Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatásról

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A munkáltatói támogatás célja, hogy az Önkormányzat pénzbeli támogatással segítse az általa foglalkoztatott köztisztviselők, fizikai munkavállalók, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél dolgozók lakáshoz jutását, illetve a már meglévő lakásingatlanon végzett lakáscélú beruházások megvalósítását.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya a polgármesterre, az alpolgármester(ek)re és a Polgármesteri Hivatalban, valamint az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézményekben foglalkoztatott, határozatlan időre kinevezett köztisztviselőre, fizikai munkavállalóra, közalkalmazottra és egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyre (a továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

II. Fejezet

A támogatás formái, mértéke, időtartama és igénybevételének feltételrendszere

3. A támogatás formái

3. § (1) Belváros-Lipótváros Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal útján, a 2. §-ban felsorolt személyek részére pénzintézet útján, az OTP Bank Nyrt-vel (a továbbiakban: pénzintézet) kötött bankszámlaszerződés szerint

a) kamatmentes munkáltató kölcsönt és

b) különösen indokolt esetben vissza nem térítendő munkáltatói támogatást nyújthat.

(2) A két támogatási forma együttesen is adható.

(3) A támogatások

a) lakás vásárlásához, cseréjéhez,

b) lakás építéséhez,

c) lakás bővítéséhez,

d) lakás korszerűsítéséhez és

e) lakás felújításához

igényelhetők.

4. A támogatás mértéke és időtartama

4. § (1) A munkáltatói támogatás mértéke

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kölcsön esetén legfeljebb 1.250 ezer forint,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetében legfeljebb 750 ezer forint

lehet.

(2) A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30%-áig, de több munkáltató esetén is az utolsó folyósítástól számított 5 évenként legfeljebb 750 ezer Ft-ig terjedő összegben adható adómentesen.

5. § (1) A munkáltatói kölcsönt havi egyenlő részletekben 7 év alatt kell visszafizetni.

(2) Különösen indokolt esetben a kölcsön visszafizetése legfeljebb 10 évre engedélyezhető.

(3) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama alatt, indokolt esetben, írásbeli kérelemre a törlesztés legfeljebb két évre felfüggeszthető. Ez esetben a futamidő változatlanul hagyása mellett - a felfüggesztés időtartamára számított kölcsön összegének arányos elosztásával - a tartozás havi összegét növelni kell.

(4) Kivételes méltánylást érdemlő esetben, írásbeli kérelemre a kölcsön hátralévő összege

a) csökkenthető vagy

b) elengedhető

ha a munkavállaló az igénybe vett munkáltatói támogatás legalább 50%-ának visszafizetését teljesítette.

(5) Ha a munkavállaló munkaviszonya neki felróható okból szűnik meg, a kölcsön még ki nem egyenlített részét egy összegben esedékes megfizetni.

5. A támogatás igénybevételének feltételei

6. § (1) E rendelet alapján a munkavállaló az alábbi feltételek együttes fennállása esetén részesíthető lakáscélú munkáltatói támogatásban

a) legalább három éves munkaviszonnyal rendelkezik a Polgármesteri Hivatalban vagy az Önkormányzat által működtetett költségvetési intézményben,

b) az építeni, vásárolni, korszerűsíteni kívánt lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét,

c) a támogatással épített, vásárolt, korszerűsített lakás saját lakáshelyzetének rendezésére szolgál,

d) vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől (pénzintézet, önkormányzat) igénybe vett anyagi eszközöket és a munkáltatói támogatás összegét az igényelt célra használja fel,

e) hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a támogatást nyújtó szerv javára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre,

f) vállalja a kölcsönszerződésben meghatározott feltételek teljesítését,

g) korábbi lakáscélú munkáltatói támogatását visszafizette.

(2) Ha a támogatást igénylők házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek és mindkét fél a rendelet hatálya alá tartozó hivatal, intézmény, illetve önkormányzat dolgozója, saját jogon mindketten kérhetnek munkáltatói támogatást.

III. Fejezet

A támogatás igénylésének, elbírálásának, folyósításának és törlesztésének szabályai

6. A támogatás igénylése és elbírálása

7. § (1) A munkavállaló a támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban az osztályvezetőjéhez, az Önkormányzat által működtetett intézményekben az intézményvezetőhöz nyújtja be véleményezés és továbbítás céljából.

(2) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya vezetőjének kell továbbítani.

(3) A kérelmek beérkezése folyamatos, elbírálásukra negyedévente kerül sor.

(4) A beküldött kérelmeket érkezési sorrendbe nyilvántartásba kell venni.

8. § (1) A támogatás iránti kérelmek elbírálásáról köztisztviselők és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó fizikai munkavállalók esetében a Jegyző, a közalkalmazottak, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek és a Jegyző esetében a Polgármester dönt a 8. § (2) bekezdés szerinti bizottság javaslata alapján. Az Alpolgármester(ek) és a Polgármester esetében a Képviselő-testület hoz döntést a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján.

(2) A köztisztviselők és közalkalmazottak esetében a munkáltatói támogatás iránti kérelmeket 5 tagból álló bizottság tárgyalja meg.

(3) A Bizottság tagjai

a) a jegyző,

b) a népjóléti osztály vezetője,

c) a jegyzői titkárság vezetője,

d) a pénzügyi osztály vezetője és

e) az építési és műszaki osztály vezetője.

(4) A támogatási kérelem elbírálásáról a munkavállaló írásban kap értesítést.

(5) A támogatásban részesült munkavállalóval megállapodás kerül megkötésre, amely alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az illetékes pénzintézet felé a szükséges intézkedést megteszi.

7. A támogatás folyósítása

9. § (1) Az Önkormányzat a munkavállalók lakáscélú támogatására a kamatmentes kölcsönt és a vissza nem térítendő támogatást az adott évi működési költségvetése és a költségvetési pénzmaradvány terhére nyújtja.

(2) A munkáltatói támogatásra fordítható összeget a Képviselő-testület a mindenkori éves költségvetési rendeletben hagyja jóvá.

(3) A lakástámogatási alapot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya tartja nyilván és intézkedik a lakáscélú kölcsön nyújtására felhatalmazott pénzintézet útján az Önkormányzat és a munkavállaló között létrejött megállapodásban megjelölt összeg folyósítása iránt.

(4) A lakástámogatási alapot

a) az évi költségvetésben meghatározott keretösszeg,

b) a támogatásban részesült munkavállaló által visszafizetett törlesztés összege,

c) késedelmi kamatok

biztosítják.

8. A kölcsöntörlesztés szabályai

10. § (1) A lakáscélú támogatásra létrehozott alapból nyújtott kölcsönt a munkavállaló kamatmentesen a megállapodásban meghatározott havi részletekben és időtartam alatt köteles visszafizetni a támogatást folyósító pénzintézetnél vezetett hitelszámlára.

(2) A kölcsön megállapodás szerinti törlesztő részletének nem fizetése esetén a munkavállaló a kamatmentességet elveszti, a késedelmes visszafizetés esetén a munkavállalót a Ptk. természetes személyekre esetében késedelmi kamat mértékére vonatkozó rendelkezése alapján, kamatfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat az Önkormányzatot illeti meg.

(3) A munkáltatói kölcsönt folyósító pénzintézet által felszámított kezelési költség a kölcsönt igénybe vevő munkavállalót terheli.

(4) Az Önkormányzat bankszámlaszerződésben rögzített megbízása alapján a kölcsönt folyósító pénzintézet a visszafizetés biztosítása érdekében a munkavállaló ingatlanára a kölcsön visszafizetésének teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot jegyeztet be a támogatást nyújtó szerv javára.

(5) A munkavállaló ingatlanára történő jelzálog bejegyzés költsége az Önkormányzatot, a munkáltatói kölcsön visszafizetése esetén a jelzálogjog törlésének költsége a munkavállalót terheli.

(6) A munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet az Önkormányzat lakáscélú támogatási alapja számlájára negyedévenként elszámolja és átutalja. A visszafizetett összegek lakáscélú támogatás folyósításához újra felhasználhatók.

11. § Ha a támogatásban részesült munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását másik lakásra cseréli el, vagy adás-vételi szerződéssel szerez újabb tulajdonába kerülő lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjog az Önkormányzat hozzájárulása esetén - a cserével, illetve adás-vétellel megszerzett lakásra bejegyezhető, melynek költsége a munkavállalót terheli.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

9. Vegyes rendelkezések

12. § (1) A pénzintézet az adóévben a közvetítésével nyújtott támogatásról a kifizetőre, a munkáltató a kölcsön általa elengedett összegéről a munkáltatóra az adózás rendjéről szóló törvényben előírt határidőig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.

(2) A lakásépítés mindenkori építési átlagköltségét (vételárát) a Gazdasági Minisztérium a Magyar Közlönyben teszi közzé.

13. § (1) A korábbi szabályok alapján munkáltatói támogatásban részesített munkavállaló a kölcsöntartozását a kölcsönszerződésben foglalt eredeti feltételek mellett fizetheti vissza.

(2) Végtörlesztéshez nyújtott kamatmentes kölcsönben részesült munkavállaló is igényelhet lakáscélú munkáltatói támogatást, amennyiben a fenti célra a kölcsön igénylésekor hatályban lévő jogszabály alapján igénybe vett kölcsön visszafizetését szerződés szerint folyamatosan teljesíti. A végtörlesztéshez igényelt munkáltatói kölcsönre nem vonatkoznak az e rendeletben biztosított fizetési kedvezmények.

(3) A munkavállaló korábbi munkahelyétől kapott lakáscélú támogatása az e rendeletben foglaltaknak megfelelő feltételekkel és mértékben vállalható át.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott egyedi élethelyzetek alapján benyújtott kérelmek esetében a 8. § (1) és (2) bekezdés szerinti bizottságok tesznek javaslatot a jegyző, illetve a polgármester részére.

10. Záró rendelkezések

14. § (1) A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére