Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről

Bevezetés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított, helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Belváros-Lipótváros (Budapest Főváros V. kerület) Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közigazgatási területén idegenforgalmi adót állapít meg.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § Adókötelezettség terheli azt a természetes személyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adómentesség

3. § Mentes a 3. § szerinti adókötelezettség alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. §-ában felsoroltak köre.

Az adó alapja

4. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség).

Az adó mértéke

5. § Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4%-a.

Az adó beszedésére kötelezett

6. § A rendelet 3. §-a alapján fizetendő adót a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározottak köre, a 34. § (2) bekezdés szerint meghatározottak alapján szedi be.

Az adó beszedése

7. § Az idegenforgalmi adót a 6. § szerinti adóbeszedésre kötelezetteknek kell befizetni a beszedést követő hó 15. napjáig a Belváros-Lipótváros (Budapest Főváros V. kerület) Önkormányzata tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Bevallási kötelezettség

8. § Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról Belváros-Lipótváros (Budapest Főváros V. kerület) Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Adócsoportjához a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtania.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

9. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Záró rendelkezések

10. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

11. § Ez a rendelet a 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény hatályba lépésének napjával lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester

Függelék (idegenforgalmi adó-rendelethez)

A Htv. rendeletben idézett szakaszainak ismertetése, magyarázata

A 2. §-hoz

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A 3. §-hoz

Mentes az adó alól:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

A 4. §-hoz

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség).

Az 5. §-hoz

Az adó mértéke az adóalap 4%-a.

A 6. §-hoz

A fizetendő adót:

a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,

b) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,

c) az a)-b) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult

szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

A 7. §-hoz

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek kell megfizetni a beszedést követő hó 15. napjáig Belváros-Lipótváros (Budapest Főváros V. kerület) Önkormányzata 11784009-15505006-03090000 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

A 8. §-hoz

A beszedett adóról a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtani.

A 9. §-hoz

Az adóbeszedésre kötelezett a nyilvántartását köteles a rendeletben meghatározottak szerint vezetni.


  Vissza az oldal tetejére