Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Belváros-Lipótváros Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § Belváros-Lipótváros Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT: 38.149.907 ezer Ft-ban;
KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT: 38.149.907 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

tárgyévi költségvetési bevételek összege: 24.312.979 e Ft
tárgyévi költségvetési kiadások összege: 37.945.947 e Ft
tárgyévi költségvetési egyenleg: -13.632.968 e Ft
finanszírozási műveletek bevételei
(maradvány, betétlekötés megszüntetése)
13.836.928 e Ft
finanszírozási műveletek kiadásai: 203.960 e Ft
finanszírozási egyenleg: 13.632.968 e Ft

A költségvetés szerkezete

3. § A 2. § szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. számú melléklet mutatja be.

4. § (1) A költségvetés címrendjét a 2. számú melléklet határozza meg az alábbiak szerint:

a) A költségvetés címrendje 1 számjegyű összegző címekből és 4 számjegyű részletező címekből áll.

b) Az 1 számjegyű összegző címek és a hozzátartozó 4 számjegyű részletező címek rendje az alábbi:

1. ÖNKORMÁNYZAT

1000 Önkormányzat működési kiadásai

1001 - 1050 Önkormányzati feladatok kiadásai

1051 - 1090 Működési célú pénzeszközátadások

1091 - 1099 Költségvetési szervek és nemzetiségi önkormányzatok támogatása

1100 Önkormányzat felhalmozási kiadásai

1200 Kölcsönök kiadásai

1300 Tartalékok

1400 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

1500 Önkormányzat működési bevételei

1600 Önkormányzat felhalmozási bevételei

1700 Kölcsönök bevétele

1800 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

2. BLESZ

3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL

4001-4003 A Polgármesteri Hivatal kiadásai és az e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

5. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ ÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

5001 - 5006 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekhez kapcsolódó kiadások és bevételek

(2) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet KIADÁSOK I - V. sorai tartalmazzák.

(3) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti, közgazdasági jelleg szerinti összegeit a 2. számú melléklet BEVÉTELEK I-V. sorai tartalmazzák.

(4) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2020. évben engedélyezett létszámkerete 160 fő.

5. § (1) A működési és felhalmozási költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 3-as és a 4-es számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit, azon belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerint határozza meg, melynek további részletezését az 5/a., 5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A felújítási előirányzatokat célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban, a pénzügyi befektetések kiadásait, felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait államháztartáson kívülre, a felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülre, kölcsönök nyújtását, valamint a felhalmozási finanszírozási kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciónkénti megbontásban 8. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő év(ek) kötelezettségeit a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) A közvetett támogatások tervezett összegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) A szociális ellátások részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok

6. § (1) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1301-es címen szereplő, önkormányzati általános tartalék 100.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(2) A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból a 2. számú melléklet 1309-es címen szereplő nonprofit szervezetek támogatásának céltartaléka 50.000 e Ft, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) Az önkormányzati céltartalékok címeit a 2. számú melléklet 1302 - 1320 címei tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse, illetve a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvény) vásároljon.

9. § Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhatnak létre.

10. § Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

11. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg;

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa;

c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg;

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

az Önkormányzatot illeti meg.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A költségvetési maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A helyi önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

Átruházott hatáskörök

12. § (1) A Képviselő-testület a 1302-1308, 1310-1320 címeken tervezett céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Polgármesterre ruházza át.

(2) Az 1302-1305 címeken szereplő előirányzatok felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni az illetékes bizottságok javaslatait.

(3) Az 1307 és 1316 címeken szereplő előirányzat felhasználásánál az Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság javaslatát a polgármester köteles figyelembe venni.

(4) Az 1306, 1308, 1310, 1314 címeken szereplő előirányzatok esetében a Polgármester önállóan, egyszerre az előirányzat összege erejéig, de maximum 150 millió forint felhasználásáról dönthet. Ennél nagyobb összeg esetén minden esetben ki kell kérnie a Pénzügyi Bizottság véleményét.

(5) Az 1311 címen szereplő előirányzat felhasználásánál köteles figyelembe venni az alpolgármesterek javaslatait.

(6) Az 1312 címen szereplő előirányzat felhasználásánál döntéseinél köteles figyelembe venni a képviselők javaslatait 300-300 ezer Ft összeghatárig.

(7) A 1313 címen szereplő előirányzat felhasználásánál a polgármester köteles figyelembe venni a Közbiztonsági Tanácsnok javaslatait.

13. § (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogát az önkormányzati költségvetési szervnél képződő, - az Ávr. 42. §-ban meghatározott saját hatáskörű módosításán kívüli esetekben - a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó - 2020. december 31-ig ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő - összeg erejéig, a Polgármesterre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy:

a) a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, és szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

b) az önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

- az intézményi ellátási díjak

- az alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítése

- felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az alábbi esetekben ruházza át a Polgármesterre:

a) Az önkormányzatot, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket érintően:

- az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek között a feladat-átrendezésből adódó kiadási, bevételi előirányzat-mozgatást;

- az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást 100 millió Ft értékhatárig.

- az önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosítást.

b) Az önkormányzatnál a felújítási, felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások, és a kölcsönnyújtások előirányzatai között és a jóváhagyott főösszegeken belül jelentkező esetleges átcsoportosítást a Pénzügyi Bizottság, az illetékes alpolgármesterek és az érintett szakbizottság véleményének kikérésével 100 millió Ft felett.

(3) A nyári szünet ideje alatt a Polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a 13. § (2) bekezdés b) pontban meghatározott esetben jelentkező átcsoportosítást saját hatáskörben - a 13. § (2) bekezdés b) pontban meghatározottak véleményének kikérése nélkül - végrehajtsa.

(4) A Polgármester a 13. § (3) bekezdés alapján tett intézkedéseiről a szeptemberi rendes testületi ülésen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

14. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek, az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - e rendelettől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodása

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők.

(3) A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

16. § (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetést e rendelet 2. számú melléklet 2- 5. címeken meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

17. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek a hatáskörükbe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával - a jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.

18. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a 2020. évben 53.710 Ft-ban határozza meg.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2020. évben a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 40%-a, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek az alapilletmény 20%-a.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 4%-os mértékéig fizethetnek ki.

(4) Az önálló Közterület-felügyelet, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 11%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 4,15%-os mértékét.

(5) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 5%-os mértékét.

(6) A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalmat az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8,3%-os mértékéig fizethet ki, céljuttatás kifizetése nem haladhatja meg ugyanezen előirányzat 14,35%-át.

19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek:

a) kezességet nem vállalhatnak,

b) értékpapírt nem vásárolhatnak,

c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,

e) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat, figyelembe véve Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltakat.

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátásának költségvetési többlettámogatása meghaladja a 10 millió forintot. 10 millió forint alatt polgármesteri előzetes jóváhagyás (kötelezettségvállalás) szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Előirányzat-módosítás az Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél

21. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat, a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után megállapított előző évi költségvetési maradványukkal, a Képviselő-testület által történő jóváhagyást követően.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatják.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői saját hatáskörben a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, az Ávr. 43. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az Ávr. 43. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(5) Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.

Tájékoztatás

22. § (1) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja:

a) év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatról

b) a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásáról

(2) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként - az első negyedév kivételével -, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal az alábbi esetekben:

a) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat,

b) az államháztartáson belüli és kívüli működési és felhalmozási - meghatározott célra - átvett pénzeszközök,

c) a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetése,

d) a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítás átvezetése,

e) a költségvetési szervek költségvetést módosító döntéseinek átvezetése miatt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

23. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ab) eseti megbízási díj,

ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja

ad) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

n) jogcímtől függetlenül 400.000 Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

24. § (1) Az Önkormányzat címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból pályázatok kiírására megbízást a Polgármester egyetértésével lehet kiadni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatásról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek működési, költségvetési támogatását az intézménnyel történő egyeztetést követően havonta, a likviditási helyzet függvényében utalja,

b) az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott támogatásokat kizárólag igénylés szerint a felhalmozási célú bevételek teljesítésének függvényében negyedévenként teljesíti,

c) minden egyéb támogatás a likviditás függvényében teljesíthető a Polgármester jóváhagyásával a velük megkötött támogatási szerződés, megállapodás alapján,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása a velük megkötött megállapodás alapján havonta, nettó módon történik.

25. § A Polgármester a 12. és 13. §-okban meghatározott jogköreit pénzügyi és jegyzői ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

26. § E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit, valamint az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/3013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

28. § * 

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

3-4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

10. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

11. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez

12. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére