazolni, míg ajánlattevő meghatalmazottja közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét a fentieken felül.

13.3 Ha a kiírás másként nem rendelkezik, egy ajánlattevő csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként.

14.1. Az ajánlattevőnek a pályázati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészíteni

14.2. A benyújtott ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,

b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan,

c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, megfizetésének határidejére vonatkozóan.

15. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró vagy megbízottja által rendelkezésére bocsátotta.

16. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége - ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik - akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

17. Az ajánlattevő ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

18. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve a pályázat eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik.

19. Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálás utáni nyilvánosságra hozatalát is megtilthatja. Az ajánlattevő a pályázat megnyerése esetén az ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg.

Az ajánlat módosítása

20.

20.1 A pályázó ajánlatát csak akkor módosíthatja,

a) ha erre a pályázati kiírás lehetőséget biztosít és/vagy a kiíró a pályáztató - határidő kitűzésével - módosításra hívja fel,

b) ha a többfordulós pályázat első fordulójának eredményeképpen a második fordulóban történő részvételre jogot szerzett, a második fordulóban benyújtott ajánlatot a kiíró által meghatározott korlátok között módosíthatja. Más esetekben az eredeti ajánlattól való eltérés érvénytelen.

20.2 A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig a jelen szabályzat és a kiírás feltételei szerint rendelkezik ajánlatával.

20.3 A 20.1 bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni akkor, ha a kiíró az első elbírálását követően új ajánlattételre hívja fel a pályázókat.

A pályázat visszavonása, kizárás a pályázatból

21.

21.1 A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja.

22.

22.1 Ha az ajánlattevő, vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát ki kell zárni.

22.2 A pályázati kiírásban vagy a részletes tenderben és a Szabályzatban foglalt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási, illetve az ajánlattevőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb kötelezettség súlyos megszegése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

23. Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja az ajánlatát az eljárási rendben meghatározott következmények terhe mellett. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.

V. FEJEZET

A pályázati ajánlatok beérkezése, felbontása, ismertetése

24. A pályázatok beérkeztetésére az ajánlati felhívásban megjelölt helyen és időpontban - a kiíró ilyen döntése esetén - közjegyző jelenlétében kerül sor. Ha a kiíró nem tartja szükségesnek közjegyző jelenlétét, a pályázatot a polgármester által meghatározott személy veszi át. A pályázatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal kell ellátni.

25. A közjegyző vagy, ha közjegyző nem vesz részt, az átvevő az ajánlatok leadásának körülményeiről okiratot állít ki.

A pályázatok felbontása

26. Az ajánlatokat tartalmazó zárt iratokat az ajánlattételi határidő lejárta időpontjában kell felbontani.

26.1 A bontás zártkörűen vagy nyilvánosan történhet.

26.2 Zártkörű a bontás akkor, ha a közjegyző, valamint a kiíró, illetve képviselője van jelen.

26.3 Nyilvános a bontás akkor, ha kiírón, ill. képviselőjén kívül a kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek.

26.4 Az ajánlatok felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét (lakóhelyét), valamint az ajánlatok lényeges tartalmát, a megajánlott árat - azon adatok kivételével, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.

26.5. Az az ajánlatok felbontását követően a kiíró, ill. képviselője köteles megállapítani azt, hogy melyek azok az ajánlatok, amelyek érvénytelenek. Azok az ajánlattevők, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.

26.5.1 Érvénytelen az ajánlat, ha:

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik (aki) nem jogosult részt venni a pályázaton,

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

d) biztosíték adási kötelezettség esetén a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

e) mely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához köti.

26.5.2 Az érvénytelen ajánlatot úgy kell tekinteni, mintha az érintett pályázó nem tett volna ajánlatot az adott pályázati eljárás keretében.

A Kiíró legfeljebb ötnapos határidőt biztosít az ajánlat esetleges formai hiányosságainak pótlására így különösen a nem megfelelő aláírással vagy példányszámban benyújtott ajánlat esetén. Az ajánlat érvényességét a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően állapítják meg.

Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben szerepeltetni kell:

a) a bontás helyét, idejét, a bontásnál jelen lévő személyek nevét, és azt, hogy milyen minőségben vesznek részt a bontáson.

b) a pályázat tárgyát, a pályázati felhívás közzétételének időpontjait és helyét, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt, a beérkezett ajánlatok számát, továbbá azt, hogy melyek érkeztek be határidőben és melyek nem, az ajánlatok bírálati sorszámát és darabszámát,

c) a pályázatok felbontásának és ismertetésének rövid leírását, a jelenlévők hozzászólásainak, észrevételeinek rövid ismertetését,

d) minden egyéb olyan információt, amelyet a bontásnál jelenlévők szükségesnek tartanak rögzíteni.

e) az érvénytelen ajánlatokat,

f) a hiánypótlásra felhívott ajánlattevőket.

NEGYEDIK RÉSZ

DÖNTÉS A PÁLYÁZATOKRÓL

VI. FEJEZET

A pályázat értékelése és elbírálása

28. A benyújtott és érvényes ajánlatokat a kiíró által meghatározott bizottság(ok) vagy személy(ek) értékelik (a továbbiakban együtt: Értékelő Bizottság) és bírálják el. Az értékeléssel és a bírálattal más-más bizottság(ok) és személy(ek) is megbízható(k). A Képviselő-testület rendelkezhet úgy is, hogy az értékelést végző javaslata alapján a pályázat elbírálást a képviselő-testület végzi.

29.

29.1 Az Értékelő Bizottság az ajánlatok felbontása után felvilágosításokat kérhet a pályázókról annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása elvégezhető legyen.

30. Az Értékelő Bizottság kérdéseit, illetve azokra az érintett pályázó által adott válaszokat írásban kell rögzíteni. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek megváltoztatását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

31. Az Értékelő Bizottság a pályázatok összehasonlítását a pályázati kiírásban meghatározott szempontok és súlyozások alapján végzi.

32. Az ajánlatok értékelésében (elbírálásában) részt vevő személyeket, illetve az általuk felkért szakértőket titoktartási kötelezettség terheli. Az ajánlat értékelésében (elbírálásában) résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutott információkat kizárólag a pályázat értékelésének (elbírálásának) a céljára használhatják fel.

Összeférhetetlenségi szabályok

33.

33.1 A pályázat értékelésében és elbírálásában részt vevő nem lehet az ajánlatot benyújtó pályázó:

a) hozzátartozója, vagy közeli rokona [Ptk. 685. § b) pont],

b) munkaviszony (köztisztviselői jogviszony) alapján közvetlen felettese vagy beosztottja,

c) szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja,

d) tulajdonosa (résztulajdonosa), amennyiben a pályázó jogi személy vagy cég.

33.2 A 33.1 pontban foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat értékelésében és elbírálásában résztvevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (továbbiakban: elfogultság).

33.3 A pályázat értékelésében és elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely, az előzőekben körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn.

34. Ezeket a rendelkezéseket a pályázatok értékelésében részt vevő valamennyi személyre pl. szakértőkre is, megfelelően alkalmazni kell.

35. Összeférhetetlenségi ügyben a polgármester, az ő összeférhetetlensége esetén a Képviselő-testület dönt.

Az eredménytelen pályázat

36. Eredménytelen a pályázat, ha:

a) a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy egyetlen ajánlat érkezett, de az a pályázati kiírás alapján nem értékelhető,

b) hiánypótlási lehetőség ellenére a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy más, a pályázatra vonatkozó előírásnak

c) kétfordulós pályázat esetén a második fordulón egyetlen meghívott pályázó sem tett olyan értékelhető ajánlatot, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a kettőnél több fordulóból álló pályázatokra is,

d) a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a pályázat érvénytelenítése mellett döntött,

e) a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el,

f) a pályázók az ajánlatukban tett fenntartásaikat - felszólítást követően - nem vonták vissza vagy nem korrigálták.

Felhívás új ajánlatra

37.

37.1 A kiíró a pályázatok elbírálását követően ajánlataik módosítására hívhatja fel a pályázókat akkor, ha a pályázatok azonos, vagy közel azonos tartalmúak, továbbá akkor, ha a kiíró az új ajánlatkéréstől kedvezőbb eredményt vár.

37.2 A kiíró a pályázótól fizetőképességének bizonyítását köteles kérni.

Zárójelentés az értékelésről

38.

38.1 Az értékelést végzőnek - valamennyi értékelő által aláírt jegyzőkönyvbe rögzített - zárójelentést kell készítenie.

38.2 A zárójelentésben fel kell tüntetni:

a) a pályázat célját, jellegét, illetve a tárgyául szolgáló vagyont (vagyonrészt), valamint a pályázati (versengő ajánlatkérési) felhívás (kiírás) közzétételére vonatkozó adatokat,

b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, állapotát, lényeges tartalmára vonatkozó főbb adatokat,

c) a pályázati kiírásban szereplő jogszabályok, más hatósági előírások megtartására történő utalást,

d) a pályázatok elbírálásának (értékelésének) főbb szempontjai, az egyes ajánlatokkal kapcsolatban kialakult véleményeket,

e) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első három helyre javasolt megjelölését, ha erre szükség van, illetve, ha a pályázatot eredményesnek minősítették.

38.3 A zárójelentéshez - az eredmény közzététele után - csatolni kell a pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről készült jegyzőkönyvet, mellékleteivel együtt, valamint az eredeti pályázati kiírás dokumentációját. Ezek irattározása együtt történhet. A pályázat iratanyagába az eredmény közzététele után a polgármester engedhet betekintést.

A pályázat eredményének közzététele

39. A kiíró az ajánlatok elbírálására vonatkozó végső döntését az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban, de legkésőbb a benyújtási határidő lejártától számított 45 napon belül hirdeti ki. A kihirdetésre az ajánlattevőket meg kell hívni. A döntésről a kihirdetését követő 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell valamennyi pályázót.

VII. FEJEZET

A szerződéskötés

40. A pályázat elbírálásáról a nyertes pályázót értesíteni kell, amelyben közölni kell a bérleti szerződés megkötésének helyét és időpontját.

41. Szerződés a verseny nyertesével köthető.

42. A szerződést a pályázat eredményének kihirdetése után a lehető legrövidebb időn belül meg kell kötni, az ajánlati kötöttség idején belül. A szerződés minimális tartalmát képezi: - a közzétett pályázati feltételek,

- a nyertes ajánlata,

- a pályázatot elbíráló döntése.

43. Ha a nyertes pályázó ismételt felszólítás ellenére sem köt szerződést vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a szerződéstől elállt vagy a pályázat eredménytelen, a kiíró dönt a pályázat megismétléséről vagy arról, hogy a második helyre kiválasztott pályázóval köt szerződést .

Az árverésre vonatkozó rendelkezések

44. A kiíró döntése szerint vagyontárgyak, vagyonrészek értékesíthetők árverés útján is az alábbi rendelkezések figyelembevétel.

45.

45.1 Az árverés - ha kiíró másként nem dönt - nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet,a, azt közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani.

45.2 Az árverést az árverés napja előtt legalább 30 nappal hirdetmény közzétételével kell kitűzni.

45.3 A hirdetményt az Önkormányzat hirdetőtábláján és internetes honlapján és a kerület hivatalos lapjában kell meghirdetni. A kiíró rendelkezhet úgy is, hogy a pályázatot országos napilapban és/vagy külföldi pénzügyi-gazdasági szaklap(ok)ban is meghirdeti.

46. A hirdetményben fel kell tüntetni:

a) az árverést kiíró megnevezését,

b) az árverés helyét és idejét,

c) az árverésre kerülő vagyontárgyak/vagyonrészek megnevezését és kikiáltási árukat, valamint a vagyontárgyakra/vagyonrészekre vonatkozó esetleges korlátozásokat (pl. elővásárlási jog, arányrészvény stb.),

d) a vételár megfizetésének határidejét és módját,

e) az árverési biztosíték összegét és letétbe helyezésének módját, határidejét,

f) az árverésen történő részvétel feltételeit,

g) az árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,

h) amennyiben szükséges, az arra vonatkozó közlést, hogy az árverésre kerülő vagyontárgyakat hol és mikor lehet megtekinteni, illetve az árverésre kerülő vagyonról hol, mikor és hogyan lehet további információhoz jutni,

i) mindazt, amit az árverés kiírója egyébként szükségesnek tart.

Ingatlan bérbeadása-eladása esetén különösen:

j) helyiség címét, helyrajzi számát, alapterületét, helyiségei számát, továbbá

k) a helyiségek felsorolását;

l) a műszaki jellemzőket, állapotot;

47.

47.1 Az árverést a kiíró alkalmazottja vagy megbízottja foganatosítja. Az árverés során közreműködő személyek összeférhetetlenségére e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

47.2 Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

48.

48.1 Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezte.

48.2 Az árverés megkezdésekor az árverezőkkel közölni kell az árverésre kerülő vagyontárgy/vagyon(rész) becsértékét (kikiáltási árát) és fel kell hívni őket ajánlatuk megtételére.

48.3 Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha nincs tovább ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a vagyontárgyat/vagyonrészt a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg.

49. Az árverési vevő letétbe helyezett biztosítékát be kell számítani a vételárba, a többi letevőnek a biztosítékot az árverés befejezése után haladéktalanul vissza kell adni, illetve utalni.

49.1 Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az árveréstől számított 15 napon belül megfizetni. Amennyiben a teljes vételárat az árveréstől számított 15 napon belül nem fizet meg az árverési vevő, a biztosítékot elveszíti, és az árverés eredménytelennek minősül.

49.2 Az árverésre bocsátott vagyontárgyon/vagyonrészen az árverési vevő a vételár kifizetésével szerezhet tulajdonjogot, figyelemmel azonban a hatályos jogszabályokra és a vagyontárgyat/vagyonrészt esetlegesen terhelő korlátozásokra.

50.

50.1 A visszavonás tényét közzé kell tenni ugyanazokban a lapokban, ahol a hirdetmény közzétételre került.

50.2 Az árverési felhívás visszavonása esetén az árverési biztosítékot, és amennyiben az árverés tárgyról készült részletes tájékoztató (információs dokumentum) rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt, úgy az azért fizetett ellenértéket, a dokumentum visszaszolgáltatását követően haladéktalanul vissza kell adni.

51.

51.1 Az árverésről közjegyzői okiratot (jegyzőkönyvet) kell felvenni, amelynek az árverés helyét, időpontját, lefolyását, a legmagasabb ajánlat értékét és az ajánlattevő személyét, lakóhelyét, illetve székhelyét.

51.2 Az árverésről készült jegyzőkönyvet az árverést foganatosító személy(ek) és a jegyzőkönyvvezető, valamint az árverési vevő is aláírja.

52. Az egyes árverés lebonyolításának részletes szabályait az árverési hirdetményben, vagy az árverés helyén nyilvánosan kifüggesztve kell közzétenni.

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok

Forgalomképtelen ingatlanok: (állapot: 2017. 04. 26.)

HRSZ Ingatlan címe Ingatlan típusa Terület (m2) Önk. Tul. %
24666// Akadémia utca Utca, út 6439 100,00%
24400// Apáczai Cs. J. utca Utca, út 3295 100,00%
24493// Apáczai Cs. J. utca Utca, út 3349 100,00%
24640// Arany János utca Utca, út 2060 100,00%
24641// Arany János utca Utca, út 925 100,00%
24642// Arany János utca Utca, út 942 100,00%
24643// Arany János utca Utca, út 1665 100,00%
24644// Arany János utca Utca, út 3794 100,00%
24645// Arany János utca Utca, út 806 100,00%
24389// Aranykéz utca Utca, út 1183 100,00%
24732// Aulich utca Utca, út 2559 100,00%
24989/2/ Balassi Bálint utca Utca, út 7635 100,00%
25003// Balaton utca Utca, út 1316 100,00%
25004// Balaton utca Utca, út 1315 100,00%
25005// Balaton utca Utca, út 1956 100,00%
25006// Balaton utca Utca, út 943 100,00%
25007// Balaton utca Utca, út 791 100,00%
24778// Bank utca Utca, út 565 100,00%
24779// Bank utca Utca, út 843 100,00%
24358/1/ Bárczy István utca Utca, út 2520 100,00%
24059// Bástya utca Utca, út 1030 100,00%
24091// Bástya utca Utca, út 696 100,00%
24834/2/ Báthory utca Utca, út 10150 100,00%
24416// Bécsi utca Utca, út 1183 100,00%
24440// Bécsi utca Utca, út 1264 100,00%
23817/2/ Belgrád rakpart Utca, út 743 100,00%
23817/3/ Belgrád rakpart Utca, út 2863 100,00%
23817/4/ Belgrád rakpart Utca, út 9634 100,00%
24316/1/ Belgrád rakpart Utca, út 6648 100,00%
24977/2/ Bihari János utca Utca, út 5052 100,00%
24014// Cukor utca Utca, út 837 100,00%
23999// Curia utca Utca, út 951 100,00%
24427/1/ Deák Ferenc utca Utca, út 1201 100,00%
24427/2/ Deák Ferenc utca Utca, út 3271 100,00%
24486// Dorottya utca Utca, út 3664 100,00%
23995// Duna utca Utca, út 1180 100,00%
24038// Egyetem tér tér 2351 100,00%
24497/1/ Eötvös tér tér 1989 100,00%
24996// Falk Miksa utca Utca, út 4238 100,00%
24965/2/ Falk Miksa utca Utca, út 4013 100,00%
24364// Fehérhajó utca Utca, út 899 100,00%
24042// Fejér György utca Utca, út 1303 100,00%
24131// Ferenczy István utca Utca, út 424 100,00%
24167// Ferenczy István utca Utca, út 1966 100,00%
24323// Galamb utca Utca, út 1493 100,00%
24698/002/ Garibaldi köz Utca, út 671 100,00%
24708// Garibaldi utca Utca, út 2072 100,00%
24283/1/ Gerlóczy utca Utca, út 1646 100,00%
24301/007/ Haris köz Utca, út 1330 100,00%
24457// Harmincad utca Utca, út 1013 100,00%
23824// Havas utca Utca, út 444 100,00%
23914// Havas utca Utca, út 662 100,00%
24164// Henszlmann I. utca Utca, út 2071 100,00%
24545// Hercegprímás utca Utca, út 1507 100,00%
24625// Hercegprímás utca Utca, út 3447 100,00%
24502/1/ Hild tér tér 1972 100,00%
24868// Hold utca Utca, út 922 100,00%
24869// Hold utca Utca, út 685 100,00%
24780// Hold utca Utca, út 8564 100,00%
24972// Honvéd tér tér 6628 100,00%
24725// Honvéd utca Utca, út 1352 100,00%
24881// Honvéd utca Utca, út 905 100,00%
24882// Honvéd utca Utca, út 698 100,00%
24971/2/ Honvéd utca Utca, út 7812 100,00%
23993// Irányi utca Utca, út 1430 100,00%
24007// Irányi utca Utca, út 1090 100,00%
23856// Irányi utca Utca, út 546 100,00%
23873// Irányi utca Utca, út 1131 100,00%
25122/4/ Jászai Mari tér tér 3779 100,00%
24480// József nádor tér tér 8927 100,00%
24859// Kálmán Imre utca Utca, út 6314 100,00%
24283/2/ Kamermayer K. tér tér 1088 100,00%
24016// Károlyi utca Utca, út 2054 100,00%
24115// Kecskeméti utca Utca, út 4014 100,00%
23869// Kéményseprő utca Utca, út 566 100,00%
24101// Képíró utca Utca, út 662 100,00%
24308// Kígyó utca Utca, út 849 100,00%
24058// Királyi Pál utca Utca, út 2580 100,00%
24745// Kiss Ernő utca Utca, út 1147 100,00%
24890// Kozma Ferenc utca Utca, út 1823 100,00%
24369// Kristóf tér tér 1189 100,00%
24149// Magyar utca Utca, út 3256 100,00%
24950/2/ Markó utca Utca, út 1245 100,00%
24951/2/ Markó utca Utca, út 1147 100,00%
24952/2/ Markó utca Utca, út 1594 100,00%
24953/2/ Markó utca Utca, út 1351 100,00%
24954/2/ Markó utca Utca, út 1977 100,00%
24955/2/ Markó utca Utca, út 942 100,00%
24956/2/ Markó utca Utca, út 545 100,00%
24510// Mérleg utca Utca, út 855 100,00%
24511// Mérleg utca Utca, út 1244 100,00%
24445// Miatyánk utca Utca, út 738 100,00%
23858// Molnár utca Utca, út 5907 100,00%
24713// Nádor utca Utca, út 5114 100,00%
24975/2/ Nagy Ignác utca Utca, út 6027 100,00%
24803// Nagysándor J. utca Utca, út 488 100,00%
24804// Nagysándor J. utca Utca, út 582 100,00%
23882// Nyáry Pál utca Utca, út 573 100,00%
23978// Nyáry Pál utca Utca, út 929 100,00%
24596// Október 6. utca Utca, út 5238 100,00%
24502/2/ Október 6. utca Utca, út 2247 100,00%
24026// Papnövelde utca Utca, út 1935 100,00%
24297// Párizsi utca Utca, út 852 100,00%
24298// Párizsi utca Utca, út 1082 100,00%
24740// Perczel Mór utca Utca, út 1777 100,00%
24352// Petőfi Sándor utca Utca, út 3959 100,00%
24317/1/ Petőfi tér tér 5956 100,00%
24315// Piarista utca Utca, út 820 100,00%
24011// Pilinszky János köz Utca, út 213 100,00%
24294/002/ Pilvax köz Utca, út 925 100,00%
23904// Pintér utca Utca, út 230 100,00%
24185// Reáltanoda utca Utca, út 2227 100,00%
24339// Régiposta utca Utca, út 2014 100,00%
24341// Régiposta utca Utca, út 631 100,00%
24610// Sas utca Utca, út 6237 100,00%
24251// Semmelweis utca Utca, út 3905 100,00%
23934// Só utca Utca, út 842 100,00%
23837// Sörház utca Utca, út 652 100,00%
23896// Sörház utca Utca, út 536 100,00%
24678// Steindl Imre utca Utca, út 2107 100,00%
24679// Steindl Imre utca Utca, út 758 100,00%
24982// Stollár Béla utca Utca, út 1034 100,00%
24984// Stollár Béla utca Utca, út 1281 100,00%
24985// Stollár Béla utca Utca, út 1313 100,00%
24986// Stollár Béla utca Utca, út 3169 100,00%
24987// Stollár Béla utca Utca, út 641 100,00%
24983// Stollár Béla utca Utca, út 1081 100,00%
24363// Sütő utca Utca, út 354 100,00%
24747/1/ Szabadság tér tér 9972 100,00%
24747/2/ Szabadság tér tér 2707 100,00%
24912// Szalay utca Utca, út 1335 100,00%
24913// Szalay utca Utca, út 1315 100,00%
24914// Szalay utca Utca, út 2836 100,00%
23945// Szarka utca Utca, út 796 100,00%
24568// Széchenyi rakpart Utca, út 5948 100,00%
24897/2/ Széchenyi rakpart Utca, út 4609 100,00%
24660// Széchenyi utca Utca, út 2218 100,00%
24661// Széchenyi utca Utca, út 817 100,00%
24876// Szemere utca Utca, út 916 100,00%
24877// Szemere utca Utca, út 685 100,00%
24973/2/ Szemere utca Utca, út 6997 100,00%
24553// Szent István tér tér 8117 100,00%
24555// Szent István tér tér 3359 100,00%
24192// Szép utca Utca, út 1159 100,00%
23956// Szerb utca Utca, út 829 100,00%
24039// Szerb utca Utca, út 1679 100,00%
24368// Szervita tér tér 2680 100,00%
24358/2/ Szomory Dezso tér tér 713 100,00%
24654// Tüköry utca Utca, út 993 100,00%
24406// Türr István utca Utca, út 1433 100,00%
23935// Váci utca Utca, út 7138 100,00%
24340/1/ Váci utca Utca, út 5764 100,00%
24340/3/ Váci utca Utca, út 141 100,00%
24792// Vadász utca Utca, út 3753 100,00%
24850// Vadász utca Utca, út 682 100,00%
24851// Vadász utca Utca, út 563 100,00%
24899// Vajkay utca Utca, út 2013 100,00%
24267// Vármegye utca Utca, út 884 100,00%
24356// Városház utca Utca, út 4629 100,00%
24719// Vécsey utca Utca, út 2353 100,00%
23997// Veres Pálné utca Utca, út 7316 100,00%
24834/1/ Vértanuk tere tér 4126 100,00%
24428// Vigadó tér tér 5867 100,00%
24431// Vigadó utca Utca, út 1091 100,00%
24566// Vigyázó Ferenc utca Utca, út 1620 100,00%
24274// Vitkovics M. utca Utca, út 903 100,00%
24477// Wekerle Sándor utca Utca, út 600 100,00%
24478// Wekerle Sándor utca Utca, út 1002 100,00%
24479// Wekerle Sándor utca Utca, út 522 100,00%
24694// Zoltán utca Utca, út 2197 100,00%
24695// Zoltán utca Utca, út 813 100,00%
24715// Zoltán utca Utca, út 1516 100,00%
24556// Zrínyi utca Utca, út 943 100,00%
24557// Zrínyi utca Utca, út 1664 100,00%
24558// Zrínyi utca Utca, út 1904 100,00%

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Ingatlan címe Albetét címe Terület (m2) Tulajdonos
Alkotmány utca 19 2.emelet 1 (A014) 236 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 19 2.emelet 1/A (A015) 67 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 10 0 fszt 0 (0002) 487 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 10 0 1 0 (0003) 506 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 10 0 tetőtér 0 (0004) 107 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 10 0 pince 0 (0001) 412 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 2 Balatonfenyves (A001) 1713 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 földszint (A001) 895 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 2. emelet 1 (A002) 63 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 2.emelet 2 (A003) 56 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 2.emelet 3 (A004) 48 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 2.emelet 4 (A005) 42 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 2.emelet (A006) 168 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 6-8 3.emelet (A007) 479 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 2 pince (A001) 90 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 2 földszint (A002) 216 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 pince 0 (0001) 681 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 fszt 0 (0002) 627 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 1 0 (0003) 295 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 2 0 (0004) 295 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 3 0 (0005) 295 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 4 0 (0006) 295 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 5 0 (0007) 295 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 6 0 (0008) 295 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 7 0 (0009) 143 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 4 0 tetőtér 0 (0010) 16 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 A pince (A001) 206 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 A földszint (A002) 103 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 A földszint (A003) 143 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 A félemelet (A004) 319 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 A 1.emelet (A005) 388 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 B 2.emelet (B020) 114 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 28 földszint (A007) 89 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 28 földszint 2 (A010) 56 Önkormányzati V.ker.
Gesztenye sor 64 Balatoszepezd 059 829 Önkormányzati V.ker.
Gesztenye sor 64 Balatoszepezd 063/2 78 Önkormányzati V.ker.
Gesztenye sor 64 Balatoszepezd 151/2 492 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 2 földszint (A005) 513 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 pi. 0 (0001) 1167 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 fszt. 0 (0002) 1051 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 1.em. 0 (0003) 987 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 2.em. 0 (0004) 360 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 3.em. 0 (0005) 352 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 4.em. 0 (0006) 393 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 5.em. 0 (0007) 379 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 6.em. 0 (0008) 376 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 7.em. 0 (0009) 368 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 14-16 0 8.em. 0 (0010) 310 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 8 földszint + (A030) 381 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 földszint 0 (A008) 125 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 félemelet 0 (A009) 581 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 félemelet (A010) 26 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 félemelet (A011) 119 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 9 földszint (A001) 80 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 12-14 földszint (A003) 175 Önkormányzati V.ker.
Markó utca 7 földszint 1 (A002) 64 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 12 fszt (0002) 1161 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 12 1.em. (0003) 1224 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 12 2.em (0004) 1236 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 12 tetőt. (0005) 1006 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 12 pi. (0001) 1099 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A001) 588 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A041) 299 Önkormányzati V.ker.
Széchenyi rakpart 7 5.emelet (A033) 420 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 fpince 0 (0001) 931 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 fszt 0 (0002) 1142 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 félemelet 0 (0003) 243 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 1 0 (0004) 1139 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 2 0 (0005) 1146 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 3 0 (0006) 1168 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 4 0 (0007) 1166 Önkormányzati V.ker.
Szemere utca 3 0 5 0 (0008) 214 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 40 fszt (A003) 267 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 43 0 pi. 0 (0001) 495 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 43 0 földszint 0 (0002) 502 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 43 0 1.em. 0 (0003) 502 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 43 0 2.em. 0 (0004) 515 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 43 0 3.em. 0 (0005) 517 Önkormányzati V.ker.
Váci utca 43 0 tetőt. 0 (0006) 538 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 fszt (A143) 204 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 fszt (A144) 105 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 földszint 1 (A001) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 földszint 2 (A002) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 földszint 3 (A003) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 4 (A004) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 5 (A005) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 6 (A006) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 7 (A007) 67 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 8 (A008) 28 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 9 (A009) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 10 (A010) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 11 (A011) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 12 (A012) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 13 (A013) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 14 (A014) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 15 (A015) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 16 (A016) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 17 (A017) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 18 (A018) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 19 (A019) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 20 (A020) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 21 (A021) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 1.emelet 22 (A022) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 23 (A023) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 24 (A024) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 25 (A025) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 26 (A026) 35 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 27 (A027) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 28 (A028) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 29 (A029) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 30 (A030) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 31 (A031) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 32 (A032) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 33 (A033) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 34 (A034) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 35 (A035) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 36 (A036) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 37 (A037) 28 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 38 (A038) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 39 (A039) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 40 (A040) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 41 (A041) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 2.emelet 42 (A042) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 43 (A043) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 44 (A044) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 45 (A045) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 46 (A046) 36 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 47 (A047) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 48 (A048) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 49 (A049) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 50 (A050) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 51 (A051) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 52 (A052) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 53 (A053) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 54 (A054) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 55 (A055) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 56 (A056) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 57 (A057) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 58 (A058) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 59 (A059) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 60 (A060) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 61 (A061) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 3.emelet 62 (A062) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 63 (A063) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 64 (A064) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 65 (A065) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 66 (A066) 35 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 67 (A067) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 68 (A068) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 69 (A069) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 70 (A070) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 71 (A071) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 72 (A072) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 73 (A073) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 74 (A074) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 75 (A075) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 76 (A076) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 77 (A077) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 78 (A078) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 79 (A079) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 80 (A080) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 81 (A081) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 4.emelet 82 (A082) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 83 (A083) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 84 (A084) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 85 (A085) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 86 (A086) 35 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 87 (A087) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 88 (A088) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 89 (A089) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 90 (A090) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 91 (A091) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 92 (A092) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 93 (A093) 32 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 94 (A094) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 95 (A095) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 96 (A096) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 97 (A097) 29 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 98 (A098) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 99 (A099) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 100 (A100) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 101 (A101) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 5.emelet 102 (A102) 30 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 103 (A103) 27 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 104 (A104) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 105 (A105) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 106 (A106) 31 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 107 (A107) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 108 (A108) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 109 (A109) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 110 (A110) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 111 (A111) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 112 (A112) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 113 (A113) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 114 (A114) 24 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 115 (A115) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 116 (A116) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 117 (A117) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 118 (A118) 26 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 119 (A119) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 120 (A120) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 121 (A121) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 6.emelet 122 (A122) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 123 (A123) 27 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 124 (A124) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 125 (A125) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 126 (A126) 34 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 127 (A127) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 128 (A128) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 129 (A129) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 130 (A130) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 131 (A131) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 132 (A132) 26 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 133 (A133) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 134 (A134) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 135 (A135) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 136 (A136) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 137 (A137) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 138 (A138) 26 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 139 (A139) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 140 (A140) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 141 (A141) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 11-13 7.emelet 142 (A142) 25 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 pince (A001) 27 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 pince (A002) 74 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 pince (A003) 144 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 földszint (A004) 68 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 földszint (A005) 22 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 földszint (A006) 48 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 földszint (A007) 17 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 földszint (A008) 74 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 földszint 4 (A009) 52 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 1.emelet 1 (A011) 165 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 1.emelet 2 (A012) 39 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 1.emelet 3 (A013) 55 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 2.emelet 1 (A016) 83 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 2.emelet 2 (A017) 106 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 2.emelet 3 (A018) 78 Önkormányzati V.ker.
Vadász utca 30 2.emelet 5 (A020) 48 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 11-13 földszint (A004) 262 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 11-13 „B” 2.emelet (A012) 319 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 9 0 fszt 0 (0002) 257 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 9 0 1 0 (0003) 229 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 9 0 2 0 (0004) 231 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 9 0 3 0 (0005) 233 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 9 0 tetőtér 0 (0006) 160 Önkormányzati V.ker.
Vármegye utca 9 0 pince 0 (0001) 579 Önkormányzati V.ker.

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendeletéhez * 

Az Önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanok

Ingatlan címe Albetét címe Terület (m2) Tulajdonos
Akadémia utca 11 pince (A001) 252 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 11 tetőtér (A033) 46 vegyes (Önkorm-magán)
Akadémia utca 14 földszint 2 (A002) 34 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 14 2.emelet 27 (A018) 38 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 14 4.emelet 42 (A028) 53 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 14 5.emelet 52 (A036) 57 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 16 galéria (A004) 54 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 16 galéria (A015) 11 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 16 2.emelet 4 (A026) 69 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 7 földszint (A001) 374 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 7 földszint 2 (A005) 41 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 7 félemelet 4 (A012) 48 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 7 2.emelet 5 (A031) 68 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 7 4.emelet 7 (A052) 63 Önkormányzati V.ker.
Akadémia utca 9 pince (A001) 131 Önkormányzati V.ker.
Alföldi utca 16-18 2. 3.emelet 70 (A142) 37 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 10 földszint (A002) 339 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 pince (A001) 119 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 pince (A002) 188 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 földszint 26/B (A006) 14 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 földszint (A012) 124 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 földszint (A014) 24 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 földszint (A055) 1 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 16 földszint (A056) 2 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 18 alagsor 4 (A004) 40 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 19 földszint (A003) 387 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 19 5.emelet 1 (A028) 139 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 19 5.emelet 1 (A029) 31 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 20 pince (A001) 26 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 20 földszint (A002) 201 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 20 földszint (A005) 12 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 20 földszint 1 (A006) 39 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 20 1.emelet 6A (A014) 72 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 20 3.emelet 16/A (A027) 43 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 21 pince (A001) 23 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 21 pince (A002) 118 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 21 pince (A003) 163 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 21 pince (A005) 77 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 21 pince (A006) 15 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 21 félemelet 1 (A014) 12 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 31 földszint 4 (A008) 48 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 31 földszint (A009) 26 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 4 1.emelet 4/B (A009) 33 Önkormányzati V.ker.
Alkotmány utca 5 pince 2 (A002) 326 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 17 1.emelet 3 (A009) 50 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 2.emelet 26 (A026) 52 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 pince (A037) 11 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 pince (A038) 87 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A039) 142 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A040) 46 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A041) 53 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A042) 68 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A043) 11 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A044) 33 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A045) 56 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 3 földszint (A048) 17 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 5 pince (A001) 69 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 5 földszint (A002) 108 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 5 földszint (A004) 74 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 5 földszint (A006) 422 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 5 földszint (A007) 219 Önkormányzati V.ker.
Apáczai Cs. J. utca 5 1.emelet (A013) 77 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 pince + (0001) 396 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 földszint + (0002) 685 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 félemelet + (0003) 209 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 1. emelet + (0004) 554 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 2. emelet + (0005) 468 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 3. emelet + (0006) 559 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 10 tetőtér + (0007) 5 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 15 földszint (A003) 45 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 16 1.emelet 3 (A010) 37 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 16 2.emelet 5 (A018) 96 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 pince (A001) 142 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 földszint (A003) 375 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet 6 (A006) 43 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet 7 (A008) 42 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet 8 (A009) 30 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet (A011) 5 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet 12 (A013) 34 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet (A015) 1 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 1.emelet (A016) 1 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 2.emelet 22 (A022) 66 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 2.emelet (A023) 8 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 18 2.emelet 23 (A024) 35 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 27 pince (A001) 69 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 27 földszint (A002) 1229 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 29 3.emelet 9/b (A014) 89 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 29 1 em,földs (A018) 656 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 29 pince (A019) 120 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 29 földszint (A020) 512 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 pince (A001) 63 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 pince (A002) 41 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 pince (A003) 27 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 pince (A004) 80 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 földszint (A005) 63 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 földszint (A007) 42 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 földszint (A009) 38 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 félemelet 2A (A013) 48 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 félemelet 3A (A015) 31 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 3.emelet 1 (A027) 150 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 33 4.emelet 1A (A032) 51 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 211 (A033) 109 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 209 (A031) 43 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 208 (A030) 45 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 207 (A029) 76 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 205 (A027) 94 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 204 (A026) 100 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 2.emelet 202 (A024) 101 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 113 (A022) 57 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 112 (A021) 49 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 110 (A019) 41 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 109 (A018) 42 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 108 (A017) 45 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 107 (A016) 74 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 106 (A015) 66 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 105 (A014) 91 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 104 (A013) 99 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 102 (A011) 100 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 1.emelet 101 (A010) 122 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint 4 (A009) 92 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint 3 (A008) 46 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint 2 (A007) 38 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint 1 (A006) 39 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint (A004) 86 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint (A003) 114 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint (A002) 510 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 34 földszint (A001) 512 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 7 földszint 3 (A008) 46 Önkormányzati V.ker.
Arany János utca 9 2.emelet 4 (A028) 51 vegyes (Önkorm-magán)
Aranykéz utca 2 pince (A001) 29 Önkormányzati V.ker.
Aranykéz utca 3 5.emelet 4 (A038) 141 Önkormányzati V.ker.
Aranykéz utca 3 pince (A039) 355 Önkormányzati V.ker.
Aranykéz utca 7 földszint (A001) 173 Önkormányzati V.ker.
Árpád út 12 6.emelet 153 (A153) 46 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 4-6 földszint 4 (A004) 68 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 4-6 1.emelet 2B (A013) 45 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 4-6 pince 1 (A042) 50 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 4-6 pince (A043) 18 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 5 2.emelet 6 (A010) 36 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 7 pince (A001) 16 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 7 földszint (A002) 190 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 8 földszint (A009) 560 Önkormányzati V.ker.
Aulich utca 8 pince (A061) 80 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 16 pince (A003) 264 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 16 pince (A004) 157 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 16 földszint (A005) 837 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 16 földszint (A008) 187 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 16 3.emelet 18.szám (A041) 92 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 18 pince (A002) 28 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 18 földszint (A005) 332 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 18 földszint 1 (A006) 33 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 18 1.emelet 6 (A014) 41 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 20 pince (A001) 28 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 20 pince (A002) 192 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 20 pince (A003) 28 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 20 2.emelet 6 (A021) 119 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 20 3.emelet 11/a (A028) 64 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 pince (A002) 174 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 pince (A003) 150 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 pince (A004) 9 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 pince (A005) 21 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 földszint (A008) 157 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 földszint (A009) 10 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 földszint (A010) 47 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 földszint (A011) 114 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 földszint (A012) 29 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 földszint (A013) 49 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 félemelet (A019) 122 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 III. 1.emelet 19. (A022) 70 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 III. 1.emelet 20. (A023) 84 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 1.emelet (A026) 26 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 1.emelet (A027) 194 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 2.emelet (A036) 33 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 2.emelet (A037) 101 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 3.emelet (A046) 267 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 4.emelet (A054) 483 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 I. 5.emelet (A055) 13 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 22 II. 5.emelet (A056) 446 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 24 földszint 1 (A009) 32 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 24 3.emelet 9A (A019) 37 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 pince (A001) 38 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 pince (A002) 25 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 pince (A003) 150 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 pince (A004) 774 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 földszint (A005) 184 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 földszint (A006) 336 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 földszint (A007) 69 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 félemelet (A011) 100 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 félemelet (A012) 499 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 1.emelet (A013) 202 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 2.emelet 8 (A025) 42 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 34 3.emelet 5 (A032) 87 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 36-38 pince (A003) 45 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 36-38 pince (A006) 29 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 40 földszint 2 (A002) 45 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 48 0 pince 0 (A001) 109 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 48 pince (A002) 118 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 48 földszint 2 (A004) 437 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 48 0 földszint 0 (A006) 32 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 48 pince (A034) 48 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 pince (A001) 128 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 földszint 1 (A002) 90 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 földszint (A003) 91 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 földszint (A004) 97 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 félemelet 1 (A008) 15 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 félemelet (A009) 57 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 1.emelet 11 (A016) 46 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 2.emelet 17 (A023) 72 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 50 2.emelet 18 (A024) 59 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 földszint (A002) 59 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 földszint (A003) 20 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 földszint 3 (A006) 52 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 földszint (A007) 10 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 1.emelet (A015) 4 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 3.emelet 24 (A030) 42 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 3.emelet 24A (A031) 17 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 pince (A034) 45 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 54 pince (A035) 35 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 56 földszint (A001) 271 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 56 földszint (A002) 146 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 56 földszint 10 (A006) 90 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 56 2.emelet 1 (A019) 56 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 56 földszint (A024) 114 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 58 földszint (A003) 28 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 60 földszint (A001) 628 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 60 pince (A003) 28 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 60 földszint (A005) 71 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 62 földszint (A001) 216 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 62 földszint (A004) 46 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 62 földszint (A005) 23 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 64 pince (A002) 50 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 64 pince (A003) 21 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 64 földszint (A004) 175 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 64 földszint (A007) 80 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 64 földszint (A008) 11 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 64 2.emelet 19 (A026) 22 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 66 pince (A002) 261 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 66 földszint (A003) 87 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 66 földszint (A008) 14 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 2. emelet + (A038) 7 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 2.emelet 9/c+ (A039) 96 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 2. emelet 9/d+ (A040) 125 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 2.emelet 9/e+ (A041) 50 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 1 emelet 1 (A032) 150 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 1 emelet 2 (A033) 74 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 1 emelet 3 (A034) 87 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 1 emelet 4 (A035) 105 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 1 emelet 6 (A037) 69 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 pince (A001) 60 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 pince (A004) 109 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 pince (A005) 37 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 földszint (A009) 25 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 földszint 1 (A010) 52 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 72 2.emelet 9/a (A020) 44 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 pince 1 (A001) 21 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 pince (A002) 82 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 pince 3 (A003) 54 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 földszint (A006) 63 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 földszint (A007) 231 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 földszint 6 (A014) 54 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 1.emelet (A015) 366 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 2.emelet (A023) 134 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 3.emelet 3 (A039) 85 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 74 4.emelet 5 (A051) 32 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 76 földszint (A001) 667 Önkormányzati V.ker.
Bajcsy-Zs. út 76 földszint (A006) 126 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 21-23 pince (A001) 346 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 21-23 földszint (A047) 474 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 27 földszint (A002) 55 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 7 2.emelet 7 (A026) 22 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 7 5.emelet 2 (A045) 100 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 9-11 pince 3 (A002) 309 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 9-11 pince 4 (A003) 89 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 9-11 földszint 5 (A004) 15 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 9-11 földszint 6 (A005) 28 Önkormányzati V.ker.
Balassi Bálint utca 9-11 félemelet 8 (A014) 55 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 12 pince (A001) 238 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 12 5.emelet 1 (A044) 95 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 21 földszint 3 (A004) 35 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 27 pince (A001) 13 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 27 pince (A002) 14 Önkormányzati V.ker.
Balaton utca 27 1.emelet (A006) 182 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 3 földszint + (A001) 60 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 3 p, fszt + (A002) 136 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 3 földszint 2 (A004) 55 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 4 3.emelet 6 (A031) 78 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 5 4.emelet 3.szám (A022) 28 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 6 földszint (A005) 20 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 6 pince (A026) 67 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 7 pince (A001) 49 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 7 földszint (A002) 168 Önkormányzati V.ker.
Bank utca 7 földszint 1 (A003) 22 Önkormányzati V.ker.
Baross utca 111 földszint 3 (A003) 38 Önkormányzati V.ker.
Bártfai utca 50 9.emelet 30 (A239) 65 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 10 alagsor (A001) 64 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 10 alagsor (A002) 16 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 pince (A001) 115 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 pince 2 (A002) 29 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 pince 3 (A003) 90 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 pince 4 (A004) 82 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 földszint 5 (A005) 9 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 földszint 6 (A006) 14 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 földszint 7 (A007) 139 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 földszint 1 (A008) 85 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 1.emelet 1 (A010) 37 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 2.emelet 6 (A018) 68 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 3.emelet 8 (A020) 72 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 12 3.emelet 9 (A022) 68 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 13 földszint 2 (A002) 29 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 17 1.emelet 1 (A004) 33 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 18 földszint 1 (A001) 13 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 18 földszint 2 (A002) 62 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 18 földszint 3 (A003) 25 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 18 1.emelet 4 (A004) 87 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 18 1.emelet (A006) 2 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 22 pince (A001) 52 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 22 1.emelet 5 (A008) 44 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 22 2.emelet 9 (A013) 56 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 földszint 3 (0001) 215 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 Tetőtér 1 (0501) 113 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 földszint 1 (0502) 39 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 1.emelet 3 (0504) 43 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 1.emelet 1 (0505) 112 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 1.emelet 2 (0507) 41 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 2.emelet 3 (0508) 37 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 2.emelet 2 (0509) 41 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 2.emelet 1 (0510) 112 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 25 földszint 2 (0503) 35 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 27-29 pince (A001) 147 Önkormányzati V.ker.
Bástya utca 31 2.emelet 2 (A006) 108 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 17 földszint 1 (A003) 27 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 17 1.emelet 6 (A007) 81 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 pince (A001) 50 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 földszint (A003) 106 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 földszint (A004) 95 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 félemelet (A009) 102 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 félemelet (A010) 91 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 2.emelet 11 (A022) 44 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 3.emelet 12 (A023) 131 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 3.emelet 13 (A024) 46 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 3.emelet 13/a (A025) 85 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 3.emelet 14 (A026) 70 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 18 tetőtér (A027) 202 vegyes (Önkorm-magán)
Báthory utca 19 pince (A001) 111 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 19 pince (A002) 115 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 19 földszint (A007) 200 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 19 földszint (A008) 19 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 19 félemelet (A015) 142 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 19 félemelet 1 (A016) 31 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 19 4.emelet 1B (A041) 66 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 20 pince (A001) 172 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 20 földszint (A004) 532 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 20 pince (A005) 280 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 20 földszint (A006) 99 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 22 félemelet 1 (A007) 25 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 22 1.emelet 2B (A014) 45 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 23 földszint (A003) 260 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 23 2.emelet 6A (A011) 37 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 24 pince (A001) 207 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 24 pince (A002) 36 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 24 földszint 1 (A004) 36 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 24 félemelet 1 (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 pince (A001) 215 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 pince (A002) 30 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 földszint (A005) 249 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 félemelet 6 (A010) 42 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 félemelet 7 (A013) 69 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 2.emelet 9 (A017) 16 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 2.emelet 10 (A018) 55 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 3.emelet 15 (A024) 39 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 3.emelet 18 (A027) 69 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 4.emelet 22A (A033) 38 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 3 4.emelet 22B (A034) 31 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 pince (A001) 125 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 pince (A004) 175 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 2.emelet (A022) 193 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 2.emelet (A023) 471 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 3.emelet (A028) 564 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 4.emelet (A029) 181 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 4.emelet (A030) 610 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 4.emelet 19 (A032) 94 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 5 tetőtér (A033) 618 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 6 pince (A001) 33 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 7 földszint (A001) 1249 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 7 4.emelet 2/c (A034) 26 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 8 pince (A002) 60 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 8 földszint (A006) 150 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 8 4.emelet 11 (A053) 24 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 földszint (A001) 285 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 földszint (A002) 442 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 földszint (A003) 32 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 félemelet (A004) 29 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 félemelet (A005) 16 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 1.emelet 3A (A011) 42 Önkormányzati V.ker.
Báthory utca 9 félemelet 1 (A028) 47 Önkormányzati V.ker.
Bécsi út 92 2. 3. emelet 45 (B219) 64 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 pince (A003) 59 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph pince (A007) 18 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 B lph földszint 1/a (A013) 39 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 Blph félemelet (A015) 141 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph félemelet (A018) 355 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 B lph 1.emelet 14 (A022) 184 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 B lph 2.emelet 1 (A033) 445 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet (A071) 8 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 9 (A072) 23 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 10 (A073) 22 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 8 (A074) 22 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet (A076) 17 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 11 (A077) 17 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 12 (A078) 17 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 13 (A079) 17 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 1-3 A lph 5.emelet 1 (A086) 110 Önkormányzati V.ker.
Bécsi utca 5 3.emelet 2 (A022) 423 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 10 4.emelet 1 (A014) 43 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 13-15 földszint (A001) 206 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 13-15 földszint (A002) 17 vegyes (Önkorm-magán)
Belgrád rakpart 13-15 földszint (A009) 83 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 17 5.emelet (A023) 226 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 17 5.emelet 1 (A024) 20 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 18 földszint 1 (A007) 46 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 18 földszint (A009) 1 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 18 3.emelet 23 (A038) 44 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 18 3.emelet (A040) 4 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 18 pince (A052) 108 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 19 földszint (A034) 5 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 2 5.emelet 5 (A035) 140 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 2 6.emelet 1-2 (A036) 66 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 20 pince (A001) 477 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 20 földszint (A013) 12 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 21 pince (A001) 563 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 21 földszint (A002) 114 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 21 2.emelet 3 (A016) 55 vegyes (Önkorm-magán)
Belgrád rakpart 21 4.emelet (A024) 19 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 22 pince (A001) 288 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 22 földszint (A002) 195 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 22 földszint (A003) 49 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 22 galéria (A006) 106 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 23 földszint (A003) 79 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 25 földszint (A003) 67 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 25 földszint 5 (A005) 193 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 25 félemelet 1 (A010) 13 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 25 1.emelet (A012) 190 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 25 2.emelet 8 (A025) 146 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 26 1.emelet 7 (A052) 38 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 pince (A001) 60 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 pince (A002) 13 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 pince (A003) 47 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 földszint (A004) 1429 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 földszint 2 (A005) 527 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 földszint (A006) 22 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 földszint (A007) 20 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 27 földszint (A008) 267 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 3-4 pince (A031) 93 Önkormányzati V.ker.
Belgrád rakpart 3-4 pince (A032) 81 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 15 pince (A003) 72 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 15 1.emelet 8 (A013) 52 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 15 2.emelet 12 (A017) 72 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 15 2.emelet 14 (A020) 50 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 15 3.emelet 17 (A023) 73 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 16 pince (A001) 181 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 16 pince (A002) 66 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 16 1.emelet 8A (A012) 56 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 16 , 2.emelet 15 (A020) 102 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 18 pince (A001) 120 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 18 pince (A002) 69 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 18 földszint (A003) 42 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 18 földszint 2 (A004) 43 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 18 2.emelet 14 (A018) 41 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 18 2.emelet 15 (A019) 43 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 20 pince 1 (A001) 76 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 20 pince 2 (A002) 69 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 20 földszint 2 (A004) 58 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 20 1.emelet 8A (A012) 34 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 20 1.emelet 9 (A013) 27 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 20 2.emelet 14 (A018) 60 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 22 pince (A025) 69 Önkormányzati V.ker.
Bihari János utca 22 pince (A026) 41 Önkormányzati V.ker.
Cukor utca 4 földszint 1 (A001) 32 Önkormányzati V.ker.
Cukor utca 4 földszint (A003) 13 Önkormányzati V.ker.
Cukor utca 4 földszint (A004) 69 Önkormányzati V.ker.
Cukor utca 4 7.emelet (A023) 17 Önkormányzati V.ker.
Csángó utca 22 C.lh. 10.emelet 1 (A060) 71 Önkormányzati V.ker.
Csécse Szántóföld (054/5) 127366 vegyes (Önkorm-magán)
Deák Ferenc utca 17 3.emelet 2 (A021) 35 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 17 5.emelet 6 (A037) 42 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 19 pince (A001) 38 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 19 5.emelet 4 (A023) 50 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 21 földszint (A005) 113 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 21 földszint (A007) 39 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 21 földszint (A008) 91 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 21 3.emelet 18 (A026) 31 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 21 pince (A030) 176 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 mélypince (A002) 80 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 pince (A003) 36 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 magasfszt (A006) 561 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 félemelet (A007) 621 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 4.emelet 1 (A021) 129 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 4.emelet 3 (A022) 162 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 4.emelet 6 (A025) 110 Önkormányzati V.ker.
Deák Ferenc utca 23 5.emelet 1 (A026) 135 Önkormányzati V.ker.
Diótörő út 59/B. Zártkert, telek lakóházzal 2516 vegyes (Önkorm-magán)
Dob utca 84 1.emelet 1/c (A025) 56 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 11 fszt.-pi. (A001) 176 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 11 földszint (A004) 85 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 11 földszint (A005) 121 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 3 földszint 8.szám (A008) 58 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 9 földszint (A002) 94 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 9 földszint (A003) 301 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 9 földszint (A004) 190 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 9 félemelet (A005) 251 Önkormányzati V.ker.
Dorottya utca 9 félemelet (A006) 43 Önkormányzati V.ker.
Dózsa György út 100 2.emelet 1 (A015) 43 Önkormányzati V.ker.
Dózsa György út 11 1.emelet 16 (A018) 70 Önkormányzati V.ker.
Dózsa György út 3 Telek lakóházzal (A001) 443 Önkormányzati V.ker.
Dugonics utca 3 2.emelet 28 (A030) 25 Önkormányzati V.ker.
Duna utca 1 földszint 2 (A002) 69 Önkormányzati V.ker.
Duna utca 1 2.emelet 4 (A007) 335 Önkormányzati V.ker.
Duna utca 3 4.emelet 2 (A032) 20 Önkormányzati V.ker.
Duna utca 3 4.emelet 5 (A035) 40 Önkormányzati V.ker.
Egyenes utca 10 J.ép 1.emelet 5 (B005) 55 Önkormányzati V.ker.
Egyetem tér 5 földszint 7 (A011) 4 Önkormányzati V.ker.
Egyetem tér 5 földszint 9 (A013) 3 Önkormányzati V.ker.
Egyetem tér 5 1.emelet 5 (A017) 178 Önkormányzati V.ker.
Egyetem tér 5 4.emelet 16 (A036) 62 Önkormányzati V.ker.
Énlaka faház udvarral 139 349 Önkormányzati V.ker.
Énlaka kert 140 996 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet körút 16 3.emelet 20 (A021) 148 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 1 pince (A001) 43 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 1 pince (A002) 78 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 1 földszint (A005) 2 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 2 2.emelet 4 (A016) 34 Önkormányzati V.ker.
Erzsébet tér 5 B 5.emelet (B034) 2 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 10 2.emelet 2 (A022) 438 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 10 3.emelet 1A (A025) 33 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 alagsor 2 (A002) 90 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 alagsor 4 (A004) 45 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 alagsor 5 (A005) 13 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 alagsor 6 (A006) 147 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 földszint 7 (A007) 40 vegyes (Önkorm-magán)
Falk Miksa utca 12 földszint (A009) 32 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 földszint 10 (A010) 21 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 földszint 15 (A015) 34 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 földszint 16 (A016) 18 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 12 félemelet 2 (A020) 209 vegyes (Önkorm-magán)
Falk Miksa utca 12 6.emelet 1 (A046) 232 vegyes (Önkorm-magán)
Falk Miksa utca 14 alagsor 2 (A006) 34 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 15 pince (A001) 252 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 18-20 2.emelet 5 (A029) 29 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 18-20 6.emelet 1 (A058) 82 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 18-20 6.emelet 2 (A059) 73 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 22 pince (A001) 73 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 24-26 pince (A001) 489 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 24-26 földszint (A003) 10 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 24-26 4.emelet 29 (A036) 145 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 24-26 4.emelet 30 (A037) 43 vegyes (Önkorm-magán)
Falk Miksa utca 28 pince (A002) 140 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 28 földszint (A005) 89 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 28 3.emelet 3A (A036) 36 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 pince (A001) 531 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 1.emelet 1A (A017) 41 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 4.emelet 1 (A041) 365 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 4.emelet 2 (A042) 45 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 5.emelet 1 (A044) 323 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 5.emelet 2 (A045) 102 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 3 5.emelet 3 (A046) 270 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 30 1.emelet 2 (A010) 182 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 30 2.emelet 2/a (A016) 124 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 30 2.emelet 3/a (A018) 206 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 4 földszint (A001) 275 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 4 földszint (A002) 432 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 4 3.emelet 2 (A024) 115 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 5 pince (A001) 70 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 6 pince (A002) 43 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 7 földszint (A001) 405 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 7 földszint (A002) 115 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 7 2.emelet 12B (A025) 63 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 8 földszint (A001) 48 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 8 földszint (A003) 73 Önkormányzati V.ker.
Falk Miksa utca 8 földszint 14 (A006) 32 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 12-14 földszint (A006) 49 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 12-14 földszint (A007) 87 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 12-14 földszint (A008) 326 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 12-14 földszint (A013) 10 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 5 földszint 3 (A003) 14 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 8-10 pince (A001) 129 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 8-10 földszint (A004) 25 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 8-10 földszint (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Fehérhajó utca 8-10 1.emelet 4 (A032) 64 Önkormányzati V.ker.
Fejér György utca 8 2.emelet 1 (A005) 66 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 11 földszint (A003) 27 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 11 1.emelet 2/a (A012) 34 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 pi. pince (A002) 21 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 pince (A004) 130 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 pince (A006) 163 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 pince (A007) 139 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 földszint 12 (A012) 36 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 földszint (A019) 63 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 földszint (A021) 26 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 földszint (A026) 75 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 földszint 1 (A029) 63 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 félemelet (A031) 190 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 félemelet (A032) 220 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 félemelet 19 (A042) 42 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 2 2. emelet 10/B (A104) 77 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 3 pince (A002) 277 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 3 földszint (A004) 103 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 4 földszint (A003) 64 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 4 földszint (A004) 148 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 4 földszint (A006) 34 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 4 földszint (A007) 28 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 5 3.emelet 10 (A039) 141 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 pince (A005) 841 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 pince (A006) 20 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A013) 11 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A016) 5 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A019) 24 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A022) 28 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A025) 18 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A031) 335 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A032) 235 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 földszint (A033) 355 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 IV. 4.emelet 8 (A125) 35 Önkormányzati V.ker.
Ferenciek tere 7-8 III. tetőtér (A126) 25 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 12 fszt. 5 (A005) 45 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 12 2. em. 3 (A011) 56 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 14 pince (A024) 122 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 18 2. em. 3 (A008) 74 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 18 3. em. 2 (A010) 50 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 24 földszint (A002) 25 Önkormányzati V.ker.
Ferenczy István utca 28 7.emelet 1 (A040) 27 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 2-3 pince (A001) 328 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 2-3 földszint (A003) 339 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 2-3 félemelet 3A (A015) 51 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 2-3 félemelet 6 (A020) 72 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 2-3 5.emelet 2 (A056) 56 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 2-3 pince (A058) 26 Önkormányzati V.ker.
Fővám tér 4 pince (A013) 21 Önkormányzati V.ker.
Galamb utca 3 földszint (A005) 93 Önkormányzati V.ker.
Garay tér 12 1.emelet 16 (A014) 24 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 pince (A001) 158 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 pince (A002) 257 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 pince (A003) 91 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint (A004) 177 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint (A005) 18 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint (A006) 91 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint 5 (A008) 40 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint 6 (A009) 82 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint (A010) 77 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint (A011) 12 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint (A012) 12 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint 1A (A013) 13 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 földszint 1 (A014) 49 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 1 magasfszt (A032) 77 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 pince (A001) 178 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 pince (A002) 121 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 földszint (A003) 175 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 földszint (A004) 74 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 alagsor (A005) 50 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 alagsor (A006) 12 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 4.emelet 1 (A030) 87 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 4.emelet 2 (A031) 108 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 4.emelet 3 (A032) 80 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 4.emelet 4 (A033) 85 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 3 padlástér (A034) 134 vegyes (Önkorm-magán)
Garibaldi utca 5 pince (A002) 55 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 5 földszint (A006) 101 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 5 félemelet 8 (A018) 41 Önkormányzati V.ker.
Garibaldi utca 7 földszint (A003) 54 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 11 pince (A029) 18 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 11 pince (A001) 37 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 11 földszint (A002) 909 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 11 földszint (A003) 517 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 11 5.emelet 1 (A022) 155 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 11 5.emelet 2 (A023) 78 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 pince (A001) 93 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 pince (A002) 39 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 pince (A003) 27 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 földszint (A004) 24 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 földszint (A005) 26 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 földszint (A006) 27 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 3 földszint (A007) 46 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 7 földszint 2 (A002) 233 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 7 földszint (A005) 40 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 7 magasfszt (A006) 218 Önkormányzati V.ker.
Gerlóczy utca 7 4.emelet 1 (A015) 122 Önkormányzati V.ker.
Győri utca 1 magasfszt. 5 (A014) 77 Önkormányzati V.ker.
Hajdú utca 14 9.emelet 53 (A118) 58 Önkormányzati V.ker.
Hajnóczy J. utca 12 3.emelet 17 (A020) 111 Önkormányzati V.ker.
Hárfa utca 9 földszint 5 (A005) 50 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 1 pince (A001) 69 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 1 1.lph félemelet 2 (A012) 94 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 2 földszint (A002) 138 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 4 földszint (A005) 18 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 4 földszint (A011) 1 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 4 földszint (A012) 2 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 4 tetőtér (A026) 146 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 4 tetőtér (A027) 2 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 5 pince (A002) 149 Önkormányzati V.ker.
Haris köz 5 pince (A033) 7 Önkormányzati V.ker.
Harmincad utca 4 2.emelet (A010) 3 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 2 földszint (A004) 69 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 2 földszint (A007) 6 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 2 földszint 19 (A014) 28 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 2 2.emelet 19/b (A063) 23 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 2 4.emelet 1/a (A082) 44 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 4 pince (A001) 210 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 4 földszint 4/a (A002) 26 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 4 földszint (A008) 3 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 4 1.emelet (A015) 1 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 5 pince (A001) 45 Önkormányzati V.ker.
Havas utca 5 földszint (A002) 85 Önkormányzati V.ker.
Henszlmann I. utca 3 földszint (A001) 89 Önkormányzati V.ker.
Henszlmann I. utca 3 IV.emelet 1 (A025) 27 Önkormányzati V.ker.
Henszlmann I. utca 9 pince (A001) 124 Önkormányzati V.ker.
Henszlmann I. utca 9 földszint (A010) 21 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 10 földszint (A001) 1144 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 pince (A001) 65 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 pince (A002) 37 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 pince (A003) 42 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 pince (A004) 936 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 földszint (A010) 23 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 földszint (A011) 93 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 11 2.emelet 4 (A024) 82 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 pince 2 (A002) 58 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 tetőtér (A043) 960 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 3.emelet 35 (A041) 54 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 3.emelet 30 (A036) 59 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 2.emelet 24 (A030) 76 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 2.emelet 21 (A027) 61 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 2.emelet 18 (A024) 40 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 1.emelet 14 (A020) 71 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 1.emelet 12 (A018) 42 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 1.emelet 10 (A016) 32 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 1.emelet 7 (A013) 26 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 földszint 1 (A009) 58 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 földszint (A007) 123 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 földszint (A006) 7 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 földszint (A005) 63 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 13 pince 3 (A003) 137 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 17 földszint (A019) 183 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 17 félemelet (A024) 8 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 17 félemelet (A025) 23 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 pince (A001) 76 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 földszint (A003) 15 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 földszint 1/a (A009) 14 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 földszint 1/b (A010) 36 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 3.emelet 30 (A039) 74 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 3.emelet 35 (A044) 127 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 tetőtér 1.szám (A057) 138 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 19 tetőtér 2.szám (A058) 138 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 2 földszint (A003) 112 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 21 pince (A001) 86 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 21 földszint (A004) 15 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 4 fszt (A028) 7 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 4 földszint (A005) 63 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 4 földszint (A006) 21 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 4 földszint (A007) 40 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 6 pince (A001) 134 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 7 földszint (A005) 155 Önkormányzati V.ker.
Hercegprímás utca 7 2.emelet 7 (A026) 31 Önkormányzati V.ker.
Hertelendy utca 6 1.emelet 1 (A004) 90 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 13 földszint (A001) 4877 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 13 földszint (A004) 47 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 13 földszint 1 (A005) 40 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 15 földszint (A001) 699 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 15 pince 1 (A003) 30 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 15 földszint (A008) 314 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 15 földszint 1A (A012) 21 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 15 3.emelet 3 (A051) 45 vegyes (Önkorm-magán)
Hold utca 21 pince (A001) 69 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 21 földszint (A004) 63 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 21 földszint (A011) 17 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 23 földszint (A006) 114 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 23 félemelet 1 (A007) 20 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 23 2.emelet 5A (A020) 35 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 23 4.emelet 15A (A030) 47 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 25 földszint (A009) 57 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 25 földszint 3 (A011) 24 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 25 félemelet 1 (A012) 18 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 29 5.emelet 3A (A037) 20 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 8 1.emelet 4 (A004) 73 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 8 pince alsó + (A027) 228 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 8 földszint + (A028) 261 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 8 pince + (A031) 241 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 pince (A001) 355 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 földszint 1 (A006) 41 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 földszint (A007) 99 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 földszint (A011) 10 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 földszint (A012) 14 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 földszint (A013) 13 Önkormányzati V.ker.
Hold utca 9 2.emelet (A029) 6 Önkormányzati V.ker.
Hollósy Simon utca 33 magasfszt (A006) 61 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 16 3.emelet 5 (A026) 28 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 16 4.emelet 6 (A035) 67 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 16 pince (A046) 53 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 17/A pince (A001) 102 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 pince (A001) 269 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 pince (A002) 133 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 földszint (A003) 475 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 félemelet (A005) 527 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 félemelet (A006) 234 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 B 2.emelet 2A (A025) 143 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 22 A 6.emelet 4 (A066) 31 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 alagsor 1 (A001) 63 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 pince (A002) 20 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 pince (A003) 16 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 földszint (A004) 414 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 földszint (A005) 52 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 földszint 6 (A012) 70 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 38 3.emelet 2 (A037) 77 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 40 pince (A001) 246 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 40 pince (A002) 171 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 40 pince 3 (A003) 47 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 40 pince (A004) 161 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 40 2.emelet 2A (A029) 48 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 8 pince (A001) 150 Önkormányzati V.ker.
Honvéd utca 8 földszint 3 (A005) 200 Önkormányzati V.ker.
Irány utca 12 (A047) 80 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 10 pince (A002) 40 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 10 földszint (A004) 17 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 12 földszint (A002) 15 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 15 félemelet 2 (A005) 20 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 15 félemelet 2/b (A006) 55 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 15 5.emelet 12/a (A029) 16 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint (A002) 751 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 pince (A003) 100 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 pince (A004) 64 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 pince (A005) 43 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint (A009) 17 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint (A014) 17 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint (A015) 279 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint (A016) 108 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint 1 (A017) 63 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 földszint 2 (A018) 19 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 2.emelet 8 (A064) 100 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 19-23 4.emelet 8 (A082) 63 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 27 földszint (A001) 38 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 27 földszint 9 (A009) 32 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 27 2.emelet 2 (A021) 121 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 27 3.emelet 1/b (A024) 60 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 27 pince (A027) 37 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 7 pince (A001) 34 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 7 fszt. (A003) 24 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 7 fszt. 3 (A005) 66 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 7 2.em. 8/a (A011) 38 Önkormányzati V.ker.
Irányi utca 8 földszint (A001) 134 Önkormányzati V.ker.
Istenhegyi út 100/a Földszint 4 (A004) 33 Önkormányzati V.ker.
Jagelló út 4. 2.emelet 1 (A012) 107 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 pince (A001) 50 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 pince (A002) 13 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 pince (A003) 41 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 földszint (A005) 55 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 földszint (A007) 72 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 földszint 7 (A011) 52 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 1.emelet 5 (A016) 37 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 1.emelet 9 (A020) 41 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 2.emelet (A021) 452 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 4.emelet 26 (A030) 86 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 10 4.emelet 27 (A031) 68 vegyes (Önkorm-magán)
József Attila utca 12 pince (A001) 52 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 12 pince (A002) 48 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 12 földszint (A005) 34 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 12 2.emelet 3.szám (A015) 35 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 16 földszint + (A004) 19 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 16 1.emelet 2 + (A006) 61 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 16 3.emelet 3 + (A031) 59 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 16 földszint 1 + (A041) 71 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 16 földszint (A003) 163 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 pince (A001) 34 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 pince 0 (A002) 101 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 földszint 0 (A007) 415 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 2.emelet 0 (A010) 384 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 2.emelet 0 (A012) 12 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 3.emelet 0 (A013) 425 Önkormányzati V.ker.
József Attila utca 18 0 félemelet 5 (A017) 31 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 földszint (A003) 666 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 földszint (A004) 50 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 földszint (A005) 97 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 földszint (A006) 316 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 D félemelet 1 (A009) 42 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 D 4.emelet 8.szám (A046) 27 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 B 5.emelet 10.szám (A048) 39 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 B 5.emelet 12.szám (A050) 32 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 10 D 5.emelet 4.szám (A054) 24 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 11 földszint (A002) 205 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 11 földszint 3 (A003) 37 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 12 földszint (A001) 127 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 12 pince (A002) 19 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 12 pince (A003) 86 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 12 pince (A004) 10 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 12 pince (A005) 1 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 12 3.emelet 9.szám (A025) 39 vegyes (Önkorm-magán)
József nádor tér 8 földszint (A002) 122 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 9 pince (A001) 103 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 9 pince (A002) 33 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 9 pince (A003) 54 Önkormányzati V.ker.
József nádor tér 9 5.emelet 5.szám (A040) 41 Önkormányzati V.ker.
Kabar utca 7 3.emelet 17 (A019) 69 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 10 földszint 1 (A003) 17 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 10 földszint 1/A (A004) 39 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 10 földszint 3 (A007) 34 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 10 pince + (A001) 136 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 10 pince + (A002) 150 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 14 földszint 3 (A003) 78 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 14 2.emelet 9 (A008) 8 vegyes (Önkorm-magán)
Kálmán Imre utca 15 földszint 1 (A004) 50 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 15 1.emelet 2A (A007) 51 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 15 3.emelet 2A (A016) 44 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 15 5.emelet 1 (A025) 116 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 pince (A001) 165 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 pince (A002) 57 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 pince (A003) 26 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 földszint (A004) 47 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 földszint (A006) 103 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 földszint (A007) 80 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 földszint (A008) 49 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 alagsor 2 (A010) 12 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 félemelet (A011) 53 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 félemelet (A013) 166 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 16 1.emelet (A016) 83 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 17 pince (A001) 91 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 17 1.emelet 4 (A007) 63 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 21 pince (A002) 10 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 21 pince (A003) 17 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 21 földszint 4 (A008) 87 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 21 félemelet (A012) 80 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 21 4.emelet 25 (A034) 102 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 22 pince (A001) 88 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 22 földszint (A002) 192 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 22 földszint (A003) 114 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 22 1.emelet (A004) 107 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 23 1.emelet 9A (A010) 33 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 24 pince (A001) 176 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 24 földszint (A002) 63 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 24 földszint 2 (A006) 31 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 24 1.emelet 1 (A011) 126 Önkormányzati V.ker.
Kálmán Imre utca 24 1.emelet 5 (A015) 65 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 2 1.emelet (A006) 97 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 2 földszint 3 (A023) 19 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 3 pince (A002) 10 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 3 félemelet (A007) 331 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 3 5.emelet 15 (A030) 49 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 4 félemelet 1 (A007) 19 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 4 2.emelet 12 (A018) 50 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 4 2.emelet 13 (A019) 30 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 5 földszint (A017) 63 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 5 1.emelet (A018) 69 Önkormányzati V.ker.
Kálvin tér 5 2.emelet (A019) 72 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 10 félemelet (A012) 238 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 12 pince (A001) 90 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 12 pince (A002) 28 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 12 1.emelet 1 (A005) 190 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 12 2.emelet 3 (A013) 36 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 pince 2 (A002) 69 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 pince (A003) 34 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 földszint (A005) 32 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 földszint 1 (A006) 56 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 félemelet (A007) 189 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 félemelet (A008) 189 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 14 2.emelet 5 (A020) 42 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 16 pince (A001) 64 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 16 pince (A002) 35 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 16 pince (A004) 23 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 16 félemelet 9 (A012) 45 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 16 1.emelet 11/b (A018) 22 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 16 2.emelet 15/d (A027) 26 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 18 földszint (A001) 709 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 18 alagsor (A002) 10 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 18 alagsor (A003) 13 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 18 félemelet 4 (A004) 196 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 2 pince (A001) 60 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 2 pince (A002) 26 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 2 félemelet 4 (A004) 58 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 2 félemelet 5 (A005) 70 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 2 tetőtér 7 (A012) 32 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 20 pince (A001) 58 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 20 pince (A002) 229 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 20 félemelet (A005) 305 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 20 1.emelet (A006) 207 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 20 3.emelet 2 (A014) 99 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 24 félemelet (A003) 409 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 24 félemelet 3 (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 24 1.emelet 2/a (A011) 84 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 24 4.emelet 1/b (A028) 69 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 24 4.emelet 3 (A030) 36 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 24 4.emelet 5 (A032) 85 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 pince (A001) 29 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 pince (A002) 32 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 pince (A003) 159 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 földszint (A009) 20 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 földszint (A010) 21 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 félemelet 2 (A012) 37 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 1.emelet (A013) 459 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 földszint (A050) 20 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 2.emelet (A057) 4 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 2.emelet (A058) 95 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 26 2.emelet (A059) 119 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 3/a 2.emelet 2 (A051) 73 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 4 pince (A001) 313 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 4 földszint (A004) 6 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 4 földszint (A007) 33 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 8 pince (A001) 20 Önkormányzati V.ker.
Károly körút 8 földszint (A007) 7 Önkormányzati V.ker.
Kaszásdűlő út 1 1.emelet 1 (A001) 51 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 1 pince (A001) 20 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 1 pince (A002) 9 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 11 pince (A001) 63 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 15 3.emelet 3 (A012) 37 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 2 pince (A002) 107 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 2 földszint 3 (A007) 25 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 2 földszint 4/a (A008) 97 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 4 2.emelet 21/a (A024) 84 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 4 2.emelet 30 (A035) 45 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 5 földszint (A007) 44 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 5 földszint 12 (A013) 40 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 pince 1 (A001) 44 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 pince (A002) 97 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 pince (A003) 35 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 pince (A004) 154 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 földszint (A007) 205 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 földszint (A008) 198 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 földszint (A009) 215 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 1.emelet 14 (A016) 52 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 3.emelet 29 (A032) 35 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 6 4.emelet 1 (A034) 32 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 8 földszint (A003) 40 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 8 földszint 8/a (A007) 45 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 9 földszint (A002) 48 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 9 félemelet 3 (A008) 63 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 9 pince (A036) 85 Önkormányzati V.ker.
Kecskeméti utca 9 pince (A037) 48 Önkormányzati V.ker.
Képíró utca 5 fszt Ü-1 (0001) 39 Önkormányzati V.ker.
Képíró utca 5 fszt 1 (0003) 24 Önkormányzati V.ker.
Képíró utca 6 földszint (A019) 73 Önkormányzati V.ker.
Képíró utca 6 földszint (A020) 14 Önkormányzati V.ker.
Képíró utca 6 földszint (A021) 27 Önkormányzati V.ker.
Kerepesi út 78/f II.lh. 2.emelet 5 (A320) 37 Önkormányzati V.ker.
Kertész utca 4 1.emelet 7 (A013) 71 Önkormányzati V.ker.
Kígyó utca 4-6 pince (A003) 226 Önkormányzati V.ker.
Király utca 95 3.emelet 14 (A031) 97 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 10 földszint (A001) 31 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 10 földszint (A002) 64 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 10 földszint (A003) 45 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 10 földszint (A007) 41 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 11 pince (A001) 9 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 11 4.emelet 2 (A009) 48 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 13/A pince (A001) 5 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 13/A földszint (A004) 23 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 13/A földszint (A005) 28 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 13/A 4.emelet 1 (A012) 78 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 13/B 2.emelet 2 (A006) 30 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 13/B földszint (A020) 32 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 14 földszint (A004) 1 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 16 földszint (A001) 21 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 16 földszint (A003) 45 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 16 földszint 4 (A004) 76 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 16 földszint 2 (A005) 38 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 16 3.emelet 1 (A014) 28 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 16 földszint (A018) 5 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 pince Ü-1 (A001) 195 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 fszt 1 (A002) 75 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 fszt. Ü-2 (A003) 70 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 fszt. Ü-3 (A004) 58 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 földszint 4 (A005) 64 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 földszint 5 (A006) 49 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 földszint 6 (A007) 30 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 földszint 7 (A008) 98 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 földszint 8 (A009) 15 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 1.emelet 5 (A014) 67 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 2.emelet 1 (A017) 60 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 2.emelet 3 (A019) 88 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 18 2.emelet 5 (A021) 68 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 20 pince (A001) 59 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 20 földszint (A002) 138 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 20 földszint 2 (A008) 19 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 20 földszint (A009) 48 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 20 2.emelet 7/a (A018) 56 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 20 2.emelet 8/b (A021) 9 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 földszint (A038) 58 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 földszint (A039) 283 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 1.emelet (A040) 240 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 pince (A041) 187 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 pince (A043) 27 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 pince (A044) 115 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 5-7 pince (A045) 98 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 8 földszint (A002) 162 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 9 földszint 2 (A001) 121 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 9 földszint (A003) 66 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 9 pince (A005) 69 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 9 földszint (A010) 13 Önkormányzati V.ker.
Királyi Pál utca 9 földszint (A035) 8 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 pince (A002) 29 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 pince (A003) 15 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 pince (A004) 53 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 pince (A005) 74 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 földszint (A008) 24 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 földszint (A009) 25 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 földszint (A010) 7 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 földszint (A012) 138 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 földszint (A013) 343 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 földszint 2 (A016) 71 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 13-15 6.emelet 1 (A084) 120 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 16-17 pince 1 (A001) 434 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 16-17 pince 2 (A002) 184 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 18 pince (A001) 311 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 18 pince (A002) 79 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 18 földszint (A005) 521 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 9 pince (A002) 43 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 9 földszint (A006) 46 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 9 1.emelet (A009) 205 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 9 2.emelet (A013) 313 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos tér 9 3.emelet 3 (A018) 43 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 10 pince (A001) 205 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 10 félemelet (A003) 38 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 10 félemelet (A004) 107 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 11 pince (A001) 31 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 11 földszint (A002) 208 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 11 1.emelet (A003) 220 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 11 földszint 1 (A004) 36 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 11 1.emelet 7 (A010) 56 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 12 földszint (A001) 566 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 12 földszint (A002) 28 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 12 félemelet (A003) 343 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 pince (A001) 22 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 pince (A002) 125 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A010) 30 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A011) 52 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A012) 15 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A013) 13 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A014) 13 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A015) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A016) 13 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A017) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 földszint (A018) 6 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A020) 13 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A021) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A022) 13 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A023) 22 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A024) 12 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A025) 10 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A026) 24 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A027) 10 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A028) 23 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A029) 11 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A030) 36 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A031) 26 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A032) 12 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A033) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet (A034) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 félemelet 19 (A041) 29 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 2.emelet 8/a (A058) 60 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 14-16 4.emelet 20 (A077) 93 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 15 pince (A003) 73 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 15 földszint (A007) 65 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 15 földszint (A008) 111 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 15 földszint (A009) 8 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 15 4.emelet 1 (A038) 101 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 17 földszint (A008) 18 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 17 földszint (A009) 10 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 17 földszint (A011) 25 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 17 földszint 1 (A013) 53 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 17 félemelet (A015) 372 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 17 1.emelet (A016) 390 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 2/A 1.emelet (A008) 146 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 2/A 3.emelet 7A (A041) 118 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 2/B 4.emelet 9 (A014) 38 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 félemelet 1 (0505) 55 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint 1 (0506) 54 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 félemelet 2 (0507) 35 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint 2 (0508) 48 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 félemelet 3 (0509) 37 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint 3 (0510) 25 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 10 (0511) 31 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 1A (0512) 100 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 2 (0513) 65 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 2A (0514) 75 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 4 (0515) 48 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 4A (0516) 48 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 5 (0517) 70 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 6A (0518) 46 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 6 (0519) 88 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 7 (0520) 36 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 7A (0521) 43 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 7B (0522) 55 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 8 (0523) 51 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 9 (0524) 52 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 1 (0525) 38 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 10 (0526) 30 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 1A (0527) 47 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 1B (0528) 50 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 2 (0530) 105 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 3 (0531) 108 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 3A (0532) 68 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 4 (0533) 93 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 5 (0534) 53 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 5B (0535) 100 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 6 (0536) 26 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 7A (0537) 88 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 8 (0538) 53 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 9 (0539) 51 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 1 (0540) 100 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 10 (0541) 57 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 1A (0542) 70 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 2 (0543) 92 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 3 (0544) 187 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 4 (0545) 151 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 5 (0546) 99 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 5A (0547) 60 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 6 (0548) 27 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 7 (0549) 57 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 8 (0550) 57 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 9 (0551) 55 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 4.emelet 1 (0552) 51 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 4.emelet 2 (0553) 33 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 5A (0554) 62 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 2.emelet 7A (0555) 28 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 3.emelet 7/A (0556) 58 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A001) 238 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A002) 839 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A003) 10 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (0004) 12 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A005) 37 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A007) 158 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A008) 44 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 földszint (A009) 81 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 3 1.emelet 3 (A019) 158 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 pince (A002) 77 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 földszint (A004) 748 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 pince (A005) 28 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 földszint (A006) 359 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 földszint (A007) 292 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 földszint (A012) 51 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 4 5.emelet 1 (A063) 28 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 földszint (A001) 29 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 földszint (A003) 153 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 földszint (A007) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 földszint (A008) 7 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 földszint (A009) 97 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 3.emelet 1 (A020) 45 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 pince (A028) 30 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 pince (A029) 56 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 pince (A030) 14 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 6 pince (A031) 12 Önkormányzati V.ker.
Kossuth Lajos utca 8 1.emelet 4 (A012) 32 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 4 pince (A001) 80 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 6 pince (A001) 26 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 6 pince (A002) 148 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 6 földszint (A003) 176 vegyes (Önkorm-magán)
Kristóf tér 6 földszint (A005) 31 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 6 földszint (A007) 91 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 6 5.emelet 1 (A024) 170 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 7-8 pince (A002) 46 Önkormányzati V.ker.
Kristóf tér 7-8 pince (A003) 10 Önkormányzati V.ker.
Külsőszilágyi út 112 9.emelet 32 (A032) 73 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 12-14 földszint 1 (A004) 33 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 16 fszt Ű-1 (0101) 87 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 16 1. em. 1 (0102) 72 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 16 2. em. 2 (0103) 72 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 16 3. em. 3 (0104) 79 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 18 földszint 1 (A001) 32 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 23 pince (A001) 124 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 23 pince (A002) 135 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 23 földszint 2 (A004) 85 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 23 földszint 7 (A008) 56 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 24 fszt 1/a (A002) 24 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 25 fszt 3 (A003) 49 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 25 fszt 4 (A004) 32 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 25 1. em. 10 (A010) 52 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 27 pince (A001) 271 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 27 pince (A002) 28 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 27 földszint 2 (A004) 73 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 27 4.emelet 4A (A029) 8 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 28 fszt. 2 (A002) 68 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 3 pince (A001) 121 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 3 földszint (A002) 161 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 3 földszint (A004) 126 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 3 4.emelet 8 (A017) 29 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 38 1.emelet 3 (A004) 51 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 pince Ü-1 (A001) 141 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 fszt 1 (A002) 76 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 fszt 3 (A004) 48 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 1. em. 7 (A008) 49 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 3. em. 12 (A013) 88 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 3. em. 13 (A014) 78 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 3. em. 15 (A016) 97 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 42 4. em. 17 (A018) 64 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 5 pince (A001) 19 Önkormányzati V.ker.
Magyar utca 5 5.emelet 1 (A014) 10 Önkormányzati V.ker.
Március 15. tér 2 pince (A001) 59 Önkormányzati V.ker.
Március 15. tér 2 földszint (A014) 1 Önkormányzati V.ker.
Március 15. tér 8 1.emelet (A026) 183 Önkormányzati V.ker.
Margit körút 31-33 4.emelet 2/a (A049) 40 Önkormányzati V.ker.
Markó utca 1/B pince (A002) 29 Önkormányzati V.ker.
Markó utca 7 pince (A088) 264 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 pi, fszt (A001) 185 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 földszint 3 (A003) 57 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 földszint (A006) 128 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 1.emelet 1 (A007) 112 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 2.emelet 6 (A016) 55 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 2.emelet 7 (A015) 49 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 11 2.emelet 4 (A018) 46 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 12 földszint 6 (A005) 29 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 12 2.emelet 3 (A020) 57 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 12 1.emelet 3 (A012) 54 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 12 pince (A049) 181 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 7 földszint (A001) 70 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 7 1.emelet (A011) 115 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 fszt, 1. e (A001) 384 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 földszint (A002) 100 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 földszint (A003) 87 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 földszint (A004) 91 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 1.emelet 4 (A007) 82 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 1.emelet 1 (A008) 26 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 2.emelet 9 (A014) 61 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 3.emelet 14/a (A017) 86 Önkormányzati V.ker.
Mérleg utca 9 3.emelet 13 (A020) 38 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 10 pince (A001) 96 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 10 pince (A002) 30 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 10 pince (A003) 73 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 10 földszint 2 (A004) 52 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 10 1.emelet 5 (A008) 45 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 földszint (A001) 36 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 földszint 4A (A007) 54 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 3.emelet 13 (A019) 26 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 4.emelet 17 (A023) 21 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 4.emelet műterem (A024) 14 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 pince (A025) 4 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 földszint (A026) 2 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 1.emelet (A027) 1 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 2.emelet (A028) 1 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 12 3.emelet (A029) 1 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 13 pince (A001) 90 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 13 pince (A002) 56 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 13 földszint 3 (A005) 43 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 14 fszt (A001) 97 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 14 1. em. 3 (A004) 76 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 14 1. em. 4 (A005) 40 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 14 2. em. 6 (A007) 76 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 14 2. em. 7 (A008) 106 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 15 pince (A001) 62 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 15 pince (A002) 102 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 17 pince (A001) 71 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 17 pince (A002) 54 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 22-24 pince (A001) 371 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 22-24 földszint 4 (A009) 34 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 22-24 földszint 9 (A014) 25 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 22-24 1.emelet 1 (A015) 18 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 22-24 tetőtér (A045) 28 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 26 pince (A001) 57 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 26 pince (A003) 9 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 26 pince (A004) 13 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 26 földszint 2A (A007) 35 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 26 földszint 4 (A009) 27 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 27 földszint (A001) 300 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 29 földszint (A015) 48 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 29 földszint (A016) 108 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 30 pince (A001) 60 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt I. (0001) 22 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt II. (0002) 28 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt 1 (0003) 34 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt 2 (0004) 33 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt 4 (0005) 47 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt 3 (0006) 45 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 fszt 5 (0007) 28 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em. 6 (0008) 41 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em. 7 (0009) 38 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em. 8 (0010) 36 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em 9 (0011) 49 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em. 10 (0012) 47 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em. 11 (0013) 29 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 31 1. em. 12 (0014) 34 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 33 pince (A001) 255 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 33 földszint (A002) 39 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 53 pince (A003) 46 Önkormányzati V.ker.
Molnár utca 53 földszint 2 (A006) 40 Önkormányzati V.ker.
Murányi utca 34 3.emelet 40 (A048) 112 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 13 pince (A002) 63 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 13 pince (A003) 2 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 15 földszint 1 (A003) 47 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 17 földszint (A004) 6 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 19 pince (A001) 139 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 19 földszint (A002) 176 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 19 földszint 1 (A003) 37 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 19 földzint (A004) 15 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 földszint (A001) 236 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 földszint (A002) 280 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 földszint (A003) 26 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 földszint (A004) 27 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 földszint 1 (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 1.emelet 2. (A007) 136 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 1.emelet 3 (A008) 83 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 1.emelet 5 (A011) 39 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 2.emelet 8 (A014) 93 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 2.emelet 9A (A016) 92 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 2.emelet 10 (A017) 39 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 3.emelet 12 (A019) 56 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 3.emelet 13 (A020) 83 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 3.emelet 14 (A021) 81 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 3.emelet 16 (A024) 44 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 3.emelet 15 (A023) 124 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 21 tetőtér (A025) 555 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 23-25 földszint (A002) 122 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 27 5.emelet 1 (A026) 13 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 27 pince (A032) 12 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 29 pince (A001) 42 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 3 földszint (A003) 242 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 31-33 földszint (A001) 384 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 31-33 földszint 1 (A002) 46 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 31-33 3.emelet 25 (A026) 33 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 31-33 pince (A059) 58 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 35 földszint (A002) 74 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 35 földszint (A032) 8 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 39 földszint (A007) 9 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 41 pince (A002) 32 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 41 pince (A003) 8 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 41 földszint (A009) 3 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 41 földszint 1 (A010) 27 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 41 földszint 2 (A011) 20 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 5 földszint Ü-1 (A001) 87 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 5 földszint Ü-3 (A003) 37 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 5 földszint 1 (A006) 58 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 5 1. emelet 3 (A009) 55 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 pince (A001) 35 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 pince (A002) 10 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 pince (A003) 22 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 földszint (A004) 22 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 B pince (A013) 157 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 B pince (A014) 85 Önkormányzati V.ker.
Múzeum körút 7 B pince (A015) 21 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 14 pince (A001) 314 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 14 pince (A002) 32 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 14 földszint (A006) 15 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 14 földszint (A008) 53 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 14 1.emelet 4 (A024) 93 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 17 pince (A001) 130 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 17 földszint (A005) 57 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 17 1.emelet 1B (A017) 73 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 17 1.emelet 3B (A020) 63 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 pince (0001) 229 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 pince (0002) 209 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 földszint (0003) 848 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 földszint (0004) 404 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet (0005) 414 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 2.emelet (0006) 415 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 2.emelet (0007) 210 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet (0008) 383 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 11 (0501) 82 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 12 (0502) 77 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 13 (0503) 66 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 14 (0504) 65 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 15 (0505) 27 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 16 (0506) 79 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 1.emelet 18 (0507) 81 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 2.emelet 19 (0508) 92 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 27 (0509) 67 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 28 (0510) 159 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 29 (0511) 111 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 30 (0512) 74 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 31A (0513) 47 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 31B (0514) 43 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 3.emelet 31C (0515) 64 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 2.emelet 20 (0516) 40 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 2.emelet 20A (0517) 91 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 18 2.emelet 22 (0518) 91 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 fszt (A001) 129 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 fszt Ü-5 (A005) 49 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 fszt Ü-6 (A006) 37 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 fszt Ü-7 (A007) 249 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 fszt Ü-9 (A009) 46 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 fszt (A012) 32 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 pi. (A016) 36 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 1. em. 4 (A023) 40 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 19 3. em. 6 (A052) 55 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 20 földszint 9 (A012) 218 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 20 félemelet 5 (A017) 85 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 20 félemelet 18 (A030) 62 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 2.emelet 16 (A021) 33 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A037) 51 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A038) 11 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A041) 25 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A042) 9 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A043) 39 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A044) 17 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 4.emelet (A045) 55 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 5.emelet 2 (A047) 37 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 6.emelet 4 (A063) 220 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 24 6.emelet (A064) 117 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 2.emelet 6B (A019) 61 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 3.emelet 11 (A024) 44 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 3.emelet 4 (A029) 22 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 3.emelet 1 (A033) 104 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 3.emelet 2 (A034) 33 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 5.emelet 1 (A038) 230 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 5.emelet 2 (A039) 80 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 5.emelet 3 (A040) 275 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 26 6.emelet 3 (A042) 57 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 földszint 1 (A002) 217 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 földszint 1 (A004) 40 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 földszint 2 (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 földszint 3 (A006) 65 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 1.emelet 3 (A012) 140 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 2.emelet 2 (A015) 77 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 2.emelet 4 (A017) 34 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 2.emelet 6 (A019) 56 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 30 3.emelet 10 (A031) 61 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 34 pince 1 (A001) 307 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 34 földszint 2 (A013) 73 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 34 földszint 3 (A014) 31 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 34 2.emelet 1 (A023) 246 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 pince (A001) 73 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 . pince (A007) 31 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 földszint (A014) 153 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 földszint (A015) 212 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 földszint (A016) 53 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 földszint 4 (A019) 69 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 földszint (A020) 106 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 földszint (A021) 5 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 1.emelet (A027) 891 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 1.emelet (A030) 4 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 2.emelet (A031) 570 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 2.emelet (A034) 3 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 3.emelet (A037) 26 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 3.emelet (A038) 98 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 36 3.emelet (A039) 9 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A001) 294 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A002) 29 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A003) 32 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A004) 146 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A005) 52 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A006) 54 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A007) 162 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A008) 40 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A009) 75 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A011) 27 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A012) 139 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 földszint (A013) 143 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 1.emelet 1. (A014) 187 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 1.emelet 3/B (A017) 45 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 1.emelet 3/A (A019) 48 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 B 1.emelet 6/B (A023) 61 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 B 1.emelet 7 (A025) 68 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 2.emelet 3/A (A030) 80 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 2.emelet 5/A (A032) 80 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 B 2.emelet 7 (A036) 71 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 3.emelet 1/C (A037) 82 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 3.emelet 1/A (A038) 90 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 A 3.emelet 3 (A042) 70 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 B 3.emelet 4 (A044) 81 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 B 3.emelet 6 (A048) 72 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 5 B 3.emelet 7 (A049) 34 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 fsz, fsz.g (A002) 19 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 1.emelet 1/B (A005) 129 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 1.emelet 4 (A008) 56 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 2.emelet 1 (A009) 168 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 2.emelet 2/B (A010) 42 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 2.emelet 2/A (A012) 57 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 3.emelet 1 (A014) 57 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 3.emelet 1/A (A015) 356 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 4.emelet 1/A (A018) 85 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 4.emelet 2/A (A020) 103 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 4.emelet 4 (A022) 29 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 5.emelet 3 (A024) 40 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 5.emelet 5 (A026) 119 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 6 5.emelet 2 (A027) 47 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 8 földszint (A004) 20 Önkormányzati V.ker.
Nádor utca 8 3.emelet 3 (A040) 86 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 14 alagsor (A002) 72 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 14 alagsor (A003) 8 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 14 alagsor (A004) 26 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 14 alagsor (A005) 45 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 16 alagsor (A002) 56 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 19/A 2.emelet 21 (A024) 29 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 19/B pince (A001) 86 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 19/B pince (A002) 74 Önkormányzati V.ker.
Nagy Ignác utca 19/B 1.emelet 4 (A015) 37 Önkormányzati V.ker.
Nagymező utca 23 2. emelet 7 (A017) 129 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 pince (0019) 72 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 földszint (0001) 154 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 földszint (0002) 39 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 földszint 1 (0003) 49 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 1.emelet 5 (0004) 51 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 1.emelet 4 (0005) 29 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 1.emelet 3 (0006) 33 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 1.emelet 2 (0007) 36 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 1.emelet 1 (0008) 57 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 2.emelet 5 (0009) 51 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 2.emelet 4 (0010) 29 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 2.emelet 3 (0011) 33 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 2.emelet 2 (0012) 37 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 2.emelet 1 (0013) 52 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 3.emelet 5 (0014) 51 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 3.emelet 4 (0015) 29 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 3.emelet 3 (0016) 33 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 3.emelet 2 (0017) 37 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 2 3.emelet 1 (0018) 52 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 3 pince (A001) 80 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 3 földszint (A002) 3 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 3 földszint (A006) 47 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 3 1.emelet 6 (A014) 51 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 3 2.emelet (A015) 1 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 5 pince (A001) 31 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 5 pince 2 (A002) 42 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 5 földszint 1 (A003) 22 Önkormányzati V.ker.
Nagysándor J. utca 5 1.emelet 10 (A012) 22 Önkormányzati V.ker.
Népszínház utca 18 1.emelet 17a (A022) 50 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 1/B 5.emelet 1 (A013) 56 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 4 pince (A001) 127 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 4 földszint 4 (A006) 38 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 7 pince (A001) 21 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 7 2.emelet 6 (A019) 9 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 8 földszint Ü-1 (0501) 18 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 8 földszint Ü-2 (0502) 111 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 8 földszint 3 (0503) 51 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 8 1.emelet 1 (0504) 60 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 8 1.emelet 2 (0505) 53 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 9 pince (A002) 16 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 9 földszint 5 (A013) 50 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 9 földszint 10 (A018) 60 Önkormányzati V.ker.
Nyáry Pál utca 9 5.emelet 3 (A079) 32 Önkormányzati V.ker.
Nyugati tér 6 földszint (A006) 5 Önkormányzati V.ker.
Nyugati tér 9 1.emelet 4A (A009) 33 Önkormányzati V.ker.
Nyugati tér 9 földszint (A035) 231 Önkormányzati V.ker.
Ó utca 38 3.emelet 15 (A025) 95 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 11 pince 1 (A001) 48 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 11 földszint 2 (A004) 66 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 13 földszint 1 (A001) 299 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 13 4.emelet 4 (A032) 20 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 13 pince 1 (A038) 288 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 14 földszint 1 (A001) 179 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 14 pince 1 (A002) 203 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 15 pince 1 (A001) 45 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 15 földszint 3 (A004) 57 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 15 földszint 4 (A005) 8 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 15 félemelet 1 (A007) 64 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 15 félemelet 3 (A009) 39 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 15 pince (A041) 148 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 16-18 pince (A002) 214 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 16-18 pince (A003) 19 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 16-18 földszint 4 (A004) 407 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 16-18 félemelet 1 (A006) 450 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 16-18 2.emelet 1A (A033) 42 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 16-18 2.emelet 4A (A040) 31 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 17 pince (A001) 17 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 17 pince (A002) 48 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 17 földszint 2 (A004) 274 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 17 földszint 3 (A005) 39 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 17 félemelet 1 (A009) 21 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 17 félemelet 1A (A010) 21 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 19 pince 3 (A003) 146 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 19 földszint 2 (A005) 13 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 19 földszint 8 (A011) 148 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 19 földszint 2 (A012) 25 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 21 pince 1 (A001) 46 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 21 pince 2 (A002) 12 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 21 pince 3 (A003) 29 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 21 pince 4 (A004) 30 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 21 pince 5 (A005) 48 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 21 pince 6 (A006) 78 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 22 pince (A001) 101 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 22 pince (A006) 6 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 22 földszint (A007) 47 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 22 földszint (A008) 33 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 22 2.emelet 18 (A037) 46 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 22 3.emelet 32 (A051) 124 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 földszint 1 (A002) 407 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 földszint 2 (A003) 314 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 félemelet 1 (A004) 90 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 félemelet 2 (A005) 200 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 1.emelet 6A (A015) 52 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 3.emelet 2 (A024) 94 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 24 5.emelet 1 (A038) 32 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 pince (A001) 248 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 pince (A002) 39 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 pince (A003) 54 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 földszint (A012) 49 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 földszint (A013) 38 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 földszint (A017) 39 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 földszint (A018) 23 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 földszint (A020) 119 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 1.emelet 8/a (A040) 27 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 3 2.emelet 12/a (A048) 111 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 4 földszint 1 (A002) 731 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 4 félemelet 1 (A005) 84 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 9 (A001) 324 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 11 (A002) 269 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 10 (A003) 408 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 2 (A004) 20 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 8 (A006) 161 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 7 (A007) 125 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 6 (A008) 35 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 3. (A010) 64 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 földszint 4 (A011) 37 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 D 1.emelet 3/A (A015) 53 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 B 1.emelet 6/A (A021) 61 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 B 1.emelet 5 (A022) 34 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 1.emelet 1 (A025) 33 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 2.emelet 9/A (A032) 46 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 2.emelet 9/B (A033) 45 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 2.emelet 11/A (A035) 57 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 D 2.emelet 12/B (A038) 43 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 B 2.emelet 3 (A045) 46 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 C 2.emelet 17 (A048) 80 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 3.emelet 6/A (A053) 406 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 3.emelet 4/A (A055) 226 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 C 3.emelet 7 (A062) 46 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 A 3.emelet 2/A (A064) 65 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 5 C 4.emelet (A065) 1509 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 6 3.emelet 2/a (A030) 47 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 8 1.emelet 1 (A014) 283 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 8 4.emelet 1 (A028) 110 Önkormányzati V.ker.
Október 6. utca 8 5.emelet 3 (A038) 37 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 1 földszint (A001) 26 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 1 földszint (A002) 69 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 1 földszint (A003) 16 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 1 földszint (A004) 22 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 1 földszint (A005) 66 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 10 félemelet 1 (A007) 23 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 10 2.emelet 5 (A013) 34 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 10 pince (A030) 79 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 2 földszint 3 (A003) 28 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 2 földszint (A006) 26 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 8 földszint (A003) 209 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 8 földszint (A004) 40 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 8 földszint (A005) 32 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 8 földszint (A006) 46 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 8 földszint (A007) 68 Önkormányzati V.ker.
Papnövelde utca 8 1.emelet 18A (A025) 26 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 pince (A001) 246 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 pince (A004) 431 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 földszint (A010) 91 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 földszint (A013) 36 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 földszint (A014) 126 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 félemelet (A026) 18 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 félemelet (A027) 85 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 félemelet (A028) 108 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 1 3.emelet 14 (A057) 35 vegyes (Önkorm-magán)
Párizsi utca 2 földszint (A006) 16 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 4 földszint 1 (A005) 28 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 4 5.emelet 12/c (A023) 25 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 4 pince (A024) 31 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/A pince (A001) 140 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/A pince (A002) 62 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/A pince (A003) 7 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/A földszint (A005) 118 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/A földszint (A009) 39 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/A mélypince (A037) 273 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B pince (A001) 70 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B pince (A002) 95 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B földszint (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B földszint (A008) 25 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B földszint (A010) 2 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B mélypince (A037) 100 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 6/B mélypince (A038) 146 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 7 pince (A001) 8 Önkormányzati V.ker.
Párizsi utca 7 földszint (A002) 70 Önkormányzati V.ker.
Perczel Mór utca 2 földszint (A002) 30 Önkormányzati V.ker.
Perczel Mór utca 2 földszint (A030) 335 Önkormányzati V.ker.
Perczel Mór utca 2 pince (A032) 29 Önkormányzati V.ker.
Perczel Mór utca 4 pince (A001) 50 Önkormányzati V.ker.
Perczel Mór utca 4 földszint (A002) 76 Önkormányzati V.ker.
Perczel Mór utca 4 tetőtér (A024) 29 vegyes (Önkorm-magán)
Petőfi Sándor utca 10 pince (A003) 29 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 10 földszint (A009) 13 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 10 földszint (A010) 6 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 10 földszint (A011) 12 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 10 földszint (A012) 44 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 10 1.emelet 1/a (A016) 260 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 11 pince (A001) 467 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 11 pince (A002) 36 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 11 pince (A003) 11 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 11 földszint (A008) 196 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 12 földszint (A006) 29 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 12 7.emelet 2 (A044) 30 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 12 mélypince (A053) 193 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 16 magasfszt (A005) 39 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 pince (A004) 102 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 pince (A005) 117 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 földszint (A019) 90 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 földszint (A020) 28 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 földszint (A023) 15 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 A 1.emelet 12 (A031) 148 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 3 1.emelet 13/a (A033) 187 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” pince (A001) 24 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” pince 2 (A002) 36 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” pince (A003) 43 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” pince (A004) 15 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” földszint (A005) 808 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” földszint (A007) 121 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 _A_ félemelet (A008) 641 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” 1.emelet 5 (A009) 44 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „A” 1.emelet (A010) 345 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „B” 1.emelet (A028) 103 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 5 „B” 5.emelet 30 (A044) 17 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 6 félemelet 4 (A014) 150 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 6 1.emelet 2 (A021) 247 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 7 pince (A006) 323 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 7 félemelet (A008) 473 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 9 pince (A002) 62 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 9 pince (A003) 97 Önkormányzati V.ker.
Petőfi Sándor utca 9 pince (A004) 61 Önkormányzati V.ker.
Petőfi tér 3-5 földszint (A009) 124 vegyes (Önkorm-magán)
Piarista utca 2 földszint * (A001) 259 Önkormányzati V.ker.
Piarista utca 2 1.emelet 1* (A002) 176 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 pince 1 (A001) 116 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 pince 2 (A002) 96 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 pince 3 (A003) 14 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 pince 4 (A004) 19 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 földszint 1 (A005) 95 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 földszint 2 (A006) 36 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 földszint 3 (A007) 14 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 1.emelet 1 (A017) 129 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky F. tér 4 2.emelet 1 (A022) 202 Önkormányzati V.ker.
Podmaniczky utca 67 3.emelet 5 (A036) 122 Önkormányzati V.ker.
Ráday utca 34 1.emelet 4/a (A016) 77 Önkormányzati V.ker.
Ráth György utca 1/c 2.emelet 6 (A004) 89 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 11 pince (A001) 138 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 11 3.emelet 1 (A008) 157 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 11 3.emelet 2 (A009) 104 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 16 földszint (A002) 332 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 18 pince (A002) 155 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 18 földszint (A003) 23 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 18 földszint (A004) 22 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 19 földszint 7 (A008) 55 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 19 3.emelet 27 (A028) 107 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 19 3.emelet 28 (A029) 79 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 19 3.emelet 31 (A032) 51 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 19 pince (A035) 203 Önkormányzati V.ker.
Reáltanoda utca 9 pince (A003) 55 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 11 4.emelet 11 (A022) 73 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 12 1.emelet 4 (A013) 43 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 12 pince (A038) 28 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 15 pince (A001) 193 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 15 pince (A002) 5 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 15 földszint (A003) 18 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 19 pince (A004) 21 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 19 félemelet (A016) 501 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 19 2.emelet 1 (A023) 275 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 19 pince (A038) 22 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 19 pince (A039) 13 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 19 pince (A040) 5 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 4 földszint (A001) 160 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 4 pince (A002) 65 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 5 pince (A001) 75 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 5 pince (A002) 24 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 6 földszint (A001) 7 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 6 földszint (A002) 252 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 7-9 pince (A001) 24 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 7-9 pince (A003) 13 Önkormányzati V.ker.
Régiposta utca 7-9 földszint (A010) 21 Önkormányzati V.ker.
Rókushegyi lépcső 8 A.lh. földszint 1. (A001) 59 Önkormányzati V.ker.
Rottenbiller utca 5/a 3.emelet 21 (A025) 71 Önkormányzati V.ker.
Rottenbiller utca 6/a 1.emelet 11 (A020) 72 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 pince (A001) 14 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 pince 7 (A002) 159 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 pince 1 (A003) 33 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 pince (A004) 27 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 pince 3 (A005) 42 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 pince 5 (A007) 147 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 földszint (A011) 141 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 földszint 2 (A015) 234 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 földszint (A017) 6 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 félemelet 1 (A018) 55 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 2.emelet (A022) 58 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 2.emelet (A024) 48 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 2.emelet (A025) 249 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 2.emelet (A026) 193 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 3.emelet (A027) 400 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 3.emelet (A028) 257 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 4.emelet 15 (A030) 27 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 4.emelet (A032) 4 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 5.emelet 6 (A052) 30 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 1 5.emelet (A053) 16 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 14 pince (A001) 458 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 14 földszint (A004) 8 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 14 földszint (A008) 8 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 14 1.emelet 3 (A010) 48 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 18 2.emelet 10 (A010) 62 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 mélypince 1 (A001) 62 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 pince 2 (A002) 118 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 pince 3 (A003) 69 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 pince 4 (A004) 301 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 pince 5 (A005) 171 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 földszint 1 (A006) 432 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 földszint 2 (A007) 61 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 földszint 3 (A008) 250 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 félemelet 1 (A009) 100 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 félemelet 2 (A010) 60 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 félemelet 3 (A011) 44 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 félemelet 4 (A012) 233 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 félemelet 5 (A013) 147 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 1.emelet 1 (A014) 162 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 1.emelet 2 (A015) 104 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 1.emelet 3 (A016) 163 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 2.emelet 3/a (A025) 62 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 20 2.emelet 4 (A026) 142 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 21 pince (A001) 51 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 21 pince (A002) 96 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 21 1.emelet 3 (A009) 41 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 25 2.emelet 1 (A014) 68 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 25 4.emelet 2 (A019) 345 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 pince (A001) 218 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 pince (A002) 20 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 pince (A003) 60 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 pince (A004) 55 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 földszint (A005) 14 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 1.emelet (A007) 559 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 2.emelet (A008) 377 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 2.emelet 3 (A011) 190 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 3.emelet 7 (A015) 58 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 3 3.emelet 9 (A017) 54 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 5 földszint 2 (A007) 47 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 5 1.emelet 3 (A011) 28 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 7 földszint 1 (A001) 50 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 7 6.emelet 5 (A027) 9 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 9 földszint 4 (A001) 66 Önkormányzati V.ker.
Sas utca 9 1.emelet 4 (A008) 34 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A005) 35 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A006) 21 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A007) 14 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A008) 13 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 2.emelet 7 (A019) 105 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 14 földszint (A040) 26 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 17 pince (A001) 225 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 17 földszint (A002) 104 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 17 1.emelet 1 (A008) 254 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 pince (A001) 79 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 földszint (A004) 6 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 földszint (A005) 6 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 földszint (A013) 28 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 földszint (A023) 12 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 1.emelet (A031) 272 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 19 3.emelet 7 (A050) 29 vegyes (Önkorm-magán)
Semmelweis utca 19 3.emelet 2 (A053) 58 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 földszint (A003) 277 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 földszint (A006) 11 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 magasfszt 1 (A009) 76 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 félemelet (A012) 449 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 félemelet (A013) 406 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 félemelet (A014) 8 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 4.emelet 1 (A050) 120 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 4.emelet 2 (A051) 116 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 2 4.emelet 3 (A052) 82 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 pince (A001) 21 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 földszint (A002) 276 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 földszint (A004) 205 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 földszint (A005) 38 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 földszint (A006) 77 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 félemelet 1 (A008) 68 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 félemelet 7/a (A015) 62 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 4 félemelet (A017) 174 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 pince (A001) 63 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 pince (A002) 75 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 pince (A003) 30 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 földszint (A004) 172 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 földszint (A005) 34 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 1.emelet 3/b (A008) 86 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 5 1.emelet 5 (A010) 55 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 7 földszint (A002) 114 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 9 pince (A001) 24 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 9 félemelet 2 (A006) 266 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 9 1.emelet 3 (A007) 64 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 9 1.emelet 4 (A009) 201 Önkormányzati V.ker.
Semmelweis utca 9 2.emelet 6 (A013) 291 Önkormányzati V.ker.
Sörház utca 3 földszint (A001) 865 Önkormányzati V.ker.
Sörház utca 4 pince (A001) 302 Önkormányzati V.ker.
Sörház utca 4 pince (A003) 22 Önkormányzati V.ker.
Sörház utca 4 földszint 4 (A007) 41 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 pince (A001) 61 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 pince (A002) 51 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 pince (A003) 80 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 pince (A004) 56 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 pince (A005) 69 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 pince (A006) 9 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 földszint (A013) 23 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 földszint (A014) 5 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 földszint (A015) 13 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 11 2.emelet 30 (A030) 45 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 földszint 3 (A003) 50 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 földszint 5 (A005) 84 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 1.emelet 6 (A012) 61 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 4.emelet 1 (A024) 33 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 4.emelet 2 (A025) 54 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 4.emelet 3 (A027) 181 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 5.emelet 4 (A032) 73 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 tetőtér 1 (A037) 56 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 7 pince (A038) 18 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 9 pince (A001) 104 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 9 földszint 3 (A004) 40 Önkormányzati V.ker.
Steindl Imre utca 9 4.emelet 1 (A022) 23 Önkormányzati V.ker.
Stollár Béla utca 12/B 4.emelet 2 (A020) 27 Önkormányzati V.ker.
Stollár Béla utca 12/C alagsor 2 (A002) 32 Önkormányzati V.ker.
Stollár Béla utca 16 pince (A002) 43 Önkormányzati V.ker.
Stollár Béla utca 22 pince (A001) 41 Önkormányzati V.ker.
Stollár Béla utca 22 pince (A002) 54 Önkormányzati V.ker.
Stollár Béla utca 22 pince (A003)