Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 38/2004. (XI. 10.) sz. rendelete

az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásának szabályairól a következőket rendeli.

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a város fejlődésében, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában.

(2) *  Az önkormányzat elismerését - mely kitüntető cím, kitüntető díj - pénzjutalom vagy aranygyűrű, oklevél, plakett, jelvény testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki.

(3) A kitüntető címek és díjak adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető (posztumusz kitüntetés).

(4) Elhunyt személy részére adományozott kitüntető cím vagy díj átvételére az örököse, illetve családjának képviselője - a továbbiakban: hozzátartozó - jogosult.

2. § (1) A kitüntető címek és díjak adományozását kezdeményezhetik:

a) a Közgyűlés tagjai és állandó bizottságai, valamint a jegyző

b) a városban működő közösségek, intézmények, gazdálkodó és egyéb szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseletek, egyházak vezetői, magánszemélyek,

c) *  a Kuratórium tagjai a kuratóriumi ülésen abban az esetben, ha álláspontjuk szerint nem érkezett megfelelő javaslat egyes díjakra

(1a) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a kuratóriumi ülésen a javaslattal együtt a jelölt méltatását tartalmazó rövid bemutatását is be kell nyújtani a Kuratórium számára.

(2) *  Az adományozásra vonatkozó kezdeményezést az adott évben átadni tervezett kitüntető címek és díjak tekintetében az átadás javasolt időpontja előtt legalább 60 nappal korábban a Polgármesterhez kell benyújtani.

(3) *  A javaslatok előzetes elbírálása, a döntés előkészítése a 15 fős Kuratórium feladata. A Kuratórium állandó tagjai a polgármester, a képviselői mandátummal rendelkező kultúráért felelős alpolgármester, Közgyűlés állandó bizottságainak elnökei, a Miskolci Egyetem rektora, az MTA Miskolci Területi Bizottság elnöke, valamint Miskolc Megyei Jogú Város mindenkori főépítésze. A Kuratórium további négy tagját évente a Közgyűlés választja meg az adományozható önkormányzati elismerésekhez kapcsolódó területen szaktekintéllyel rendelkező személyekből, amelyből 1 fő a nemzetiségi önkormányzatok által delegált képviselő. A Kuratórium elnöke a polgármester. A Kuratórium az elismerés átadásának javasolt időpontja előtt legalább 30 nappal megteszi javaslatát a Közgyűlés számára.

(4) Az adományozásra a (3) bekezdés alapján létrehozott kuratórium véleményének figyelembe vételével a Polgármester tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

(5) A kitüntető címeket és díjakat a Közgyűlés adományozza.

(6) A kitüntető díjakat minden évben május 11-e, a város ünnepe alkalmából, ünnepi közgyűlésen kell átadni.

(6a) *  A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kitüntető díjak és címek átadására 2021. évben a veszélyhelyzetre irányadó szabályok szerint, későbbi időpontban, ünnepi keretek között kerül sor.

(7) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdésében megjelöltek, illetve a Kuratórium kezdeményezésére a kitüntető címeket és díjakat visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná vált.

(8) A kitüntető díjak adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.

Kitüntető címek alapítása és adományozása

3. § (1) A Közgyűlés a város közéleti szolgálatában, a gazdasági, szervezői, tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési életében, a testnevelési és sportmozgalmában, az egészségügyi és szociális ellátásában, valamint a környezet- és természetvédelem területén szerzett kimagasló érdemek, vagy az egész életmű elismerésére

MISKOLC VÁROS DÍSZPOLGÁRA

kitüntető címet alapít.

(2) A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű, a város címerét is tartalmazó oklevelet és igazolványt kell kiállítani.

A kitüntetéssel viselhető jelvény és arany pecsétgyűrű jár.

(3) A kitüntetéssel járó jelvény „Miskolc Város Díszpolgára” felirat körében a város címerét tartalmazza.

Az arany pecsétgyűrűt a város címere ékesíti.

(4) Évente legfeljebb két díszpolgári cím adományozható.

(4a) *  A (4) bekezdés szabályaitól eltérően 2014. évben további egy díszpolgári cím adományozható.

(4b) *  A Közgyűlés a (4a) bekezdés szerinti további egy díszpolgári címet rendeleti úton Herman Ottónak adományozza.

(5) A város díszpolgárát megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így különösen:

a) megilleti a „Miskolc Város Díszpolgára” cím és azt tanúsító jelvény viselésének joga,

b) a Közgyűlés vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett ünnepségekre és fontosabb rendezvényekre meg kell hívni,

c) külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

d) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg.

(6) *  A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző az elismert nevét és érdemeit is tartalmazó nyilvántartást vezet.

(7) A díszpolgári cím adományozásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.

4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat erkölcsi elismerésének kifejezésre juttatása céljából

PRO URBE

kitüntető címet alapít.

(2) A kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik (amelyek) folyamatosan több éven keresztül kifejtett munkásságukkal, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a város fejlődésében. A Pro Urbe cím adományozható azoknak az itthon, illetve külföldön élő magyar vagy külföldi személyeknek, közösségeknek is, akik a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Miskolc kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

(3) *  Évente legfeljebb három kitüntető cím adományozható.

(4) A kitüntetés plakettből, oklevélből és a város címerével ékesített arany pecsétgyűrűből áll.

(5) A plakett kerek alakú, egyik oldalán a város plasztikusan kiképzett (dombornyomású) címerével, és „PRO URBE MISKOLC” felirattal, a másikon a város jellegzetességét ábrázoló szimbólummal.

Kitüntető díjak alapítása és adományozása

5. § A Közgyűlés a tudományok, a kultúra, az irodalom, a művészetek, az oktatás, a testnevelés és sport, az építészet, az egészségügy, a szociális, a közélet területén, valamint a civil szférában szerzett érdemek elismerése céljából az alábbi kitüntető díjakat alapítja:

1) *  Gálffy Ignác életmű-díj,

2) *  Herman Ottó tudományos díj,

3) *  Szemere Bertalan közéleti díj,

4) *  Szabó Lőrinc irodalmi díj,

5) *  Kondor Béla képzőművészeti díj,

6) *  Reményi Ede zenei díj,

7) *  Déryné színházi díj,

8) *  Miskolc Város Építészeti Alkotói díj,

9) *  Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj,

10) *  Benkő Sámuel díj,

11) *  Pedagógiai díj,

12) *  „Miskolc Város Turizmusáért” díj,

13) *  „Az év sportolója” díj,

14) *  Miskolc Város Sportjáért” díj,

15) *  „A Civilek Támogatásáért” díj,

16) *  „Az Év Civil Szervezete” díj,

17) *  Pro Minoritatae díj,

18) Nívódíj,

19) *  A Egyetemért - A Városért díj

6. § (1) *  A „Gálffy Ignác” életmű-díj adományozható annak a személynek, aki egész életútja során végzett szakmai tevékenységével, emberi magatartásával kiemelkedő érdemeket szerzett, Miskolc hírnevét, ismertségét hazai és nemzetközi téren gazdagította.

A díj 200 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(2) *  A Herman Ottó tudományos díj a műszaki-, a természet- és a társadalomtudományok terén a városban, vagy a városért végzett kiemelkedő munka elismeréséül adományozható.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(3) *  Szemere Bertalan közéleti díj a város közéleti szolgálatának elismeréséül adományozható.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(4) *  A Szabó Lőrinc irodalmi díj a város irodalmi életében szerzett érdemekért költőknek, íróknak, publicistáknak, irodalomtörténészeknek adományozható.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(5) *  A Kondor Béla képzőművészeti díjat azok kaphatják, akik a város vizuális kultúrájának (képzőművészet, iparművészet, fotó-, film- és videóművészet) fejlesztéséhez, gazdagításához alkotásaikkal vagy művészettörténeti, rendezői tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(6) *  A Reményi Ede zenei díjat a város zenei életének azok az (amatőr és hivatásos) együttesei, szólistái, a zenei élet szervezői kaphatják meg, akik több éven át hozzájárultak annak gazdagításához.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(7) *  A Déryné színházi díj a Miskolci Nemzeti Színház, illetve a város más színházának művészei közül annak adományozható, aki művészi munkájával - a társulat tagjaként - több éven keresztül hozzájárult a színház sikereihez.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(8) *  A Miskolc Város Építészeti Alkotói díj a város érdekében végzett kiemelkedő színvonalú építészeti alkotó munka, építőművészeti teljesítmény, illetve életút elismeréséül adományozható.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(9) *  A Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj annak a személynek adományozható, aki egész életútja során végzett elméleti vagy gyakorlati tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett a jogi területen.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(10) *  A Benkő Sámuel díj évente egy-egy, az egészségügyi és a szociális ágazatban, több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembernek adományozható.

A díj 100-100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(11) *  A Pedagógiai díjat a hosszú és tartalmas, az egész városra kisugárzó, vagy elméletileg meghatározó jelentőségű oktatói - nevelői munka, illetőleg a pedagógusi életmű elismeréséül lehet adományozni.

Évente három Pedagógiai díj adományozható.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(12) *  „Miskolc Város Turizmusáért” díj azon intézménynek, vállalkozónak, cégnek, civil szervezetnek, magánszemélynek adományozható, aki illetve amely az adott évben és az azt megelőző éveket is figyelembe véve kiemelkedő turisztikai attrakciót, eseményt hozott létre, szakmailag magas színvonalú munkát végzett, illetve azon vállalkozónak, cégnek ítélhető oda, aki illetve amely az adott évben és az azt megelőző években az idegenforgalom céljainak megvalósulását kiemelkedően támogatta.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(13) *  Az „Év Sportolója” díjak - 1 férfi, 1 női és 1 csapat - olyan teljesítményéért adhatók, amelyeket a város sportolója nemzetközi és országos versenyeken vagy bajnokságokon ért el.

A díj 100-100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(14) *  „Miskolc Város Sportjáért” díj annak a sportembernek adományozható, aki edzőként, sportvezetőként, sportszervezőként az adott évben kimagaslóan eredményesen tevékenykedett Miskolc sportjának és sportolóinak érdekében.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(15) *  „A Civilek Támogatásáért” díj azon vállalkozónak, cégnek adományozható, amely az adott évben kiemelkedő támogatói munkát végzett.

A díj plakett és oklevél.

(16) *  „Az Év Civil Szervezete” díj az adott évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó non-profit szervezetnek adományozható.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(17) *  A Pro Minoritatae cím, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségekért, a miskolci kisebbség érdekében a kisebbségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek részesülhetnek.

A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.

(18) *  Az önkormányzat 8 db Nívódíja adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, közösségeknek - valamennyi felsorolt kitüntető díj területén - akik a tárgyévben nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.

A nívódíj 100 ezer Ft pénzjutalom és oklevél.

(19) *  Az Önkormányzat és a Miskolci Egyetem 1 db Az Egyetemért - A Városért díja adományozható annak a személynek, aki közéleti és tudományos tevékenységével évről-évre hatékonyan szolgálta, szolgálja a Miskolci Egyetemet és Miskolc városát, munkássága hazai és nemzetközi szinten is elismerésnek örvend, továbbá kötődik Miskolc városához.

A díjat átadja Miskolc Megyei Jogú Város képviselője és a Miskolci Egyetem képviselője.

A díj plakett és oklevél.

7. § A 6. § (2), (7), és (10)-(11) bekezdésében foglaltak kivételével évente egy-egy díj adományozható.

8. § *  (1) E rendeletben szereplő címekkel, díjakkal kitüntetettek - a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel - 5 éven belül újabb cím, díj adományozásában nem részesülhetnek.

(2) A Miskolc Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntető címek, valamint az „Év sportolója” kitüntető díj korlátozás nélkül adományozhatók.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § A kitüntető címek és díjak és az ezzel járó egyéb költségek fedezetét a Közgyűlés az éves költségvetés elfogadásakor határozza meg.

10. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az 51/1995. (IX. 29.) sz. rendelet hatályát veszti.

Miskolc, 2004. november 4.

Dr. Mészáros Miklós . Káli Sándor
jegyző polgármester