Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Boldogasszony papucsa élőhely helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Boldogasszony papucsa élőhely helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács III./ 1984. sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Boldogasszony papucsa élőhely védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti terület Miskolc-Tapolcán, az Iglói úti kemping közelében, attól mintegy 100 m-re található. (02/2 hrsz.) Az ingatlan teljes területe 62 ha, 8473 m2, ebből a védett növényfaj élőhelye és annak védőövezete 12,2 ha (erdőterület)

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti terület

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja: a különlegesen szép és ritka orchideafaj hosszú távú fennmaradásának biztosítása.

A boldogasszony papucsa hazánk egyik legritkább, 1983-tól fokozottan védett növénye, az egyetlen hazai nagyvirágú orchideánk. Természetvédelmi értéke: 250 000 Ft.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Rt., míg az azzal kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”- re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

A védett terület fokozottan védett növényállományát kiszedni, megrongálni, vagy más módon károsítani, a fokozottan védett növény élőhelyét az élőhelyvédelmi kezelések kivételével bolygatni nem szabad.

Tilos a területen hulladékot lerakni, vagy a területet egyéb módon szennyezni

Tilos a területre gépkocsival és más motoros járművel behajtani.

Tilos az élőhelyet közvetlenül megközelítő turista és egyéb útvonal kijelölése.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A fokozottan védett növényfaj élőhelye csak engedéllyel és kísérővel látogatható.

Engedély Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzőjétől kapható, aki egyben a kíséretre jogosultak körét is meghatározza az engedélyt kérő számára.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni, a terület határán, ill. bekerítés esetén a kapuknál.

(3) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni. A területkezelések és élőhelyi beavatkozások összhangban kell legyenek a fokozottan védett növényfaj országos fajvédelmi programjával.

(4) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester

A rendelet mellékletét képező kezelési terv IDE kattintva érhető el.