Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 41/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a miskolci Greutter-kert helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Greutter-kert helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi Tanács VB. 4/40/TT/79-V-48/Tk.43283/1979. (IV. 12) VB. sz. határozatával helyileg védett természeti területté nyilvánított miskolci Greutter-kert védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett terület Miskolcon, az Aulich utca 16. sz. 8865/4 hrsz. alatt található.

Az ingatlan teljes területe: 11283 m2, a fokozottan védett terület kiterjedése, ahol a legértékesebb növényállomány (egyedi fa és növényfaj gyűjtemény) található, 800 m2.

A terület természetvédelmi besorolása: védett fák és növények (természetvédelmi terület)

Jellege: botanikai és tájképi érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védelem célja a dendrológiai és esztétikai értéket képviselő fafajok és cserjék megőrzése.

A védett terület további fontos funkciója még a természetismeret-szerzési lehetőség biztosítása, valamint az oktatás céljainak szolgálata.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait az ingatlan mindenkori tulajdonosa látja el.

(2) A kezelési költségek fedezéséhez az Önkormányzat az éves költségvetésekben rendelkezésre keret figyelembe vételével támogatást nyújthat.

(3) A területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(4) Tilalmak:

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

A terület jelzett fáit és évelő értékes exóta fajait engedély nélkül kivágni, megrongálni, valamint más módon károsítani tilos.

A védett értékeket tartalmazó területet érintő telekalakítás nem engedélyezhető.

(5) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, fakivágáshoz, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.

A védett területen történő építés engedélyezéséhez részletes környezet-, természetvédelmi vizsgálat, tervfejezet készítendő, illetve a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek esetében - az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkor hatályos jogszabály vonatkozó előírásainak megfelelően - környezetvédelmi engedély előzetes beszerzése is szükséges.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A terület - a tulajdonossal történt egyeztetés alapján - (korlátozottan) látogatható.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni, a kapuknál.

(3) A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

(5) A védett terület értékes növényállományát rendszeresen kezelni kell - figyelemmel arra, hogy abban kár ne keletkezzen, illetve a terület állatvilága zavarást, károsodást ne szenvedjen.

(6) Fakivágás csak a Természetvédelmi Hatóság előzetes hozzájárulásával végezhető.

(7) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester