Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Tapolcai kisköves helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Tapolcai kisköves helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács II./ 1986. sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Tapolcai kisköves védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolc-Tapolcán a Baghy Gy. utca végén található. (45075, illetve 010/ 3 hrsz.) Az ingatlanok együttes teljes területe 11 ha, 8974 m2.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természetvédelmi terület

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja és indoka: a város belterületének határán található páratlanul gazdag, ritkaságokban is bővelkedő növény- és rovarvilág megőrzése, valamint annak biztosítása, hogy az a védelem révén hosszú távon is megközelíthető oktatási, ismeretterjesztési lehetőséget nyújtson.

A terület jellemző növénytársulása a gyertyános-kocsánytalan tölgyes, amely mellett a sajmeggyes karsztbokorerdő foltok, a zárt mészkő sziklagyepek és a pusztafüves lejtősztyeppek teszik változatossá a tájat.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Zrt, míg az azzal kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”- re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

Tilos a terület művelési ágát megváltoztatni, területét csökkenteni, fáit, cserjéit megrongálni, engedély nélkül kivágni, zöld gallyakat, virágokat, magvakat gyűjteni, valamint növényzetét más módon károsítani

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a védett növényzet fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

Tilos a terület megközelíthetőségét megakadályozni.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a területen vegyi anyagok, növényvédőszerek alkalmazásához, illetve a területen történő kaszáláshoz.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A védett terület szabadon látogatható.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni a belterület felőli bejáratnál, valamint az egyéb megközelítő útjainál

(3) A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A védett terület védett fajokban gazdag gyepes társulásainak védelme érdekében, meg kell akadályozni azok beerdősülését.

(5) A területen fellelhető nem honos fafajokat (fenyők) fokozatosan el kell távolítani

(6) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester