Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26/2008. (IX. 24.) sz. rendelete

a Polgármesteri Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló dolgozói részére adható juttatásokról és támogatásokról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

2. § (1) *  A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások adhatók:

- munkáltatói kölcsön lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, lakáscélú kölcsön törlesztéséhez,

- albérleti díj hozzájárulás,

- családalapítási támogatás,

- illetményelőleg,

- képzési, továbbképzési támogatás,

- sport és szabadidős tevékenység támogatása,

- eseti szociális segély,

- kegyeleti támogatás,

- temetési segély,

- kedvezményes üdültetés,

- közszolgálatért jutalom.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások, támogatások részletes szabályait Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet 2008. október 1-én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 44/2001. (XI. 12.) számú rendelete, valamint az azt módosító 17/2002. (V. 2.) számú és a 18/2002. (V. 6.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a vezetői pótlékok megállapításáról szóló 72/2003. (XII. 23.) számú rendeletének 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Polgármesteri Hivatalban két vezetői szint működik:

a) a főosztályvezetői: főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,

b) az osztályvezetői: osztályvezető, osztályvezető-helyettes, csoportvezető.”

(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a vezetői pótlékok megállapításáról szóló 72/2003. (XII. 23.) számú rendeletének 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A hivatal köztisztviselője

- főosztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 15%-ának,

- osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.”

Miskolc, 2008. szeptember 18.

Dr. Mihalecz Péter Káli Sándor
jegyző polgármester