Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat által kezelt közutak tekintetében történő alkalmazhatósága érdekében a kerület tulajdonában álló közterületek használatáról a következőket rendeli el.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed:

(1) A Budapest V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő területeken:

a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (különösen közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészekre, továbbá

b) más önkormányzat tulajdonában nem álló olyan közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területre (a továbbiakban együtt: közterületre), amely az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterülettel műszaki, fizikai egységet képez és ezt külön szerződés szabályozza.

(2) Az V. kerületi Önkormányzat mindenkori vagyonkezelésében lévő területekre.

2. § E rendelet hatálya nem terjed ki:

(1) *  A közterület rendeltetésszerű használatára amennyiben az másokat e jogában nem korlátoz.

(2) A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre.

(3) Gépjármű közterületen való parkolására, valamint az üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolására, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön rendelete szabályoz.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. alkalmi, (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - vásár (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. b) pontjában meghatározott fogalom),

2. cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címszerű ábrát tartalmazó épülettartozék (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 1b. pontjában meghatározott fogalom),

3. cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 5. pontjában meghatározott fogalom),

4. címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 6. pontjában meghatározott fogalom),

5. építési reklámháló: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka során az e munka folyamatait legalább részben elfedő, reklámhordozót tartó berendezés (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 1. pontjában meghatározott fogalom),

6. építési munkaterület: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében elfoglalt terület, ide értve a rakodással, költözéssel elfoglalt területet is.

7. hirdetőoszlop: Kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség magasság arányát tekintve közel 1:3 arányú, kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a reklámhordozó kihelyezésének módjától függően különböző típusai vannak (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában meghatározott fogalom),

8. információs vagy más célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla , útbaigazító tábla, közérdekű molinó, továbbá pad, kerékpár támasz, hulladékgyűjtő, csikkgyűjtő, telefonfülke, árnyékoló szerkezet, korlát, parkolás-technikai berendezés, elektromos töltőállomás , automata berendezés, kandeláber, faverem rács, törzsvédő rács köztéri óra (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 32. § 4. pontjában meghatározott fogalom)

9. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 23. pontjában meghatározott fogalom),

10. kirakatszekrény, kirakatvitrin: egyedi megjelenésű, doboz jellegű, közterületen önállóan álló vagy az épület homlokzati falához rögzített, árubemutatásra szolgáló berendezés (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 21. pontjában meghatározott fogalom),

11. mutatványos tevékenység: olyan tevékenység, mely során a fellépő személy ügyességi, művészeti (ide nem értve a portrérajzolást és az utcai zenélést), vagy erőmutatványt végez,

12. nyílt szerkezetű pult, mobil árusítóhely: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

13. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 27. pontjában meghatározott fogalom),

14. Kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott fogalom.)

15. plakát: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy felirat, mérettől és hordozóanyagtól függetlenül (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 2. pontjában meghatározott fogalom),

16. portál: az épület földszinti üzlethelyiségének kirakata, bejárata (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 29. pontjában meghatározott fogalom),

17. reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám ide nem értve a) cégtáblát, üzletfeliratot, a vállakozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállakozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést; b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot; c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot; továbbá d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott fogalom),

18. reklámhordozó: olyan eszköz, berendezés, létesítmény, amelynek rendeltetésszerű céljai közé tartozik az e törvény szerinti reklám közzététele (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontjában meghatározott fogalom),

19. reklámhordozót tartó berendezés: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a reklámhordozót tartó, illetve annak elhelyezését biztosító, elősegítő eszköz, berendezés (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 15. pontjában meghatározott fogalom),

20. rendezvény: megszervezett összejövetel, amelyet egy közösség részére rendeznek meg egy meghatározott céllal mely során a kereskedelmi/vendéglátó tevékenység nem meghatározó,

21. szezonális terasz: közvetlenül vendéglátó egységhez kapcsolódó szabadtéri fogyasztótér és berendezései, amely téliesíthető (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 33. pontjában meghatározott fogalom),

22. telefonfülke: a jogszabályi kötelezettség alapján biztosítandó, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás igénybevételére szolgáló, közterületen elhelyezett létesítmény (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 34. pontjában meghatározott fogalom),

23. útbaigazító tábla: olyan rögzített, 2 m2-t meg nem haladó méretű, állandó tartalmú tábla, amelynek tartalma a világörökségi védett terület értékeinek megközelíthetőségéről ad információt (a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. § 40. pontjában meghatározott fogalom),

24. utcabútor: utasváró, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés (a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 19. pontjában meghatározott fogalom),

25. vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely (a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. a) pontjában meghatározott fogalom).

26. *  eszközátadásra kijelölt tárolási pont: olyan közterület, melyet díj megfizetése mellett a mikromobilitási szolgáltatást nyújtó vállalkozások használhatnak a saját vagy bérelt üzletük homlokzata előtti területen az eszközük bérlők számára történő átadására. Csak azon vállalkozásoknak adható közterület-használati hozzájárulás, amelyek előzetesen partnerségi együttműködési megállapodást kötnek a Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatával,

27. *  megosztáson alapuló mikromobilitási szolgáltatói pont: a Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által létesített és fenntartott olyan közterület, amelyet a megosztó mikromobilitási szolgáltatást végző vállalkozások díj megfizetése és a Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatával történő partnerségi együttműködési megállapodás megkötése esetén használhatnak az eszközeik ideiglenes tárolására.

28. *  egyszerű személyszállító közlekedési eszköz: az a személyszállító eszköz vagy jármű, amely elektromos vagy más gépi meghajtással hozható mozgásba, amennyiben turisztikai célú gazdasági tevékenység, valamint mikromobilitási ponthoz kötötten vagy attól függetlenül megosztó szolgáltatást biztosító gazdasági tevékenység céljából veszik igénybe a közterületet.

29. *  közterület-terhelési kompenzáció: egyszerű személyszállító közlekedési eszközzel turisztikai célú, vagy nem mikromobilitási ponthoz kötötten megosztó szolgáltatást biztosító gazdasági tevékenység folytatása során a lakossági életkörülményeket hátrányosan befolyásoló közterületi terhelés ellentételezése. Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló közterületeken e rendelet 3. számú melléklete szerint - fizetendő díj. Csak azon vállalkozásoknak adható közterület-használati hozzájárulás, amelyek előzetesen partnerségi együttműködési megállapodást kötnek a Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával.

30. *  érintett zöldfelület: a közterület-használati hozzájárulásban megjelölt közterületen lévő zöldfelület és favédelmi területe,

31. *  kapcsolódó zöldfelület: a közterület-használati hozzájárulásban megjelölt közterülettel bármely irányban határos zöldterület és favédelmi területe,

32. *  favédelmi terület: a csurgó terület (azaz a fás szárú növények koronaperemének függőleges vetülete) sugarát 1,5 méterrel meghaladó sugarú, kör alakú terület, amely fajtájától és koronaalaktól függően eltérhet a „Fák védelme építési területeken” MSZ 12042:2019 és „Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein” MSZ 12172:2019 szabvány alapján.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A közterület-használati hozzájárulás

4. § (1) *  A közterület rendeltetésétől eltérő használata (a továbbiakban: közterület-használat) kérdésében az Önkormányzat önkormányzati hatósági hatáskörben hoz döntést, amely határozat, végzés meghozatala, vagy - amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak - hatósági szerződés megkötése lehet. A közterület-használathoz- a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az Önkormányzat hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt hozzájárulása szükséges (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás).

(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával közvetlenül kapcsolatos közterület igénybevételéhez, ide nem értve különösen a kapcsolódó építési, iroda konténerek, mobil illemhelyek elhelyezését.

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a távközlési kábelek, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hiba-elhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

d) *  üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, előtető, homlokzathoz rögzített ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához,

e) *  cégér, cím- és cégtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához

f) a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához ha azok reklámcélokat nem szolgálnak.

g) A közvetlen élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez (maximum 3 nap, amely indokolt esetben további 3 nappal meghosszabbítható). Ezt követően közterület-használati hozzájárulást kell kérni.

h) A kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó-, és hangfelvételek készítéséhez melyek nem tartoznak a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevételt a Polgármesteri Hivatal Közterület-hasznosítási Osztálynál - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor - tudomásulvétel végett be kell jelenteni.

A közterület-használati hozzájárulás és az abban közreműködő szervezetek

5. § (1) Közterület-használati ügyekben a Polgármester dönt.

(2) *  Olyan esetekben, amikor a tevékenység egyéb, más jogszabályok által előírt további engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok birtoklását teszi szükségessé, úgy azok beszerzése a tevékenység megkezdésének előfeltétele, ezek megszerzése a közterület-használatot kérelmező kötelezettsége.

(3) A közterület-használati kérelmeket a Közterületi Munkacsoport előzetesen véleményezi és a kérelem elbírálásához határozat formájában javaslatot tesz.

(4) A Közterületi Munkacsoport tagjai: Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -Építési és Műszaki Osztálya, -Ipari és Kereskedelemi Osztálya, - Főépítész Irodája, továbbá Belváros-Lipótváros Közterület Felügyelete, a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt., Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft., Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft.

A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

6. § (1) A közterület-használati hozzájárulást a közterület használójának kell kérnie.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, építési törmelék elhelyezése céljából szükséges, a hozzájárulást a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie.

(3) A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail címét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását léptékhelyes helyszínrajzzal, feltüntetve a járdaszélességet, a közúti űrszelvényt, a parkolási rendet, az összes közterületi elemet, növényzetet, közmű fedlapot és egyéb közlekedést befolyásoló elemet,

d) *  a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító hatályos okirat (cégkivonat, aláírási címpéldány, nyilvántartásba vételt igazoló okirat, őstermelői igazolvány, vállalkozói igazolvány, alapító okirat, közösképviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv kivonata) egyszerű másolatát,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket,

f) szezonális terasz elhelyezése céljából kért hozzájárulás esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékszállítási szerződést.

(4) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet kizárólag a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani. A formanyomtatvány a www.belvaros-lipotvaros.hu oldalon elérhető.

(5) *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemben megjelölt legkorábbi kezdési időpont - a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény hatálya alá tartozó filmforgatási kérelmek kivételével - a benyújtást követő 9. nap.

A hozzájárulás megadásának szabályai

7. § (1) A közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettség teljesítését.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos, valamint az esetleges károkozás veszélyével járó tevékenységre - építési munkaterület, állvány, építőanyag stb. elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak a tevékenység végzésének szerződésben rögzített és műszakilag indokolt időtartamára és területére adható.

(3) A kerületi tulajdonú közterületeken építési tevékenység esetében a kérelmezőnek az önkormányzat által meghatározott biztosítékot kell fizetnie, vagy bankgaranciát adnia a tevékenységből adódó károk fedezetére, beleértve az építési forgalom okozta károkat is. A biztosítékot az önkormányzat elkülönített számlájára kell befizetni. Amennyiben a helyreállítás költsége kevesebb, mint a befizetett biztosíték összege, a fennmaradó részt az önkormányzat visszafizeti. Ha a biztosíték összege nem fedezi a javítás és helyreállítás költségeit, az önkormányzat a többletköltség befizetésére kötelezi a közterület-használót.

(3a) *  A rendelet hatálya alá tartozó kerületi tulajdonú (vagyonkezelésű) és V. kerületi fenntartású közterületeken a kérelmezőnek - indokolt esetben - az önkormányzat által meghatározott, a zöldfelület védelmére szolgáló biztosítékot (továbbiakban zöldfelületi biztosíték) kell fizetnie, vagy bankgaranciát adnia a tevékenységéből, illetve a közvetett és közvetlen használatból adódó károk fedezetére. A biztosítékot a zöldfelület fenntartója állapítja meg. A biztosítékot a zöldfelület fenntartója által elkülönített számlájára kell befizetni. Amennyiben a zöldfelület helyreállításának, pótlásának (kárenyhítés) költsége kevesebb, mint a befizetett zöldfelületi biztosíték összege, a fennmaradó részt a zöldfelület fenntartója visszafizeti. Ha a zöldfelületi biztosíték összege nem fedezi a helyreállítás költségeit, az önkormányzat többletköltség befizetésére kötelezi a közterület-használót.

(3b) *  A zöldfelületi biztosíték mértéke:

a) terasz esetén a közterület-használati díj legfeljebb 10%-a,

b) építési tevékenység esetén a zöldfelület leltári (kataszteri) értékének legfeljebb 100%-a.

(4) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(5) *  Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) reklámhordozó és reklám elhelyezésére a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és ennek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28) Kormányrendeletben meghatározott kivétellel, a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 32. §-ban meghatározott feltételekkel.

b) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásaiba ütköző tevékenységre

c) Belváros-Lipótváros a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekbe ütköző tevékenységekre,

d) szezonális teraszon olyan berendezési tárgy(ak)ra, amely a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 19. § előírásainak nem felel meg,

e) rendezvények, vásárok rendezésére, ha az nem felel meg a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 21. § előírásainak.

f) szezonális terasz üzemeltetésére ugyanazon évben három időszakot (elő-utószezon, főszezon, téliszezon) és az ehhez kapcsolódó területet meghaladóan.

g) homlokzatnál elhelyezett szezonális teraszok esetében társasházak kapubejárataitól számított 1-1 méteren belül, amennyiben ehhez a társasház nem adta külön írásbeli hozzájárulását.

h) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

i) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

j) kioszk elhelyezésére, a településkép védelméről szóló 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 20. § meghatározott feltételeken túl, ide nem értve a téliesített teraszokat,

k) akinek Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat felé lejárt közterület-használati díj-, illetve ebből adódó késedelmi pótlék tartozása van,

l) göngyölegtárolás céljára; kivételt képeznek a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., illetve Budapesti Közlekedési Központ Zrt., a téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok tárolására elhelyezett zárt konténerek, és az építkezésekkel kapcsolatos építőanyag tárolására szolgáló konténerek. Az építési törmelék, hulladék tárolására szolgáló konténer csak a feltöltés és elszállítás időtartamára helyezhető el.

m) zöldterületekre, amennyiben a használó nem köt előzetes megállapodást a zöldterület kezelőjével, vagy írásos hozzájárulását nem szerzi be

n) mutatványos tevékenységre

o) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros vagy a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

p) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvíz-elvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

q) jármű iparszerű javítására,

r) üzemképtelen jármű tárolására,

s) légvezeték elhelyezésére, kivéve tömegközlekedési járművek felsővezetékeit,

t) ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Polgármester kétszer elutasította, a második elutasítás kézhezvételétől számított három hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan,

u) vállalkozási célú szolgáltatási tevékenység során kölcsönzött/bérbeadott mikromobilitási eszközök megosztáson alapuló mikromobilitási szolgáltatói pontjának használatához amennyiben az üzemeltetés módjáról a kérelmező a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatával nem köt külön megállapodást. Az eszközök elhelyezési helyszínei az önkormányzattal külön megkötött együttműködési megállapodások alapján a mindenkori Budapesti közszolgáltatásként működő közbringarendszer gyűjtőállomásai és/vagy a közterületi, nyilvános kerékpár tárolók melletti területek. A megosztáson alapuló mikromobilitási szolgáltatói pontokon a közterület-használati hozzájárulásban rögzített mértékig lehet ilyen eszközt elhelyezni,

v) vállalkozási célú szolgáltatási tevékenység során kölcsönzött/bérbeadott eszközök átadásra kijelölt tárolási pontjának használatához, amennyiben az üzemeltetés módjáról a kérelmező a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatával nem köt külön megállapodást,

w) árusításra, kivéve rendezvények keretében, teraszon belüli fagylalt és téli forró italok illetve kioszkból történő értékesítés esetében,

x) *  egyszerű személyszállító közlekedési eszközök által végzett turisztikai célú, vagy megosztó szolgáltatást végző gazdasági tevékenységre, amennyiben az üzemeltetés módjáról a kérelmező a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatával nem köt külön megállapodást.

A közterület-használati hozzájárulás tartalma

8. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósulása esetén érvényes,

e) a hozzájárulás érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségét,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját,

g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi követelményeket,

h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének módját,

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását,

j) az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást,

k) zöldfelület védelméről szóló előírásokat,

l) *  szükség esetén a kieső parkolóhelyek pótlására vonatkozó előírásokat annak mértékének figyelembevételével.

(2) Az anyagok és szerkezetek használatával és tárolásával kapcsolatos hozzájárulásban azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi, tűzvédelmi szabályokban előírt módon történhet. Előírást arra vonatkozólag, hogy ömlesztett anyagokat konténerben kell tárolni, illetve beton, habarcs közterület felületén történő keverése, előállítása tilos.

(3) A közterület-használati hozzájárulást vagy annak elutasítását meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának

c) Belváros-Lipótváros Közterület Felügyeletének

(4) A közterület-használati hozzájárulásról rendezvények esetében értesíteni kell a Budapesti Rendőr-Főkapitányságot, ami a közterület használó kötelessége.

9. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és a közterület-felügyelők, valamint a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által meghatalmazott személyek felhívására felmutatni.

(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult használhatja, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz vele szerződéses viszonyban álló közreműködőket vegyen igénybe.

A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, szüneteltetése, visszavonása * 

10. § *  A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

(1) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

(2) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

(3) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(4) a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével

(5) ha a jogosult bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.

11. § *  A közterület-használati hozzájárulás szüneteltetése

(1) A közterület tulajdonosa tervezett beruházás, üzemzavar vagy egyéb ok (pl. közérdek) miatt a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) Tervezett tevékenység esetén a közterület tulajdonosa a szünetelés tervezett időtartamáról a használót a tudomására jutását követően értesíti.

(3) Az előre megfizetett közterület-használati díj a szünetelés tényleges, igazolt időtartamára visszatérítésre kerül.

12. § *  A közterület-használati hozzájárulás visszavonásra kerül

(1) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt,

(2) a hozzájárulásban foglalt feltételek megsértése miatt, ideértve a díjfizetési határidő 60 nappal való túllépés esetét is,

(3) a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése esetén,

(4) ha a végzett tevékenységre megalapozott lakossági panasz érkezik.

13. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás hatályát veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani, kivéve a 11. § esetén.

(2) A közterület tulajdonosa az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

A közterületek besorolása

14. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket: kiemelt, minősített, normál közterületi övezeti kategóriába kell sorolni. A közterületek besorolását az 2. számú melléklet tartalmazza.

A közterület-használati díj

15. § *  (1) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja az önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatáért - jelen rendeletben szabályozott tevékenységek kivételével - díjat köteles fizetni.

(2) *  A jogosult a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül - a közterület- használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon köteles fizetni, kivéve, ha azt tulajdonosi vagy hatósági intézkedés következtében kénytelen megszüntetni vagy szüneteltetni.

(3) A díjfizetésre meghatározott határidő elmulasztása esetén a jogosult késedelmi pótlékot köteles fizetni.

(4) A közterület-használati díj mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Ez alól kivételt képeznek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott tevékenységek. A törvény 3. sz. mellékletében meghatározott használati díjak tekintetében a kerületi tulajdonú közterületek mindegyikét Budapest turisztikailag kiemelt központi területének kell tekinteni. A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját a hozzájárulásban a tulajdonos határozza meg.

(5) A díjtétel számítása szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(6) A közterület-használati díjak havi, napi vagy darab díjak.

(7) Pályázati eljárás esetén a díjtáblázatban meghatározott díj alapdíj, melytől a megajánlott összeg alacsonyabb nem lehet.

(8) A 3. számú mellékletben nem részletezett tevékenységek esetén a melléklet 1. a.) pontjában rögzített díjat kell alkalmazni 16. §-ban foglaltak figyelembevételével.

Mentesség és kedvezmény a közterület-használati díj fizetése alól

16. § (1) A közterület-használati díj korlátlanul csökkenthető, vagy el is engedhető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(2) A tulajdonos a közterület-használati díjból legfeljebb 90% kedvezményt adhat különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján.

(3) A (2) bekezdésben megállapított kedvezmény lehetősége nem alkalmazható abban az esetben, ha a közterület-használati hozzájárulás megadása pályázati eljárás alapján történik.

A jogellenes közterület-használat következményei

17. § *  (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az /1/ bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díjfizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól.

Egyéb eljárási szabályok

18. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba lépés

19. § (1) Ez a rendelet 2020. 03. 16-án lép hatályba.

(2) Ez a rendeletet a hatályba lépése előtt indult és a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Sélley Zoltán Szentgyörgyvölgyi Péter
jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez * 

KÉRELEM
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Igénylő neve: ...........................................................................................................................

Székhelye ill. lakcíme (magánszemély esetén): ......................................................................

.................................................................................................................................................

Levelezési címe: ......................................................................................................................

Kapcsolattartó: .........................................................................................................................

e-mail: ............................................................................... telefonszám: ...................................

Igénylő bankszámla száma: .........................................................................................................

Igénylő cégjegyzékszáma: ....................................................... adószáma: .................................

Képviseletre, aláírásra jogosult személy neve: ...........................................................................

Vendéglátó egység neve: .............................................................................................................

Vállalkozói igazolvány száma: .................................... adószáma: .............................................

Magánszemély esetében:

adóazonosító száma: .............................. anyja neve: .................................................................

születési helye:.................................................. születési ideje: ...............................................

Használat ideje: ................ év ............. hó .......... naptól ................. év .............. hó ........ napig

A közterület-használat célja: ........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

A közterület nagysága: ................................................................................................................

A kért közterület helye:.................................................... utca, tér ............. házszám

Előzmény iktatószáma: .............................................................................................................

Építési munkaterület, konténer, rendezvény esetén kitöltendő

Az építési tevékenység részletes leírása, kihelyezendő eszközök felsorolása:

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Rendelkezik forgalomtechnikai tervvel? igen nem

Amennyiben a kérelmező rendelkezik forgalomtechnikai tervvel, akkor annak becsatolását kérjük.

A munkálat miatt várható forgalomtechnikai változás érint-e:

- útpályát, (pl. részleges vagy teljes forgalomkorlátozás/zárás, sávelhúzás): igen nem

- várható-e forgalomterelés: igen nem

= ha igen, akkor a forgalomterelés várható iránya:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- közterületi parkolósávot, parkolóhelyeket: igen nem

= ha igen, akkor az érintett parkolóhelyek száma: .................db

- járdát (pl. részleges vagy teljes zárás/korlátozás): igen nem

- társasházi bejáratokat (pl. elérhetőség korlátozása): igen nem

- intézményi bejáratokat (pl. elérhetőség korlátozása): igen nem

- közösségi közlekedést: igen nem

= ha igen, milyen mértékben (pl. várható-e buszterelés?):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- jár-e közműszolgáltatás-korlátozással: igen nem

= ha igen, milyen mértékben?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

A tervezett munkavégzés jár-e zajhatással, porzással, ami érintheti a környéken lakókat, üzleteket, intézményeket? igen nem

Éjszakai munkavégzés várható? igen nem

Hétvégi munkavégzés várható? igen nem

Amennyiben a munkálatok érintenek lakossági parkolóhelyeket, akkor kérjük megadni a parkolóhelyek pótlásának/kiváltásának tervezett módját, helyszínét (pl. közeli mélygarázsban, parkolóházban):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

A kérelmező tudomásul veszi, hogy:

- a köteles a munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosságot részletesen tájékoztatni előzetesen leegyeztetve a Belváros-Lipótváros Városfejlesztő Kft-vel (1051 Budapest, Nádor u. 36., e-mail: fejlesztes@blvf.hu) a munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalókról és az azzal járó kellemetlenségekről.

MEGJEGYZÉS

A kérelemhez az igénylőnek az alábbiakat kell csatolnia

a) a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail címét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását léptékhelyes helyszínrajzzal, feltüntetve a járdaszélességet, a közúti űrszelvényt, a parkolási rendet, az összes közterületi elemet, növényzetet, közmű fedlapot és egyéb közlekedést befolyásoló elemet,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító hatályos okirat (cégkivonat, aláírási címpéldány, nyilvántartásba vételt igazoló okirat, őstermelői igazolvány, vállalkozói igazolvány, alapító okirat, közösképviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv kivonata) egyszerű másolatát,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket,

f) szezonális terasz elhelyezése céljából kért hozzájárulás esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékszállítási szerződést.

g) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemben megjelölt legkorábbi kezdési időpont - a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény hatálya alá tartozó filmforgatási kérelmek kivételével - a benyújtást követő 9. nap.

h) zöldfelület (növénykazetta, dézsás növények fás és lágyszárú növények stb.) érintettsége esetén a közterület-használat idejére - zöldfelület fenntartójával egyeztetett - a zöldterület védelmére tett felelősségvállalást tartalmazó nyilatkozatot, mely tartalmazza többek között, hogy a kérelmező tudomásul veszi, hogy az érintett és kapcsolódó zöldfelület védelmét, épségét a használat ideje alatt köteles biztosítani, és a tevékenység ideje alatt a nyilatkozatban vállalt kötelezettségek betartását a zöldfelület fenntartója ellenőrizheti.

Budapest, ................. év .................................. hó ................. nap

..................................................
kérelmező aláírás

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez * 

Közterületek besorolása övezeti kategóriákba

Helyrajzi
szám
Közterület megnevezése Övezeti kategóriák
24666 AKADÉMIA UTCA Széchenyi tér - Kossuth tér között normál
24400 APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA
Petőfi tér-Deák Ferenc utca között
minősített
24493 APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA
Eötvös tér - Vigadó utca között
minősített
24640 ARANY JÁNOS UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Vadász utca között
minősített
24641 ARANY JÁNOS UTCA
Sas utca-Hercegprímás utca között
minősített
24642 ARANY JÁNOS UTCA
Október 6. utca-Sas utca között
minősített
24643 ARANY JÁNOS UTCA
Nádor utca-Október 6. utca között
minősített
24644 ARANY JÁNOS UTCA
7-11,10-12 között
kiemelt
24644 ARANY JÁNOS UTCA
Akadémia utca-Tüköry utca között
minősített
24645 ARANY JÁNOS UTCA
Széchenyi felső rakpart-Akadémia utca között
minősített
24389 ARANYKÉZ UTCA
Régiposta utca-Türr István utca között
minősített
24732 AULICH UTCA
Szabadság tér-Hold utca között
kiemelt
24989/2 BALASSI BÁLINT UTCA
Kossuth Lajos tér-Markó utca között
kiemelt
24989/2 BALASSI BÁLINT UTCA
Markó utca- Jászai Mari tér között
minősített
25007 BALATON UTCA
Balassi Bálint utca-Széchenyi rakpart között
minősített
25006 BALATON UTCA
Balassi Bálint utca-Falk Miksa utca között
minősített
25005 BALATON UTCA
Falk Miksa utca-Honvéd utca között
normál
25004 BALATON UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között
normál
25003 BALATON UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között
normál
24778 BANK UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Vadász utca között
minősített
24779 BANK UTCA
Vadász utca-Hold utca között
minősített
24358/1 BÁRCZY ISTVÁN UTCA
Szervita tér-Károly körút között
normál
24059 BÁSTYA UTCA
Veres Pálné utca-Királyi Pál utca között
kiemelt
24091 BÁSTYA UTCA
Királyi Pál utca-Kecskeméti utca között
kiemelt
24834/2 BÁTHORY UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Hold utca között
normál
24834/2 BÁTHORY UTCA
Hold utca-Vértanúk tere között
minősített
24416 BÉCSI UTCA
Kristóf tér-Deák Ferenc utca között
kiemelt
24440 BÉCSI UTCA
Deák Ferenc utca -Erzsébet tér között
kiemelt
23817/4 BELGRÁD FELSŐ RAKPART
1-4.
kiemelt
23817/4 BELGRÁD FELSŐ RAKPART
5-27.
minősített
24316/1 BELGRÁD FELSŐ RAKPART
(Petőfi-Eötvös tér között: Dunakorzó)
kiemelt
24977/2 BIHARI JÁNOS UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között
minősített
24014 CUKOR UTCA
Irányi utca-Papnövelde utca között
kiemelt
23999 CURIA UTCA
Veres Pálné utca-Ferenciek tere között
minősített
24427/1 DEÁK FERENC UTCA
Vigadó tér-Vörösmarty tér között
kiemelt
24427/2 DEÁK FERENC UTCA
Vörösmarty tér - Deák tér között
kiemelt
24486 DOROTTYA UTCA
1-7. és 2-8. szám előtt
kiemelt
24486 DOROTTYA UTCA
9-13. és 10. szám előtt
minősített
23995 DUNA UTCA
Március 15. tér-Ferenciek tere között
kiemelt
24038 EGYETEM TÉR
Királyi Pál utca-Kecskeméti utca-Henszlmann Imre utca-Károlyi utca-
Papnövelde utca által határolt
kiemelt
24497/1 EÖTVÖS TÉR
Belgrád felső és alsó rakpart-Széchenyi tér-Apáczai Csere János utca
által határolt
kiemelt
24965/2 FALK MIKSA UTCA
Kossuth Lajos tér-Stollár Béla utca között
minősített
24996 FALK MIKSA UTCA
Stollár Béla utca -Szent István körút között
minősített
24364 FEHÉRHAJÓ UTCA
Kristóf tér-Szomory Dezső tér között
kiemelt
24042 FEJÉR GYÖRGY UTCA
Szerb utca-Bástya utca között
minősített
24131 FERENCZY ISTVÁN UTCA
Magyar utca-Múzeum körút között
minősített
24167 FERENCZY ISTVÁN UTCA
Károlyi utca-Magyar utca között
minősített
24323 GALAMB UTCA
Március 15. tér-Régiposta utca között
minősített
24698/2 GARIBALDI KÖZ
Zoltán utca-Garibaldi utca között
minősített
24708 GARIBALDI UTCA
Kossuth Lajos tér-Nádor utca között
minősített
24283/1 GERLÓCZY UTCA
Kamermayer Károly tér-Károly körút között
minősített
24301/7 HARIS KÖZ
Váci utca-Petőfi Sándor utca között
kiemelt
24457 HARMINCAD UTCA
Erzsébet tér-Vörösmarty tér között
minősített
23824 HAVAS UTCA
Molnár utca-Belgrád rakpart között
normál
23914 HAVAS UTCA
Molnár utca-Váci utca között
normál
24164 HENSZLMANN IMRE UTCA
Egyetem tér-Magyar utca között
minősített
24545 HERCEGPRÍMÁS UTCA
József Attila utca-Szent István tér között
kiemelt
24625 HERCEGPRÍMÁS UTCA
Szent István tér - Arany János utca között Arany János utca - Bank utca között
kiemelt
24502/1 HILD TÉR
játszótér
kiemelt
24502/2 HILD TÉR
József Attila utca-Mérleg utca-Hild tér park körüli utcák által határolva!
kiemelt
24780 HOLD UTCA
2-8, és 1-17. között
minősített
24869 HOLD UTCA (Batthyány Örökmécses környezete)
Hold utca 10,12,14,19,21,számok által határolt terület
kiemelt
24868 HOLD UTCA
Báthory utca-Alkotmány utca között
minősített
24972 HONVÉD TÉR
Honvéd utca-Stollár Béla utca-Szemere utca-Markó utca által határolva!
kiemelt
24725 HONVÉD UTCA
Szabadság tér-Báthory utca között
minősített
24882 HONVÉD UTCA
Báthory utca-Kálmán Imre utca között
minősített
24881 HONVÉD UTCA
Kálmán Imre utca-Alkotmány utca között
minősített
24971/2 HONVÉD UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között
minősített
23856 IRÁNYI UTCA
Belgrád rakpart felső-Molnár utca között
minősített
23993 IRÁNYI UTCA
Váci utca-Veres Pálné utca között
minősített
23873 IRÁNYI UTCA
Váci utca-Molnár utca között
minősített
24007 IRÁNYI UTCA
Veres Pálné utca-Ferenciek tere között
minősített
25122/4 JÁSZAI MARI TÉR-park
Széchényi rakpart felső-Margit-hídra felvezető út-park förüli utcák által határolva!
minősített
24480 JÓZSEF nádor TÉR
József Attila-utca-Wekerle Sándor utca-Vörösmarty tér által határolva!
kiemelt
24283/2 KAMERMAYER KÁROLY TÉR
Városház utca-Vitkovics Mihály utca-Gerlóczy utca által határolva!
kiemelt
24859 KÁLMÁN IMRE UTCA
Kozma Ferenc utca-Bajcsy-Zsilinszky út között
normál
24016 KÁROLYI UTCA
Ferenciek tere-Egyetem tér között
kiemelt
24115 KECSKEMÉTI UTCA
Egyetem tér-Kálvin tér között (aluljárók nincsenek bejegyezve!)
kiemelt
23869 KÉMÉNYSEPRŐ UTCA
Március 15. tér-Irányi utca között
minősített
24101 KÉPÍRÓ UTCA
Királyi Pál utca-Kecskeméti utca között
kiemelt
24308 KÍGYÓ UTCA
Váci utca-Ferenciek tere között
kiemelt
24058 KIRÁLYI PÁL UTCA
Egyetem tér-Vámház körút között
kiemelt
24745 KISS ERNŐ UTCA
Szabadság tér-Hold utca között
normál
24890 KOZMA FERENC UTCA
Báthory utca-Alkotmány utca között
normál
24369 KRISTÓF TÉR
Váci utca-Bécsi utca Fehér Hajó utca-Szervita tér által határolva!
kiemelt
24149 MAGYAR UTCA
Kossuth Lajos utca-Kecskeméti utca között
minősített
24956/2 MARKÓ UTCA
Széchenyi rakpart felső-Balassi Bálint utca között
minősített
24955/2 MARKÓ UTCA
Balassi Bálint utca-Falk Miksa utca között
minősített
24954/2 MARKÓ UTCA
Falk Miksa utca-Honvéd utca között
minősített
24953/2 MARKÓ UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között
normál
24952/2 MARKÓ UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között
normál
24951/2 MARKÓ UTCA
Nagy Ignác-Bihari János utca között
normál
24950/2 MARKÓ UTCA
Bihari János utca-Bajcsy-Zsilinszky út között
normál
24511 MÉRLEG UTCA
Széchenyi tér-Nádor utca között
normál
24510 MÉRLEG UTCA
Nádor utca-Hild tér park körüli utcák között
normál
24445 MIATYÁNK UTCA
Erzsébet tér-Deák Ferenc utca között
kiemelt
23858 MOLNÁR UTCA
Március 15. tér-Fővám tér között
minősített
24975/2 NAGY IGNÁC UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között
normál
24804 NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA
Hold utca-Vadász utca között
kiemelt
24803 NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA
Vadász utca-Bajcsy-Zsilinszky út között
kiemelt
24713 NÁDOR UTCA minősített
23882 NYÁRY PÁL UTCA 1-5. és 2. normál
23978 NYÁRY PÁL UTCA 4-14. és 7-9. kiemelt
24596 OKTÓBER 6. UTCA kiemelt
24026 PAPNÖVELDE UTCA
Veres Pálné utca-Egyetem tér között
kiemelt
24298 PÁRIZSI UTCA
Váci utca-Petőfi Sándor utca között
kiemelt
24297 PÁRIZSI UTCA
Petőfi Sándor utca-Városház utca között
minősített
24740 PERCZEL MÓR UTCA
Szabadság tér-Hold utca között
normál
24315 PIARISTA UTCA
Március 15. tér-Váci utca között
kiemelt
24352 PETŐFI SÁNDOR UTCA
Kossuth Lajos utca-Szervita tér között
kiemelt
24317/1 PETŐFI TÉR kiemelt
24011 PILINSZKY JÁNOS KÖZ
Veres Pálné utca-Cukor utca között
kiemelt
24294/2 PILVAX KÖZ kiemelt
23904 PINTÉR UTCA
Molnár utca-Váci utca között
kiemelt
24185 REÁLTANODA UTCA
Ferenciek tere-Magyar utca között
minősített
24339 RÉGIPOSTA UTCA
1-9. és 2-8. szám között
minősített
24339 RÉGIPOSTA UTCA
11-15. és 10. szám között
kiemelt
24341 RÉGIPOSTA UTCA
17-19. és 12-16. szám között
kiemelt
24610 SAS UTCA kiemelt
24251 SEMMELWEIS UTCA
Kossuth Lajos utca-Gerlóczy utca között
kiemelt
23934 SÓ UTCA
Fővám tér-Veres Pálné utca között
minősített
23837 SÖRHÁZ UTCA
Belgrád rakpart felső-Molnár utca között
normál
23896 SÖRHÁZ UTCA
Molnár utca-Váci utca között
normál
24679 STEINDL IMRE UTCA
Széchényi rakpart felső-Akadémia utca között
normál
24678 STEINDL IMRE UTCA
Akadémia utca-Nádor utca között
normál
24987 STOLLÁR BÉLA UTCA
Széchenyi rakpart felső-Balassi Bálint utca között
(Zöldfelületek közötti sétány)
minősített
24986 STOLLÁR BÉLA UTCA
Balassi Bálint utca-Honvéd utca között
minősített
24985 STOLLÁR BÉLA UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között
normál
24984 STOLLÁR BÉLA UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között
normál
24983 STOLLÁR BÉLA UTCA
Nagy Ignác utca-Bihari János utca között
normál
24982 STOLLÁR BÉLA UTCA
Bihari János utca-Bajcsy-Zsilinszky út között
normál
24363 SÜTŐ UTCA
Szomory Dezső tér-Deák Ferenc tér között
kiemelt
24747/1 SZABADSÁG TÉR
Szabadság tér déli-Kiss Ernő utca-Perczel Mór utca-Aulich utca-Honvéd utca-Vécsey utca-Zoltán utca által határolva!
kiemelt
24747/2 SZABADSÁG TÉR
Nádor utca-Október 6. utca-Sas utca-Hercegprímás utca-Szabadság tér
kiemelt
24914 SZALAY UTCA
Kossuth Lajos tér-Honvéd utca között
minősített
24913 SZALAY UTCA
Honvéd utca-Szemere utca között
minősített
24912 SZALAY UTCA
Szemere utca-Nagy Ignác utca között
minősített
23945 SZARKA UTCA
Váci utca-Veres Pálné utca között
normál
24877 SZEMERE UTCA
Báthory utca-Kálmán Imre utca
normál
24876 SZEMERE UTCA
Kálmán Imre utca-Alkotmány utca
normál
24973/2 SZEMERE UTCA
Alkotmány utca-Szent István körút között
normál
24553 SZENT ISTVÁN TÉR
Bajcsy-Zsilinszky út-Hercegprímás utca-Szent István tér
kiemelt
24555 SZENT ISTVÁN TÉR
Szent István tér keleti-Sas utca között
kiemelt
23956 SZERB UTCA
Váci utca-Veres Pálné utca között
minősített
24039 SZERB UTCA
Veres Pálné utca-Királyi Pál utca között
minősített
24368 SZERVITA TÉR
Petőfi Sándor utca-Városház utca-Bárczy István utca-Fehér Hajó utca-Kristóf tér által határolva!
kiemelt
24568 SZÉCHENYI FELSŐ RAKPART
Arany János utca -Széchenyi tér között
minősített
24897/2 SZÉCHENYI FELSŐ RAKPART
Arany János utca-Kossuth Lajos tér között
minősített
24897/2 SZÉCHENYI FELSŐ RAKPART
Kossuth Lajos tér- Szent István krt. között
minősített
j24661 SZÉCHENYI UTCA
Széchenyi rakpart felső-Akadémia utca között
normál
24660 SZÉCHENYI UTCA
Akadémia utca-Nádor utca között
normál
24192 SZÉP UTCA
Kossuth Lajos utca-Reáltanoda utca között
minősített
24358/2 SZOMORY DEZSŐ TÉR
Fehér Hajó utca-Sütő utca-Bárczy István utca által határolva!
kiemelt
24654 TÜKÖRY UTCA
Arany János utca-Széchenyi utca között
normál
24406 TÜRR ISTVÁN UTCA
Apáczai Csere János utca-Aranykéz utca között, a 3-5. és 6-8. szám előtt
minősített
24406 TÜRR ISTVÁN UTCA
Aranykéz utca-Váci utca között a 7-9. és 8. szám előtt
kiemelt
24792 VADÁSZ UTCA
Arany János utca-Bank utca között
kiemelt
24792 VADÁSZ UTCA
Bank utca -Báthory utca között
minősített
24851 VADÁSZ UTCA
Báthory utca-Kálmán Imre utca között
normál
24850 VADÁSZ UTCA
Kálmán Imre utca-Alkotmány utca között
normál
24899 VAJKAY UTCA
Alkotmány utca-Szalay utca között
minősített
24340/1 VÁCI UTCA
Március 15. tér-Deák Ferenc utca között az 1-34. szám előtt
kiemelt
24340/3 VÁCI UTCA
Március 15. tér-Kígyó utca között - járda a 60.tömb mellett
kiemelt
23935 VÁCI UTCA 36-86 ig. kiemelt
24267 VÁRMEGYE UTCA
Városház utca-Semmelweis utca között
minősített
24356 VÁROSHÁZ UTCA
Kossuth Lajos utca- Szervita tér között
minősített
23997 VERES PÁLNÉ UTCA
Ferenciek tere-Vámház körút között
kiemelt
24719 VÉCSEY UTCA
Szabadság tér-Vértanúk tere között
kiemelt
24428 VIGADÓ TÉR
Belgrád rakpart felső-Apáczai Csere János utca-Deák Ferenc utca-Vigadó utca által határolva!
kiemelt
24431 VIGADÓ UTCA
Vigadó tér-Vörösmarty tér között
kiemelt
24566 VIGYÁZÓ FERENC UTCA
Széchenyi tér-Nádor utca között
normál
24274 VITKOVICS MIHÁLY UTCA
Kamermayer Károly tér-Semmelweis utca között
kiemelt
24477 WEKERLE SÁNDOR UTCA
Belgrád felső rkp. -Apáczai Csere János utca között
kiemelt
24478 WEKERLE SÁNDOR UTCA
Apáczai Csere János utca-Dorottya utca között
kiemelt
24479 WEKERLE SÁNDOR UTCA
Dorottya utca-József nádor tér között
kiemelt
24695 ZOLTÁN UTCA
Széchenyi rakpart felső-Akadémia utca között
minősített
24694 ZOLTÁN UTCA
Akadémia utca-Nádor utca között
minősített
24715 ZOLTÁN UTCA
Nádor utca-Szabadság tér között
minősített
24558 ZRÍNYI UTCA
Széchenyi tér-Nádor utca között
kiemelt
24557 ZRÍNYI UTCA
Nádor utca-Október 6. utca között
kiemelt
24556 ZRÍNYI UTCA
Október 6. utca-Sas utca között
kiemelt

Vagyonkezelésben lévő közterületek besorolása övezeti kategóriákba

24454 JÓZSEF ATTILA UTCA
Bajcsy-Zsilinszky út-Széchenyi tér között
minősített
24775 PODMANICZKY FRIGYES TÉR
Bajcsy-Zsilinszky út-Bank utca-Vadász utca-Arany János utca által határolva!
kiemelt
24499 SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR
Eötvös tér-Apáczai Csere János utca-Dorottya utca-József Attila utca-Mérleg utca-Zrínyi utca-Vigyázó Ferenc utca-Akadémia utca-Széchenyi felső-rakpart által határolva!
kiemelt
24432 VÖRÖSMARTY TÉR
Harmincad utca-József nádor tér-Dorottya utca-Vigadó utca-Deák Ferenc utca által határolva!
kiemelt

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletéhez * 

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA

Sor-
szám
Közterület-használat célja Kiemelt
közterületek
Minősített
közterületek
Normál
közterületek
1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
a) - Árusítás, szolgáltatói tevékenységek 1091 Ft/nap/m2 935 Ft/nap/m2 779 Ft/nap/m2
b) - Turisztikai információs pult 33.000 Ft/nap/m2 33.000 Ft/nap/m2 33.000 Ft/nap/m2
c) - Szezonális terasz
- Téliesített szezonális terasz
390 Ft/nap/m2
780 Ft/nap/m2
311 Ft/nap/m2
622 Ft/nap/m2
233 Ft/nap/m2
466 Ft/nap/m2
d) Film-, fénykép-, videó-, televízió-, hang- és rádiófelvétel
- 150 m2-ig
- 150 m2 felett (a teljes területre)


1870 Ft/nap/m2
5455 Ft/nap/m2


1558 Ft/nap/m2
4675 Ft/nap/m2


1558 Ft/nap/m2
4675 Ft/nap/m2
e) Portrérajzolás 3117 Ft/nap 1870 Ft/nap 935 Ft/nap
f) Vállalkozási célú rendezvények
- termékbemutató, kiállítás
- kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység

3116 Ft/nap/m2

3740 Ft/nap/m2

1870 Ft/nap/m2

3116 Ft/nap/m2

779 Ft/nap/m2

2181 Ft/nap/m2
g) Megosztáson alapuló mikromobilitási szolgáltatói pont 500 Ft/db/nap 500 Ft/db/nap 500 Ft/db/nap
h) Eszközátadásra kijelölt tárolási pont 500 Ft/nap/m2 500 Ft/nap/m2 500 Ft/nap/m2
i) Kioszk 780 Ft/nap/m2 622 Ft/nap/m2 466 Ft/nap/m2
j) Közterület-terhelési kompenzáció gépi erővel hajtott egyszerű személyszállító közlekedési eszköz - utas szállítási lehetősége nélkül 9000 Ft/db/hó 9000 Ft/db/hó 9000 Ft/db/hó
Közterület-terhelési kompenzáció gépi erővel hajtott egyszerű személyszállító közlekedési eszköz - 1-9 fő közötti utas szállítási lehetőségével 18000 Ft/db/hó 18000 Ft/db/hó 18000 Ft/db/hó
Közterület-terhelési kompenzáció gépi erővel hajtott egyszerű személyszállító közlekedési eszköz - 10-23 fő közötti utas szállítási lehetőségével 36000 Ft/db/hó 36000 Ft/db/hó 36000 Ft/db/hó
Közterület-terhelési kompenzáció gépi erővel hajtott egyszerű személyszállító közlekedési eszköz - 23 fő feletti utas szállítási lehetőségével 50000 Ft/db/hó 50000 Ft/db/hó 50000 Ft/db/hó
2. Építési munkaterület
a) - állvány, építőanyag és törmelék tárolása, rakodás, költözés 312 Ft/nap/m2 233 Ft/nap/m2 170 Ft/nap/m2
b) - építési konténer elhelyezése 6000
Ft/parkolóhely/db/
nap
6000
Ft/parkolóhely/db
/nap
6000
Ft/parkolóhely/db/
nap
3. Reklámhordozók
a) - építési reklámháló 5065 Ft/m2/hó 5065 Ft/m2/hó 5065 Ft/m2/hó
b) - hirdetőoszlop 25604 Ft/db/hó 20316 Ft/db/hó 14194 Ft/db/hó
c) - üzlet előtti dekorációk 12468 Ft/ m2/hó 7792 Ft/ m2/hó 4675 Ft/m2/hó
4. Szórakoztató tevékenységek
- utcai zenélés 1100 Ft/m2/nap 935 Ft/m2/nap 748 Ft/m2/nap
5. Kulturális és sportesemények
- ideiglenesen kiépített színpad, létesítmény, egyéb elkerített terület
- kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szórakoztató tevékenység

125 Ft/m2/nap

1870 Ft/m2/nap

93 Ft/m2/nap

1559 Ft/m2/nap

77 Ft/m2/nap

1091 Ft/m2/nap
6. Egyebek
a) - Önálló virágláda elhelyezése, belépő (lábtörlő) szőnyeg elhelyezése 110 Ft/db/hó
b) - Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés 110 Ft/m2/nap
c) - reklámnak nem minősülő tájékoztató jellegű szórólaposztás 550 Ft/fő/nap