Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2007. (XI. 28.) számú rendelete

a Vár utcai törökmogyorófák helyi természeti védettségének fenntartásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy a Vár utcai törökmogyorófák helyi természeti védelmét megerősítse, azt megfelelő jogi eszközökkel biztosítsa, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 2007. évi LXXXII. Tv. 6. § (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a B.A.Z. Megyei Tanács V./ 1988. sz. rendeletével helyileg védett természeti értékké nyilvánított miskolci Vár utcai törökmogyorófák védettségét fenntartja, illetve megerősíti.

2. § A védett természeti érték Miskolcon a Vár u. 18. sz. alatti ingatlanon található. (Hrsz: 32531/1)

A természeti érték természetvédelmi besorolása: természeti emlék (védett fák)

Jellege: történeti és botanikai érték.

A védelem célja és indoka

3. § A védetté nyilvánítás célja és indoka: a történelmi nevezetességű fák háborítatlan fennmaradásának biztosítása.

A fák annak a 600 éves eredetű, valószínűleg többször is új fákat növelő ős fatönknek a gyökeréből sarjadtak, melynek az 1848 előtti időkben törvényfa volt a neve. Ugyanis korábban e lombok alatt hirdettek ki és hajtottak végre ítéleteket.

A fák törzskerülete 2 m. körüli, magasságuk 12-13 m.

Védelmi előírások

4. § (1) A védett fák kezelési feladatait az ingatlan Tulajdonosa míg az azzal kapcsolatos koordinációs teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A kezelési költségek fedezésére az Önkormányzat az éves költségvetésekben rendelkezésre álló keret figyelembe vételével támogatást nyújthat.

(3) A védett értékre az 1996. évi LIII. törvényben a „természeti emlék”- re előírtak alkalmazandók az e rendeletben részletezettek figyelembe vételével.

(4) Tilalmak:

A védett fákat kivágni, megrongálni, vagy más módon károsítani nem szabad. Tilos a fák gyökérzetét elvágni, illetve a gyökérzet feletti felszínt a koronavetület plusz 2 m-es körzetében szilárd burkolattal ellátni.

(5) Engedélyhez, illetve hozzájáruláshoz kötött tevékenységek:

A természetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges a védett fák gondozási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez, növényvédőszerek alkalmazásához.

Kezelési, területhasználati szabályok

5. § (1) A védett terület korlátozottan, a tulajdonossal történt egyeztetést követően látogatható.

(2) A védett értéket táblával kell megjelölni a fák melletti területen.

(3) Ugyanitt tájékoztató táblát kell elhelyezni a védett érték rövid ismertetésével.

(4) A védett fákat növényvédelmi szempontból rendszeresen ellenőrizni kell, és el kell végezni a szükséges növényvédelmi beavatkozásokat.

(5) A védett természeti emlék részletes kezelési szabályait tartalmazó kezelési terv jelen rendelet mellékletét képezi.

Szabálysértések

6. § A rendeletben foglalt előírások megszegőivel szemben a mindenkor hatályos természetvédelmi törvény vonatkozó előírásai szerinti természetvédelmi bírság szabható ki. Ezen túlmenően - a jogsértés jellegétől függően - szabálysértési, büntetőjogi és kártérítési felelősség megállapítására is sor kerülhet.

Hatályba lépés

7. § Ez a rendelet a 2008. január 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. november 22.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester