Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 47/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Majális parki égeres növénytársulás helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Majális parki égeres növénytársulás helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Városi Tanács VB. II-12/Tk. 43065/1981. (II. 13) VB. sz. határozatával helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Majális parki égeres növénytársulás védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti terület Miskolcon, a Majális parki autóbusz végállomás dél, délnyugati részén, a Szinva meder mentén található. (31334/1 hrsz.) Középpontjának EOV koordinátái: 769739-309093. A területen mintegy 140 db 100 éves 25 m magas 200 cm törzskerületű facsoportosulás található, melyet a mederszélen mintegy 0,5 ha területen egészít ki a 30-40 éves természetes újulat. A fák között leggyakoribb a névadó mézgás éger.

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti terület

Jellege: tájképi és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja: a honos fafajokban gazdag terület megőrzése, valamint a természeti értékek megismerésére irányuló turizmus és idegenforgalom szolgálata.

A terület természetes patakmedrével annak élővilágával jelentős tájképi és természeti értéket képvisel a Bükki Nemzeti Park kapujában

Hazánkban a hegyvidéki égerligetek erősen megfogyatkoztak, így különösen fontos e szép és értékes növényállomány megőrzése, védelmének biztosítása.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett terület kezelési feladatait az Északerdő Rt., míg az azzal kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A védett területre az 1996. évi LIII. törvényben a „természetvédelmi terület”- re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(3) Tilalmak:

A védett terület fáit, cserjéit engedély nélkül kivágni, megrongálni, vagy más módon károsítani nem szabad.

Tilos a területen hulladékot lerakni, a patakmedret és az élővizet szennyezni.

A védett területen tilos olyan létesítményt elhelyezni, vagy üzemeltetni, szilárd burkolatot létesíteni, illetve olyan tevékenységet folytatni, amely a terület fenntartását, fennmaradását zavarja, vagy veszélyezteti.

(4) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a jelenlegitől eltérő hasznosításhoz, bármilyen építési tevékenység végzéséhez, fakivágáshoz, tereprendezéshez, bármilyen műtárgy elhelyezéséhez.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A természeti érték szabadon látogatható.

(2) A védett területet táblával kell megjelölni, a bevezető utakon ill. bekerítés esetén a kapuknál.

(3) A területen belül tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett értékek rövid leírásával.

(4) A területen található természetes élőhelyi közösségek összetételének és állapotának megőrzése érdekében az erőteljesen terjeszkedő özöngyomokat vissza kell szorítani.

(5) A területen növényvédő szereket és más vegyi anyagokat csak a Természetvédelmi Hatóság hozzájárulásával szabad alkalmazni.

(6) A védett terület részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester