Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontban meghatározott feladatkörében eljárva és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya, alkalmazása és mellékletei

1. § E rendelet célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található fás szárú növények védelme és megőrzése, rongálásának és pusztításának megakadályozása, valamint a kerületi zöldfelületek növényállományának pótlásáról való gondoskodás.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével- a kerület közigazgatási határán belül található magánterületek teljes faállományára és a közterületek fás szárú növényállományára.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön törvény hatálya alá tartozó fákra és fás szárú növényekre.

(3) E rendelet előírásait együtt kell alkalmazni a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott a mindenkori hatályos településrendezési eszközökkel.

(4) E rendeletet a hozzá tartozó alábbi mellékletekkel együtt kell alkalmazni:

1. számú melléklet: Kerületi védett zöldfelületek jegyzéke

2. számú melléklet: Fakivágási engedélykérelem/bejelentés a közterületen és magánterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék) - formanyomtatvány

3. számú melléklet: Számítási segédlet - a fapótlás mértékének számításához

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. fa jelentős mértékű csonkítása: a fa állagába történő olyan mértékű beavatkozás, amely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy egészségi állapotának romlásához, illetve a fa pusztulásához vezet;

2. fás szárú növény: fa és cserje együttes megnevezése;

3. inváziós fajú fás szárú növények: a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott növények, Morus alba (fehér eperfa);

4. kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő vagy szakirányú végzettséggel rendelkező személy által készített szakvélemény;

5. közterület: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként van nyilvántartva; e rendelet alkalmazásában közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló vagy közforgalmú magánterület;

6. magánterület: minden olyan ingatlan, amely e rendelet alkalmazásában nem minősül közterületnek;

7. törzsátmérő: a fatörzs egy méteres magasságban mért átmérője, centiméterben meghatározva;

8. vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak;

9. zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.

3. Általános rendelkezések

4. § (1) A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása az ingatlan mindenkori használójának kötelessége.

(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén található fás szárú növényállomány megőrzése, növelése és minőségének javítása érdekében a tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően fenntartani, fejleszteni és felújítani.

(3) Az építészeti beruházások, közmű-, közterület-, vagy egyéb fejlesztések során a beruházó köteles a meglévő értékes zöldfelületet és különösen a fás szárú növények megtartását prioritásként kezelni.

(4) A kerület közigazgatási területén lévő fás szárú növények kivágását és pótlását a jegyző engedélyezi.

4. Fás szárú növények védelme

5. § (1) Fás szárú növényt kivágni - a (3) b) pontban foglaltak kivételével- kizárólag kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott kérelem alapján, jóváhagyott fakivágási engedély birtokában, a meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése mellett lehet.

(2) A fás szárú növény kivágási engedélyére irányuló kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani a jegyzőhöz.

(3) Fakivágást engedélyezni különösen indokolt esetben,

a) növény-egészségügyi,

b) élet- és vagyonvédelmi okokból, veszélyhelyzet elhárítása vagy megelőzése érdekében,

c) védetté nyilvánított régészeti lelőhely területén, amennyiben a védett érték károsodásának, esetleges megsemmisülésének elkerülése érdekében,

d) építmény elhelyezése miatt a mindenkori hatályos kerületi építési szabályzatban előírt feltételek teljesítése mellett

lehet.

(4) Az indokolatlan, alá nem támasztott vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül. Fás szárú növény jelentős mértékű csonkítása és rongálása engedély nélküli fakivágással egyenértékű tevékenységnek minősül.

(5) Jogszabállyal védetté nyilvánított vagy jogszabállyal megtartandónak minősített fát kivágni, kivágását engedélyezni kizárólag élet-, egészség-, és balesetvédelmi okokból lehet, amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs, illetve ha a fa bármely okból életképtelenné vált és megtartása nem lehetséges. A kérelem indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel igazolni kell.

(6) A kerület közigazgatási területén végzett építési tevékenységek során az építtető köteles gondoskodni a megmaradó fák törzsének, lombjának, gyökérzetének védelméről.

(7) Meglévő fát gallyazni, csonkolni, visszavágni csak a kezelő írásbeli engedélyével lehet.

6. § (1) Helyi védelem tárgyát képezi mindaz az érték, amelyet a Képviselő-testület településképi, dendrológiai vagy kerttörténeti jelentősége miatt védettnek minősít. A helyi védelem lehet területi és egyedi, melyek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Helyi területi védelem alá tartozó zöldfelületeket érintő beavatkozások (közterületrendezés, -átépítés, közművek felújítása, létesítése) jóváhagyott közterület alakítási terv alapján végezhetők.

(3) Helyi védelem alatt álló területen fa eltávolítása - különösen indokolt esetben - kizárólag akkor engedélyezhető, ha annak átültetése vagy pótlása megvalósul.

5. A fapótlás szabályai

7. § (1) A kivágott fás szárú növényt a kérelmező köteles pótolni. A kérelmező a fapótlási kötelezettség teljesítésének módját a fakivágási kérelemben részletezi, amely alapján a jegyző a kivágást engedélyező határozatban állapítja meg a fapótlási kötelezettség teljesítésének módját és mértékét.

(2) A fa- és cserjepótlást elsősorban a kivágással érintett ingatlan területén kell teljesíteni.

(3) Kivágott fa pótlása nem történhet a Korm. rendeletben meghatározott inváziós fajú növénnyel.

(4) A pótlás mértéke fás szárú növény engedélyezett kivágása esetén:

a) növény-egészségügyi okokból kivágandó fa esetén a kivágandó fa darabszáma;

b) élet- és vagyonvédelmi okokból, valamint veszélyhelyzet elhárítása vagy megelőzése érdekében kivágandó fa esetén a kivágandó fa darabszáma,

c) építési tevékenység, közműrendezés esetén a kivágandó fa törzsátmérőjének 100%-a,

d) mélygarázs létesítése esetében a kivágott faegyedek összesített törzsátmérőjének 300%-a,

e) cserje pótlás esetén a kivágandó cserjék darabszámának vagy összeterületének 100%-a.

(5) A pótlás mértéke fás szárú növény engedély nélküli vagy annak minősülő kivágása esetén:

a) a kivágott fa törzsátmérőjének 300%-a,

b) a kivágott cserje darabszámának vagy összterületének 300%-a,

c) amennyiben a kivágott fa törzsátmérője nem ismert, akkor azt egyedenként 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni.

(6) Közterületen fát, cserjét ültetni a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, az előírt szabvány alapján lehet.

(7) Fasor fenntartás keretében meglévő üres fahely nem számolható el közvetlenül fapótlás teljesítésére. A fasor fenntartás során üressé váló fahelyeket a fenntartónak haladéktalanul vissza kell pótolnia.

(8) Zöldfelület fenntartás keretében, kérelem alapján a fenntartó által nem tervezetten ültetett inváziós fajú fás szárú növényeket az üzemeltetés során pótlási kötelezettség nélkül ki lehet vágni.

(9) Fás szárú növény kivágása esetén amennyiben a pótlási kötelezettség a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésnek esetében telepítéssel nem teljesíthető, vagy az ingatlan területi adottságai miatt nem jelölhető ki telepítésre megfelelő terület, akkor a pótlási kötelezettséget meg kell váltani.

(10) A pótlási kötelezettség megváltása pénzbeli megváltással történhet.

(11) A hatóság által megállapított fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának számításánál

a) fák esetében a 8 cm törzsátmérőjű, 20/25, minimum kétszer iskolázott, előnevelt utcai sorfa minőségű faiskolai növényanyag átlagárát, és annak közvetlen ültetési költségeit valamint 3 évi fenntartási költségét kell alapul venni, darabonként 1.000.000 Ft értékben,

b) cserje esetében három faiskola adott évre, az adott méretű kivágott cserje vonatkozó árának átlaga alapján számított összeget kell alapul venni.

(12) Pénzbeli megváltás a kivágandó fás szárú növények természetbeni pótlását helyettesítendő pénzösszeg, az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorzata.

(13) A pénzbeli megváltás díját a határozat véglegessé válását követően a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

(14) A befolyt pénzbeli megváltás teljes összegét zöldfelületi fejlesztésekre és fenntartásra kell felhasználni.

(15) A pótlás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetést követő második vegetációs időszak kezdetén is életképes, valamint ha a cserje a területi borítottságot a telepítést követő évben biztosítja. Ennek hiányában a telepítést meg kell ismételni.

(16) A telepítés megtörténtét és az (1) bekezdésben meghatározott pótlás teljesítését a helyszínen ellenőrizni kell.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2020. március 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) * 

(3) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel:

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

KERÜLETI VÉDETT ZÖLDFELÜLETEK JEGYZÉKE

Területi védelem alá sorolt zöldfelületi elemek

Aulich utca

Alkotmány utca

Belgrád rakpart (Duna-korzó)

Balassi Bálint utca

Batthyányi-örökmécses

Deák Ferenc tér

Erzsébet tér

Falk Miksa utca

Ferenczy István utca 2-6. szám előtti zöldfelület (3 db platánfa)

Fővám tér

Hild tér

Hold utca

Honvéd tér

Jászai Mari tér

József nádor tér

Kamermayer tér

Károlyi kert

Kossuth tér

Március 15. tér

Nádor utca (északi rész, Széchenyi utcáig)

Olimpia park

Október 6. utca

Petőfi tér

Podmaniczky tér

Semmelweis utca

Szabadság tér

Széchenyi tér

Vécsey utca

Vértanúk tere

Vigadó tér

Vörösmarty tér

Egyedi védelem alá sorolt zöldfelületi elemek

Kamermayer tér - idős szilfa (Ulmus)

Széchenyi tér - idős akácfa (Robinia)

Olimpia park - idős platán (Platanus)

Március 15. tér északi hídfő lépcsője mellett - vasfa (Gymnocladus dioicus)

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS
a közterületen és magánterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

(formanyomtatvány)

(* A megfelelő rész aláhúzandó!)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 7/2020. (III. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján az V. kerület közigazgatási területén kivágandó fák és fás szárú cserjékre vonatkozó kérelem/bejelentés.

A nyomtatvány kitöltése előtt az 5.000 Ft illetéket az alábbi számlaszámra kell elutalni:
KÖZIG. HAT. ELJ. ILL. BEFIZ. SZÁMLA: 11784009-15505006-10320000
Közleménybe kérjük beírni: fakivágás + kérelmező neve, kivitelezés címe (A könnyebb beazonosítás érdekében)
1. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzőjéhez.
(*A megfelelő rész aláhúzandó!)
2. Kérelmező neve:
Kérelmező címe:
A kérelmező tájékoztató jellegű kapcsolattartást biztosító e-mail címe:

Kérelmező telefonszáma:
Illeték átutalással
5000 Ft
A kérelem/bejelentés KÖTELEZŐ tartalmi elemei:
3. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, előzményes iratok ügyiratszáma:


4. A kivágás indoka (kertészeti szakvélemény csatolásával!)


5. Az érintett közterület neve, címe, helyrajzi száma, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):6. A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):
Sorszám A fa/cserje faja Törzsátmérő
(földtől számított 1 méter magasságban)
7. A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

8. A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:
Sorszám A fa/cserje faja, fajtája Darabszám A kiültetés helye
9. Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:
fehér akác *  (Robinia pseudoacacia)
amerikai kőris *  (Fraxinus pennsylvanica)
mirigyes bálványfa *  (Ailanthus altissima)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
kései meggy (Padus serotina)
zöld juhar (Acer negundo)
10. Nyilatkozat a fapótlás módjáról:Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
Mellékletek:
- illeték utalásáról szóló bizonylat, vagy nyilatkozat az illetékmentességről
- kertészeti szakvélemény,
- tulajdonosi hozzájárulás (nem önkormányzati tulajdon esetén)
- tervdokumentáció
- határozatok, előzmény iratok

Kelt: ..........................., .....................
11. Kérem az ügy teljes eljárásban történő lefolytatását: igen - nem *
(*A kívánt rész aláhúzandó!)


.................................................................
kérelmező aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés a közterületen és magánterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a fás szárú növények védelméről szóló 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete alapján az V. kerület közigazgatási területén lévő fák, fás szárú cserjék és a tűzfalra futó kúszócserjék kivágása engedélyköteles tevékenység.

A formanyomtatvány kitöltése előtt az 5.000 Ft illetéket az alábbi számlaszámra kell elutalni:

A nyomtatvány kitöltése előtt az 5.000 Ft illetéket az alábbi számlaszámra kell elutalni:
KÖZIG. HAT. ELJ. ILL. BEFIZ. SZÁMLA: 11784009-15505006-10320000
Közleménybe kérjük beírni: fakivágás + kérelmező neve, kivitelezés címe (A könnyebb beazonosítás érdekében)

Az V. kerület közigazgatási területén minden esetben kérelmezni kell a fakivágást. A bejelentés csak élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból, azonnali intézkedés keretében történt fakivágás esetében (katasztrófavédelem, rendőri intézkedés jelentése alapján), csak kertészeti szakvéleménnyel igazolt esetben lehetséges.

AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FAKIVÁGÁS KÖRNYEZETKÁROSÍTÁSNAK MINŐSÜL!

1. pont: A kérelem, vagy bejelentés egyaránt illetékköteles, először az engedélykérelem/bejelentés pontokat szükséges kiválasztani.

2. pont: A kérelmező adatainak rögzítése.

3. pont: A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, előzményes iratok ügyiratszámának meghatározása, felsorolása.

4. pont: A fakivágás indokának ismertetése a kertészeti szakvélemény alapján, a kertészeti szakvélemény és fotódokumentáció csatolása, a fapótlás teljesülésének módjának, számításának részletezése a kertészeti szakvéleményben foglalt indoklás alapján a helyi rendelettel összhangban (pl. pénzbeli megváltás).

5. pont: Az érintett közterület vagy magánterület megnevezése, címe, helyrajzi száma, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedésének szöveges és rajzos ábrázolása.

6. pont: A kivágni tervezett, vagy kivágott fás szárú növények sorszámozott felsorolása, faj, fajta névvel ellátva, és az 1 méter magasságban mért törzsátmérő megadása (cm-ben).

7. pont: A tervezett vagy megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása.

8. pont: A fás szárú növények tervezett pótlásának sorszámozott felsorolása az alábbi adatokkal ellátva: faj, fajtanév, darabszám, (méret, minőség) kiültetés helye.

9. pont: A kérelmező tájékoztatása mely fás szárú növények telepítését tiltja a tárgyi önkormányzati rendelet.

10. pont: A kérelmező nyilatkozatával vállalja, hogy - amennyiben a fás szárú növény pótlása a helyi adottságok miatt nem valósítható meg - a jegyző a kérelmezőt, használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. A kérelmezőnek már a kérelem benyújtásának időpontjában - a 4. pontban szereplő kivágás indoka részben - ki kell térnie a fapótlás teljesítésének kiszámítására és vállalnia kell annak feltételeit, hogy a 8. pontban részletezett telepítendő fás szárú növények darabszámával, minőségével, törzsátmérőjével, illetve adott esetben a megállapított pénzbeli megváltás mértékével egyetért.

11. pont: A kérelmező meghatározza, hogy a kérelmezett eljárás során az ügy teljes eljárásban történő lefolytatását kéri - az ügyintézési határidő max. 60 nap - vagy elutasító határozat esetén - amennyiben az Ákr. 41. § (1) bekezdés feltételei teljesülnek - az ügyintézési határidő max. 8 nap.

Csatolt mellékletek:

- illeték elutalásról szóló bizonylat, vagy nyilatkozat az illetékmentességről

- kertészeti szakvélemény

- tulajdonosi hozzájárulás

- tervdokumentáció

- határozatok, előzmény iratok

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendeletéhez

SZÁMÍTÁSI SEGÉDLET
a fapótlás mértékének számításához

A törzsátmérő arányos fapótlás mértékének alapegysége a rendeletben előírt minimum 2x iskolázott, 20/25 cm törzskörméretű, azaz 8 cm törzsátmérőjű előnevelt utcai sorfa I. osztályú minőségben.

Az összes kivágandó törzsátmérő az összes kivágandó fa törzsátmérőjének 100%-a és a kivágás indokának szorzója (lehet: 100%, 300%). A szorzó egyedenként eltérő lehet, ezért a számítás során külön kell csoportosítani.

A kivágandó összes törzsátmérő kiszámítása után az egységnyi 8 cm-es átlagos faegyeddel elosztva az pótlandó fák darabszámát kapjuk meg, melyet minden esetben felfelé kell kerekíteni!

összes kivágandó törzsátmérő (cm): 8 (cm)= pótlandó fa egyedek száma (db)

Pénzbeli megváltás esetén a pótlandó faegyedek számát kell az egységnyi pénzbeli megváltás értékével szorozni azaz:

pótlandó fa egyedek száma (db) x 1.000.000.- (Ft/db) = pénzbeli megváltás összege (Ft)

A fapótlás db/db mérték szerint számítását mindig a törzsátmérő alapú számítástól külön kell elvégezni és a végén kell szükség szerint a pénzbeli megváltással összeadni (db).


  Vissza az oldal tetejére