Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 43/2007. (XI. 28.) sz. rendelete

a Junó Szálló melletti mocsárciprus helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Junó Szálló melletti mocsárciprus helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi Tanács VB. 4/37/TE/79-V-48/Tk. 43283/1979. (IV. 12) VB. sz. határozatával helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Junó Szálló melletti mocsárciprus védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolc-Tapolcán, a Csabai úton lévő Júnó Szálló gépkocsi bejárata mellett, a 45581 hrsz. - ú közterületi ingatlanon található.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fa)

Jellege: botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja: a fa egyedi jellegének megőrzése. A fajtatulajdonságok megismerési lehetőségének biztosítása

Védelmi előírások

4. § (1) *  A védett fa kezelési feladatait a Miskolci Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. látja el.

(2) A természeti értékre az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék” - re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

Tilos a fát megrongálni, törzsét megsérteni, gyökérzetét elvágni, termőterületén a felszínt szilárd burkolattal ellátni.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a fa kezelésének, gallyazásának elvégzéséhez.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A természeti érték szabadon) látogatható.

(2) A védett fát táblával kell megjelölni, a fa melletti területen.

(3) Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A védett fát növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni, illetve száraz időszakban locsolni kell.

(5) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki.

Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatálybalépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Káli Sándor Dr. Mészáros Miklós
polgármester jegyző