Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, továbbá 8/A. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában, az 57. § (2)-(3) bekezdésében, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltakra, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15) Kormányrendelet 59. § (1) bekezdés c) pontja valamint 78. § (1) bekezdése alapján, a 419/2021. (VII. 15) Kormányrendelet 11. melléklete szerinti államigazgatási szervek, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján az abban szereplő érintettek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya, alkalmazása és mellékletei

1. § *  A településkép védelméről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerülete építészeti és természeti értékeinek, a kerület mint világörökségi terület településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és megőrzése, a kerület rendezett arculatának kialakítása érdekében egységes szabályozás megalkotása, mely kiterjed a mindenkori hatályos a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) meghatározott tartalmakra.

2. § (1) E rendelet területi hatálya a Tvtv. 2. § (2a) bekezdése szerinti településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Belváros-Lipótváros közigazgatási területén jelen rendeletben szabályozott tevékenységet folytat.

3. § E rendelet előírásait

(1) együtt kell alkalmazni az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott mindenkori hatályos településrendezési eszközökkel, és a Tvtv., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tvr.), a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet, a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet előírásaival, továbbá

(2) együtt javasolt alkalmazni Belváros-Lipótváros településképi arculati kézikönyvével.

4. § E rendeletet a hozzá tartozó alábbi mellékletekkel együtt kell alkalmazni:

1. számú melléklet: Kerületi egyedi védett értékek jegyzéke - rajzi melléklet

2. számú melléklet: Kerületi egyedi védett értékek jegyzéke - táblázat

3. számú melléklet: Értékvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményei

4. számú melléklet: Szezonális teraszok kitelepülései - rajzi melléklet

5. számú melléklet: Tetőablak-nyitásra vonatkozó korlátozások - táblázat

6. számú melléklet: Az V. kerület elemes burkolatainak névleges mérettáblája

7. számú melléklet: Településképi véleményezéshez mellékelt építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményei

8. számú melléklet: Településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységek

9. számú melléklet: Településképi eljárásokra vonatkozó kérelem (formanyomtatvány)

2. Értelmező rendelkezések

5. § E rendelet alkalmazásában:

1. árkád: az OTÉK 1. számú mellékletének 7. pontjában meghatározott fogalom

2. berendezés: közterülethez csatlakozó magánterületen, közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló rögzített tárgy, kivéve köztárgy és műtárgy

3. *  cégér: a Tr. 2. § 2. pontjában meghatározott fogalom

4. cégfelirat: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, az egységnek helyet adó épület közterület felőli homlokzatával párhuzamos síkjában létesített felirat

5. cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla

6. címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla

7. dobogó: szezonális teraszok kitelepüléseinek szintkiegyenlítését szolgáló, közterülethez nem rögzített, önhordó épített elem

8. *  egyéb műszaki berendezés: a Tr. 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom

9. eredeti állapot: e rendelet alkalmazásában a védett értéket képviselő, eredeti építéskori állapot vagy a védelem alá helyezés szerint a védendő értéket képviselő állapot

10. építési reklámháló: a Tvr. 1. § 1. pontjában meghatározott fogalom

11. *  építési terület: építési tevékenység miatt lehatárolt olyan terület, mely az építési tevékenység helyét és az ahhoz szükséges felvonulási területet is magában foglalja

12. építési tevékenység: az Étv. 2. § 36. pontjában meghatározott fogalom

13. építmény: az Étv. 2. § 8. pontjában meghatározott fogalom

14. épület: az Étv. 2. § 10. pontjában meghatározott fogalom

15. épület legmagasabb pontja: az OTÉK 1. számú mellékletének 32. pontjában meghatározott fogalom

16. értékvizsgálati dokumentáció: a kerületi védelemmel kapcsolatos szakmai döntések megalapozását szolgáló értékvédelmi vizsgálat alapján készített tudományos dokumentáció, amely tartalmazza az építészeti értékről készített, történeti kutatással alátámasztott szöveges leírást és fotókat, továbbá javaslatot tesz a védett érték kezelésére, fenntartására

17. felíró-tábla: homlokzati vagy kirakatportálok között az épület homlokzati síkjához rögzített, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység nevére utaló jelkép, arculati logó vagy tartalmilag naponta aktualizálható felíró felület

18. fényreklám: fény-, illetve világítástechnikai eszközökkel tájékoztató berendezés

19. *  helyi építészeti örökség: a Tr. 2. § 4. pontjában meghatározott fogalom

20. hulladékgyűjtő: hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés

21. kirakatszekrény, kirakatvitrin: egyedi megjelenésű, doboz jellegű, közterületen önállóan álló vagy az épület homlokzati falához rögzített, árubemutatásra szolgáló berendezés

22. kioszk: a Tvr. 1. § 5. pontjában meghatározott fogalom

23. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét

24. közművelődési célú hirdetőoszlop: a Tvr. 1. § 6. pontjában meghatározott fogalom

25. közterület: Tvtv. 11/F. § 1. pontjában meghatározott fogalom

26. negatív terasz: magastető felületének megszakításával, a tetőidom bevágásával kialakított fedetlen terasz, melynek szerkezeti elemei a tetőidom tömegéből, a tetősík fölé nem emelkednek

27. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely közérdekű tájékoztatási célt szolgál

28. plakát: az Tvtv. 11/F. § 2. pontjában meghatározott fogalom

29. portál: az épület földszinti üzlethelyiségének kirakata, bejárata

30. reklám: az Tvtv. 11/F. § 3. pontjában meghatározott fogalom

31. reklámhordozó: az Tvtv. 11/F. § 4. pontjában meghatározott fogalom

32. sajátos építményfajták: az Étv. 2. § 18. pontjában meghatározott fogalom

33. szezonális terasz: közvetlenül vendéglátó egységhez kapcsolódó szabadtéri fogyasztótér és berendezései, amely téliesíthető

34. telefonfülke: a jogszabályi kötelezettség alapján biztosítandó, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás igénybevételére szolgáló, közterületen elhelyezett létesítmény

35. *  településkép: a Tr. 2. § 20. pontjában meghatározott fogalom

36. *  településképi szempontból meghatározó terület: a Tr. 2. § 21. pontjában meghatározott fogalom

37. tetőablak: magastető tetősíkjába, a tető hajlásszögével megegyező hajlásszögben beépített fix, vagy nyitható tetőtéri nyílászáró

38. tömör kerítés: az a nem átlátható felületű kerítés, amely felületének a terepcsatlakozástól mért 0,8 méter és 2,0 méter magasság közötti sávja, 50%-nál nagyobb arányban zárt

39. utcabútor: a Tvr. 1. § 19. pontjában meghatározott fogalom

40. útbaigazító tábla: olyan rögzített, 2 m2-t meg nem haladó méretű, állandó tartalmú tábla, amelynek tartalma a világörökségi védett terület értékeinek megközelíthetőségéről ad információt

41. védett érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi

II. Fejezet

Az építészeti örökség kerületi védelme

3. A város látványának védelme

6. § (1) A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO egyezmény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján világörökségi terület Belváros-Lipótváros teljes közigazgatási területe.

(2) A város kivételes, nemzetközi szempontból is kiemelkedő egyetemes értékei - tulajdonformára tekintet nélkül - a nemzet kulturális kincsének része, ezért megőrzésük, védelmük, sértetlen fennmaradásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk az egész emberiség, a jelen és jövő generációi számára kiemelt fontosságú közérdek.

(3) Budapest Duna-parti látképének védelme érdekében a főváros területén lévő kilátópontokról és kilátó utakról - különösen a budai hegyeknek a város felé néző lejtőiről, a pesti oldalon a Gödöllő felé emelkedő dombvidékről, a Várban és a várfalak mentén húzódó sétányokról, a Gellérthegyről, a Nap-hegyről - a környező tájra, a városra és a Vár-hegyre való rálátás lehetőségét biztosítani kell.

7. § (1) A kerületi védelem feladata:

a) a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, településtörténeti, régészeti, képző- és iparművészeti szempontból védelemre érdemes területek, utcaképek, látványok, épületek, építmények, épületrészek (a továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése és a nyilvánossággal történő ismertetése.

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, sértetlen fennmaradásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

4. A kerületi védett építészeti és táji értékek

8. § (1) A világörökségi terület településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti és táji örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása, fenntartása érdekében az Önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti és táji értékeket kerületi védelem alá helyezi.

(2) Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat teljes közigazgatási területe kerületi területi védelem (a továbbiakban: védett terület) alatt álló terület.

(3) A kerületi egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségbe tartozó védett értékek térképi megjelenítését az 1. számú melléklet, felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A kerületi egyedi védelem az értékes történeti városkép megőrzése szempontjából jelentős, építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely építmény egészére - építményre, építményrészre, alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, külső és belső homlokzati kialakításra, az épület belső kialakítására, illetve a felsoroltakhoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjed ki.

(5) A 2. számú mellékletben felsorolt védett értékek - értékvizsgálati dokumentációban részletezett - elemeinek megtartása, helyreállítása kötelező.

5. A kerületi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

9. § (1) A kerületi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - a polgármesterhez írásban benyújtott - kezdeményezése alapján kerülhet sor vagy szakmai koncepció alapján hivatalból indulhat az eljárás.

(2) Nem kezdeményezhető kerületi védelem alá helyezésre, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás, ha annak tárgyában

a) építésügyi hatósági eljárás van folyamatban, kivéve a fennmaradási engedélyezési, a használatbavételi engedélyezési, a kötelezési eljárásokat,

b) öt éven belül ilyen eljárás lefolytatására került sor, kivéve a vis maior esetét.

(3) A kerületi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védelemre javasolt érték pontos megjelölését (kerületi egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát),

b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,

c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását, dokumentálását,

d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(4) A kerületi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a megszüntetésre javasolt védett érték pontos megjelölését (kerületi egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát),

b) a védelem megszüntetésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,

c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(5) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester elutasíthatja.

(6) Az Önkormányzat gondoskodik az érdekeltek írásban történő tájékoztatásáról, és az eljárás megindításáról való tájékoztatás önkormányzati honlapon való közzétételéről.

10. § (1) A kerületi védelemmel kapcsolatos döntés szakmai megalapozása érdekében, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal az Önkormányzat értékvizsgálati dokumentációt készíttet.

(2) A védendő érték jellegétől függően értékvizsgálati dokumentációt csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő készíthet az alábbiak szerint:

a) építészeti érték tárgyában a műemléki szakértői névjegyzékben szereplő szakértő,

b) növény, növény-együttes tárgyában a természetvédelmi szakértői névjegyzékben szereplő szakértő.

(3) A kerületi védelem alá helyezésre, vagy megszüntetésre vonatkozó eljárás megindításáról a kezdeményezés alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A döntés előkészítése során be kell szerezni:

a) az Önkormányzat Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottságának (a továbbiakban: Városfejlesztési Bizottság) állásfoglalását,

b) a védendő érték jellegétől függően az illetékes műemlékvédelmi, természetvédelmi, régészeti szakhatóság, valamint egyéb szakértők véleményét,

c) az előkészítéshez beszerezhető az érintett helyi, szakmai társadalmi szervezetek, egyesületek álláspontja.

(5) A kezdeményezést a Városfejlesztési Bizottság az előkészítés során beszerzett adatok, tények ismeretében megvizsgálja és az elkészített értékvizsgálati dokumentáció alapján a Képviselő-testületnek javaslatot tesz a döntésre a kezdeményezés beérkezésétől számított fél éven belül.

(6) Ha a feltárt építészeti örökségről készülő értékvizsgálati dokumentáció és a szakértői vélemények beszerzése még nem teljes körű, a védetté nyilvánításra akkor kerülhet sor, ha a feltárt tudományos tények alapján valószínűsíthető, hogy az építmény az építészeti örökség kiemelkedő értékű eleme, és a védetté nyilvánítás elmaradása veszélyeztetné az építészeti érték fennmaradását.

(7) A kerületi építészeti örökség védetté nyilvánításáról vagy annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt.

(8) A kerületi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban kell értesíteni az érdekelteket és az Önkormányzat honlapján tájékoztatást kell közzétenni.

(9) Az eljárásban érdekeltnek minősül:

a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosai,

b) műalkotás esetén az élő alkotó, vagy a szerzői jog jogosultja,

c) a kezdeményezők,

d) az illetékes örökségvédelmi szerv,

e) az illetékes építési hatóság, valamint

f) Budapest Főváros Önkormányzata.

(10) A kerületi védelemmel kapcsolatos önkormányzati rendelet hatályba lépését követően a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

11. § (1) A kerületi védelem megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre, vagy a helyreállítás költsége nem áll arányban annak értékével, és ezt szakértői vélemény alátámasztja,

b) a kerületi védett érték megsemmisül,

c) a védelmet megalapozó értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette, vagy

d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,

e) magasabb fokú (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap. Ebben az esetben a kerületi védelem az országos, illetve fővárosi védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti és a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a kerületi védelem törlését.

(2) Amennyiben az épület természeti csapás vagy emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott esemény következtében megsemmisül, a kerületi egyedi védelem automatikusan megszűnik.

6. A kerületi védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

12. § (1) Kerületi egyedi védelemmel érintett épület teljes bontása nem megengedett.

(2) A védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési, vagy bontási munka végzése vagy olyan állapot fennmaradása megengedett, amely nem érinti hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei értékét, nem eredményezi a védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, rongálását, eredetiségének kedvezőtlen irányú megváltoztatását.

(3) Kerületi egyedi védelem alatt álló épületet érintő átépítés, átalakítás, bontás, rekonstrukció kizárólag értékvizsgálati dokumentációval alátámasztott, az erre vonatkozó szakértői vélemény alapján történhet.

(4) A védett érték megjelenését rontó későbbi hozzáépítések elbonthatók, de ez esetben is meg kell őrizni a kerületi védelemmel érintett épület építészeti karakterét és sajátos hangulatát, beleértve annak tömegformálását, homlokzati architektúráját, színezését, anyaghasználatát, megvilágítását.

(5) A részleges bontás engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe történő beépítése, vagy azok megőrzése előírható.

(6) A védett terület jellegzetes településszerkezete, telekosztása, utcavonal-vezetése megőrzendő, a közterületeket, azok burkolatát, berendezéseit a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani.

(7) A védett területen az építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természeti környezet egységét, és megjelenését biztosító módon kell építtetni, átalakítani, a meglévőket erre tekintettel kell használni és fenntartani.

(8) Védett épület tetőzetének átépítése során a rekonstrukciót az eredeti terv figyelembevételével - a korábban megsemmisült elemek vissza- vagy helyreállításával - el kell végezni.

(9) Kerületi egyedi védett épületek korszerűsítése, energia-megtakarítási célú felújítása nem okozhatja a védelem alapját képező értékeinek helyreállíthatatlan sérülését, elvesztését.

(10) Kerületi egyedi védett épületek védett értéket képviselő homlokzatának külső síkját módosító energetikai szigetelése nem megengedett.

13. § (1) A kerületi egyedi védett értékek jó karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésének megfelelő használattal kell biztosítani.

(2) Kerületi egyedi védett érték károsodása, részleges vagy teljes megsemmisülése esetén a tulajdonosnak helyrehozatali kötelezettsége van, különös tekintettel a védettséget megalapozó építményrészekre.

7. A kerületi védett értékek felújításához, karbantartásához kapcsolódó kedvezmények - önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

14. § (1) A településkép védelme érdekében az Önkormányzat pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást adhat kerületi társasházak, ezáltal állandó kerületi lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére.

(2) A pályázati támogatás mértékét az Önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésében határozza meg.

(3) A kerületi egyedi védett érték fenntartásához, felújításához és rendeltetésszerű használatához az Önkormányzat támogatást nyújt azzal, hogy

a) az építési munkák végzésének idejére fizetendő közterület-használati díjat mérsékelheti,

b) az önkormányzati társasház felújítási pályázatokon való részvétel esetén a kerületi védett értékek között szereplő épületek előnyt élveznek,

c) az önkormányzati társasház felújítási pályázatokon való részvétel esetén az épület rendeltetésének megfelelően legalább 60%-ban lakófunkciót betöltő társasházak előnyt élveznek.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kerületi védett érték eredeti külső és belső megjelenését az értékvizsgálati dokumentáció alapján megőrzik és helyreállítják.

(5) A pályázat kiírásáról a Városfejlesztési Bizottság, a pályázatokról a Társasházi Munkacsoport javaslatára a polgármester dönt a pályázati előírás szerint.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete átruházott hatáskörében eljárva a jegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását, valamint a megállapodásban meghatározott határidő betartását a Polgármesteri Hivatal közreműködésével folyamatosan ellenőrzi.

8. A kerületi védelem alatt álló értékek nyilvántartása

15. § (1) A kerületi védelem alá helyezett értékekről a Főépítész Iroda nyilvántartást vezet. A nyilvántartás és az értékvizsgálati dokumentumok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a védett érték megnevezését, jellegét,

b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát,

c) a védett érték azonosító adatait (tervező, alkotó megnevezése),

d) rendeltetésének és használati módjának megnevezését,

e) a védelem típusát,

f) a védett érték helymeghatározásának adatait,

g) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálati dokumentáció alapján.

(3) A kerületi egyedi védelem megszűnése esetén a korábban védett érték megnevezésének a megszüntető döntés megjelölésével együtt szerepelnie kell a nyilvántartásban, mint védelem alól kivont elemnek.

III. Fejezet

A településképi követelmények

9. A településképi követelmények hatálya, általános szabályai

16. § (1) A településképi követelmények a világörökségi helyszínre, világörökségi területre, nyilvántartott műemléki értékekre, műemléki környezetre, műemléki jelentőségű területre, fővárosi helyi egyedi, valamit a kerületi egyedi és területi védett értékekre terjednek ki.

(2) A településképi követelmények két kategóriába sorolhatók:

a) területi építészeti követelmények

b) egyedi építészeti követelmények.

(3) Belváros- Lipótváros teljes közigazgatási területe a 8. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint védett terület, ezért a területi építészeti és egyedi építészeti követelmények a kerület teljes közigazgatási területére vonatkoznak.

III/A. Fejezet

Területi építészeti követelmények

10. Általános területi településképi követelmények

17. § (1) A védett terület bármely részén történő építési tevékenység során a védett világörökségi látvány megóvása kötelező.

(2) A védett területen a kilátás megfelelő védelmét, a rálátásban érvényesülő látványhoz, a terület sziluettjéhez és a környezethez való illeszkedést biztosítani kell. A látvány megfelelőségét a 6. § (3) bekezdésben meghatározott kilátópontokról és kilátó utakról készített, a teljes világörökségi látványba illesztett ábrázolással kell igazolni.

(3) A területen magas színvonalú építészeti megoldásokat kell alkalmazni, védeni és fejleszteni kell az épített és természeti környezet harmóniáját, és a lakókörnyezet minőségét.

11. Közterületekre vonatkozó településképi követelmények

Közterületek városképi megjelenése

18. § (1) A városképi látvány megőrzése érdekében a közterületek megjelenését, burkolatát, utcabútorait, berendezéseit - a kialakult, meglévő anyaghasználathoz és arculathoz igazodóan - a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével, a káros környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani.

(2) Szobor, emlékmű, emléktábla, díszkút és egyéb képzőművészeti alkotás létesítése a városképi és közlekedési feltételek betartásával, a műszaki adottságok figyelembevételével a védett területen megengedett.

(3) A közterületeket csak a rendeltetésszerű használat érdekében legszükségesebb mértékű burkolt felületekkel szabad ellátni a fenntartható zöldfelület kialakítása és növelése érdekében.

(4) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken feltárt történeti értékeket, a középkori városfal maradványait a közterületi burkolatok anyaghasználatában továbbá az épületek határoló falai mentén meg kell jeleníteni.

(5) A gyalogos közterületek, illetve a közterületről látható közlekedési felületek díszburkolata csak természetes anyag, természetes gránitzúzalékot tartalmazó térburkolat lehet. Anyagában színezett beton térkő használata nem megengedett.

(6) *  A közterületeken természetes kövek használatakor az útpálya elválasztásához kiemelt szegély esetén minimum 25 cm széles, süllyesztett szegély esetén minimum 15 cm széles, magmás kőzet, különösen andezit, gránit, bazalt alkalmazható.

(7) A növénykazetták kiemelt szegéllyel történő elválasztásakor minimum 10 cm széles természetes anyagú kő alkalmazható. Műfű és műnövényzet alkalmazása közterületen nem megengedett.

(8) Az V. kerület elemes burkolatainak névleges mérettábláját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(9) Úszóművek véglegesen vagy ideiglenes jelleggel csak a világörökségi látványt nem zavaró, ahhoz illeszkedő megjelenéssel és megvilágítással helyezhetők el. A látvány megfelelőségét a 6. § (3) bekezdés szerint kell biztosítani. A kikötői partszakaszon a működéshez minimálisan szükséges berendezés csak egységesen, kikötőnként egy elembe integráltan helyezhető el.

Szezonális terasz kitelepülések

19. § (1) A szezonális teraszok berendezési tárgyai könnyed, burkolathoz nem rögzített, áttört megjelenésűek, egyszerű formavilágúak, környezetükbe illeszkedőek, természetes vagy természetes hatású anyagból készült, korszerű és időtállóak lehetnek, reklámmal ellátott berendezési tárgy nem használható.

(2) A szezonális teraszok víztiszta üveg, mobil oldalhatároló elemeket csak akkor alkalmazhatnak, ha a szélcsatornában kialakult erős széllökések ellehetetlenítik a szezonális terasz kitelepülés lehetőségét.

(3) A szezonális teraszok kialakítása nem lehet területkijelölés jellegű, korláttal, szőnyeggel, felfestéssel történő elrekesztés nem alkalmazható - kivéve indokolt esetben a balesetveszély elkerülése érdekében közforgalmú útpályával határolt szakaszon -, a díszburkolattal kialakított utcában a szezonális terasz méretének megállapításakor a burkolat rajzolatát figyelembe kell venni.

(4) A szezonális terasz kitelepülés nem károsíthatja a zöldfelületet és a fasorok egyedeit, nem korlátozhatja annak életterét, fenntartását, nem foglalhatja el a faverem területét, továbbá közmű- és hírközlés alépítmény szerelőaknája fölé nem helyezhető, vagy épített dobogó esetén az azokhoz való hozzáférést biztosítania kell.

(5) Szezonális terasz kitelepülés területén dobogó használata csak 10%-ot meghaladó lejtéskiegyenlítés céljából vagy időszakosan szezonális terasz téliesítéséhez kapcsolódva megengedett.

(6) Műfű és műnövényzet alkalmazása közterületen nem megengedett, a szezonális terasz kitelepülés területén kizárólag megfelelően ápolt élő növény helyezhető el.

(7) Szezonális terasz kitelepülések a környezetüket káros anyagokkal nem szennyezhetik, gépészeti berendezéseik, vezetékeik kizárólag takart kivitelben, balesetveszélyt nem okozva alakíthatóak ki.

(8) A szezonális teraszhoz kapcsolódó árnyékoló szerkezet közterületen álló, vagy homlokzatra szerelt lehet, melyen csak a saját vállalkozás neve és logója helyezhető el, amely kizárólag a vászonponyva függőleges felületén megengedett. Az árnyékoló szerkezet közterületen letalpalása csak a botlásveszély elkerülésével alkalmazható.

(9) Színes, káprázást okozó, villogó fény közterületen, közterületi kitelepülésen nem alkalmazható.

(10) Szezonális teraszon szervizasztal és pénztárgép esztétikusan takart kivitelben elhelyezhető, amennyiben az felszolgáló területként üzemel, és az adott terasz vendégeit szolgálja ki.

(11) Közterületen fagylaltpult csak vendéglátó rendeltetési egységhez kapcsolódóan, környezetébe illeszkedő módon helyezhető el.

(12) Étlaptartó szezonális terasz kitelepüléshez kapcsolódóan vendéglátó rendeltetési egységenként legfeljebb egy-egy darab engedélyezhető.

(13) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet alapján kiadott közterület használati engedélyben rögzített tárgyakon kívül egyéb dekorációs elem közterületen nem helyezhető el.

(14) *  Védett területen szezonális terasz a 4. számú melléklet szerint:

a) H - épülethomlokzathoz kapcsolódóan,

b) B - bútorozási sávban,

c) H+B - épülethomlokzathoz kapcsolódóan és bútorozási sávban,

d) K - középtengelyben,

e) E - egyedi módon helyezhető el,

f) a T - jelzésű területeken tiltott,

mely rendelkezések alól kivételes esetben - amennyiben azt a közterület műszaki adottságai indokolják - el lehet térni. Eltérés esetén szakmai konzultáció lefolytatása szükséges.

(15) Szezonális terasz a József Attila utcában, a Szabad sajtó utcában és a Kossuth Lajos utcában - azok forgalomcsillapításának megoldásáig - nem létesíthető.

(16) Utcatorkolatban szezonális terasz nem létesíthető, annak árnyékoló szerkezete a torkolatba nem nyúlhat, akkor sem, ha ott már egyéb köztárgy található.

(17) Védett terület közterületi járdáin szezonális terasz kitelepülés csak akkor létesíthető, ha a biztonságos gyalogos közlekedést nem akadályozza, továbbá

a) a KÖu területfelhasználási egységbe sorolt közterületen a visszamaradó gyalogos járófelület szélessége nem kisebb, mint a berendezési sáv keresztmetszetével csökkentett gyalogosfelület fele és minimum 3 méter,

b) egyéb közterületeken a visszamaradó gyalogos járófelület szélessége nem kisebb, mint a berendezési sáv keresztmetszetével csökkentett gyalogosfelület fele és minimum 1,5 méter.

(18) Közhasználatú árkád, passzázs területén a szezonális terasz berendezési tárgyaira vonatkozó követelmények betartása mellett, kizárólag a közhasználatú területről megközelíthető vendéglátó egységhez kapcsolódóan szék és asztal helyezhető el, amennyiben nem korlátozza a gyalogos forgalmat és a visszamaradó szabad szélességi méret legalább 3 méter.

(19) A szezonális terasz kitelepülés homlokzattal párhuzamos mérete - a (20) bekezdésben foglaltakon kívül - nem haladhatja meg az épület homlokzati szélességének méretét, figyelembe véve a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatportáljainak és bejáratainak zavartalan megközelíthetőségét.

(20) *  Kivételesen szomszédos vagy más épület, illetve portál elé szezonális terasz csak akkor telepíthető, ha a szomszédos földszinti rendeltetési egységek akadálytalan megközelítése biztosított, és az érintett ingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem zavarja, továbbá amennyiben a szezonális terasz

a) épülethomlokzathoz kapcsolódik, vagy berendezési sávban található, úgy a szomszédos földszinti rendeltetési egység üzletportálját kedvezőtlenül nem érinti és a szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonközössége ehhez tulajdonosi hozzájárulását adta, valamint a kitelepüléssel érintett szomszédos portál tulajdonosa, üzemeltetője is ahhoz hozzájárul,

b) középtengelyben található, úgy a szemközti épület érintett földszinti rendeltetési egységének tulajdonosa, üzemeltetője ahhoz hozzájárul.

(21) Alagsorban, földszinten vagy magasföldszinten lévő lakás, irodahelyiség vagy egyéb intézményi funkciójú ingatlan elé szezonális terasz csak akkor telepíthető, ha annak tulajdonosa hozzájárulását adta.

(22) Gyalogosutcában, gyalogos közterületen szezonális terasz csak akkor létesíthető, ha a visszamaradó akadálytalan gyalogosfelület az érintett közterület vagy közhasználat célját szolgáló terület szélességének legalább fele, mely gyalogosfelületet a kétoldali, egymással szemközti teraszok kialakításánál is biztosítani kell. A közterület mértani középtengelyétől mért 2-2 m-es sávba a szezonális terasz vagy annak árnyékoló szerkezete nem nyúlhat be.

(23) A keskeny utca jelöléssel érintett sétálóutcákban, épületközökben vagy szökőkút, szobor és egyéb városképi jelentőségű elem környezetében szezonális terasz az utca középtengelyében elhelyezhető.

(24) Az Erzsébet téri (24456/3) helyrajzi számú közterületen szezonális terasz kizárólag a szomszédos (24456/2) helyrajzi számú telken, illetve részben a (24456/3) helyrajzi számú közterületen lévő épülethez (egykori buszvégállomás) tartozóan létesíthető. A szezonális terasz elhelyezésekor kiemelt dobogó, korlát, egyéb építmény nem létesíthető. A közterületen biztosítani kell a (24456/1) és a (24456/3) helyrajzi számú ingatlanok közötti átjárást, továbbá a szezonális terasz nem nyúlhat túl a déli épület előtt a bejárati előtető külső síkjának meghosszabbított vonalán és az épület középső és északi részénél az emeleti terasz külső síkjain.

(25) A (24456/3) helyrajzi számú közterület keleti oldalán lévő közvilágítási oszlopok vonalától számított legalább 5,5 m-es sávot szabad keresztmetszettel kell fenntartani, amely területsávban ideiglenes vagy állandó építmény, köztárgy, vagy egyéb tárgy elhelyezése a szabadon áramló gyalogosforgalom folytonos biztosítása érdekében nem megengedett.

(26) A szezonális terasz kitelepüléseket

a) a Duna korzó, Eötvös tér és a Vigadó tér közötti szakaszán, valamint

b) a Vigadó tér északi oldalán,

c) a Vörösmarty téren a telkek és zöldfelület kontúrja közötti járófelületen akkor lehet elhelyezni, ha a visszamaradó gyalogosfelület az eredeti járófelület fele, de legalább 6 m.

(27) Szezonális terasz kitelepülés egyéb tereken elhelyezhető, amennyiben a tér, teresedés szélessége:

a) nagyobb, mint 16 m és a visszamaradó járófelület az eredeti méret legalább fele,

b) kisebb, mint 16 m és a visszamaradó járófelület legalább az eredeti méret 2/3-a.

(28) A Zrínyi utcában szezonális terasz létesítése esetén a burkolatmintázat középtengelyétől mért 3,55-3,55 m távolságot szabadon biztosítani kell a gyalogosforgalom számára.

(29) A nyári időszakra kialakított szezonális terasz kitelepülés egész évben megtartható és teraszfűtő berendezéssel kiegészíthető.

(30) Közterületen október 6. és március 31. naptári napok között kizárólag 180 napot meg nem haladó időtartamra zárt terasz (a továbbiakban: téliesített szezonális terasz) helyezhető el kizárólag az érintett szakaszon 14 m szabályozási szélességet meghaladó utcák esetében, ha a világörökségi terület látványvédelmét nem sérti és a védett értékek megőrzése érdekében harmonikusan illeszkedik a településképbe.

(31) Téliesített szezonális terasz anyaghasználatát tekintve az átláthatóság biztosítása érdekében kizárólag üvegből, a legszükségesebb méretű alumínium, vagy fém tartószerkezettel, filigrán, esztétikus kivitelben készülhet, max. 40 cm magas lábazattal, dobogóval. A téliesített szezonális terasz üveg határoló elemei nem fóliázhatóak.

(32) Téliesített szezonális terasz fedése a homlokzatra szerelt, vászon anyagú, bézs színű, mozgatható árnyékoló szerkezet, vagy tükröződésmentes üveg lehet.

(33) A (30) bekezdésben meghatározott időszak elteltével a téliesített szezonális terasz határoló elemeit, tartozékait és a dobogót el kell bontatni.

Közterületen elhelyezhető építmények

20. § (1) Védett területen ideiglenes építmény csak meghatározott ideig, rendezvény időszakában létesíthető és üzemeltethető. Az ideiglenes építmény méretének és városképi megjelenésének igazodnia kell a telepítés környezetéhez, a gyalogos közlekedést nem akadályozhatja.

(2) Közterületen az (1) bekezdésben meghatározottakon túl csak határozott ideig fennálló építmény (színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény) helyezhető el.

(3) Ideiglenes építmény, kioszk és mobil árusítóhely elhelyezésére vonatkozóan a 19. § (14)-(27) bekezdésekben foglalt előírások betartása kötelező.

(4) Egyedi védelem alatt álló épület homlokzata előtt, illetve annak kétoldali telekhatárától mért 20-20 méteres távolságban lévő közterületen ideiglenes építmény nem helyezhető el.

(5) A kioszk, ideiglenes építmény, mobil árusítóhely nem károsíthatja a zöldfelületet és a fasorok egyedeit, nem korlátozhatja annak életterét, fenntartását, nem foglalhatja el a faverem területét, továbbá közmű- és hírközlés alépítmény szerelőaknája fölé nem helyezhető, vagy épített dobogó esetén az azokhoz való hozzáférést biztosítania kell.

(6) A kioszkok, ideiglenes építmények, mobil árusítóhelyek a környezetüket káros anyagokkal nem szennyezhetik, gépészeti berendezéseik, elektromos vezetékeik kizárólag takart kivitelben, balesetveszélyt nem okozva alakíthatóak ki.

(7) Jelen rendelet hatálybalépését követően védett területen kioszk kizárólag az eredeti funkció (virág, könyv és újság árusítás) megőrzésével, kizárólag az alábbi helyeken létesíthető és üzemeltethető:

a) Deák Ferenc utca 8. előtt,

b) Jászai Mari tér 2. előtt,

c) Károly körút 26. előtt,

d) Múzeum körút 35. előtt,

e) Szent István körút 5. előtt,

f) Szent István körút 9. előtt,

g) Szent István körút 23. előtt,

továbbá elbontását követően vissza nem építhető.

Rendezvények, vásárok

21. § (1) A rendezvények, vásárok alkalmával kitelepülő ideiglenes építmények a védett területhez méltó arculati megjelenésű, környezetéhez illeszkedő, igényes anyaghasználatú, együttesen esztétikus kialakítású építmények lehetnek.

(2) Védett területen mobil árusítóhely kulturális célból meghatározott ideig, rendezvény esetén annak időtartama alatt kizárólag közterületen létesíthető.

(3) Védett területen mobil árusítóhelyeket kihelyezni csak a közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2018. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet szerinti megállapodásban meghatározott időszakokban és abban meghatározott módon szabad. A mobil árusítóhelyek - ide nem értve a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó egységeket - egyenként legfeljebb 4 m2 alapterületűek lehetnek, melyeket csak az alábbiakban meghatározott utcaszakaszokon és tereken, csoportos elhelyezés esetén egységes terv - beleértve az elektromos csatlakozás terveit - alapján lehet elhelyezni, a közterületek használatát szabályozó egyéb jogszabályok figyelembevételével.

a) Belgrád alsórakpart (Lánchíd és az Erzsébet híd között),

b) *  Deák Ferenc utca (az Apáczai Csere János utca és a Bécsi utca között)

c) Duna utca (Veres Pálné utca és a Váci utca között),

d) Duna korzó teljes hossza (Petőfi tér és Eötvös tér között),

e) Erzsébet tér (burkolt felületeken),

f) *  Podmaniczky Frigyes tér

g) Szabadság tér,

h) Szent István tér (kizárólag kulturális vagy egyéb rendezvény időtartamára),

i) *  Széchenyi István tér (Lánchíd pesti hídfő)

j) Vigadó tér,

k) Vörösmarty tér,

l) Zrínyi utca,

m) *  Vigadó utca

(4) Mobil árusítóhelyek csak a gyalogosutcákban és az azokhoz csatlakozó árkádok területén, egyéb árkád területén, ha az árkáddal párhuzamosan kialakított járda a gyalogosok - 20. § (17) bekezdésben meghatározott - akadálytalan közlekedését biztosítja, valamint zsákutcák végénél, azok járdafelületein helyezhetők ki, melyeket minden nap az árusítás befejeztével az adott területről el kell távolítani.

(5) Homlokzatok vetített képes megvilágítása, fényfestés csak eseményhez köthetően, meghatározott ideig, kulturális céllal alkalmazható.

(6) Fényforrással üzemeltetett technikai berendezés (különösen: LED fal, LCD-, plazma kijelző, tv) csak eseményhez, rendezvényhez kapcsolódóan megengedett.

Közterületen elhelyezhető egyéb berendezések

22. § (1) *  Felszíni tömegközlekedési megállóhoz létesítendő utasváró környezetében a jegyárusító automatát az az utasváró szerkezetével integráltan, anyaghasználatával összhangban kell elhelyezni.

(2) A közvilágítási oszlopok és a tömegközlekedés vezetéktartó oszlopai az egyes utcaszakaszokon és köztereken, közparkokban azonos megjelenésűek legyenek és illeszkedniük kell a környezet építészeti arculatához.

(3) Közterületi hulladékgyűjtő a védett területhez méltó arculati megjelenésű, környezetéhez illeszkedő, hatékonyan üzemeltethető legyen, épület homlokzati falán nem helyezhető el.

(4) Nyilvános illemhely a közparkokban legfeljebb 2 egységet magába foglaló építményben, kioszkban, illetve rendezvényhez kapcsolódóan, annak időtartama alatt a rendezvényhez szükséges darabszámban elhelyezhető.

(5) A telefonfülke közvetlenül az épület homlokzati fala elé nem telepíthető, elhelyezését a járda berendezési sávjában kell biztosítani.

(6) A védett területen a közterületről látható módon csak a hagyományos postaládák helyezhetők el, épület homlokzati falára, vagy közvetlenül annak falsíkja elé csak akkor helyezhető, ha összhangban van a földszinti nyílászáró-szerkezetekkel, kirakatportálokkal.

12. Zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó településképi követelmények

23. § (1) E rendelet előírásait az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott a mindenkori hatályos a fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendelettel együtt kell alkalmazni.

(2) Az épített és természeti környezet látványának védelme és harmóniájának megőrzése érdekében védett területen a környezethez illeszkedő, a környezeti ártalmakat jól tűrő, táji adottságoknak megfelelő fafajok és növényzet telepíthető.

(3) A közparkok, közkertek és közterületek növényzetének és állagának védelmére létesítendő faverem rácsok és törzsvédő rácsok színét és formavilágát a tér jellegével, utcabútoraival és köztárgyaival összhangban kell kialakítani.

(4) A közterületen telepített fasor fahiányainak pótlása - a környezeti adottságok figyelembevételével - csak az adott fasor jellemzőinek megtartásával történhet.

(5) A védett területen élő növények, fák látványának megőrzése érdekében élettani szükségleteiket biztosítani kell, rajtuk csak szükségszerű és szakszerű beavatkozás végezhető.

(6) A közterületi burkolatok felújítása, átépítése során a növényzet telepítésének lehetőségét, a műszaki adottságok és a közlekedés biztonságának figyelembe vételével minden esetben vizsgálni szükséges.

(7) A közterületi zöldfelületek és fasorok rekonstrukcióját, új fasor telepítését közterület alakítási terv alapján kell megvalósítani.

13. Esti városkép, közvilágítás, díszvilágítás

24. § (1) Védett területen díszvilágítás csak a jellemző látványokból feltárulkozó nézetekben egységes és összehangolt módon készülhet.

(2) Védett területen a közvilágítás színhőmérsékletének meghatározott értéke tekintettel a világörökségi területre

a) Világörökségi helyszínen 3000K,

b) Világörökségi helyszín védőövezetében 3000-3500K.

(3) Díszvilágítás esetén meleg fehér, statikus fényt adó díszítő elem alkalmazható. Díszkivilágítás alkalmazása esetén a fényhatás és színhőmérséklet tekintetében biztosítania kell az egységes utcaképet. Színes, villogó, káprázást okozó fény közterületről látható homlokzaton nem alkalmazható.

(4) A fényszennyezés elkerülése érdekében olyan megvilágítás (dísz- és közvilágítás) alkalmazható, ami a megvilágított felületre irányul és vakítást nem okoz, a felfelé sugárzó kivetítés nem megengedett.

(5) A megvilágított vagy világító berendezések fényereje és megvilágítás módja nem lehet zavaró hatással fővárosi díszkivilágítással rendelkező szobrok, emlékművek, állami, fővárosi, egyházi épületek esti látványára.

(6) Karácsonyi díszkivilágítás időszaka Advent első vasárnapjától Vízkeresztig tart.

(7) A díszvilágítási körbe újonnan bevont területek díszítő motívumait az azonos karakterű területek díszvilágításához igazodóan kell kialakítani.

(8) Adventi időszakban épülethomlokzatok és árkádok karácsonyi díszkivilágítása épületen belüli energiacsatlakozással és a közterület igénybevétele nélkül alakítható ki.

14. Közterület alakítási terv tervezési követelményei

25. § (1) Közterületek tervezésekor

a) a világörökségi védettséghez méltó térépítészeti kialakítások, a kiemelkedő történeti értékek hangsúlyozása, bemutatása, a határoló térfalak méltó bemutatása, a minőségi anyaghasználat és a közterületi elemek átgondolt tervezése elvárt,

b) az időszakos és ideiglenes térhasználat, közterületi kitelepülések megtervezése, közműcsatlakozások lehetőségének feltárása szükséges,

c) közműhálózatokhoz kapcsolódó műtárgyak, tűzcsapok, kapcsolószekrények és egyéb vezetékek térszín alatti kivitelben történő telepítése elvárt,

d) a csatlakozó közterületek burkolatával, növényzetével és utcabútoraival való összhang megteremtése elvárt,

e) a kandeláberek pozícióját a faegyedek növekedésének figyelembevételével, a lombkoronaszint és a gyalogos felület megvilágítottságának összhangját megteremtve kell meghatározni.

(2) *  Az egyes közterületek részleges, vagy teljes felújítása, átépítése csak az adott közterület egészére vonatkozó közterület alakítási terv alapján végezhető, a közterület alakítási tervben meghatározott felszínrendezési koncepció és annak szükség szerinti ütemezésének betartásával.

III/B. Fejezet

Egyedi építészeti követelmények

15. Anyaghasználatra vonatkozó követelmények

26. § (1) A településkép védelme érdekében csak a történeti városképhez illeszkedő anyaghasználat megengedett, idegen anyaghasználati megoldások nem alkalmazhatóak.

(2) A homlokzatok kialakításakor a környezetben már alkalmazott anyagokhoz, homlokzati felületekhez illeszkedni kell. A világörökségi területen színdinamikai vizsgálattal igazolt színeket és homlokzati felületeket kell alkalmazni.

(3) Védett területen műanyag nyílászáró beépítése nem megengedett, a nyílászárók cseréje, átalakítása során az eredeti terveket figyelembe kell venni.

(4) Az épületek, építmények nyílászáróit, nagy kiterjedésű üvegfelületeit a környezetet zavaróan tükröző reflexiós, fényvisszaverő anyagból kialakítani nem lehet, átláthatóságának mérséklése érdekében indokolt esetben mattüveg használata megengedett.

(5) *  Védett területen az építmények színezését, annak városképi és színdinamikai kialakítását az érintett épülettömb szomszédos épületeinek vizsgálatával, azokkal harmonizálva kell megoldani. Az épülethomlokzatok felújítása, átszínezése - indokolt esetben falkutatást követően - csak a homlokzat egészére vonatkozó színezési terv alapján valósítható meg az épület eredeti falszínének figyelembevételével.

(6) Védett területen épületet, épületrészleteket - tört fehér színek kivételével - fehérre, feketére vagy rikító színűre színezni, illetve burkolattal ellátni nem lehet.

(7) Új épület létesítése vagy meglévő épületek utcai homlokzatának felújítása során a földszinti homlokzatsávot anti-graffiti bevonattal kell ellátni.

(8) *  A tetőfedés anyaga természetes anyagú pikkelyes fedés, természetes pala - indokolt esetben az eredetivel egyenértékű, alapvető műszaki követelményeket biztosító megoldás -, fém és üveg lehet. A tetőfedést érintő beavatkozás esetén nem alkalmazható a terület karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag, tükröződésmentesítéséről gondoskodni kell.

(9) Az épület tetőfelületein tükröződésmentes napelem-cserép elhelyezhető, amennyiben a világörökségi terület látványvédelmét nem sérti és harmonikusan illeszkedik a településképbe.

(10) Azbeszt tartalmú tetőfedés bontása, cseréje kizárólag a teljes tetőfelület egészére készített, jóváhagyott tervdokumentáció alapján végezhető, abban az esetben is, ha a kivitelezés ütemezetten valósul meg. A kivitelezés szakaszolása során egy-egy tetősík egy ütemben kezelendő.

(11) Közterületen létesített kerítések színét és formavilágát az adott közterület jellegével, utcabútoraival és köztárgyaival összhangban kell kialakítani, közterületen tömör kerítés nem létesíthető.

16. Tömegformálásra vonatkozó követelmények

Általános illeszkedési szabályok

27. § (1) A védett területen új épület elhelyezése vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a környező épületekhez való illeszkedést és a világörökségi látvány védelmét.

(2) A városképi illeszkedés és a harmonikus utcakép kialakítása érdekében az épületet az építési tevékenységgel érintett tömb teljes hosszát bemutató utcakép alapján kell megtervezni.

(3) Védett területen a tetőidomok tömegének kialakításakor egyszerű és hagyományos formákat kell alkalmazni, a tetőfelületek homogén egységét meg kell őrizni. A városképi illeszkedés érdekében az új vagy átalakított magastetők hajlásszögének igazodnia kell az épület környezetében lévő szomszédos épületek tetősíkjának hajlásszögéhez.

(4) Világörökségi területen lapostetőt csak értékvizsgálati dokumentáció javaslata és tervtanácsi vélemény függvényében lehet kialakítani.

(5) Meglévő magastető átalakítása, vagy új tetőidom kialakítása esetén a csatlakozó tűzfalfelületek csökkentésének lehetőségét vizsgálni kell, a tető hajlásszöge megközelítőleg azonos kell legyen a szomszédos épület tető hajlásszögével.

(6) Meglévő manzárdtető beépítése, átalakítása esetén a manzárdjelleg megtartása, visszaépítése kötelező, újonnan manzárdtető nem létesíthető.

(7) A tetőzeten lévő kiugrások és bevágások felületi aránya nem haladhatja meg a tető felületének felét.

(8) Védett területen az 5. számú mellékletben felsorolt tetőablak-nyitásra vonatkozó korlátozások alkalmazandók, az utcafronti tetősíkban negatív terasz kizárólag indokolt esetben alakítható ki.

(9) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott Belváros-Lipótváros kerületi építési szabályzatáról szóló 6/2020. (I. 30.) számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: kerületi építési szabályzat) meghatározott tetőablak-nyitási tilalom nem vonatkozik a tetőkibúvók létesítésére és a történeti épületek eredeti, védendő értéket képviselő, időközben megsemmisült tetőfelépítményeinek, tetőablakainak korhű helyreállítására, visszaépítésére.

(10) Közbiztonsági célból közkertben, közparkban sportpálya, játszótér, vagy kutyafuttató lekeríthető, illetve csatlakozó udvarok között kerítés, elválasztó fal létesíthető, amely teljes magasságában zöldíthető.

(11) Nemzetbiztonsági vagy külképviseleti létesítmény kerítése - amennyiben azt biztonságtechnikai védelem indokolja - e Rendeletben foglalt előírásoktól eltérhet.

(12) A kerületi építési szabályzatban meghatározott átmeneti hasznosítás idejére a telek utcai frontján a hasznosítás jellegének megfelelő tömör, áttört, vagy részben áttört épített kerítés alakítható ki.

Meglévő épületre vonatkozó általános rendelkezések

28. § (1) A védett területen bármely, a meglévő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás csak az épületek eredeti terveinek figyelembevételével végezhető el - amennyiben azok rendelkezésre állnak. A beavatkozás keretében biztosítani kell a korábbi helyreállítási hibák, eltérések korrekcióját, ideértve különösen az építészeti minőséget lerontó utólagos hozzáépítések elbontását, a tetőzet eredeti formájának újjáépítését és az esetlegesen korábban eltávolított épületdíszítések, tetődíszek, tornyok, kupolák, portálok visszaállítását.

(2) A kerületi építési szabályzatban meghatározott építészeti hangsúly képzésének lehetséges helyszíneitől eltérni csak a korabeli fotóval vagy tervvel igazolt, eredeti állapot visszaállításával megengedett.

(3) A Rendelet 5. számú mellékletében tetőablak-nyitási tilalommal jelölt épületek közterület felőli tetőfelületein új nyílászárót vagy bevilágítás célját szolgáló épületszerkezetet kialakítani nem lehet kivéve, ha az bizonyíthatóan az épület eredeti tervei szerint megtervezett nyílászáró, tetőfelépítmény, kupola, vagy egyéb építményrész.

(4) Meglévő magastető átalakított vagy új nyílászáróinak - kortárs építészeti kialakítás esetén is - illeszkednie kell a környezet hagyományos arculatához.

(5) A közterületről látható tetőfelületen - a (3) bekezdésben foglalt épületeken kívül - a tetőszerkezet által határolt építményszinten a meglévő homlokzat architektúrájához igazodva legfeljebb egy teljes építményszint bevilágítása vagy nyílászáróval való megnyitása alakítható ki, több sorban elhelyezett tetőablak nem alkalmazható.

(6) Az eredeti manzárdtető meredekebb - 50°-ot meghaladó - tetőszakaszán az 5. számú melléklet figyelembevételével tetősík ablak létesíthető, vagy üvegtető-szerkezet kialakítható - indokolt esetben és amennyiben a környezetébe és a világörökségi terület látványvédelmébe illeszkedik, a nyílászáró átalakításával terasz kialakítható.

(7) Tetőterasz a tető alapterületének legfeljebb 30%-án, közterületről nem látható módon alakítható ki, amennyiben a világörökségi helyszín látványvédelmét nem sérti és harmonikusan illeszkedik a településképbe.

(8) *  Lapostetős épületrészen pergola és egyéb árnyékoló elem kizárólag tetőkert kialakításával együttesen, közterületről nem látható módon, az épület színezésével és megjelenésével harmonizálva létesíthető a kerületi építési szabályzat 61. § előírásainak figyelembevételével, amennyiben a környezetébe és a világörökségi terület látványvédelmébe illeszkedik. A pergola és egyéb árnyékoló elem oldalhatároló alkalmazásával utólagosan sem építhető be.

Új épület létesítésére vonatkozó általános rendelkezések

29. § (1) A 27. § és 28. § tömegformálásra vonatkozó követelményein túl új épület létesítése és meglévő épület tetőidomának teljes átépítése esetén az épület tetőfelülnézetét ötödik homlokzatként kell kialakítani.

(2) Telekegyesítés esetén a létrejövő új épület tervezése során a városszövetbe való illeszkedést vizsgálva, annak homlokzatkialakításánál az eredeti, történeti telekosztásra való építészeti utalást kell alkalmazni.

(3) Az épület legmagasabb pontja a városképi illeszkedés követelményeinek és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú Főv. Kgy. rendelet szabályait figyelembe vevő magassági síkokkal állapítandó meg a kerületi építési szabályzatban, ami új épület esetén legfeljebb 31 méter lehet, meglévő épület esetében az eredeti tetőzet helyreállításának, visszaépítésének érdekében az eredeti magassági méret. A kerületi építési szabályzat lehetővé teheti a 15 méter szélességet elérő közterületek mentén a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú Főv. Kgy. rendelet szerinti magassági síkok fölé való, legfeljebb 3 méteres magassági túlnyúlást. Az épület abszolút legmagasabb pontja 40 méter lehet, mely a megengedett túlnyúlások esetén sem haladható meg.

17. Homlokzati kialakításra vonatkozó követelmények

30. § (1) Az épülethomlokzatok világörökséghez méltó látványának megőrzése érdekében az épületek homlokzatait és kapcsolódó tűzfalait részlegesen felújítani nem lehet, kivéve az épület építészetileg külön tagolható homlokzati felületét, illetve teljes földszinti homlokzati sávját.

(2) Az épület homlokzatát érintő átalakításnál vagy a meglévő épület teljes körű vagy részleges felújításánál az eredetinek megfelelő homlokzatkialakítást meg kell tartani. Az épület eredeti tervei szerinti díszeket, épületrészleteket meg kell védeni és helyre kell állítani.

(3) Meglévő épület utólagos hőszigetelése akkor megengedett, ha a beavatkozás a homlokzati architektúra megváltoztatása nélkül megvalósítható.

(4) A nyílászárók szerkezeti átalakítása, vagy cseréje esetén csak az eredetinek megfelelő nyílászáró (azonos anyag, osztásrend, profilozás, szín) építhető vissza. A nyílászáró külső megjelenése nem változhat, az eredetitől eltérő kialakítású, szélességű profil még azonos anyagból sem alkalmazható, a homlokzati takaró- és díszítőléceket, spalettákat az eredetinek megfelelő módon kell kialakítani.

(5) Egy-egy nyílászáró cseréje során csak az eredetivel megegyező kialakítás és anyaghasználat megengedett. Teljes homlokzatfelületen történő nyílászárók cseréje csak megjelenésében azonos kialakítással megengedett. A nyílászárók kialakítása és osztása azonos megjelenésű, az eredeti tervekkel megegyező, vagy ahhoz illeszkedő megjelenésű lehet. Zajvédelem vagy hőszigetelés céljából kettő- vagy több rétegű üvegezés a külső vagy a belső szárnyba egyaránt beépíthető.

(6) Védett területen látszó redőnyszekrény nem helyezhető el, külső árnyékoló szerkezet az épület építészeti kialakításával, tagozataival összhangban létesíthető, a homlokzati struktúra és a meglévő épületdíszek figyelembevételével kell megtervezni és megvalósítani.

(7) Az épülethomlokzatok világörökséghez méltó látványának megőrzése érdekében a meglévő kirakatportál átalakításánál vagy cseréjénél az eredeti architektúrának nem megfelelő kialakítású korábbi kirakatportálokat az eredeti tervek, vagy az eredeti nyílások geometriai méretei szerint kell helyreállítani, megőrizve az épület meghatározó karakterét és anyaghasználatát.

(8) A meglévő, zárható táblás bejáratokat és kirakatportálokat meg kell őrizni az eredeti formájukban vagy az eredeti tervek figyelembevételével kell helyreállítani.

(9) Előtetők és árnyékoló szerkezetek vonatkozásában a szín és anyaghasználat a homlokzat színezésével harmonizáló kivitelben vagy bézs színben megengedett.

(10) Használaton kívüli vagy megrongálódott, elhasználódott árnyékoló szerkezet elbontandó.

(11) A kirakatportálok biztonsági rácsainak elhelyezését és kialakításuk módját a kirakatportállal együtt kell megtervezni és megvalósítani. A földszintről nyíló egyes rendeltetési egységek közterület felőli nyílászáróinak biztonsági rácsait az épület architektúrájához igazodva, egymással összhangban kell kialakítani, kivéve az eredeti állapot, vagy az értékvizsgálati dokumentáció szerinti díszrácsozatokat.

(12) A közterületi homlokzatok falfelületein, az előkertek kerítésein, előkertben és közterületen új kirakatszekrény nem helyezhető el.

(13) A kirakatszekrények és kirakatportálok felületképzésénél alkalmazandó színeket az épület színezésével összhangban kell meghatározni.

(14) Hatását tekintve homokfúvott vagy fényáteresztő - a homlokzat színezésével harmonizáló - fóliát a kirakatportál üvegfelületének legfeljebb 30%-án lehet alkalmazni a kirakatportál átláthatóságának biztosítása érdekében. A kirakatportálok üvegfelületét nem átlátszó felületű anyaggal - fóliával, papírral, műanyaggal, festéssel, vagy más dekorációs felülettel - takarni nem lehet.

(15) A világörökséghez méltó látvány megőrzése érdekében a használaton kívüli kirakatportálok kirakatszekrények és vitrinek folyamatos karbantartása, tisztítása a tulajdonos kötelezettsége.

(16) Átalakítás, felújítás időszaka alatt a felújításra vonatkozó információs tábla vagy fólia portálon belül elhelyezhető.

(17) Épület homlokzatán emlékmű, emléktábla és egyéb képzőművészeti alkotás elhelyezése az épület architektúrájához illeszkedve, a műszaki adottságok figyelembevételével - a szükséges hozzájárulások beszerzését követően és az eljárási szabályok betartásával - megengedett.

A homlokzaton elhelyezhető egyéb berendezések

31. § (1) Az új, korszerű műszaki berendezések függőleges égéstermék elvezetőjének színe a héjazat színével megegyező vagy fekete lehet, külső határoló falakon - jogszabályban meghatározott légakna kivételével - nem helyezhető el.

(2) Automata berendezés (árusító automata, bankautomata stb.) önállóan nem létesíthető, csak falsíkba építetten, a portál részeként, 200 méterenként legfeljebb 1 db - kivéve bankintézmények és parkoló automata - létesíthető.

(3) A városkép védelem érdekében a villogó, zavaró fényhatást, kápráztatást, vakítást okozó világítás, cégér, cégfelirat, valamint fényforrással üzemeltetett technikai berendezés a 21. § (6) bekezdésben foglalt esetek kivételével nem helyezhető el.

(4) Védett területen lévő épület esetében a közüzemi szolgáltatások mérőszekrényei az épületek külső és belső homlokzatain, közös kapualjaiban, továbbá az épület közös területeiről láthatóan nem helyezhetők el.

(5) A homlokzaton, tetőzeten lévő használaton kívüli korábbi tartókat, szabad vagy védőcsőben elhelyezett kábeleket, antennákat, reklámtartó szerkezeteket, egyéb berendezéseket annak felújítása során, illetve a használat megszűnését követően el kell távolítani. A homlokzatok akár részleges felújítása esetén ezek megszüntetése kötelező, vezeték kizárólag a homlokzat síkján belül, nem láthatóan vezethető.

(6) Védett területen lévő épület homlokzatán - beleértve a belső udvari homlokzatot is -, tetőfelületén klímaberendezés, gépészeti berendezés, energia-termelő és egyéb technikai berendezés, valamint ezek tartozékai nem helyezhetők el, kivéve a jellemző homlokzati sík mögött és udvaron rejtett kivitelben, vagy az épület tetőidomán belül. A kondenzvíz elvezetéséről szakszerűen gondoskodni kell (a homlokzati falra, függőfolyosóra, közterületre vagy szomszéd telekre nem vezethető át).

(7) A (6) bekezdés szerinti berendezések, eszközök közterületről nem látható homlokzaton, vagy tetőfelületen kizárólag indokolt esetben - ha egyéb műszaki megoldásra igazoltan nincs lehetőség - rejtett kivitelben helyezhetőek el, amennyiben a világörökségi helyszín látványvédelmét nem sértik és harmonikusan illeszkednek a településképbe.

IV. Fejezet

A reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

32. § (1) Az V. kerület teljes közigazgatási területe fokozott védelem alatt álló terület, ahol a Tvtv. előírásai szerint közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám nem helyezhető el.

(2) A településkép fokozott védelme érdekében közterületen és magánterületen kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amennyiben az a védelem jellegét nem befolyásolja.

(3) A funkcionális célokat szolgáló utcabútor reklámcélra nem használható.

(4) E rendelet alkalmazásában információs vagy más célú berendezés alatt az önkormányzati hirdetőtábla, útbaigazító tábla, közérdekű molinó, továbbá pad, kerékpártámasz, hulladékgyűjtő, csikkgyűjtő, telefonfülke, árnyékoló szerkezet, korlát, parkolás-technikai berendezés, elektromos töltőállomás, automata berendezés, kandeláber, faverem rács, törzsvédő rács, köztéri óra értendő.

(5) A polgármester által a kerület szempontjából jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban együttesen évente tizenkét naptári hét időszakra az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt esemény időtartamára a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyek beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(7) Az Önkormányzat szempontjából jelentős esemény különösen az évente megrendezésre kerülő Belvárosi Fesztivál, és a Belvárosi Művészeti Napok, valamint a nemzeti és nemzetközi jelentőségű rendezvények és események.

(8) A rendezvényeket hirdető berendezés a megtartásra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken, homlokzatra felfüggesztve, vagy annak környezetében lévő közterület felett közérdekű molinón átfeszítve, leghamarabb a rendezvény előtt két héttel helyezhető el, és a rendezvényt követő három napon belül el kell távolítani.

(9) Védett területen az épület homlokzatán - jóváhagyott építési tevékenység végzése hiányában - reklámháló nem helyezhető el. A (8) bekezdés szerinti közérdekű molinó épületre, építményre függesztett reklámhordozó felülete ez esetben is csak az érintett homlokzat legfeljebb 10%-án helyezhető el.

(10) Védett területen építési állványzathoz rögzített védőfelületen az épület teljes homlokzatának felújítása vagy jóváhagyott építési tevékenység esetén - legfeljebb a kivitelezés igazolt időtartamára

a) építési reklámháló elhelyezhető a Tvr. előírásainak megfelelő méretű reklámfelülettel,

b) az érintett épület architektúrájának 1:1 léptékű ábrázolása, művészeti alkotás, reprodukció ábrázolása megengedett.

(11) Védett területen építési területet határoló kerítésen megjelenített cégfelirat mérete maximum 1,00 m2 lehet.

(12) Védett területen közművelődési célú hirdetőoszlop kizárólag a közművelődési tevékenységet folytató intézmény környezetében, a biztonságos gyalogosközlekedést nem akadályozó módon helyezhető el.

Az épületen elhelyezhető cégérekre, cégtáblákra és cégfeliratokra vonatkozó általános rendelkezések

33. § (1) Védett területen az épületek, épületrészek homlokzatán elhelyezett cégfeliratok, cégérek, cégtáblák és címtáblák (a továbbiakban együtt: cégjelzések)

a) a teljes homlokzat architektúrájához, építészeti részletképzéséhez, színhasználatához és környezetéhez szervesen illeszkedve, stílusához, anyaghasználatához igazodóan helyezhető el,

b) helyét a kirakatportálok szerkezeti kialakításánál kell biztosítani. Épületen csak olyan cégjelzés helyezhető el, amely az épületben lévő rendeltetési egységre, annak tevékenységére vonatkozik,

c) az épület hangsúlyos épületszobrászati elemeit, meghatározó építészeti részleteit még részben sem takarhatják el,

d) homlokzatonként az elhelyezési magasság, a betűnagyság, a színvilág tekintetében az épület homlokzati kialakításához és egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, márkától eltérő színhasználat előírható,

e) megvilágításának színhőmérséklete maximum 3000 K lehet, színes, káprázást okozó, villogó fény nem alkalmazható.

(2) A homlokzati falsíkkal párhuzamosan csak önálló betűkből álló cégfelirat helyezhető el. A homlokzat részletképzésének, anyaghasználatának megóvása érdekében, indokolt esetben az önálló betűk mögött másodlagos alátét-táblát lehet alkalmazni. Cégfelirat helye, mérete a homlokzati architektúra figyelembevételével homlokzattal együtt tervezendő.

(3) Egy homlokzatra rendeltetési egységenként csak 1 db cégér helyezhető el. Több portálszakaszból álló homlokzat esetén rendeltetési egységenként legfeljebb 8 méterenként 1 db cégér helyezhető el.

(4) A mezzaninszinti vagy első emeleti üzlethelyiség esetén cégjelzés kizárólag a homlokzati síkjában e célra kialakított, kapcsolódó felületein helyezhető el.

(5) A falsíkra merőleges kialakítású cégér

a) egyoldali összfelülete - tartószerkezetével és annak díszítésével együtt - nem haladhatja meg az 1 m2-t és szerkezeti vastagsága legfeljebb 15 cm lehet, vagy ha az épület építészeti kialakítása lehetővé teszi, megengedhető legfeljebb 1,5 m2 felületű textiljellegű cégér elhelyezése a kirakatportálok közötti falsíkon, melynek a homlokzati falsíktól számított kinyúlása nem haladhatja meg a 50 cm-t,

b) az előírt gyalogos közlekedési űrszelvény rendeltetésű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését és a szomszédos épületek rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti, és

c) elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, legalább 2,5 m-es alsó sík magassággal és a homlokzati falsíktól legfeljebb 1 m-es kinyúlással megengedett.

(6) *  Az üzlethelyiség érintett kirakatportáljai és kapubejárók közötti falsíkon - amennyiben az épület homlokzati architektúrája lehetővé teszi - falközönként 1 db maximum 1 m2 felületű:

a) felíró-tábla vagy

b) az üzlethelyiség nevét, logóját tartalmazó textilanyagú zászló elhelyezhető.

(7) Szállodák, vagy kulturális rendeltetési egységek cégjelzései esetében, továbbá utcai homlokzattal nem rendelkező üzletek egy cégéren való felsorolása esetén a meghatározott méretektől a homlokzat architektúrájához illeszkedően el lehet térni.

(8) Az épülethez kapcsolódó kapucsengőket, illetve névtáblákat az épület meglévő architektúrájához, díszítményeihez, burkolataihoz és színezéséhez igazodva, egységesen kell kialakítani.

(9) Az üzlethelyiséghez kapcsolódó használaton kívüli vagy elavult cégjelzéseket és tartozékait minden esetben el kell bontani.

(10) A homlokzaton elhelyezett utcanévtábla és szélétől mért legalább 1 méteres távolságban a homlokzatfelületet szabadon kell hagyni.

V. Fejezet

Sajátos építményfajtákra vonatkozó településképi követelmények

34. § (1) *  Védett területen energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak közterületen felszín alatti létesítéssel elhelyezhetők.

(2) *  Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felszín alatti létesítés műszakilag nem megoldható, úgy rejtett kivitelben, a történeti városképhez, környezethez alkalmazkodó kialakítással valósítható meg.

(3) A hírközlési létesítmények számára a járdán több, külön szolgáltató által üzemeltetett hálózat esetén közös aknát kell létesíteni, az útkereszteződéseknél egy járdaszakaszon, a járdafelületen legfeljebb két felszín alatti szekrény (akna) létesíthető abban az esetben, ha a területen jelen rendelet hatálybalépése előtt már van egy távközlési akna.

(4) Önálló, közterületről látható távközlési építmény (antenna) a területen nem létesíthető.

(5) Védett területen légvezeték nem alkalmazható, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés a világörökségi terület látványvédelme érdekében csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve rejtetten helyezhető el.

(6) Védett területen nem létesíthető

a) önálló energiatermelő berendezés (napelemes erőmű, szélerőmű),

b) oszlop transzformátor,

c) felszín feletti kábel csatlakozó szekrény vagy műtárgy.

(7) Védett területen rendeltetési egységhez kapcsolódó napelem, napkollektor akkor létesíthető, ha az elhelyezett berendezés a világörökségi terület látványvédelmét nem sérti és harmonikusan illeszkedik a településképbe.

(8) A Balaton utca - Falk Miksa utca - Markó utca - Honvéd utca által határolt területen elhelyezkedő Honvédelmi Minisztérium (24997) és (24970) helyrajzi számú központi objektuma egyéb, nem szabályozott sajátos építményfajtának minősül.

VI. Fejezet

Önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályai

18. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

35. § (1) A településkép védelme érdekében az Önkormányzat a főépítésze útján kérelemre szakmai konzultációt biztosít, és ezen belül szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről és a kerületi építési szabályzat előírásairól.

(2) A szakmai konzultációról készült emlékeztetőt a kerületi főépítész nyilvántartásba veszi.

(3) Szakmai konzultáció során a Belváros-Lipótváros Építészeti-műszaki Tervtanács (a továbbiakban: kerületi tervtanács) véleményének beszerzése előírható.

35/A. § *  A településkép védelme érdekében Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Tvtv. 8. §-ban meghatározott önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át.

19. Településképi véleményezési eljárás

36. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amennyiben

a) a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint a területi és központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és

b) összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszát, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető, és

c) az érintett ingatlan nem áll fővárosi helyi egyedi védelem alatt, és

d) nem az Önkormányzat az építtető.

(2) A településképi véleményezési eljárás előírásait minden olyan hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységgel kapcsolatban alkalmazni kell, amely az építmény megjelenését érinti - függetlenül attól, hogy a megjelenés jelenleg közterületről feltárulkozik-e vagy sem.

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásának szabályai

37. § (1) *  A Tr. településképi véleményezési eljárás lefolytatására vonatkozó előírásait be kell tartani és az e Rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) a 9. melléklet szerinti kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét, címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett ingatlan helyrajzi számát, továbbá a kérelemhez mellékelni kell a (4) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt, melyből megállapítható a településképi véleményezésben vizsgált szempontok érvényesülése és eldönthető az építészeti megoldás felelősége.

(4) Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményeit az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklete és e Rendelet 7. melléklete tartalmazza, melyben a felsoroltak értelemszerűen a meglévő és tervezett állapotra egyaránt vonatkoznak.

(5) A polgármester véleményét a kerületi tervtanács, vagy annak akadályoztatása esetén a főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(6) A főépítész és a kerületi tervtanács szakmai álláspontját az e Rendelet szerinti településképi követelmények és Belváros-Lipótváros településképi arculati kézikönyvének ajánlásainak figyelembevételével alakítja ki.

(7) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet

a) engedélyezésre - feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül - javasolja,

b) engedélyezésre nem javasolja, ha

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e Rendeletben meghatározottaknak, vagy

bb) a (6) bekezdés szerinti szakmai álláspont a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.

(8) A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

(9) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

A településképi véleményezés szempontjai

38. § (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell - a benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció kapcsán -

a) a vonatkozó jogszabályoknak, a hatályos településrendezési eszközöknek és jelen Rendelet előírásainak való megfelelést,

b) az előzetes településkép-védelmi tájékoztatás és a szakmai konzultációban megfogalmazott - írásba foglalt - javaslatok figyelembevételét,

c) a tervezett építészeti megoldások védett településképbe való megfelelő illeszkedését.

(2) A telek beépítésével kapcsolatban - az (1) bekezdésen túl - vizsgálni kell

a) a világörökségi terület, műemléki és kerületi egyedi és területi védelemmel kapcsolatos előírások és elvárások teljesülését,

b) a beépítési mód környezetbe való illeszkedési követelményeinek megvalósulását,

c) a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztési lehetőségeinek megfelelő biztosítását,

d) a szomszédos ingatlanok benapozását, jogos érdekeik érvényesülését, egyéb vonatkozásokban - indokolatlan mértékű - korlátozásuk elkerülését, a kilátás vagy a rálátás követelményeinek teljesülését,

e) a településrendezési eszközben, a környezetében tervezett fejlesztési lehetőségek figyelembevételét,

f) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmény átalakítása, bővítése esetében

fa) az előírások és illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztési lehetőségek biztosítását,

fb) az ütemezett kivitelezés során a rendezett településképpel kapcsolatos követelmények teljesülését.

(3) Az új vagy meglévő építmény, építményrész átépítése kapcsán vizsgálni kell

a) a tömegalakítás, látvány a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához való alkalmazkodását,

b) a homlokzati tagolás, a nyílászáró kiosztás összhangját a választott funkcióval,

c) a homlokzati látvány és léptékrend, a tetőidom (különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei) környezetéhez való illeszkedését, az épülettömeggel való harmonizálását,

d) az anyaghasználat és színvilág illeszkedését az épület karakteréhez, funkciójához, a környezetben alkalmazott anyagokhoz, illetve látványukhoz, valamint a korszerű épület-technikai követelményeknek való megfelelőséget,

e) a homlokzaton elhelyezett cégjelzések, antennák, gépészeti vagy egyéb technikai berendezések és tartozékaik jogszabályoknak megfelelő és környezetbe illő megoldását,

f) meglévő épület esetén a korábban kialakult, de nem odaillő építészeti elemek megszüntetésére, átépítésére, vagy takarására tett javaslatokat,

g) a beavatkozás természeti környezetben okozott indokolatlan és káros hatásait,

h) a tervezett díszvilágítás, projekció közeli és távoli megjelenésének környezetéhez való illeszkedését,

i) védett területen lévő építmény és kerületi egyedi védett épület építészeti értékeinek védelmére vonatkozó előírások és elvárások érvényre jutását, azokra gyakorolt hatását.

(4) A határoló közterülettel való kapcsolat vonatkozásában vizsgálni kell

a) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

b) *  a közterülethez közvetlenül kapcsolódó építményszint alaprajzi kialakítását, funkcióját és ebből eredő használata kapcsán

ba) a zavartalan közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés és annak biztonságának megvalósulását,

bb) a közterület adottságainak - esetleges berendezések, műtárgyak, valamint meglévő növényzet - megfelelő figyelembevételét, megóvását, illetve ebből eredően

bc) a tervben szereplő - esetlegesen szükségessé váló -, a közterületet érintő beavatkozások megfelelőségét,

c) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, meglévő növényzetének, továbbá a díszvilágítást biztosító berendezések és cégjelzések kialakítását, illetve a közterület alakítási tervvel való összhangot,

d) az esetlegesen közterület fölé benyúló építményrészek, szerkezetek és berendezések hatását a közterület használatára, benapozására, különös tekintettel a meglévő és a telepítendő zöldfelületekre, fákra, fasorokra vonatkozóan.

20. Településképi bejelentési eljárás

Általános rendelkezések

39. § (1) A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) számú Kormányrendelet szerint a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az örökségvédelmi engedélyhez vagy örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez kötött tevékenységek kivételével településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni jelen Rendelet 8. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, az építmények rendeltetésének módosítása (rendeltetésváltozás), valamint reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetében.

(2) *  A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által - az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott módon - a polgármesterhez benyújtott 9. melléklet szerinti vagy annak megfelelő tartalmú kérelemmel indul.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését, a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát, az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(4) *  A településképi bejelentéshez a 8. számú melléklet szerinti tevékenységek esetén - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített - építészeti-műszaki dokumentációt a Tr-ben meghatározott, a kérelem tárgyának megfelelő igazoló dokumentációval kiegészítve kell mellékelni.

(5) A 8. számú melléklet III. pontja szerinti rendeltetésmódosítás (rendeltetésváltozás) esetén - a (4) bekezdésben foglaltak mellett - a használat változtatását az Étv. 54. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az új használatra való alkalmasság igazolásával, az építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység és környezete kölcsönhatásának vizsgálatával kell alátámasztani, az OTÉK előírásainak megfelelően, különös tekintettel az 50. § (2), (3) és 108. § (7) bekezdésében foglaltakra.

(6) *  A fővárosi helyi védett épületet érintő tevékenység esetén a bejelentéshez - a fentiek mellett - csatolni kell Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály előzetes hozzájáruló szakmai véleményét, a tevékenység annak kiadását követően jelenthető be.

(7) A polgármester a Településképi munkacsoport szakmai véleményére alapozva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti teljes eljárásban a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hatósági határozatban

a) a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésmódosítást (rendeltetésváltozást) - feltétel meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi, ha a bejelentés

aa) megfelel a (2) - (6) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és

ab) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésmódosítás (rendeltetésváltozás), a tervezett reklám és reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a településképi követelményeknek, valamint

ac) a tervezett rendeltetésmódosítás (rendeltetésváltozás) megfelel a kerületi építési szabályzatban foglalt követelményeknek,

b) megtiltja a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésmódosítás (rendeltetésváltozás) megkezdését, és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha

ba) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelményeknek,

bb) a tervezett rendeltetésmódosítás (rendeltetésváltozás) nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a kerületi építési szabályzatban foglalt követelményeknek,

bc) a tervezett reklám és reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi és egyéb vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek,

c) megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a (2)-(6) bekezdésben meghatározott követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik.

(7a) *  Ha a polgármester a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell.

(8) A polgármester a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a Településképi munkacsoport útján ellenőrzi, és ha a bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,

a) a 41. § szerinti településképi kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki,

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(9) A tevékenység a bejelentésben foglaltak betartása mellett akkor kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély és egyéb hozzájárulás nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg.

(10) A polgármester döntésével szemben Tvtv. előírásai alapján az Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

(11) A döntés polgári jogi igényt nem dönt el, és nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

A településképi bejelentési dokumentáció elbírálásának szempontjai

40. § (1) A településképi bejelentésben szereplő tevékenységeknek a következő feltételeket kell teljesítenie:

a) a vonatkozó településrendezési, településképi és építésügyi jogszabályokban foglalt, a településképet érintő kötelező előírásoknak meg kell felelnie,

b) a környezete és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű és biztonságos használatát, megjelenését hátrányosan nem befolyásolhatja,

c) közérdeket nem sérthet, melyben irányadóak a településkép-védelmi és illeszkedési, városfejlesztési, területhasználati és közlekedési szempontok.

(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:

a) a tervezett megoldásnak léptékében, arányaiban megfelelően illeszkednie kell a kialakult településszerkezetbe,

b) nem befolyásolhatja negatívan a környezetében lévő épületek, építmények, utcák és terek használhatóságát,

c) nem korlátozhatja a szomszédos ingatlanok fejlesztését és építési jogait,

d) a közterület fölé benyúló építmény részei, szerkezetei és berendezései nem befolyásolhatják hátrányosan a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő vagy a telepítendő növényzetre, közvilágításra, benapozásra, az építmények kilátását vagy a rálátás követelményeit.

(3) Az alaprajzi elrendezéssel, homlokzatképzéssel, tömegalakítással, anyaghasználattal, színezéssel, városképi megjelenéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:

a) a tervezett megoldásnak harmonikusan illeszkednie kell a környezetébe, a környező beépítés sajátosságainak figyelembevételével,

b) a rendeltetésmódosítás (rendeltetésváltozás) során a kialakításnak meg kell felelnie az eredeti épület funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek,

c) meg kell felelnie a kerületi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti elvárásoknak, a beavatkozás nem lehet ellentétes a védelem céljával, nem sértheti a védett településképet,

d) kerületi egyedi védett érték esetén biztosítani kell az érték megőrzését és a védelemmel kapcsolatos elvárások teljesülését,

e) megjelenésével, színezésével, méreteivel, anyagával a világörökségi terület védett történeti városszövetébe és a településképbe harmonikusan illeszkednie kell,

f) az anyaghasználatában alkalmazkodnia kell a környezet karakteréhez, funkciójához, a környezetben alkalmazott anyagokhoz és látványukhoz.

21. Településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság

41. § (1) A településképi követelmények megszegésének minősül

a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtás,

c) a településképi bejelentési eljárásban hozott tiltás ellenére történő végrehajtás,

d) a jelen Rendeletben rögzített településképi követelmények és kerületi értékvédelmi előírások és kötelezettségek, valamint a kerületi építési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megszegése.

(2) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az Önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(3) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, a polgármester településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

(3a) *  A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén helyszíni bírság kiszabásának is helye van.

(4) *  A településkép-védelmi bírság legkisebb összege esetenként százezer forint, mely összegtől az (5) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelése szerint egyedileg el lehet térni.

(5) A polgármester az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek keretében mérlegeli különösen:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét,

d) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

e) a jogsértő állapot időtartamát,

f) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,

g) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

h) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(6) *  A településkép-védelmi bírság egy eljárásban, a kötelezettség nem teljesítése esetén kiszabható a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok alapján.

A kötelezettnek a bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül az Önkormányzatnak a határozatban megjelölt számlájára kell átutalási megbízással teljesítenie vagy készpénzátutalási megbízással postai úton befizetnie.

(7) A településképi kötelezettség megszegése és végre nem hajtása esetén jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

(8) A kötelezési eljárásban a döntéseket a Településképi munkacsoport készíti elő.

(9) A polgármester döntésével szemben az Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

22. Hatályba léptető rendelkezések

42. § (1) Ez a rendelet 2020. március 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések

43. § * 

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

Kerületi egyedi védett értékek - rajzi melléklet

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

Kerületi egyedi védett értékek - táblázat

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Tömb szám
VH1 24663 Akadémia utca 10. = Széchenyi utca 4. 116
VH2 24665 Akadémia utca 12. = Steindl Imre utca 3. 116
VH3 24677 Akadémia utca 13. = Steindl Imre utca 5. 109
VH4 24681 Akadémia utca 14. = Steindl Imre utca 4. 115
VH5 24684 Akadémia utca 15-17. = Steindl Imre utca 6. = Zoltán utca 5. 110
VH6 24683 Akadémia utca 16. = Zoltán utca 3. 115
VH7 24650 Akadémia utca 7. 98
VH8 24649 Akadémia utca 9. = Széchenyi utca 3. 98
VH9 24873/3 Alkotmány utca 15. = Hold utca 20. 134
VH10 24945 Alkotmány utca 16. = Bihari János utca 1-3. 138
VH11 24946 Alkotmány utca 18. 138
VH12 24866 Alkotmány utca 19. 136
VH13 24947 Alkotmány utca 20. = Bajcsy-Zsilinszky út 70. 138
VH14 24865 Alkotmány utca 21. 136
VH15 24864 Alkotmány utca 23. = Vadász utca 44. 136
VH16 24849 Alkotmány utca 25. = Vadász utca 39. 137
VH17 24848 Alkotmány utca 27. 137
VH18 24847 Alkotmány utca 29. 137
VH19 24889 Alkotmány utca 3. = Kozma Ferenc utca 7. 132
VH20 24846 Alkotmány utca 31. = Bajcsy-Zsilinszky út 68. 137
VH21 24888 Alkotmány utca 5. = Honvéd utca 12. 132
VH22 24901 Alkotmány utca 6. = Honvéd utca 11. 131
VH23 24880 Alkotmány utca 7-9-11. = Honvéd utca 9. = Szemere utca 4. = Kálmán Imre utca 4-6. 133
VH24 24570 Arany János utca 1. = Akadémia utca 4. = Széchenyi rakpart 2. 96
VH25 24657 Arany János utca 10. = Tüköry utca 1. 99
VH26 24624 Arany János utca 25. = Hercegprímás utca 20. 91
VH27 24626 Arany János utca 27. = Hercegprímás utca 15. 141
VH28 24627 Arany János utca 29. 141
VH29 24637 Arany János utca 31. 141
VH30 24638 Arany János utca 33. 141
VH31 24574 Arany János utca 9. 95
VH32 24390 Aranykéz utca 2. = Régi posta utca 8. 63
VH33 24735 Aulich utca 5. 120
VH34 24730 Aulich utca 8. = Hold utca 14. = Báthory utca 11. 119
VH35 24799 Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 104
VH36 24795/2 Bajcsy-Zsilinszky út 40. 104
VH37 24830 Bajcsy-Zsilinszky út 54. 122
VH38 24829 Bajcsy-Zsilinszky út 56. 122
VH39 24825/2 Bajcsy-Zsilinszky út 58. 122
VH40 24838 Bajcsy-Zsilinszky út 64. = Kálmán Imre utca 27. 123
VH41 24845 Bajcsy-Zsilinszky út 66. = Kálmán Imre utca 26. 137
VH42 24949 Bajcsy-Zsilinszky út 74. = Markó utca 33. 138
VH43 24980 Bajcsy-Zsilinszky út 76. = Markó utca 26. 161.
VH44 24917 Balassi Bálint utca 1-3-5. 145
VH45 24991 Balassi Bálint utca 19. 148
VH46 24915/5 Balassi Bálint utca 2/b. 146
VH47 24992 Balassi Bálint utca 21-23. = Balaton utca 3. 148
VH48 25009 Balassi Bálint utca 25. = Balaton utca 4. 151
VH49 25012 Balassi Bálint utca 27. 151
VH50 24916 Balassi Bálint utca 7. = Markó utca 3/a. 145
VH51 24958 Balassi Bálint utca 9-11. = Markó utca 4. 147
VH52 25024 Balaton utca 12. 152
VH53 24790 Bank utca 4. 105
VH54 24770 Bank utca 5. 103
VH55 24771 Bank utca 7. = Podmaniczky Frigyes tér 5. 103
VH56 24056 Bástya utca 12. 37
VH57 24065 Bástya utca 13. 40
VH58 24064 Bástya utca 15. 40
VH59 24096 Bástya utca 18. 35
VH60 24095 Bástya utca 20. 35
VH61 24094 Bástya utca 22. = Képíró utca 7. 35
VH62 24087 Bástya utca 31. 39
VH63 24813 Báthori utca 19. = Vadász utca 36. 121
VH64 24871 Báthory utca 12. = Szemere utca 1/a. = Szemere utca 1/b. = Kálmán Imre utca 9. 125
VH65 24812 Báthory utca 17. 121
VH66 24835 Báthory utca 22. = Vadász utca 35/a. 123
VH67 24827 Báthory utca 23. 122
VH68 24836 Báthory utca 24. 123
VH69 24884 Báthory utca 4. = Kozma Ferenc utca 1. 127
VH70 24883 Báthory utca 6. = Honvéd utca 6. 127
VH71 24413 Bécsi utca 2. = Kristóf tér 5. 57
VH72 24426 Bécsi utca 5. = Deák Ferenc utca 11-13. 55
VH73 23827 Belgrád rakpart 10. 47
VH74 23828 Belgrád rakpart 11. 47
VH75 23829 Belgrád rakpart 12. 47
VH76 23830 Belgrád rakpart 13-14-15. = Sörház utca 1. 47
VH77 23838 Belgrád rakpart 16. = Sörház utca 2. 48
VH78 23839 Belgrád rakpart 17. 48
VH79 23840 Belgrád rakpart 18. 48
VH80 23841 Belgrád rakpart 19. 48
VH81 23819 Belgrád rakpart 2. = Molnár utca 51. 46
VH82 23842 Belgrád rakpart 20. 48
VH83 23843 Belgrád rakpart 21. 48
VH84 23844 Belgrád rakpart 22. 48
VH85 23852/1 Belgrád rakpart 23. 48
VH86 23853 Belgrád rakpart 24. = Molnár utca 7. 48
VH87 23854 Belgrád rakpart 25. = Molnár utca 5. 48
VH88 23855 Belgrád rakpart 26. = Irányi utca 1. = Molnár utca 3. 48
VH89 23857 Belgrád rakpart 27. = Irányi utca 2-4. = Molnár utca 1. = Március 15. tér 9-10. 52
VH90 23820 Belgrád rakpart 3-4. 46
VH91 23821 Belgrád rakpart 5. = Havas utca 1. 46
VH92 23825 Belgrád rakpart 6-8. = Havas utca 2. = Molnár utca 37-43. 47
VH93 23826 Belgrád rakpart 9. 47
VH94 25046 Bihari János utca 15. 162
VH95 25040 Bihari János utca 16. = Stollár Béla utca 20. 159
VH96 25041 Bihari János utca 18. 159
VH97 25042 Bihari János utca 20. 159
VH98 25043 Bihari János utca 22. 159
VH99 24009 Cukor utca 1. = Irányi utca 27. 29
VH100 24425 Deák Ferenc utca 15. 55
VH101 24421 Deák Ferenc utca 23. = Deák Ferenc tér 3. 55
VH102 24472 Dorottya utca 1. = Vörösmarty tér 7-8-9. 78
VH103 24482 Dorottya utca 9. 81
VH104 23865 Duna utca 1. = Kéményseprő utca 2. 50
VH105 23864 Duna utca 3. = Váci utca 39. 50
VH106 24037/2 Egyetem tér 1-2-3. = Szerb utca 10. 27
VH107 24159 Egyetem tér 5. = Henszlmann Imre utca 1. 33
VH108 24462 Erzsébet tér 2. 76
VH109 24460 Erzsébet tér 4. 76
VH110 24459 Erzsébet tér 5. 76
VH111 24923 Falk Miksa utca 10. = Markó utca 3/b. 145
VH112 24964 Falk Miksa utca 12. = Markó utca 6. 147
VH113 24963 Falk Miksa utca 14. 147
VH114 25016 Falk Miksa utca 15. 152
VH115 24962 Falk Miksa utca 16. = Stollár Béla utca 5. 147
VH116 25017 Falk Miksa utca 17. 152
VH117 24995 Falk Miksa utca 18-20. = Stollár Béla utca 6. 148
VH118 25018 Falk Miksa utca 19. 152
VH119 24994 Falk Miksa utca 22. 148
VH120 24993 Falk Miksa utca 24-26. = Balaton utca 5. 148
VH121 25010 Falk Miksa utca 28. = Balaton utca 6. 151
VH122 24926 Falk Miksa utca 3. 144
VH123 25011 Falk Miksa utca 30. 151
VH124 24920 Falk Miksa utca 4. 145
VH125 24925 Falk Miksa utca 5. 144
VH126 24921 Falk Miksa utca 6. 145
VH127 24924 Falk Miksa utca 7. = Markó utca 5. 144
VH128 24922 Falk Miksa utca 8. 145
VH129 24419 Fehér Hajó utca 12-14. 55
VH130 24418 Fehér Hajó utca 8-10. 55
VH131 24043/8 Fejér György utca 10. 37
VH132 24053/3 Fejér György utca 12. 37
VH133 24043/2 Fejér György utca 4. 37
VH134 24043/3 Fejér György utca 6. 37
VH135 24043/4 Fejér György utca 8. 37
VH136 24004 Ferenciek tere 3. = Curia utca 5. 20
VH137 24005 Ferenciek tere 4. 20
VH138 24006 Ferenciek tere 5. = Irányi utca 20. 20
VH139 24188 Ferenciek tere 7-8. 8
VH140 24174 Ferenczy István utca 14. 31
VH141 24173 Ferenczy István utca 16. 31
VH142 24172 Ferenczy István utca 18. 31
VH143 24171 Ferenczy István utca 20. 31
VH144 24170 Ferenczy István utca 22. 31
VH145 24168 Ferenczy István utca 24. = Magyar utca 13. 31
VH146 23919 Fővám tér 2-3. = Molnár utca 42. 45
VH147 23925 Fővám tér 4. 45
VH148 24327/3 Galamb utca 3. 59
VH149 24327/2 Galamb utca 5. 59
VH150 24327/1 Galamb utca 7. 59
VH151 24707 Garibaldi utca 1. = Akadémia utca 21. = Garibaldi köz 4. 140
VH152 24710/2 Garibaldi utca 2. = Kossuth Lajos tér 5. 112
VH153 24706 Garibaldi utca 3. = Garibaldi köz 3. 111
VH154 24710/1 Garibaldi utca 4. 112
VH155 24705 Garibaldi utca 5. 111
VH156 24704 Garibaldi utca 7. 111
VH157 24282 Gerlóczy utca 1. = Vitkovics Mihály utca 2-4. = Kamermayer Károly tér 2
VH158 24239 Gerlóczy utca 11. = Semmelweis utca 27. 1
VH159 24301/4 Haris köz 1. = Váci utca 30/b. 16
VH160 24301/1 Haris köz 2. = Váci utca 30/a. 15
VH161 24301/5 Haris köz 3. 16
VH162 24301/2 Haris köz 4. 15
VH163 24301/6 Haris köz 5. = Petőfi Sándor utca 8/a. 16
VH164 24301/3 Haris köz 6. = Petőfi Sándor utca 8/b. 15
VH165 24437 Harmincad utca 3. = Bécsi utca 10. 67
VH166 24468 Harmincad utca 4. 76
VH167 23823 Havas utca 3. = Molnár utca 45. 46
VH168 23908 Havas utca 4. = Molnár utca 32. 71
VH169 23915 Havas utca 5. = Molnár utca 34. 45
VH170 23913 Havas utca 6. = Váci utca 77. 71
VH171 23920 Havas utca 7. 45
VH172 24160 Henszlmann Imre utca 3. 33
VH173 24161 Henszlmann Imre utca 5. 33
VH174 24162 Henszlmann Imre utca 7. 33
VH175 24163 Henszlmann Imre utca 9. = Magyar utca 17-19-21. 33
VH176 24620 Hercegprímás utca 10. 91
VH177 24629 Hercegprímás utca 11. 141
VH178 24621 Hercegprímás utca 12. 91
VH179 24765 Hercegprímás utca 17. = Arany János utca 30. 103
VH180 24623 Hercegprímás utca 18. 91
VH181 24544 Hercegprímás utca 2. = József Attila utca 22. 88
VH182 24543 Hercegprímás utca 4. 88
VH183 24546 Hercegprímás utca 7. = Szent István tér 2. 89
VH184 24541 Hercegprímás utca 8. 88
VH185 24767 Hercegprímás utca 19. 103
VH186 24781 Hold utca 1. = Bank utca 2. 105
VH187 24808 Hold utca 15. 121
VH188 24870 Hold utca 16. = Báthory utca 14. = Kálmán Imre utca 11. 125
VH189 24873/2 Hold utca 18-20. 134
VH190 24809 Hold utca 17-19. 121
VH191 24811 Hold utca 21. = Báthory utca 15. 121
VH192 24854 Hold utca 23. = Báthory utca 16. 124
VH193 24855 Hold utca 25. = Kálmán Imre utca 13. 124
VH194 24867 Hold utca 29. = Alkotmány utca 17. 136
VH195 24782 Hold utca 3. 105
VH196 24737 Hold utca 8. 120
VH197 24785 Hold utca 9. = Nagysándor József utca 1. 105
VH198 24900/2 Honvéd utca 16. = Vajkay utca 3. 130
VH199 24929 Honvéd utca 20. = Szalay utca 6-8. 144
VH200 25025 Honvéd utca 38. = Balaton utca 14. 152
VH201 25022/2 Honvéd utca 40/a. 152
VH202 23868 Irányi utca 10. = Kéményseprő utca 6. 50
VH203 23867 Irányi utca 12. = Váci utca 41/b. 50
VH204 23987 Irányi utca 17. 24
VH205 23992 Irányi utca 19-21-23. = Veres Pálné utca 3. 24
VH206 23875 Irányi utca 5. 49
VH207 23872 Irányi utca 8. = Kéményseprő utca 3. 51
VH208 23878 Irányi utca 9. 49
VH209 24505 József Attila utca 10. 86
VH210 24532 József Attila utca 18. = Sas utca 2. 87
VH211 24549 József Attila utca 24. = Hercegprímás utca 1. 89
VH212 24506 József Attila utca 8. = Nádor utca 1. 86
VH213 24461 József nádor tér 10. = Erzsébet tér 3. 76
VH214 24465 József nádor tér 11. 76
VH215 24464 József nádor tér 12. = József Attila utca 7. 76
VH216 24467 József nádor tér 8. 76
VH217 24466 József nádor tér 9. 76
VH218 24873/1 Kálmán Imre utca 10. = Hold utca 18. 134
VH219 24861 Kálmán Imre utca 14. 136
VH220 24856 Kálmán Imre utca 15. 124
VH221 24862 Kálmán Imre utca 16. 136
VH222 24857 Kálmán Imre utca 17. 124
VH223 24858 Kálmán Imre utca 19. = Vadász utca 40. 124
VH224 24842 Kálmán Imre utca 20. = Vadász utca 37. 137
VH225 24841 Kálmán Imre utca 21. = Vadász utca 35/b. 123
VH226 24843 Kálmán Imre utca 22. 137
VH227 24840 Kálmán Imre utca 23. 123
VH228 24844 Kálmán Imre utca 24. 137
VH229 24839 Kálmán Imre utca 25. 123
VH230 24886 Kálmán Imre utca 3. = Honvéd utca 8. 127
VH231 24226 Károly körút 2. = Kossuth Lajos utca 22. 1
VH232 24235 Károly körút 20. 1
VH233 24024 Károlyi utca 17. 28
VH234 24107 Kecskeméti utca 11. 34
VH235 24106 Kecskeméti utca 13. = Képíró utca 10. 34
VH236 24158 Kecskeméti utca 2. 33
VH237 24157 Kecskeméti utca 4. 33
VH238 24112 Kecskeméti utca 5. = Királyi Pál utca 6. 34
VH239 24156 Kecskeméti utca 6. 33
VH240 24155 Kecskeméti utca 8. 33
VH241 24108 Kecskeméti utca 9. 34
VH242 24099 Képíró utca 3. 35
VH243 24103 Képíró utca 4. 34
VH244 24098 Képíró utca 5. 35
VH245 24104 Képíró utca 6. 34
VH246 24105 Képíró utca 8. 34
VH247 24093 Képíró utca 9. = Bástya utca 24. 35
VH248 24307 Kígyó utca 2. = Váci utca 32. 16
VH249 24306 Kígyó utca 4-6. 16
VH250 24110 Királyi Pál utca 10. 34
VH251 24060 Királyi Pál utca 11. = Bástya utca 21. 40
VH252 24062/2 Királyi Pál utca 13/a. 40
VH253 24100 Királyi Pál utca 14. = Képíró utca 1. 35
VH254 24097 Királyi Pál utca 16. = Bástya utca 16. 35
VH255 24055 Királyi Pál utca 5-7. 37
VH256 24111 Királyi Pál utca 8. 34
VH257 24057 Királyi Pál utca 9. = Bástya utca 14. 37
VH258 24918 Kossuth Lajos tér 17. 145
VH259 24915/1 Kossuth Lajos tér 18. = Balassi Bálint utca 2/a. = Széchenyi rakpart 12/a. 146
VH260 24697 Kossuth Lajos tér 4. = Akadémia utca 20. = Széchenyi rakpart 10. 114
VH261 24711 Kossuth Lajos tér 9. 112
VH262 24887 Kozma Ferenc utca 5. = Kálmán Imre utca 2. = Honvéd utca 10. 132
VH263 24382 Kristóf tér 1-2. = Váci utca 6. 56
VH264 24381 Kristóf tér 3. 56
VH265 24370 Kristóf tér 4. = Szervita tér 1. 56
VH266 24133 Magyar utca 18. 36
VH267 24135 Magyar utca 22. 36
VH268 24154 Magyar utca 23. 33
VH269 24152 Magyar utca 27. 33
VH270 24126/2 Magyar utca 28. 36
VH271 24151 Magyar utca 29. 33
VH272 24208 Magyar utca 3. 7
VH273 24139 Magyar utca 30. 36
VH274 24145 Magyar utca 46-50. 36
VH275 24318 Március 15. tér 1. = Petőfi tér 1. 62
VH276 24320 Március 15. tér 2. 62
VH277 24321 Március 15. tér 3. = Galamb utca 2. 62
VH278 23870 Március 15. tér 6-7. = Kéményseprő utca 1. 51
VH279 23871 Március 15. tér 8. = Molnár utca 2. = Irányi utca 6. 51
VH280 24915/3 Markó utca 1/a. = Széchenyi rakpart 13. 146
VH281 24915/4 Markó utca 1/b. = Balassi Bálint utca 4. 146
VH282 24974 Markó utca 16. = Nagy Ignác utca 10. = Stollár Béla utca 15. = Szemere utca 15. 156
VH283 24976 Markó utca 18-20. = Nagy Ignác utca 13-15. = Bihari János utca 12-14. = Stollár Béla utca 17-19. 160
VH284 24930 Markó utca 7. 144
VH285 24524 Mérleg utca 12. 85
VH286 24516 Mérleg utca 6. 84
VH287 23884 Molnár utca 10. 21
VH288 23885 Molnár utca 12. 21
VH289 23850 Molnár utca 13. 48
VH290 23849 Molnár utca 15. 48
VH291 23848 Molnár utca 17. 48
VH292 23897 Molnár utca 20. = Sörház utca 5. 22
VH293 23846 Molnár utca 21. 48
VH294 23898 Molnár utca 22-24. = Pintér utca 2. 22
VH295 23905 Molnár utca 26. = Pintér utca 1. 71
VH296 23835 Molnár utca 27. 47
VH297 23906 Molnár utca 28. 71
VH298 23834 Molnár utca 29. 47
VH299 23832 Molnár utca 33. 47
VH300 23831 Molnár utca 35. 47
VH301 23822 Molnár utca 47-49. 46
VH302 23818 Molnár utca 53. = Belgrád rakpart 1. = Fővám tér 1. 46
VH303 24220 Múzeum körút 3. 6
VH304 24119 Múzeum körút 37. 36
VH305 24118 Múzeum körút 39. 36
VH306 24586 Nádor utca 11. 93
VH307 24585 Nádor utca 13. 93
VH308 24562 Nádor utca 14. = Vigyázó Ferenc utca 7. 94
VH309 24583 Nádor utca 17. 93
VH310 24748 Nádor utca 23. = Szabadság tér 1. 100
VH311 24672 Nádor utca 24. = Széchenyi utca 16. 109
VH312 24703 Nádor utca 34. = Garibaldi utca 9. 111
VH313 24709 Nádor utca 36. = Garibaldi utca 6-8. 112
VH314 24518 Nádor utca 8. 84
VH315 25002/6 Nagy Ignác utca 14. 157
VH316 25002/7 Nagy Ignác utca 16. = Balaton utca 29. 157
VH317 25037 Nagy Ignác utca 19/a. 159
VH318 24805 Nagysándor József utca 2. = Hold utca 11. 121
VH319 23988 Nyáry Pál utca 10. 24
VH320 23883/1 Nyáry Pál utca 1a. = Molnár utca 8. 21
VH321 23883/2 Nyáry Pál utca 1b. 21
VH322 23889 Nyáry Pál utca 3. 21
VH323 23979 Nyáry Pál utca 4. = Váci utca 48. 24
VH324 23890 Nyáry Pál utca 5. 21
VH325 23980 Nyáry Pál utca 6. 24
VH326 23967 Nyáry Pál utca 9. 25-26
VH327 25049 Nyugati tér 8. 162
VH328 25048 Nyugati tér 9. = Stollár Béla utca 24. 162
VH329 24601 Október 6. utca 11. 92
VH330 24592 Október 6. utca 14. 93
VH331 24599 Október 6. utca 15. 92
VH332 24598 Október 6. utca 17. 92
VH333 24597 Október 6. utca 19. = Arany János utca 19. 92
VH334 24756 Október 6. utca 21. = Arany János utca 22. 101
VH335 24755 Október 6. utca 24. = Arany János utca 20. 100
VH336 24525 Október 6. utca 4. = Mérleg utca 14. 85
VH337 24526 Október 6. utca 6. 85
VH338 24527 Október 6. utca 8. = Zrínyi utca 11. 85
VH339 24027 Papnövelde utca 1. = Veres Pálné utca 20. 27
VH340 24025 Papnövelde utca 10. = Károlyi utca 19. 28
VH341 24028 Papnövelde utca 3. 27
VH342 24022 Papnövelde utca 8. 28
VH343 24300 Párizsi utca 1. = Váci utca 28. 15
VH344 24347 Párizsi utca 2. = Váci utca 26. 14
VH345 24296 Párizsi utca 7. 11
VH346 24739 Perczel Mór utca 4. 120
VH347 24293 Petőfi Sándor utca 7. = Pilvax köz 1. 5
VH348 24294/1 Petőfi Sándor utca 9. = Pilvax köz 2. 11
VH349 24322/3 Petőfi tér 2/a. = Galamb utca 4/a. 62
VH350 24322/2 Petőfi tér 3-5. = Galamb utca 6. = Régi posta utca 1-3. 62
VH351 24329 Piarista utca 6. 59
VH352 24180 Reáltanoda utca 11. 31
VH353 24204 Reáltanoda utca 14. 7
VH354 24205 Reáltanoda utca 16. 7
VH355 24206 Reáltanoda utca 18. = Magyar utca 7. 7
VH356 24177/4 Reáltanoda utca 5. 31
VH357 24179 Reáltanoda utca 9. 31
VH358 24335 Régi posta utca 11. 59
VH359 24377 Régi posta utca 12. = Váci utca 14. 56
VH360 24324 Régi posta utca 5. = Galamb utca 9. 59
VH361 24391 Régi posta utca 6. 63
VH362 24326 Régi posta utca 7-9. 59
VH363 24533 Sas utca 1. = József Attila utca 20. 88
VH364 24603 Sas utca 10. = Zrínyi utca 18. 92
VH365 24605 Sas utca 14. 92
VH366 24607 Sas utca 18. 92
VH367 24614 Sas utca 19. 91
VH368 24611 Sas utca 25. = Arany János utca 23. 91
VH369 24535 Sas utca 5. 88
VH370 24536 Sas utca 7. 88
VH371 24277 Semmelweis utca 14/a. 2
VH372 24278 Semmelweis utca 14/b. = Gerlóczy utca 9. 2
VH373 24243 Semmelweis utca 17. 1
VH374 24240 Semmelweis utca 25. 1
VH375 24266 Semmelweis utca 4. = Vármegye utca 17. 4
VH376 23936 Só utca 2. = Váci utca 86. 42
VH377 23937 Só utca 4. 42
VH378 23941 Só utca 8. 42
VH379 23836 Sörház utca 3. = Molnár utca 25. 47
VH380 23845 Sörház utca 4. = Molnár utca 23. 48
VH381 23888 Sörház utca 6. = Molnár utca 18. 21
VH382 24674 Steindl Imre utca 11. 109
VH383 24687 Steindl Imre utca 12. 110
VH384 24675 Steindl Imre utca 9. 109
VH385 25002/12 Stollár Béla utca 12a. = Szemere utca 17. 157
VH386 25038 Stollár Béla utca 16. = Nagy Ignác utca 17. 159
VH387 25047 Stollár Béla utca 22. = Bihari János utca 13. 162
VH388 24960 Stollár Béla utca 3/a, 3/b. = Balassi Bálint utca 13. 147
VH389 24990 Stollár Béla utca 4. = Balassi Bálint utca 15-17. 148
VH390 24420 Sütő utca 2. = Fehér Hajó utca 16. 55
VH391 24743 Szabadság tér 10. = Kiss Ernő utca 2. 107
VH392 24742 Szabadság tér 11. 107
VH393 24741 Szabadság tér 12. = Perczel Mór utca 1. 107
VH394 24726 Szabadság tér 14. = Aulich utca 2. = Honvéd utca 1. 119
VH395 24749 Szabadság tér 2. 100
VH396 24934 Szalay utca 10-12-14. = Honvéd utca 19. = Szemere utca 12. 143
VH397 24927 Szalay utca 2. = Falk Miksa utca 1. 144
VH398 24900/1 Szalay utca 3. = Vajkay utca 5. = Honvéd utca 18. 130
VH399 24928 Szalay utca 4. 144
VH400 24904/2 Szalay utca 5/a. = Honvéd utca 17/b. 131
VH401 24904/3 Szalay utca 5/b. 131
VH402 23947 Szarka utca 4. 43
VH403 23943 Szarka utca 7. 42
VH404 24559 Széchenyi István tér 7-8 181
VH405 24915/2 Széchenyi rakpart 12/b. 146
VH406 25008 Széchenyi rakpart 19. = Balaton utca 2. = Jászai Mari tér 1. = Balassi Bálint utca 16. 149
VH407 24646 Széchenyi rakpart 3. = Arany János utca 2-4. = Akadémia utca 6. 97
VH408 24662 Széchenyi rakpart 5. = Széchenyi utca 2. 116
VH409 24664 Széchenyi rakpart 6. = Steindl Imre utca 1. 116
VH410 24680 Széchenyi rakpart 7. = Steindl Imre utca 2. 115
VH411 24648 Széchenyi utca 1. = Akadémia utca 8. = Széchenyi rakpart 4. 97
VH412 24669 Széchenyi utca 10. 109
VH413 24671 Széchenyi utca 14. 109
VH414 24668 Széchenyi utca 8. 109
VH415 24998/3 Szemere utca 18-20. = Honvéd utca 25-27. = Stollár Béla utca 10/a-b. = Balaton utca 13-15-17-19. 154
VH416 24875 Szemere utca 3-5. = Alkotmány utca 13. = Kálmán Imre utca 8. 134
VH417 24906 Szemere utca 8. 131
VH418 24909 Szemere utca 9. = Szalay utca 9. 135
VH419 24539 Szent István tér 4-5. 88
VH420 24045 Szerb utca 13. 38
VH421 24044 Szerb utca 15. = Fejér György utca 1. 38
VH422 23957 Szerb utca 2. = Váci utca 72. 25-26
VH423 23950 Szerb utca 3. 43
VH424 24035 Szerb utca 8. 27
VH425 24373 Szervita tér 4. 56
VH426 24656 Tüköry utca 3. 99
VH427 24651 Tüköry utca 4. = Széchenyi utca 5. 98
VH428 24655 Tüköry utca 5. = Széchenyi utca 7. 99
VH429 24383 Türr István utca 9. = Váci utca 5. 58
VH430 24388 Váci utca 11/b. = Régi posta utca 10. = Aranykéz utca 1. 58
VH431 24378 Váci utca 12. 56
VH432 24336 Váci utca 15. 59
VH433 24334 Váci utca 17. 59
VH434 24343 Váci utca 18. 14
VH435 24332 Váci utca 19-21. 59
VH436 24344 Váci utca 20. 14
VH437 24345 Váci utca 22. 14
VH438 24331 Váci utca 23. 59
VH439 24346 Váci utca 24. 14
VH440 24330 Váci utca 25. = Piarista utca 8. 59
VH441 23994/1 Váci utca 38. = Irányi utca 14. = Duna utca 5. 23
VH442 23985 Váci utca 40. = Irányi utca 13. 24
VH443 23866 Váci utca 41/a. = Kéményseprő utca 4. 50
VH444 23984 Váci utca 42. 24
VH445 23879 Váci utca 43. = Irányi utca 11. 49
VH446 23983 Váci utca 44. 24
VH447 23880 Váci utca 45. 49
VH448 23982 Váci utca 46. 24
VH449 23965 Váci utca 52. 25-26
VH450 23892 Váci utca 53. 21
VH451 23963 Váci utca 56-58. 25-26
VH452 23962 Váci utca 60. 25-26
VH453 23899 Váci utca 61. = Sörház utca 7. 22
VH454 23900 Váci utca 63. 22
VH455 23901 Váci utca 65. 22
VH456 23902 Váci utca 67/a-b. = Pintér utca 4. 22
VH457 23959 Váci utca 68. 25-26
VH458 23958 Váci utca 70. 25-26
VH459 23910 Váci utca 71. 71
VH460 23911 Váci utca 73. 71
VH461 23949 Váci utca 74. = Szerb utca 1. 43
VH462 23912 Váci utca 75. 71
VH463 23946 Váci utca 78-80. = Szarka utca 2. 43
VH464 24380 Váci utca 8. 56
VH465 23924 Váci utca 83. 45
VH466 23938 Váci utca 84. = Szarka utca 3. 42
VH467 23926 Váci utca 85. = Fővám tér 5. 45
VH468 24788 Vadász utca 14. 105
VH469 24796 Vadász utca 15. 104
VH470 24787 Vadász utca 16. 105
VH471 24818 Vadász utca 26. 121
VH472 24823 Vadász utca 27. 122
VH473 24825/1 Vadász utca 31. 122
VH474 24815 Vadász utca 32. 121
VH475 24826 Vadász utca 33. = Báthory utca 21. 122
VH476 24814 Vadász utca 34. 121
VH477 24863 Vadász utca 42. = Kálmán Imre utca 18. 136
VH478 24073 Vámház körút 10. 40
VH479 24074 Vámház körút 12. 40
VH480 24075 Vámház körút 14 40
VH481 23931 Vámház körút 4.= Só utca 3. 41
VH482 24072 Vámház körút 8.= Veres Pálné utca 44. 40
VH483 24264 Vármegye utca 11-13. 4
VH484 24265 Vármegye utca 15 4
VH485 24262 Vármegye utca 7. 4
VH486 24286 Városház utca 10. = Pilvax köz 3. 5
VH487 24285 Városház utca 12-14. = Pilvax köz 4. 11
VH488 24259 Városház utca 3-5. = Vármegye utca 1. 4
VH489 24289 Városház utca 4. 5
VH490 24287 Városház utca 8. 5
VH491 24721 Vécsey utca 3. 118
VH492 24718 Vécsey utca 4. = Nádor utca 31-33. = Vértanúk tere 2. 117
VH493 24722 Vécsey utca 5. = Báthory utca 1. = Vértanúk tere 3. 118
VH494 23994/2 Veres Pálné utca 1. = Irányi utca 16. = Duna utca 7. 23
VH495 24003 Veres Pálné utca 10. = Irányi utca 18. 20
VH496 23975 Veres Pálné utca 11. 25-26
VH497 24008 Veres Pálné utca 12. = Irányi utca 25. 29
VH498 24010 Veres Pálné utca 14. = Pilinszky János köz 2. = Cukor utca 3. 29
VH499 24012 Veres Pálné utca 16. = Pilinszky János köz 1. = Cukor utca 5. 30
VH500 24029 Veres Pálné utca 22. 27
VH501 23955 Veres Pálné utca 25. = Szerb utca 5. 43
VH502 24031 Veres Pálné utca 26. 27
VH503 24032 Veres Pálné utca 28. 27
VH504 24033 Veres Pálné utca 30. 27
VH505 23951 Veres Pálné utca 33. = Szarka utca 6-8. 43
VH506 24048 Veres Pálné utca 34. = Szerb utca 7. 38
VH507 24050 Veres Pálné utca 40. = Bástya utca 2-4. 38
VH508 24000 Veres Pálné utca 4-6. = Curia utca 1. 20
VH509 23991 Veres Pálné utca 5. 24
VH510 23990 Veres Pálné utca 7. = Nyáry Pál utca 14. 24
VH511 24002 Veres Pálné utca 8. 20
VH512 24712 Vértanúk tere 1. = Kossuth Lajos tér 10. 112
VH513 24563 Vigyázó Ferenc utca 5. 94
VH514 24578 Vigyázó Ferenc utca 6. 95
VH515 24269/1 Vitkovics Mihály utca 3-5. 3
VH516 24269/2 Vitkovics Mihály utca 7. 3
VH517 24414 Vörösmarty tér 2. = Váci utca 2. 57
VH518 24682 Zoltán utca 1. = Széchenyi rakpart 8. 115
VH519 24700 Zoltán utca 10. 111
VH520 24690 Zoltán utca 13. 110
VH521 24717 Zoltán utca 16. = Nádor utca 29. 117
VH522 24696 Zoltán utca 2-4. = Akadémia utca 18. = Széchenyi rakpart 9. 114
VH523 24698/1 Zoltán utca 6. = Akadémia utca 19. = Garibaldi köz 2. 140
VH524 24699 Zoltán utca 8. = Garibaldi köz 1. 111
VH525 24589 Zrínyi utca 12. 93
VH526 24590 Zrínyi utca 14. = Október 6. utca 10. 93
VH527 24602 Zrínyi utca 16. = Október 6. utca 9. 92

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Értékvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményei

I. Építészeti érték esetén:

1. Helyszín

a) megnevezés

b) cím

c) helyrajzi szám

d) helyszínrajzi ábrázolás

e) GPS (WGS84) koordináták pontos megadása

2. Adatok

a) tervező, építtető, kivitelező személye

b) az építéstörténet ismertetése, építési idő, átalakítások

c) eszmei értékei és jelentősége

d) építészeti stílus ismertetése

e) az épület/épületrész/építmény általános leírása (szintszám, funkció, szerkezet, homlokzatképzés és díszítmények, anyaghasználat, párkánymagasság, belső téralakítás és térelhatárolás, beépített történeti berendezések, történeti épületgépészeti, épületvillamossági berendezések anyaga, szerkezeti kialakítása)

f) tulajdoni forma

g) értékes épülettartozékok tételes felsorolása

h) egyéb védettség

i) archív fotók, ábrázolások, korabeli tervek, forrásjegyzék

3. Kiértékelés

a) szöveges összefoglaló: építészeti, városépítészeti értékelés

b) műszaki állapot

c) szakértői javaslatok fenntartásra, helyreállításra

d) fotódokumentáció

II. Növény, növény-együttes esetén:

1. Helyszín

a) megjelölés

b) cím

c) helyrajzi szám

d) helyszínrajzi ábrázolás

2. Adatok

a) megnevezés, fajta

b) egészségi állapot vizsgálat, életképesség

c) akusztikai diagnosztikai vizsgálat eredménye

3. Kiértékelés, vizsgálat

a) eszmei érték, jelentősége

b) a védettség szakmai indoklása

c) kezelési javaslat

d) fotódokumentáció

4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

Szezonális teraszok kitelepülései - rajzi melléklet

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

Tetőablak-nyitásra vonatkozó korlátozások

HRSZ Közterület neve Házszám Tetőablak-nyitás
24569 Akadémia utca 2 tiltott
24649 Akadémia utca 9 csak tetősíkablak
24646 Akadémia utca 6 Duna felé tiltott, egyébként csak tetősíkablak
24684 Akadémia utca 17 csak tetősíkablak
24946 Alkotmány utca 18 csak tetősíkablak
24945 Alkotmány utca 16 tiltott
24849 Alkotmány utca 25 csak tetősíkablak
24864 Alkotmány utca 23 csak tetősíkablak
24866 Alkotmány utca 19 tiltott
24865 Alkotmány utca 21 csak tetősíkablak
24867 Alkotmány utca 17 csak tetősíkablak
24875 Alkotmány utca 13 csak tetősíkablak
24908 Alkotmány utca 10 csak tetősíkablak
24907 Alkotmány utca 8 tiltott
24901 Alkotmány utca 6 tiltott
24888 Alkotmány utca 5 csak tetősíkablak
24889 Alkotmány utca 3 csak tetősíkablak
24880 Alkotmány utca 7-11 csak tetősíkablak
24900/3 Alkotmány utca 4 tiltott
24873/3 Alkotmány utca 15 csak tetősíkablak
24399/2 Apácai Csere János utca 1 tiltott
24397 Apácai Csere János utca 5 tiltott
24398 Apácai Csere János utca 3 tiltott
24396 Apácai Csere János utca 7 tiltott
24476 Apácai Csere János utca 10 tiltott
24774 Arany János utca 34 tiltott
24638 Arany János utca 33 tiltott
24573 Arany János utca 7 csak tetősíkablak
24657 Arany János utca 10 csak tetősíkablak
24572 Arany János utca 5 csak tetősíkablak
24571 Arany János utca 3 tiltott
24570 Arany János utca 1 tiltott
24552 Bajcsy-Zsilinszky út 14-16 tiltott
24980 Bajcsy-Zsilinszky út 76 csak tetősíkablak
24948 Bajcsy-Zsilinszky út 72 csak tetősíkablak
24947 Bajcsy-Zsilinszky út 70 tiltott
24949 Bajcsy-Zsilinszky út 74 csak tetősíkablak
24846 Bajcsy-Zsilinszky út 68 tiltott
24837 Bajcsy-Zsilinszky út 62 tiltott
24825/2 Bajcsy-Zsilinszky út 58 tiltott
24828 Bajcsy-Zsilinszky út 60 csak tetősíkablak
24829 Bajcsy-Zsilinszky út 56 tiltott
24830 Bajcsy-Zsilinszky út 54 tiltott
24831 Bajcsy-Zsilinszky út 50 csak tetősíkablak
24832 Bajcsy-Zsilinszky út 48 csak tetősíkablak
24793 Bajcsy-Zsilinszky út 34 városképi illeszkedéssel
24639 Bajcsy-Zsilinszky út 24 városképi illeszkedéssel
24636 Bajcsy-Zsilinszky út 22 tiltott
24635 Bajcsy-Zsilinszky út 20 tiltott
24992 Balassi Bálint utca 21 tiltott
24991 Balassi Bálint utca 19 csak tetősíkablak
24917 Balassi Bálint utca 1-5 csak tetősíkablak
24915/5 Balassi Bálint utca 2/b csak tetősíkablak
25025 Balaton utca 14 tiltott
25024 Balaton utca 12 tiltott
25023 Balaton utca 10 csak tetősíkablak
25027/2 Balaton utca 18 csak tetősíkablak
24090 Bástya utca 23 csak tetősíkablak
24826 Báthory utca 21 csak tetősíkablak
24827 Báthory utca 23 csak tetősíkablak
24852 Báthory utca 20 tiltott
24883 Báthory utca 6 csak tetősíkablak
24884 Báthory utca 4 csak tetősíkablak
23820 Belgrád rakpart 3-4 tiltott
23825 Belgrád rakpart 6-8 tiltott
23826 Belgrád rakpart 9 tiltott
23827 Belgrád rakpart 10 tiltott
23839 Belgrád rakpart 17 tiltott
23840 Belgrád rakpart 18 tiltott
23838 Belgrád rakpart 16 tiltott
23841 Belgrád rakpart 19 tiltott
23853 Belgrád rakpart 24 tiltott
23842 Belgrád rakpart 20 tiltott
23843 Belgrád rakpart 21 tiltott
23844 Belgrád rakpart 22 tiltott
23852/1 Belgrád rakpart 23 tiltott
23855 Belgrád rakpart 26 tiltott
23854 Belgrád rakpart 25 tiltott
23857 Belgrád rakpart 27 tiltott
24978 Bihari János utca 9 tiltott
24361 Deák Ferenc tér 4 tiltott
24422 Deák Ferenc utca 21 tiltott
24483 Dorottya utca 11 csak tetősíkablak
24485 Dorottya utca 13 csak tetősíkablak
24037/2 Egyetem tér 1-3 tiltott
24462 Erzsébet tér 2 tiltott
24463 Erzsébet tér 1 tiltott
24993 Falk Miksa utca 24-26 tiltott
24365 Fehér Hajó utca 5 tiltott
24419 Fehér Hajó utca 12-14 csak tetősíkablak
24186 Ferenciek tere 6 csak tetősíkablak
24187 Ferenciek tere 9 tiltott
24188 Ferenciek tere 7-8 csak tetősíkablak
24132 Ferenczy István utca 5 tiltott
24170 Ferenczy István utca 22 tiltott
24168 Ferenczy István utca 24 tiltott
24171 Ferenczy István utca 20 tiltott
24173 Ferenczy István utca 16 csak tetősíkablak
24175 Ferenczy István utca 12 tiltott
23926 Fővám tér 5 városképi illeszkedéssel
23929 Fővám tér 6 tiltott
23925 Fővám tér 4 városképi illeszkedéssel
23919 Fővám tér 2-3 városképi illeszkedéssel
24327/4 Galamb utca 1 tiltott
24710/2 Garibaldi utca 2 csak tetősíkablak
24710/1 Garibaldi utca 4 csak tetősíkablak
24282 Gerlóczy utca 1 csak tetősíkablak
24163 Henszlmann Imre utca 9 tiltott
24162 Henszlmann Imre utca 7 tiltott
24161 Henszlmann Imre utca 5 tiltott
24160 Henszlmann Imre utca 3 tiltott
24765 Hercegprímás utca 17 tiltott
24546 Hercegprímás utca 7 tiltott
24767 Hercegprímás utca 19 tiltott
24768 Hercegprímás utca 21 tiltott
24531 Hild tér 2 tiltott
24507 Hild tér 5 csak tetősíkablak
24781 Hold utca 1 csak tetősíkablak
24744 Hold utca 4 tiltott
24873/2 Hold utca 18-20 tiltott
24727 Honvéd utca 3 tiltott
24970 Honvéd utca 24-30. csak tetősíkablak
23878 Irányi utca 9 csak tetősíkablak
23877 Irányi utca 7 tiltott
24466 József nádor tér 9 csak tetősíkablak
24461 József nádor tér 10 csak tetősíkablak
24469 József nádor tér 7 tiltott
24464 József nádor tér 12 tiltott
24484 József nádor tér 1 tiltott
24845 Kálmán Imre utca 26 tiltott
24838 Kálmán Imre utca 27 tiltott
24863 Kálmán Imre utca 18 csak tetősíkablak
24860 Kálmán Imre utca 12 csak tetősíkablak
24871 Kálmán Imre utca 9 csak tetősíkablak
24873/1 Kálmán Imre utca 10 csak tetősíkablak
24083 Kálvin tér 2 tiltott
24081 Kálvin tér 4 tiltott
24080 Kálvin tér 5 tiltott
24079 Kálvin tér 6 tiltott
24227 Károly körút 4 tiltott
24229 Károly körút 8 tiltott
24231 Károly körút 12 csak tetősíkablak
24233 Károly körút 16 tiltott
24234 Károly körút 18 tiltott
24235 Károly körút 20 tiltott
24238 Károly körút 26 tiltott
24166/1 Károlyi utca 16 tiltott
24024 Károlyi utca 17 csak tetősíkablak
24021 Károlyi utca 13-15 tiltott
24020 Károlyi utca 11 csak tetősíkablak
24017 Károlyi utca 9 csak tetősíkablak
24150 Kecskeméti utca 10-12 csak tetősíkablak
24109 Kecskeméti utca 7 tiltott
24114 Kecskeméti utca 1 tiltott
23868 Kéményseprő utca 6 tiltott
24097 Királyi Pál utca 16 csak tetősíkablak
24891 Kossuth Lajos tér 11 városképi illeszkedéssel
24898 Kossuth Lajos tér 12 városképi illeszkedéssel
24711 Kossuth Lajos tér 9 csak tetősíkablak
24918 Kossuth Lajos tér 17 tiltott
24919 Kossuth Lajos tér 13-15 tiltott
24894 Kossuth Lajos tér 4 tiltott
24697 Kossuth Lajos tér 2 városképi illeszkedéssel
24253 Kossuth Lajos utca 14-16 csak tetősíkablak
24258 Kossuth Lajos utca 4 csak tetősíkablak
24290 Kossuth Lajos utca 2b tiltott
24291 Kossuth Lajos utca 2a tiltott
24411 Kristóf tér 7-8 csak tetősíkablak
24126/2 Magyar utca 28 tiltott
24133 Magyar utca 18 tiltott
24134 Magyar utca 20 tiltott
24136 Magyar utca 24 csak tetősíkablak
24153 Magyar utca 25 tiltott
24215 Magyar utca 12-14 tiltott
23865 Március 15. tér 1 tiltott
23870 Március 15. tér 6 tiltott
23871 Március 15. tér 8 tiltott
24979 Markó utca 24 tiltott
24942 Markó utca 29-31 csak tetősíkablak
24976 Markó utca 18-20 tiltott
24941 Markó utca 27 tiltott
24974 Markó utca 16 csak tetősíkablak
24939 Markó utca 13-17 tiltott
24924 Markó utca 7 tiltott
24964 Markó utca 12 csak tetősíkablak
24923 Markó utca 10 tiltott
24915/3 Markó utca 1/a tiltott
24915/4 Markó utca 1/b tiltott
23886 Molnár utca 14 tiltott
24123 Múzeum körút 29 csak tetősíkablak
24124 Múzeum körút 27 csak tetősíkablak
24119 Múzeum körút 37 csak tetősíkablak
24118 Múzeum körút 39 csak tetősíkablak
24121 Múzeum körút 31-33 csak tetősíkablak
24128 Múzeum körút 17 csak tetősíkablak
24127 Múzeum körút 19 csak tetősíkablak
24129 Múzeum körút 15 tiltott
24126/1 Múzeum körút 21 csak tetősíkablak
24213 Múzeum körút 7 Múzeum körút felé tiltott és a Magyar utca felé csak tetősíkablak
24130 Múzeum körút 13 csak tetősíkablak
24220 Múzeum körút 3 tiltott
24221 Múzeum körút 1b tiltott
24219 Múzeum körút 5 tiltott
24522 Nádor utca 5 csak tetősíkablak
24561 Nádor utca 12 csak tetősíkablak
24659 Nádor utca 22 csak tetősíkablak
24658 Nádor utca 20 csak tetősíkablak
24702 Nádor utca 32 csak tetősíkablak
24703 Nádor utca 34 csak tetősíkablak
24688 Nádor utca 28 csak tetősíkablak
24689 Nádor utca 30 csak tetősíkablak
24673 Nádor utca 26 csak tetősíkablak
24672 Nádor utca 24 csak tetősíkablak
24709 Nádor utca 36 tiltott
24911 Nagy Ignác utca 2-4 tiltott
23981 Nyáry Pál utca 8 tiltott
23966 Nyáry Pál utca 7 csak tetősíkablak
23980 Nyáry Pál utca 6 tiltott
23890 Nyáry Pál utca 5 csak tetősíkablak
25049 Nyugati tér 8 tiltott
25050 Nyugati tér 7 tiltott
25048 Nyugati tér 9 tiltott
24528 Október 6. utca 7 csak tetősíkablak
24037/1 Papnövelde utca 9 tiltott
24025 Papnövelde utca 10 városképi illeszkedéssel
24036 Papnövelde utca 5-7 csak tetősíkablak
24019 Papnövelde utca 4-6 csak tetősíkablak
24013 Papnövelde utca 2 tiltott
24733 Perczel Mór utca 2 városképi illeszkedéssel
24288 Petőfi Sándor utca 3 tiltott
24322/4 Petőfi tér 2 tiltott
24330 Piarista utca 8 tiltott
24203 Reáltanoda utca 12 csak tetősíkablak
24530 Sas utca 4 csak tetősíkablak
24244 Semmelweis utca 15 csak tetősíkablak
24252 Semmelweis utca 2 csak tetősíkablak
24236 Semmelweis utca 19 tiltott
24275 Semmelweis utca 12 tiltott
23888 Sörház utca 6 csak tetősíkablak
24686 Steindl Imre utca 10 csak tetősíkablak
24664 Steindl Imre utca 6 tiltott
24962 Stollár Béla utca 5 csak tetősíkablak
24990 Stollár Béla utca 4 tiltott
24960 Stollár Béla utca 3/a,b csak tetősíkablak
24362 Sütő utca 1 tiltott
24742 Szabadság tér 11 városképi illeszkedéssel
24743 Szabadság tér 10 városképi illeszkedéssel
24746 Szabadság tér 8-9 városképi illeszkedéssel
24726 Szabadság tér 14 városképi illeszkedéssel
24720 Szabadság tér 15 városképi illeszkedéssel
24716 Szabadság tér 16 városképi illeszkedéssel
24714 Szabadság tér 17 városképi illeszkedéssel
24741 Szabadság tér 12 városképi illeszkedéssel
24940 Szalay utca 16 tiltott
24929 Szalay utca 6-8 csak tetősíkablak
24900/1 Szalay utca 3 tiltott
24915/2 Széchenyi rakpart 12/b tiltott
24915/1 Széchenyi rakpart 12/a tiltott
24696 Széchenyi rakpart 9 városképi illeszkedéssel
24682 Széchenyi rakpart 8 tiltott
24680 Széchenyi rakpart 7 tiltott
24670 Széchenyi utca 12 csak tetősíkablak
24662 Széchenyi utca 2 tiltott
24648 Széchenyi utca 1 tiltott
25045 Szent István körút 29 tiltott
25044 Szent István körút 27 csak tetősíkablak
25034 Szent István körút 25 csak tetősíkablak
25033 Szent István körút 23 csak tetősíkablak
25031 Szent István körút 19 csak tetősíkablak
25028 Szent István körút 17 csak tetősíkablak
25032 Szent István körút 21 csak tetősíkablak
25026 Szent István körút 13 csak tetősíkablak
25013 Szent István körút 1 tiltott
25022/1 Szent István körút 11 csak tetősíkablak
25021 Szent István körút 9 csak tetősíkablak
25020 Szent István körút 7 csak tetősíkablak
25019 Szent István körút 5 csak tetősíkablak
25014 Szent István körút 3 csak tetősíkablak
25027/1 Szent István körút 15 csak tetősíkablak
24634 Szent István tér 16 tiltott
24633 Szent István tér 15 tiltott
24554 Szent István tér 17-18. tiltott
24630 Szent István tér 12 tiltott
24631 Szent István tér 13-14 tiltott
24193 Szép utca 6 csak tetősíkablak
24194 Szép utca 4 csak tetősíkablak
24189/2 Szép utca 1 csak tetősíkablak
24040 Szerb utca 23 tiltott
24041 Szerb utca 21 tiltott
24047 Szerb utca 9 csak tetősíkablak
23968 Szerb utca 4 tiltott
23950 Szerb utca 3 csak tetősíkablak
23957 Szerb utca 2 csak tetősíkablak
24355 Szervita tér 7 tiltott
24373 Szervita tér 4 csak tetősíkablak
23936 Váci utca 86 városképi illeszkedéssel
23959 Váci utca 68 csak tetősíkablak
23948 Váci utca 76 csak tetősíkablak
23961 Váci utca 62-64 tiltott
23949 Váci utca 74 csak tetősíkablak
23958 Váci utca 70 csak tetősíkablak
23960 Váci utca 66 csak tetősíkablak
23902 Váci utca 67 csak tetősíkablak
23964 Váci utca 54 tiltott
23866 Váci utca 41a csak tetősíkablak
23895 Váci utca 59 csak tetősíkablak
23894 Váci utca 57 csak tetősíkablak
23893 Váci utca 55 csak tetősíkablak
23994/1 Váci utca 38 tiltott
23891 Váci utca 51 csak tetősíkablak
23892 Váci utca 53 csak tetősíkablak
23867 Váci utca 41b csak tetősíkablak
23879 Váci utca 43 csak tetősíkablak
23880 Váci utca 45 csak tetősíkablak
23881 Váci utca 47 csak tetősíkablak
23864 Váci utca 39 tiltott
24338 Váci utca 13 tiltott
24336 Váci utca 15 tiltott
24410 Váci utca 4 tiltott
24385 Váci utca 7 csak tetősíkablak
24383 Váci utca 5 tiltott
24771 Vadász utca 8 tiltott
24791 Vadász utca 10 csak tetősíkablak
24773 Vadász utca 4 tiltott
24772 Vadász utca 6 tiltott
24822 Vadász utca 25 csak tetősíkablak
24076 Vámház körút 16 tiltott
24075 Vámház körút 14 tiltott
24074 Vámház körút 12 csak tetősíkablak
24073 Vámház körút 10 csak tetősíkablak
23932/1 Vámház körút 6 tiltott
23931 Vámház körút 4 csak tetősíkablak
24268 Városház utca 7 tiltott
24357 Városház utca 9-11 tiltott
24072 Veres Pálné utca 44 csak tetősíkablak
24048 Veres Pálné utca 34 csak tetősíkablak
23954 Veres Pálné utca 27 csak tetősíkablak
23955 Veres Pálné utca 25 csak tetősíkablak
24034 Veres Pálné utca 32 tiltott
23970 Veres Pálné utca 23/a tiltott
23971 Veres Pálné utca 21 tiltott
23976 Veres Pálné utca 9 csak tetősíkablak
23994/2 Veres Pálné utca 1 csak tetősíkablak
24712 Vértanúk tere 1 tiltott
24429/1 Vigadó tér 2 tiltott
24474 Vigadó utca 2 tiltott
24576 Vigyázó Ferenc utca 2 tiltott
24269/1 Vitkovics Mihály utca 3-5 tiltott
24472 Vörösmarty tér 8-9 tiltott
24692/1 Zoltán utca 9 csak tetősíkablak
24692/2 Zoltán utca 7 csak tetősíkablak
24560 Zrínyi utca 4 csak tetősíkablak

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Az V. kerület elemes burkolatainak névleges mérettáblája

Gyalogos közlekedésre használt felületek

minimális méretek maximális arány maximális méretek
a b c a b a b c
gránitzúzalékos beton térkő
természetes lapkő * 
természetes kockakő * 
20
20
8
20
20
8
8
8 * 
8
2,5
2,5
1
1
1
1
60
80
10
60
80
10
10
10
10

Gépjármű közlekedésre használt felületek

minimális méretek maximális arány maximális méretek
a b c a b a b c
gránitzúzalékos beton térkő
természetes lapkő * 
természetes kockakő * 
15
15
10
15
15
10
10
10
10
1,8
1,8
1
1
1
1
30
30
18
30
30
18
-
-
18

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A településképi véleményezéshez mellékelt építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményei

1. aláírólap - tervező(k) megnevezése, jogosultság(uk) megjelölése, elérhetőség(ük), aláírás(uk) -

2. építészeti műszaki leírás

a) a teljes építmény rendeltetésének leírása, hasznos alapterülete

b) a kerületi építési szabályzat és szabályozási terv kivonata az érintett ingatlanra vonatkozóan

c) a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó - jogszabályban előírt - paraméterek igazolása

d) a szerzői jogi kérdések tisztázása, szükség esetén az eredeti tervező hozzájáruló nyilatkozata

3. helyszínrajz - hiteles állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott térképmásolat alapján -, azon feltüntetve

a) égtájjelölés

b) a tervezéssel érintett, valamint a közvetlenül szomszédos telkek ábrázolása

c) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolása a jellemző szintmagasságok értékeivel

d) a tervezéssel érintett telken és a közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építmény, a tervezett építmény méretarányos tető-felülnézeti ábrázolása (építmények körvonala, tetőidomok ábrázolása, rendeltetések megjelölése, az építmények telekhatártól mért távolsági és épületmagassági méretei, szintmagasságok)

e) az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való csatlakozása, a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolása

f) a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos telkeken található növényzet ábrázolása (fajta, méret, állapot jelölésével)

4. az épület tömegalakítását meghatározó, jellemzően eltérő szintek alaprajza

a) elmetszett és a nézet irányába eső, nem teljes szintmagasságú szerkezetek

b) beépített berendezési tárgyak

c) nyílások

d) az ábrázolt szintek szintváltása, szintmagassága, szintáthidalók emelkedési iránya

e) szerkezeti dilatációk helye

f) a földszinti alaprajzon a csatlakozó rendezett terep, az épület körüli járda, előlépcső és egyéb szerkezetek

g) égéstermék-elvezetők

h) északjel, felvett metszetek helyének és nézetirányok jelölése

5. a megértéshez szükséges méretarányos metszetek

a) elmetszett szerkezetek

b) szomszéd épületek alapsíkja

c) az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terep és járda

6. méretarányos homlokzatok

a) az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket (nyílások, rácsok, korlátok, antennák és egyéb technikai berendezések, cégjelzések, esővíz- és légcsatorna, égéstermék-elvezető, díszítőelemek, lépcsők, valamint a terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészek ábrázolása)

b) csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagassága

c) az egyes homlokzati felületek kiképzése, anyaga és színe

d) a szomszédos épületek nézetei

7. utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb)

8. kertépítészeti terv (kertkialakítás vagy tetőkert kialakítása, továbbá függőleges zöldfelület ábrázolása)

9. színezési terv

10. látványterv (legalább 2-2 madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézet), tömegvázlat

11. kilátási-rálátási terv

12. értékvizsgálati dokumentáció, feltárt régészeti emlékek bemutatása

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenységek

I. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) számú Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

II. Reklámok és reklámhordozók elhelyezése, valamint a mindenkori hatályos Tvtv. előírásai szerint reklámnak nem minősülő:

a) cégtábla, cégér, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezendő, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratok,

b) hordozófelülettől függetlenül minden grafikai megjelenítés, plakát,

c) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) gazdasági reklám elhelyezés,

d) a járművön elhelyezett gazdasági reklám, továbbá

e) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint az Önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetések.

III. Meglévő építmények rendeltetésének - részleges vagy teljes - módosítása, megváltoztatása.

IV. A jogerős és végrehajtható építési engedély alapján megkezdett, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósítandó, az érintett szakhatóságok által jóváhagyott - az eltérést tekintve építési engedélyhez, vagy módosított építési engedélyhez nem kötött - építési munkák végzése.

V. Az épületekre vetített vagy elhelyezett díszkivilágítás, homlokzatainak egyéb megvilágítása.

VI. Közterületen és magánterületen funkcionális célokat szolgáló - kivéve a karbantartási tevékenységgel érintett - utcabútor, közművelődési célú hirdetőoszlop, kerítések, kerti építmények elhelyezése.

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

Településképi eljárásokra vonatkozó kérelem (formanyomtatvány)

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!

A településképi eljárás típusa
Kérjük a megfelelő eljárást X-el jelölni!
Szakmai konzultáció
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
A kérelmező adatai
Cég esetén a kérelmező adószáma:
Kérjük értelemszerűen kitölteni!
Kérelmező neve
Kérelmező lakcíme/székhelye
Telefonszám
Tájékoztató jellegű kapcsolattartást biztosító e-mail címe
A folytatni kívánt tevékenység
Kérjük értelemszerűen kitölteni!
Megnevezése
Ingatlan címe, helyrajzi száma
A folytatni kívánt tevékenység rövid leírása
A folytatni kívánt tevékenység tervezett időtartama
Egyéb
Településképi véleményezési eljárás esetén
Kérjük értelemszerűen kitölteni!
ÉTDR azonosító:
Településképi bejelentési eljárás esetén
Kérjük értelemszerűen kitölteni!
A tárggyal kapcsolatos korábban keletkezett hatósági engedélyek, bejelentések megnevezése, ügyiratszáma
Csatolt mellékletek (elektronikus úton történő benyújtás esetén PDF formátumban)

Kelt ................................, ......... év .................... hó ..... nap

....................................................
Bejelentő cégszerű aláírása

Településképi eljárásokra vonatkozó formanyomtatvány.