Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdésében megfogalmazottak biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § *  (1) A rendelet hatálya a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közigazgatási területén a vendéglátó üzletek, a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek, a palackozott, dobozos szeszesitalt forgalmazó kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzletek üzemeltetőire terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 45/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelete által szabályozott háttérzene szolgáltatást nyújtó, 24 és 06 óra között nyitva tartó vendéglátó üzlet.

Az üzletek nyitva tartásának rendje

2. § (1) A vendéglátó üzletek teraszai 24.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

A terasz nyitvatartási ideje nem terjedhet túl az üzlet - közhiteles nyilvántartásban szereplő - nyitvatartási idején. Az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a vendégek 24 óráig hagyják el a teraszt, valamint ezen időpontra a terasz mozgatható bútorzatát a tárolási helyre kell szállítani, vagy olyan állapotba kell helyezni, amely nem alkalmas vendégek fogadására.

(2) A palackozott, dobozos szeszesitalt forgalmazó kis- és nagykereskedelmi üzletek a (3) bekezdésben foglaltak, valamint minden év december 31-e kivételével 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(3) *  A (2) bekezdésben előírt korlátozás nem vonatkozik azokra a kis-és nagykereskedelmi üzletekre, ahol az üzemeltető a szeszes italok árusítását 22.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban beszünteti és gondoskodik az üzlet szeszes italt tartalmazó részének zárral ellátott ráccsal, zárral ellátott plexivel, vagy zárral ellátott üvegfallal történő lezárásáról oly módon, hogy ahhoz az üzlet alkalmazottai és a vásárlók ne férjenek hozzá.

(4) E rendelet hatálya alá tartozó üzletek, vendéglátó egységek 22.00 és 7.30 óra között nem végezhetnek, vagy végeztethetnek göngyölegmozgató tevékenységet.

A felügyeleti díjra vonatkozó szabályok

3. § (1) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a felügyeleti díj összegét 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozza meg. A felügyeleti díj adott üzemeltetőre vonatkozó összege a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4/a) bekezdésben foglaltak szerint, az önkormányzat kereskedelmi hatóságának közhiteles nyilvántartása alapján kerül megállapításra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak a kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó és kereskedelmi egységeire.

(3) A üzemeltető az (1) bekezdés szerint megállapított felügyeleti díjat a Kertv. 6. § (4/a) bekezdésben előírt módon és időben köteles megfizetni az önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára.

(4) Az éves üzemeltetési díj Kertv. 6. § (4/a) bekezdésében előírtak önkormányzati felülvizsgálata érdekében az üzemeltetőnek minden év május 31-ig hitelt érdemlően igazolnia kell az üzlet előző naptári évre vonatkozó, éves korrigált iparűzési adóalapját.

(5) Az önkormányzat minden év július 31-ig elvégzi vendéglátó és kereskedelmi egységenként az adott évre befizetett felügyeleti díj vizsgálatát és az ennek eredményéről az üzemeltetőt értesíti. Amennyiben az üzemeltető által befizetett felügyeleti díj összege meghaladja az általa benyújtott éves korrigált iparűzési adóalap 0,5%-át, a túlfizetés visszautalásra kerül. Ha az önkormányzat a felülvizsgálat során azt észleli, hogy az üzemeltető a rá vonatkozó felügyeleti díj összegét nem vagy csak részben fizette meg, a teljesítésre vonatkozó egyszeri felszólítást követően intézkedik az elmaradt összeg adók módjára történő behajtásáról.

A közbiztonság, köztisztaság fenntartása

4. § (1) Az önkormányzat a Kertv. 6. § (4/b) bekezdés szerint keletkező köztisztasági és közbiztonsági feladatait Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft-n és Belváros-Lipótváros Közterület-felügyeletén keresztül látja el.

(2) A Kertv. 2. § 31. pontban foglaltak ellenőrzésére vonatkozó feladatok részletes előírásait az önkormányzat és Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet között létrejött megállapodás tartalmazza.

24.00 és 6.00 óra közötti külön nyitvatartási engedély

5. § (1) A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közigazgatási területén található zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek - a külön nyitva tartási engedéllyel rendelkező zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek kivételével- 24.00 és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) E rendeletben meghatározott feltételekkel a jegyző külön nyitvatartási engedélyt adhat a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó tevékenységet folytató üzletek 24.00 és 6.00 óra közötti nyitva tartásához. Az e rendeletben szabályozott hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap.

Külön nyitvatartási engedély megadásának feltételei

6. § (1) A zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó egységnek rendelkeznie kell a Kertv.-ben szabályozott éjfél utáni nyitva tartási engedéllyel.

(2) A lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzlet üzemeltetőjének szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy a zeneszolgáltatást nyújtó hangrendszerbe olyan teljesítményszabályozó eszközt (limitert) építtetett be, amely a szakértő által meghatározott teljesítmény feletti működést nem teszi lehetővé. A teljesítmény szabályzó eszközt (limitert) oly módon kell bekötni, hogy az előírt teljesítmény meghaladásának elérése fizikailag is lehetetlen legyen. Az eszköz működésének ellenőrzéséért az üzemeltető felel, az eszköz beállításának módosítását, csak az arra kijelölt személy tudja elvégezni. A teljesítményszabályozó eszköz beépítése, alkalmazása biztosítja, hogy a vendéglátó egység zeneszolgáltatása ne legyen hangos, zavaró, amely ellehetetlenítené a környéken élők pihenését.

(3) A zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátóhely üzemeltetője vállalja, hogy a vendégek számára a bejutást az alábbiak szerint biztosítja:

a) katasztrófavédelmi szempontból megfelelő, kifelé nyíló hangszigetelt, zsilipes be- és kiléptető rendszer, amely az építési és településképi követelményeknek is megfelel, valamint

b) a további homlokzati nyílászáróknak is hangszigeteltnek kell lenniük, amelyek szintén megfelelnek az építési és településképi követelményeknek, továbbá az

c) üzlethelyiségen belül elhelyezett, de közterületen is jól látható, digitális kijelzővel rendelkező, online is folyamatosan elérhető forgalomszámlálót kell kihelyeznie az üzemeltetőnek.

(4) A zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletet üzemeltető teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában vállalja, hogy:

a) 22.00 és 7.30 óra között nem végez, vagy végeztet göngyölegmozgató tevékenységet;

b) az üzlet nevével/logójával ellátott poharakat biztosít a vendégek számára az üzemeltető;

c) a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó egység üzemeltetője köteles biztosítani, hogy a vendéglátó egységben értékesített helyben fogyasztható termékek az egységben legyenek elfogyaszthatóak a közterületen nem. A közterületen történő szeszes ital fogyasztásának tilalmára vonatkozó tájékoztatót a vendéglátó üzlet bejáratánál, jól látható helyen kihelyezi, illetve weboldalán és internetes közösségi oldalán közzéteszi magyar és angol nyelven;

d) a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó egység üzemeltetője a vendéglátóhely teljes nyitvatartási ideje alatt vállalja az egység befogadóképességének megfelelő számú biztonsági személyzet alkalmazását a közterületen történő alkoholfogyasztás, hangoskodás, szemetelés megakadályozása érdekében, valamint annak megakadályozására, hogy a vendéglátó egységben megvásárolt, helyben fogyasztandó ételeket, valamint az alkoholmentes- és szeszesitalokat, ne tudja a vendég kivinni a közterületre;

e) a külön engedéllyel rendelkező zeneszolgáltatást nyújtó, vendéglátó üzlet üzemeltetője vállalja, hogy az egységbe való belépéskor a vendégek részére az üzlet nevével/logójával ellátott, azonos színű karszalagot biztosít, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, melyik vendéglátóhely vendégei okozták az üzlet 5m-es körzetében az elkövetett szabálysértést, bűncselekményt;

f) a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzlet üzemeltetője vállalja előzetes kölcsönhatásvizsgálat elvégzését, mely az érintett ingatlanban található vendéglátó üzlet lakókörnyezetre gyakorolt környezeti hatásvizsgálatát jelenti.

(5) A külön nyitvatartási engedély határozott időre, legfeljebb egy év időtartamra adható.

(6) E rendelet hatálybalépésekor igazolással, valamint a Kertv-ben meghatározott éjfél utáni nyitvatartási engedéllyel rendelkező, zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletek esetében az üzemeltetőnek a külön nyitvatartási engedélyben foglalt feltételeknek 9 hónapon belül meg kell felelnie. Amennyiben a jegyző panaszbejelentésre, hivatalból, vagy hatóság általi bejelentés alapján észleli, hogy a külön engedély megadásához szükséges feltételek nem állnak fenn, az üzlet 24.00 és 06.00 óra közötti nyitva tartását korlátozza.

Nem adható külön nyitvatartási engedély

7. § (1)

a) Annak a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátó üzletnek vagy Kereskedőnek, akinek az Önkormányzattal szemben bírság-, díj-, vagy adótartozása áll fenn; valamint, amennyiben

b) A kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és emiatt vele szemben hatósági eljárás van folyamatban.

Külön engedély visszavonása

8. § (1) A külön engedély abban az esetben vonható vissza, ha:

a) a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működésével kapcsolatban panaszt tettek, és a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz megalapozott, vagy

b) a jegyző a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátóhellyel szemben a Kertv.-ben és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezmény valamelyikét alkalmazta,

c) a vendéglátóhely a felügyeleti díj fizetési kötelezettségének a felszólításban megállapított határidőn belül nem tesz eleget,

d) bármelyik ellenőrzésre jogosult hatóság a zeneszolgáltatást nyújtó vendéglátóhely vonatkozásában szankciót alkalmaz, vagy a vendéglátóhelyet jogszabályi hiányosságok pótlására felszólítja, melynek az üzemeltető határidőben nem tesz eleget.

(2) Amennyiben az üzemeltető a külön nyitvatartási engedély feltételeinek nem felel meg, vagy az (1) bekezdésben megállapított jogsértést elköveti, akkor a jegyző 15 napos határidő tűzésével felszólítja az üzemeltetőt a hiányosságok pótlására, jogsértő magatartás megszüntetésére.

(3) Amennyiben a felszólításban foglaltaknak az abban meghatározott határidő alatt az üzemeltető nem tesz eleget, akkor a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapra felfüggeszti a külön nyitvatartási engedélyt.

(4) A jegyző a külön nyitvatartási engedélyt visszavonja, ha a kereskedő a külön engedély felfüggesztését követően sem szünteti meg a jogsértő magatartást.

(5) A külön nyitvatartási engedély visszavonása esetében, a döntés véglegessé válását követő fél éven belül a vendéglátó üzletnek, vagy az engedély jogosultjának újabb engedély nem adható ki.

Zártkörű rendezvényre vonatkozó szabályok

9. § (1) Zártkörű rendezvény, az adott üzlethelyiségre vonatkozóan nyilvántartásba vett kereskedő az egység bejelentett nyitvatartási idejében, változatlan tevékenység mellett szervezett vendéglátó vagy kereskedelmi tevékenység, amelyen a szervező előre meghatározott név/vendéglistával rendelkezik és amelyre kizárólag a listán szereplő vendégek léphetnek be. A rendezvény zártkörű jellegét a helyszínül szolgáló üzlethelyiség/vendéglátóhelyiség bejáratán, jól látható helyen jelezni kell magyar és angol nyelven. Amennyiben internetes felülettel rendelkezik az üzemeltető, abban az esetben a weboldalon/internetes felületen is fel kell tüntetni a zártkörű rendezvényről szóló tájékoztatást.

Tájékoztatás tartalmazza:

a) zártkörű rendezvény jellegét (esküvő, születésnapi buli, divatbemutató, stb.),

b) rendezvény időtartamát,

c) felelős szervező megnevezését, elérhetőségét.

(2) Zártkörű rendezvényt 5 nappal korábban köteles bejelenteni a rendezvény helyszínéül szolgáló üzlet üzemeltetője a jegyzőnek és az illetékes rendőrhatóságnak.

Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére