Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról és eljárási szabályairól

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazásra és a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakra - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a településkép védelméről szóló Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkr.) szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt, valamint a jelen rendeletben meghatározott egyéb építmények építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezése, továbbá egyes önkormányzati döntések szakmai megalapozása érdekében Belváros-Lipótváros építészeti-műszaki tervtanácsa (a továbbiakban: tervtanács) néven helyi építészeti-műszaki tervtanácsot hoz létre és működtet.

(2) A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a város kivételes, nemzetközi szempontból is kiemelkedő egyetemes értékeinek megőrzése, védelme, sértetlen fennmaradása, jelentőségükhöz méltó használata és megfelelő bemutatása kiemelt fontosságú közérdek, ezért a rendelet célja az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas építészeti minőségének biztosítása, a tervszerű városfejlesztés követelményeinek érvényre juttatása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv) 2. § (2a) bekezdése szerinti településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével az önkormányzat teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi és tárgyi hatálya az (1) bekezdésben megjelölt területet érintő, a jelen rendelet alapján településképi véleményezési kötelezettség alá eső - és felettes jogszabályok előírásai szerint más tervtanács hatáskörébe nem utalt - építészeti tervdokumentációkra, azok készítőire, tervezőire valamint a tervtanács összetételére és működési rendjére terjed ki.

II. FEJEZET

A tervtanács

3. A tervtanács összetétele

3. § (1) A tervtanács az építészeti örökség védelmében, a településtervezésben, illetve az építészeti-műszaki tervezésben magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó és véleményező testület, melynek véleménye az építésügyi és/vagy örökségvédelmi hatósági eljárásokban felhasználható a vonatkozó jogszabályi követelmények és rendelkezések értelmében.

(2) A tervtanács a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkező elnökből és tervtanácsi tagokból, valamint szavazati joggal nem rendelkező meghívottakból, tervtanácsi titkárból és szakbíráló(k)ból áll.

(3) A tervtanács elnöke (a továbbiakban: elnök) az önkormányzat mindenkori főépítésze.

(4) A tervtanácsi állandó tagok száma maximálisan 16 fő lehet.

(5) A tervtanács tagja az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet.

(6) A tervtanács tagjait az önkormányzat polgármesterével (a továbbiakban: polgármester) egyetértésben az elnök nevezi ki. A kinevezés határozott idejű, legalább egy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha a kinevezést kizáró körülmény a kinevezést követően merül fel, az elnök a kinevezést visszavonja. A tervtanácsi tag megbízása megszűnik a megbízási idő lejártával, a tag lemondásával vagy a megbízás visszavonásával.

(7) Az elnök az egyes szakkérdések tisztázása érdekében, illetve a tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében szakbírálót vehet igénybe.

(8) A szakbírálóra a tervtanács tagjaira vonatkozó - a 3. § (4) bekezdés szerinti - szakmai feltételek az irányadók. Szakbírálónak tervtanácsi tag is felkérhető.

(9) A szakbíráló feladata a tervtanács számára benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése. A szakbírálat elkészítésére 5 munkanapot kell biztosítani.

(10) A tervtanács munkájának szervezését, valamint a működésével kapcsolatos egyéb adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt munkatársa (tervtanácsi titkár) látja el, aki erre irányuló tevékenységét a tervtanács elnökének irányításával végzi.

(11) A tervtanácsi titkárt az elnök nevezi ki, kinevezése egy évre szól, amely meghosszabbítható.

(12) Az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. §-a betartandó.

4. A tervtanács működése

4. § (1) A tervtanács ügyrend alapján működik, amelyet az elnök javaslata alapján a tervtanács tagjai fogadnak el.

(2) A tervtanács munkáját az elnök irányítja. Az elnököt akadályoztatása esetén a tervtanács ügyrendje szerint erre megbízott tag helyettesíti.

(3) A tervtanács határozatképes, ha a tervtanácsi tárgyaláson legalább hét szavazati joggal rendelkező tag van jelen és döntést hoz, egyenlő szavazat esetében az elnök szavazata dönt.

(4) A tervtanács szakvéleménye, állásfoglalása ellen jogorvoslatnak helye nincs.

5. A tervtanács feladata

5. § (1) A tervtanács feladata - az 1. §-ban meghatározott célok elérése érdekében - különösen

a) a szakmai álláspont kialakítása az önkormányzat polgármesteréhez településképi véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációról,

b) a konzultációs jellegű véleményezés a polgármester kezdeményezésére a rendelet hatályában meghatározott területet érintő építészeti-műszaki tervek esetében,

c) a konzultációs jellegű véleményezés a főépítész kezdeményezésére

ca) a településképi véleményezési eljáráshoz kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlattervének esetében,

cb) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (2) bekezdésében szereplő telepítési tanulmányterv esetében,

d) a meglévő településszerkezet és településkép értékeinek védelme,

e) a védett építészeti értékek minőségőrző védelme,

f) a településkép harmonikus, a kerület arculatához illeszkedő minőségi alakításának elősegítése,

g) a Tkr-ben és településképi arculati kézikönyvben meghatározott ajánlások és követelmények érvényre juttatása,

h) a településrendezési és településfejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása, valamint

i) a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

(2) A tervtanács véleményt formál a rendelet hatálya alá tartozó területet érintő - a magasabb jogszabály által más tervtanács hatáskörébe nem utalt - a Tkr. 36. §-ban részletezett esetekben, illetve azon építési tevékenységek vonatkozásában, ahol

a) a polgármester

b) a főépítész

c) az illetékes eljáró építésügyi hatóság

d) a tervező

e) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága

indokoltnak tartja.

(3) A tervtanács véleményezi továbbá a polgármester, vagy a főépítész felkérésére a településképi véleményezési hatáskörbe nem tartozó esetek közül

a) az önkormányzat saját beruházásában tervezett új épületek, jelentősebb felújítások és átalakítások terveit,

b) a közterület alakítási terveket,

c) a parkok, zöldfelületek, játszóterek átépítését, létesítését,

d) a köztéri műalkotások környezetének alakítására vonatkozó terveit.

(4) A főépítész feladatkörében - szakmai álláspontjának kialakításához - a tervtanács közreműködését igénybe veheti.

6. A tervtanács működése és finanszírozása

6. § (1) A tervtanács működésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli, ennek előirányzatát, működési költségeit a mindenkori tárgyévi költségvetésében elkülöníti, működtetésének és adminisztrációjának feladatait a Polgármesteri Hivatal Főépítész Irodájára ruházza.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a tervtanácsi tárgyaláson való részvételenkénti tiszteletdíj illeti meg - az elnök kivételével - a tervtanács tagját, és a szakbírálót.

(3) A tervtanács működésének és eljárásának - e rendeletben nem szabályozott - egyéb szabályait a vonatkozó jogszabályi keretek között a tervtanács ügyrendje határozza meg.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2020. március 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére