Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 32/2008. (XI. 26.) számú rendelete

Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Fejlesztési Pólus Stratégiában foglalt gazdaságfejlesztési célok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint] a Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK általános csoportmentességi rendelete (2008. augusztus 6.), (megjelent: Európai Unió Hivatalos Lapja (2008. augusztus 9.) 214/3-214/47 oldal) [figyelembe vételével Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése és a városban lakók életminőségének javítása érdekében ösztönözze a vállalkozások Miskolc Megyei Jogú Város (továbbiakban: Miskolc) közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. Ennek érdekében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) befektetés-ösztönző szolgáltatások létrehozásával és nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzletei tevékenységük elindítási, beruházási és/vagy működési költségeinek csökkentéséhez.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben meghatározottak szerinti támogatására terjed ki, amennyiben a vállalkozás létrehozására Miskolcon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Miskolcon telephellyel vagy fiókteleppel kerül sor, illetve a működő vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe Miskolc bel- vagy külterületén, illetve a város által preferált egyéb területen van.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. * 

2. *  állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás vagy csekély összegű támogatásként

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) (a továbbiakban:1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.06.28., 45. o.) (a továbbiakban: 717/2014.EU bizottsági rendelet) 3. cikke vagy

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke

[az a)-d) pont a továbbiakban együtt: csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek] alapján nyújtott támogatás.

2a. *  áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),

b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.

3. *  a beruházás megkezdése:

a) építési munkák esetén: az építési naplóba történő első bejegyzés, vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor az arra vonatkozóan megkötött jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, mindezek hiányában pedig a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag, vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d) vegyes esetben: az a)-c) alpontok közül bármelyik két alpont együttes megvalósulása esetén az a nap, amelyikre korábban került sor,

e) a 9. § (1) bekezdés d)-f) pontjában foglalt támogatási célok alá tartozó munkahelyteremtő beruházások esetén az a)-d) alpont szerinti időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a számviteléről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján a beruházási költségre aktiválható előkészítő munkák költségének felmerülése, valamint a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét;

4. * 

4a. *  bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség.

5. *  diszkont kamatláb: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 3. pontja meghatározott fogalom.

5a. *  egyéni referencia alapkamatláb: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5. pontjában meghatározott fogalom

6. *  egyéni vállalkozás, egyéni cég: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben ilyenként meghatározott vállalkozás (a továbbiakban együtt: egyéni vállalkozás).

6a. *  elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség

7. *  gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:88-89. §-a szerinti társaság.

8. *  induló beruházás: az a beruházás, amely megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontjában foglalt feltételeknek.

9. * 

10. * 

11. * 

12. *  immateriális javak: a 651/204/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti meghatározott fogalom.

13. *  kis-és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. számú melléklete szerinti kis- és középvállalkozás.

13a. *  közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 62. pontja szerinti munkahely.

13b. *  mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. pontja szerinti termék.

13c. *  mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás.

13d. *  mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerint meghatározott fogalom.

14. *  nonprofit gazdasági társaság: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi IV. törvény 9/F. §-a szerinti társaság.

15. * 

16. * 

17. *  nagyberuházási projekt: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 52. pontja szerinti beruházási projekt.

18. *  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti vállalkozás.

19. *  saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minősülő forrás

20. *  spin-off vállalkozás: a felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású kutatóhelyekről kiváló, vagy felsőoktatási intézmények oktatói és kutatók által létrehozott tudás- és/vagy technológia-intenzív vállalkozások.

21. *  szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén.

22. *  szinten tartást szolgáló eszköz: szinten tartást szolgál az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné.

23. * 

24. *  támogatási időszak: a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően a szerződésben a vállalkozás elszámolási kötelezettségeként meghatározott legvégső határidő lejártáig terjedő időszak.

25. *  támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott intenzitás

26. *  támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom

27. *  tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontjában meghatározott fogalom.

28. *  vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet.

29. *  visszatérítendő támogatások: a jelen rendelet III. fejezetében meghatározott anyagi támogatásnak minősülő szolgáltatások, amelyek támogatási összegét súlyos szerződésszegés esetén vissza kell fizetni.

30. *  vissza nem terítendő támogatás: a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2. melléklet A) pontja szerinti támogatás

31. *  regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti regionális beruházási támogatás.

A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönző program tartalma - jogcímek - * 

4. § (1) A vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönző programba tartozó szolgáltatások alapszolgáltatások, emelt szolgáltatások és kiemelt szolgáltatások lehetnek (továbbiakban együtt: szolgáltatások), amelyek szolgáltatáscsomagot (továbbiakban: szolgáltatáscsomag) képeznek. Az egyes szolgáltatáscsomagok egymásra épülnek, így az emelt szolgáltatások igénybevevői jogosultak az alapszolgáltatások igénybevételére is. A kiemelt szolgáltatások igénybevevői pedig jogosultak az emelt szolgáltatások és az alapszolgáltatások igénybevételére is.

(2) Alapszolgáltatások:

a)

1. Városi információs csomag rendelkezésre bocsátása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy, a várossal kapcsolatos legfontosabb általános információkat tartalmazó kiadványt.

2. Ügyvédek és közjegyzők ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a városban működő ügyvédi irodákról és közjegyzőkről, elérhetőségi adatokkal.

3. *  Elérhető telephelyek bemutatása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy tájékoztató anyagot az elérhető szabad önkormányzati telkekről, valamint a Miskolc Holding Zrt.-vel együttműködési megállapodást kötött cégek és magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanokról. Igény esetén a Miskolc Holding munkatársa körbevezeti a vállalkozás képviselőit a helyszíneken.

4. Telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása:

A Miskolc Holding Zrt. helyrajzi szám alapján biztosítja a telek közműellátásának térképébe történő betekintést a vállalkozás részére.

5. Tervező irodák ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a városban működő tervezőirodákról, elérhetőségi adatokkal.

6. Kivitelezők ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát a városban működő kivitelező cégekről, elérhetőségi adatokkal.

7. Termeléstámogató szolgáltatók ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő, termelési tevékenységet támogató szolgáltató cégekről.

8. Helyi szolgáltatók ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a városban működő, beruházást támogató cégekről.

9. Érdekvédelmi szervezetek ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a városban működő érdekképviseleti szervezetekről.

10. Munkaerő közvetítők ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő humán-erőforrás ellátást segítő intézményekről és vállalkozásokról.

11. Fuvarozók ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő, fuvarozással foglalkozó vállalkozásokról.

12. Pályázatíró cégek ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő pályázatíró és pályázati tanácsadó cégekről.

13. Kereskedelmi bankok ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő kereskedelmi bankokról.

14. Fordítóirodák és tolmácsok ajánlása:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás rendelkezésére bocsát egy listát elérhetőségi adatokkal a térségben működő akkreditált fordítóirodákról és tolmácsokról.

b)

15. Telekár kedvezmény III. kategória:

Az Önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől függ.

16. Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása:

A Miskolc Holding Zrt. helyrajzi szám alapján a vállalkozás rendelkezésére bocsátja a telek közműellátásának térképét.

17. Felsőoktatási kapcsolatok kiépítése:

Igény szerint a Miskolc Holding Zrt. közreműködik a Miskolci Egyetem vezetői és a vállalkozás vezetői közötti egyeztetés megszervezésében.

18. Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása:

Az Önkormányzat részben megtérítheti a vállalkozás számára a városi közép- és szakiskolákban szervezett szakoktatások költségét.

19. Egészségügyi ellátás megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segítséget nyújt a vállalkozás vezetőjének hosszabb városbeli tartózkodása esetén a helyi egészségügyi ellátás igénybevételének megszervezésében.

20. Hatósági tájékoztató fórum szervezése:

A Miskolc Holding Zrt. igény és szükség szerint szervez egy fórumot, amelyre meghívja a hatóságok helyi képviselőit, akik tájékoztatást adnak a vállalkozás számára a legfontosabb előírásokról, jogszabályi szabályozásokról.

21. Pályázatfigyelés:

A Miskolc Holding Zrt. egy évig havi rendszerességgel elküldi a vállalkozásnak a releváns pályázati hírleveleket.

(3) Emelt szolgáltatások:

1. „Egyablakos rendszerű támogatás” (ügyek hivatali intézésének segítése):

Az Önkormányzat egy munkatársa a vállalkozás rendelkezésére áll az ügyek hivatali intézésének segítésében (tanácsadás és aktív ügyintézés).

2. Telekár-kedvezmény II. kategória:

Az Önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől függ.

3. Átmeneti irodahelyiség biztosítása:

Az Önkormányzat a vállalkozás rendelkezésére bocsáthat egy irodát a beruházás előkészítése idejére.

4. Városi fogadás rendezése: („Welcome to our City”)

A Polgármester egy alkalommal fogadást rendez a város új gazdasági szereplője számára.

5. Ingatlanjogi tanácsadás:

A Miskolc Holding Zrt. szakcégén keresztül ingatlanjogi tanácsadást biztosít a vállalkozás számára.

6. Termelésbeállítók elhelyezésének megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segíti a vállalkozás termelésindítást támogató (nem helyi) alvállalkozók városbeli elszállásolásának megszervezését.

7. Városi hálózatokra való rákapcsolódás megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segít megszervezni a vállalkozás rákapcsolódását a helyi informatikai hálózatokra.

8. Célzott dolgozói képzések szervezése:

Az Önkormányzat támogatást biztosíthat a Miskolci Egyetemen szervezett felsőoktatási kurzusok költségeihez a vállalkozás számára.

9. Tömegközlekedés menetrendjének felülvizsgálata:

A Miskolc Holding Zrt. az igények alapján egyeztet a Miskolc Városi Közlekedési Zrt-vel és kezdeményezi a vállalkozás dolgozói munkarendjének megfelelő menetrend kialakítását, esetleges új viszonylatok indítását.

10. * 

11. Beszállítói fórum szervezése:

A Miskolc Holding Zrt. a vállalkozás számára egy alkalommal fórumot szervez a potenciális beszállítók részvételével.

12. Magyar nyelvkurzus megszervezése (nyelvórák, alapkifejezések elsajátítása) a dolgozók részére:

A Miskolc Holding Zrt. segít a vállalkozás külföldi dolgozója(i) számára egy intenzív magyar nyelvkurzus megszervezésében a legfontosabb kifejezések elsajátítása érdekében.

13. Pályázat előkészítés támogatása:

A Miskolc Holding Zrt. tanácsadással segíti a vállalkozás pályázatának kidolgozását.

14. *  Vállalkozásfejlesztési támogatás:

Az Önkormányzat egyedi döntése és támogatási szerződés alapján regionális beruházási támogatást nyújthat.

(4) Kiemelt szolgáltatások:

1. Telekár-kedvezmény I. kategória:

Az Önkormányzat kedvezményt adhat a telephely céljára megvásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú terület piaci árából. A kedvezmény mértéke a beruházás volumenétől függ.

2. Átmeneti irodai támogatások: („Business Center”)

A Miskolc Holding Zrt. az átmeneti irodahelyiséghez kapcsolódóan a befektetés előkészítésének idejére biztosítja a szükséges üzleti felszereltséget.

3. 1 állandó ember („host”) alkalmazásának támogatása:

Az Önkormányzat biztosítja a befektetés megvalósítása érdekében egy fő alkalmazását a Miskolc Holding Zrt.-nél.

4. Cégalapítási költség átvállalása:

Az Önkormányzat átvállalhatja a vállalkozás cégalapítási költségeinek egy részét.

5. Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása):

Az Önkormányzat bérlakást biztosíthat a vállalkozás számára.

6. Külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése:

A Miskolc Holding Zrt. segít a vállalkozás külföldi dolgozói városba költöző gyermekeinek idegen nyelvű oktatásának megszervezésében az Önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézmények, illetve egyetemista korú családtagok esetén a Miskolci Egyetem lehetőségeinek figyelembevételével.

7. Magyar nyelvoktatás megszervezése a dolgozók családtagjai részére:

A Miskolc Holding Zrt. segít a vállalkozás külföldi dolgozóinak családtagjai számára egy magyar nyelvkurzus megszervezésében.

8. Pályázat elkészítésének támogatása:

Az Önkormányzat támogatást nyújthat a vállalkozás egy pályázatának elkészítési költségeihez.

A szolgáltatások nyújtásában résztvevők köre

5. § (1) A szolgáltatások közül az alábbiakat az Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt.-n (továbbiakban: Holding) keresztül nyújtja:

Alapszolgáltatások: városi információs csomag rendelkezésre bocsátása, ügyvédek és közjegyzők ajánlása, elérhető telephelyek bemutatása, telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása, tervező irodák ajánlása, kivitelezők ajánlása, termeléstámogató szolgáltatók ajánlása, helyi szolgáltatók ajánlása, érdekvédelmi szervezetek ajánlása, munkaerő közvetítők ajánlása, fuvarozók ajánlása, pályázatíró cégek ajánlása, kereskedelmi bankok ajánlása, fordítóirodák és tolmácsok ajánlása, telekárkedvezmény III. kategória, telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása, illetve a közműtérképbe betekintés biztosítása, felsőoktatási kapcsolatok kiépítése, egészségügyi ellátás megszervezése, hatósági tájékoztató fórum szervezése, pályázatfigyelés;

Emelt szolgáltatások: telekárkedvezmény II. kategória, átmeneti irodahelyiség biztosítása, ingatlanjogi tanácsadás, termelésbeállítók elhelyezésének megszervezése, városi hálózatokra való rákapcsolódás megszervezése, tömegközlekedés menetrendjének felülvizsgálata, beszállítói fórum szervezése, magyar nyelvkurzus megszervezése (nyelvórák, alapkifejezések elsajátítása) a dolgozók részére, pályázat előkészítés támogatása;

Kiemelt szolgáltatások: telekárkedvezmény I. kategória, átmeneti irodai támogatások (Business Center), külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése, magyar nyelvoktatás megszervezése a dolgozók családtagjai részére.

(2) *  Az Önkormányzat a vállalkozások részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Alapszolgáltatások: szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása;

Emelt szolgáltatások: „Egyablakos rendszerű támogatás (engedélyek)” (az ügyek hivatali intézésének segítése), (városi fogadás rendezése) („Welcome to our City”) célzott dolgozói képzések szervezése, kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása;

Kiemelt szolgáltatások: 1 állandó ember („host”) alkalmazásának biztosítása, cégalapítási költség átvállalása, lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása), pályázat elkészítésének támogatása.

Emelt szolgáltatások: „Egyablakos rendszerű támogatás (engedélyek)” (az ügyek hivatali intézésének segítése), (városi fogadás rendezése) („Welcome to our City”) célzott dolgozói képzések szervezése, kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása,] vállalkozásfejlesztési támogatás;

(3) Az egyes szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, valamint az ellentételezésről az Önkormányzat által átruházott hatáskörben a Polgármester az önkormányzati költségvetés terhére a Miskolc Holding Zrt-vel megállapodást köt.

(4) A Miskolc Holding Zrt. egyes szolgáltatások nyújtásánál igénybe veszi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatását és szolgáltatásait, amelynek kereteit a két szervezet együttműködési megállapodásban rendezi.

(5) A felsőoktatási kapcsolatok valamint az egyedi képzések esetén az Önkormányzat biztosítja a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal való együttműködést.

II. fejezet

A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

A szolgáltatások igénybevétele, jogosultsági feltételek

6. § (1) A 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alapszolgáltatások igénybevételére valamennyi érdeklődő, Miskolcon vállalkozást létrehozni, vagy fejleszteni szándékozó vállalkozás jogosult, függetlenül attól, hogy a vállalkozás létrehozására, vagy a már működő vállalkozás Miskolcon történő bővítésére az egyedi befektetői tárgyalásokat követően ténylegesen sor kerül-e.

(2) *  A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat az a vállalkozás vagy magánszemély igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását Miskolc bel- vagy külterületén illetve a Város által preferált egyéb területen, amelynek során legalább 25 fővel növeli a fejlesztéssel érintett létesítményben foglalkoztatottak számát és legalább 100 M Ft összegű beruházást valósít meg vagy legalább 100 M Ft nettó árbevétel növekedést ér el.

(3) *  A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat és a 4. § (3) bekezdésben foglalt emelt szolgáltatásokat az a vállalkozás vagy magánszemély igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását Miskolc bel- vagy külterületén illetve a Város által preferált egyéb területen, amelynek során legalább 100 fővel növeli a fejlesztéssel érintett létesítményben foglalkoztatottak számát vagy legalább 500 M Ft összegű beruházást valósít meg vagy legalább 500 M Ft nettó árbevétel növekedést ér el.

(4) *  A 4. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapszolgáltatásokat, a 4. § (3) bekezdésben foglalt emelt szolgáltatásokat és a 4. § (4) bekezdésben foglalt kiemelt szolgáltatásokat az a vállalkozás vagy magánszemély igényelheti, amely visszavonhatatlan szándéknyilatkozattal vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításával vállalja már működő vállalkozásának fejlesztését, vagy új vállalkozás létrehozását Miskolc bel- vagy külterületén illetve a Város által preferált egyéb területen, amelynek során több mint 250 fővel növeli a fejlesztéssel érintett létesítményben foglalkoztatottak számát és több mint 1 Mrd Ft összegű beruházást valósít meg vagy 1 Mrd Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el.

(5) *  A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott beruházást vagy a nettó árbevétel növekedést a vállalkozásnak a támogatási szerződés megkötésétől, a nettó árbevétel növekedés tekintetében pedig a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 éven belül kell megvalósítania illetve elérnie.

(6) *  A vállalkozásnak hitelt érdemlő módon bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 éven belül a támogatott befektetés tevékenységéből érte el a (2)-(4) bekezdésben meghatározott nettó árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani.

(7) *  A (2)-(4) bekezdésben meghatározott többlet foglalkoztatotti létszámot (nettó növekményt) a vállalkozásnak a beruházás üzembe helyezésétől számított 3 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a foglalkoztatását a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 5 évig, kis és középvállalkozások esetében három évig fenn kell tartani.

(8) *  Regionális beruházási támogatás esetén a vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

A kérelem benyújtása és elbírálása

7. § (1) A 6. § (2)-(4) bekezdésében megjelölt szolgáltatások iránti, a támogatással megvalósítani kívánt beruházást ismertető részletes kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) - az utolsó összevont (konszolidált) beszámolót, ennek hiányában éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót (az átlagos statisztikai létszám, a nettó árbevétel és a mérleg főösszeg meghatározásához), vagy

- az egyéni vállalkozás esetében az utolsó éves adóbevallást, vagy

- éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet,

b) az új vállalkozás miskolci székhellyel vagy telephellyel való létrehozására irányuló nyilatkozatot,

c) a 6. § (2)-(4) bekezdésében foglalt vállalás teljesítésére irányuló nyilatkozatot,

d) a 6. § (6) bekezdésében foglalt vállalás teljesítésére irányuló nyilatkozatot,

e) az igénybe vehető szolgáltatáscsomag(ok)ba tartozó, igényelt szolgáltatások megjelölését,

f) a befektetés 5 évre szóló üzleti tervét,

g) írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról,

h) telekár kedvezmény igénylése esetén nyilatkozatot a rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak vállalásáról,

i) *  telekár kedvezmény igénylése esetén a bruttó támogatási egyenérték és maximális támogatási intenzitás megállapításához szükséges adatokat,

j) *  a vállalkozás 6. § (8) bekezdésében rögzített, áttelepítés kizárásáról szóló kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát.

(3) *  A kérelem elbírálásáról a Polgármester előterjesztésére a Közgyűlés egyedileg dönt a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információk, a beruházásra vonatkozó vállalások és pénzügyi fedezet alapján.

(4) A támogatott vállalkozással a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést kell kötni, amelyben rendelkezni kell többek között az egyes igényelt szolgáltatások tartalmáról, a szolgáltatások nyújtásának feltételeiről, a nyújtott támogatás mértékéről és összegéről, a vállalkozás adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségéről, a vállalkozás számára előírt kötelezettségek teljesítésének biztosítékairól, a szerződésszegés eseteiről és jogkövetkezményeiről. A szerződést az Önkormányzat által átruházott hatáskörben a Polgármester köti meg. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a támogatott vállalkozás a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a támogatás nyújtását követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

A támogatás felhasználásának elszámolása

8. § (1) A támogatott vállalkozás köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon és tartalommal a támogatott program megvalósulását, a szerződésben meghatározott határidőn belül, külön felszólítás nélkül igazolni.

(2) Az Önkormányzat a foglalkoztatottak létszámának 6. § (7) bekezdés szerinti folyamatos fenntartását a támogatási szerződés hatálya alatt jogosult ellenőrizni.

(3) Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:

a) *  a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást nem valósítja meg, vagy a beruházást a 6. § (7) bekezdésben meghatározott határidőig nem tartja fenn;

b) *  a támogatást a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően használja fel;

c) *  a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem növeli, illetve tartja fenn;

d) az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;

e) a (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza;

f) *  a támogatási szerződésben vállalt összegű beruházást csak részben valósítja meg,

g) a támogatási szerződésben vállalt nettó árbevétel növekedést csak részben éri el;

h) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot csak részben növeli, illetve tartja fenn.

i) *  a 6. § (8) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi, illetve a 6. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozata valótlannak bizonyul.

(4) *  A (3) bekezdés a)-e) és i) pontjaiban meghatározott esetben a támogatott vállalkozás köteles a támogatások, illetve szolgáltatások támogatási szerződésben meghatározott összegét az Önkormányzat határozatában rögzítettek szerint a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten visszafizetni.

(5) A (3) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott esetben a vállalkozás a visszatérítendő támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben arányosan köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. Amennyiben a részleges teljesítés nem éri el a rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek alsó határát, a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.

III. fejezet

ANYAGI TÁMOGATÁSNAK MINŐSÜLŐ SZOLGÁLTATÁSOK

9. § (1) Az anyagi támogatásnak minősülő szolgáltatásokat az Önkormányzat a jogosult és a támogatásokat kifejezetten igénylő vállalkozások részére a Polgármester döntését követően, a támogatási szerződésben megfogalmazott feltételekkel biztosítja.

(2) A megkötött támogatási szerződésről a Polgármester a soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.

Telekárkedvezmény I-III. kategória

10. § (1) Az Önkormányzat a beruházás nagyságától függően - a 6. § (2)-(4) bekezdését figyelembe véve - az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésekor telekárkedvezményt adhat a befektető vállalkozásnak az ingatlan piaci árából.

(2) A kedvezmény abban az esetben nyújtható,

a) ha még a beruházási projekt megkezdése előtt a vállalkozás támogatás iránti kérelmét benyújtotta, és az Önkormányzat írásban megerősítette, hogy a beruházás megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek, és

b) a vállalkozás vállalja, hogy a teljes beruházás üzembe helyezése után a 6. § (7) bekezdésében foglalt időtartamig fenntartja a beruházást, amelynek megvalósulása céljából a kedvezményt adták.

(3) *  A kedvezmény mértéke az ingatlan független szakértő általi értékbecslése vagy a versenytárgyalás során kialakult piaci árhoz viszonyítva:

(4) *  A piaci értéket megfelelően közzétett nyílt és feltételhez nem kötött - árveréshez hasonlítható - pályázati eljárás keretében tett legjobb ajánlatot alapul véve, vagy független szakértői vélemény alapján kell meghatározni.

(5) A kedvezmény pontos összegéről a (3) bekezdésben meghatározott határok között a kérelem és mellékletei vizsgálata alapján a Polgármester dönt. Döntésénél figyelembe veszi, hogy az Önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. közös számítása alapján hogyan aránylik egymáshoz a város számára várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége. A döntésben az ingatlant egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni.

(6) *  A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) meghatározott értékhatár felett, illetve ha az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant több vállalkozás is meg kívánja vásárolni, versenytárgyalást kell tartani. A versenytárgyalás során ajánlat tehető a piaci árhoz képest magasabb vételárra és az igényelt kedvezmény mértékére.

(7) A vagyonrendeletnek az önkormányzati vagyon hasznosításának versenyeztetési eljárási rendjére vonatkozó szabályait, amennyiben jelen rendelet eltérően nem rendelkezik, a telekárkedvezmény elbírálása során alkalmazni kell.

Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása

11. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére az általa megjelölt, a beruházáshoz szervesen tartozó ingatlanhoz kapcsolódó közműtérképet díjmentesen rendelkezésre bocsátja.

(2) *  Az Önkormányzat a közműtérképet az egyesített közműnyilvántartásból 1 alkalommal biztosítja Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egységes központi közműnyilvántartásról szóló 50/1996. (XI. 4.) számú önkormányzati rendeletének megfelelő tartalommal

(3) A támogatás mértéke a Polgármester által jóváhagyott szabályozás szerint meghatározott adatszolgáltatási díj nettó összege.

Szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása

12. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi támogatást biztosíthat a vállalkozás dolgozóinak a más támogatásból el nem számolható szakképzési költségeihez, amennyiben a vállalkozás Miskolc városban akkreditált felnőtt szakképzésre jogosult szakképző intézmények (középfokú szakiskolái, szakközépiskolái és a Miskolci Egyetem) által szervezett szakképzést vesz igénybe.

(2) A képzési költségek tekintetében csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után.

Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.

(3) Az Önkormányzat a szolgáltatást a támogatási időszakon belül biztosítja.

(4) A szakoktatás támogatása keretében, az Önkormányzat vállalkozásonként egy alkalommal a szakképzés indokolt elszámolható költségeinek 50%-át, de legfeljebb 750.000,- Ft-ot téríthet meg a vállalkozás részére a szakképzést nyújtó intézménnyel kötött szerződés és az általa kiállított, a vállalkozás által kifizetett számla alapján.

Átmeneti irodahelyiség biztosítása

13. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére pályázati eljárás nélkül, legfeljebb egy éves időtartamra, kedvezményes bérleti díjért egy db nem lakás célú helyiséget (továbbiakban: helyiség) biztosíthat, amennyiben önkormányzati tulajdonú, a vállalkozás igényeinek megfelelő üres irodahelyiség rendelkezésére áll.

(2) *  A kedvezményes bérleti díj mértékét az Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyiségek bérletéről szóló 19/2011. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete alapján megállapított díjak 50%-kal mérsékelt összegében állapítja meg 3 havi óvadéki díj fizetése mellett.

(3) A bérleti díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljes egészében a támogatott vállalkozást terheli.

Célzott dolgozói képzések szervezése

14. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi támogatást biztosíthat a vállalkozás dolgozóinak a más támogatásból el nem számolható képzései költségeihez, amennyiben a vállalkozás Miskolcon felsőfokú oktatási intézményben, felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget nyújtó képzést vesz igénybe.

(2) A célzott dolgozói képzések támogatása keretében az Önkormányzat pénzügyi támogatásként egy alkalommal a vállalkozás által igénybe vett felsőoktatási képzési projekt indokolt nettó költségeinek 50%-át, de legfeljebb 1.500.000,- Ft-ot téríthet meg a vállalkozás részére.

(3) Az Önkormányzat a szolgáltatást a támogatási időszakon belül biztosítja.

Kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása

15. § * 

Átmeneti irodai támogatások („Business Center”)

16. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás részére legfeljebb egy éves időtartamra igény szerinti tartalmú üzleti felszereltséget biztosíthat. Ezen szolgáltatás csak a jelen rendelet 13. §-ában szabályozott átmeneti irodahelyiséggel együtt igényelhető.

(2) Az üzleti felszereltség körében a bérlő az alábbiakat veheti igénybe: irodabútor, számítógép, nyomtató, fénymásoló, fax, internet, telefon.

(3) A támogatás mértéke azonos az üzleti felszereltség körébe tartozó eszközök illetve internet szolgáltatás egy éves használati díjával, legfeljebb 500.000,- Ft vállalkozásonként.

(4) A támogatás az üzleti felszereltség és tartozékai fenntartásával, karbantartásával és működtetésével kapcsolatos költségeket nem foglalja magába.

1 állandó ember („host”) alkalmazása

17. § (1) Az Önkormányzat biztosítja a befektetés megvalósítása érdekében a Miskolc Holding Zrt. szervezetében alkalmazott egy fő alkalmazási költségeit a befektetés megvalósításának időtartamára, de legfeljebb egy évre.

(2) Alkalmazási költségek: munkabér vagy megbízási díj, jogszabály alapján a munkáltató vagy a megbízó által fizetendő közterhek (egészség- és nyugdíjbiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás).

Cégalapítási költségek átvállalása

18. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás - beleértve a spin-off vállalkozásokat és azokat is, amelyek nem felelnek meg a 6. §-ban foglalt jogosultsági feltételeknek - cégalapítási költségeinek egy részét átvállalhatja.

(2) Cégalapítási költségek: cégbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan megfizetendő illeték és közzétételi költségtérítés, cégalapítással felmerülő ügyvédi költség.

(3) Cégalapítási költségek átvállalása a jogosult vállalkozás által pontosan megjelölt gazdasági társaság létrehozása során, a gazdasági társaságnál a cégbírósági bejegyzés napjáig keletkezett költségek Önkormányzat által történő részbeni megfizetését jelenti.

(4) A cégalapítási költségek átvállalása során az Önkormányzat az indokolt költségek legfeljebb 50%-át, legfeljebb 250.000,- Ft-ot téríti meg a vállalkozás által kifizetett számlák alapján az újonnan létrejövő gazdasági társaság részére.

Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása)

19. § (1) *  Az önkormányzat a polgármesteri keret felhasználására vonatkozó szabályok szerint támogatást nyújthat a vállalkozás részére önkormányzati bérlakás rendelkezésre bocsátásával úgy, hogy a vállalkozást vagy annak vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját legfeljebb 5 éves időtartamra bérlőnek jelöli ki költségelven, vagy piaci alapon bérbe adandó lakásra. A bérlőkijelölés csak cím szerint pontosan megjelölt lakásra történhet, amennyiben az önkormányzat tulajdonában a vállalkozás igényeinek megfelelő, felajánlható üres bérlakás rendelkezésére áll. A polgármester az általa biztosított, valamint az esetlegesen pályázat mellőzésével bérbe adandó lakások vonatkozásában saját hatáskörben a bérleti díjra kedvezményt adhat a beruházás támogatása érdekében.

(2) *  A lakások bérbeadásáról a Miskolc Holding Zrt. szakvéleménye alapján a Polgármester dönt.

Pályázat elkészítésének támogatása

20. § (1) Az Önkormányzat a vállalkozás támogatott beruházásával, befektetésével összefüggő pályázaton történő részvételét az elkészítendő pályázat felmerülő költségei egy részének átvállalásával támogatja. A támogatás időtartama legfeljebb a támogatási szerződés megkötésétől számított 3 év lehet.

(2) Egy vállalkozás részére egy pályázat elkészítésének költségéhez nyújtható támogatás.

(3) A támogatás mértéke a pályázatíró által kibocsátott számlával igazolt költség, legfeljebb 1.000.000,- Ft, amelyet az Önkormányzat a vállalkozás részére fizet meg, a vállalkozás által kifizetett számla alapján.

(4) A szolgáltatás indokolt költségei közé nem tartoznak az általában a pályázat mellékletét képező tervek, engedélyek stb. elkészíttetésének, beszerzésének a költségei.

(5) A támogatás csak akkor fizethető ki, ha a pályázat kiírójával a támogatási szerződést megkötötte és ezt a támogatásra jogosult vállalkozás hitelt érdemlő módon igazolja.

De minimis rendelkezések

21. § *  (1) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 4. § (3)-(4) bekezdésében foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatások (kivéve az Önkormányzat és a Miskolc Holding által saját szervezetrendszerén keresztül nyújtott támogatásnak nem minősülő szolgáltatásokat) a 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősülnek. E támogatási program keretében de minimis támogatást kizárólag a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályai alapján lehet odaítélni.

(2) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;

b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:

ca) a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

cb) vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására;

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;

h) *  azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg három éves időszakon belül - a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során - a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig halmozható.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) *  A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az 1407/2013/EU bizottsági rendeletre- hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére -, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

(7) * 

(8) *  A kedvezményezettnek a támogatás odaítélését megelőzően az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Az átmeneti támogatásokra vonatkozó szabályok * 

22. § * 

Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás * 

23. § *  (1) A 4. § (2) bekezdés b) 15. pontjában, a 4. § (3) bekezdés 2. pontjában és a 4. § (4) bekezdés 1. pontjában foglalt telekár kedvezmény illetve a 4. § (3) bekezdés 14. pontjában vállalkozásfejlesztési támogatás jogcímen regionális beruházási támogatás (a továbbiakban: beruházási támogatás) nyújtható.

(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következő költségekből tevődnek össze:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházásnak.

(3) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségei jelenértékének hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltsége alapján számolt elszámolható költségei jelenértékének hányadosaként, vagy e fenti két módszer együttes alkalmazásával kell kiszámítani, feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket.

(4) *  Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez nyújtható támogatás maximális támogatási intenzitása nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket. Regionális beruházási támogatás jogcímén nem elszámolhatók a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült költségek.

(5) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a (4) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig;

b) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg közötti részre;

c) 34 százaléka, jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg feletti részre.

(6) Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt - figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket - meghaladja azt az összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján ugyanazon településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költséggel rendelkező beruházás kaphat.

(7) *  Ha a beruházás nem nagyberuházás, és a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatási intenzitás 20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minősül, 10 százalékponttal növelt értéke a (4) bekezdésben meghatározott mértéknek.

23/A. § *  (1) Az elszámolható költségek a tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházási költségek, az induló beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége.

(1a) Elszámolható költség:

a) A beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke;

b) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor;

c) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke, a (továbbiakban: támogatható immateriális javak);

d) pénzügyi lízinggel kapcsolatos költségek;

e) ingatlan bérletének, a bérlemény tervezésével, kialakításával, kiépítésével kapcsolatos költségek; vagy

f) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók - a Sztv. 79. §-a szerinti elszámolható - személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az (1a) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott elszámolható költségek részletes felsorolását a támogatási szerződés tartalmazza. A támogatási szerződés az elszámolható költségek körét az (1)-(2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a kis- és középvállalkozások esetében és létesítmények felvásárlása esetében. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozások által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(4) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, míg kis- és középvállalkozások esetében három évig kell folytatódnia.

23/B. § *  (1) A támogatás akkor vehető igénybe, amennyiben a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább öt évig - kis- és középvállalkozások esetében legalább három évig - fenntartja (kötelező üzemeltetési időszak) az érintett területen.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, amennyiben a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált tárgyi eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett az üzem vagy a fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.

(5) Az immateriális javak költségként csak akkor számolhatók el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel;

b) amortizálhatónak minősülnek;

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs;

d) a támogatásban részesülő vállalkozás eszközei között kell szerepeltetni azokat, és ahhoz a projekthez kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást.

Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(6) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége számolható el.

(7) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a záró jegyzőkönyv felvételéig (a fenntartási időszak végéig) kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonában kerül - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a Támogató, előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Ha az elidegenítéshez a Támogató hozzájárult, a támogatási döntés kedvezményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást a folyósítás(ok) időpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elidegenítés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben visszafizetni.

(8) Amennyiben a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történi, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket a közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén 3 évig fenn kell tartani.

(9) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott nettó munkavállalói létszám a kérelem (pályázat) benyújtását megelőző 12 hónap átlagában a kedvezményezett adott székhelyén, telephelyén, fióktelepén közvetlenül teljes munkaidőben alkalmazott személyek számához képest növekedjen. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

(10) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújthatja.

(11) Regionális beruházási támogatás nem nyújtható:

a) a 651/2014/EU rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,

b) a 651/2014/EU rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra,

c) a 651/2014/EU rendelet 1. cikk (5) bekezdésében meghatározott támogatásokra,

d) *  a 651/2014/EU rendelet 13. cikk a) és b) pontja szerinti tevékenységekhez.

(12) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használja tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

(13) *  Nagyvállalkozás esetén, amennyiben az induló beruházás termelési folyamat lényegi változását eredményező beruházás fogalmi eleme teljesül, a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

IV. fejezet

NYILVÁNTARTÁS

24. § *  (1) Jelen rendelet alapján nyújtott támogatások nyilvántartását Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezeti.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatás azonosító jelét (közgyűlési határozat számát)

b) a támogatásról szóló döntés meghozatalának időpontját

c) a vállalkozás megnevezését, azonosító adatait

d) a vállalkozás jogállására vonatkozó információkat

e) a nyújtott támogatás megnevezését

f) a támogatási kategóriát [csekély összegű (de minimis) támogatások, beruházási, illetve tanácsadáshoz, valamint vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatások, képzési célú támogatások]

g) a nyújtott támogatás formáját (különösen a vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, kedvezményes bérlet)

h) a támogatás összegét, mértékét

i) a támogatás időtartamát

j) a mentesítés feltételeinek teljesülésére vonatkozó információkat

k) a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőket

l) a szerződésben kikötött beépítési kötelezettség és visszavásárlási jog határidejét.

(3) *  A csekély összegű támogatások nyilvántartása esetén külön fel kell tüntetni, hogy a vállalkozás által a 7. § (2) bekezdés g) pontja alapján benyújtott nyilatkozatában szereplő támogatások összegével együtt mekkora összegű támogatásban részesült a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a támogatás odaítélésének évében.

V. fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

25. § *  Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kkr. 6. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló önkormányzati rendeletében szabályozott központi közműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás érdekében a Miskolc Holding Zrt. részére az adatszolgáltatás ingyenes.

26. § *  Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vagyonrendelet 18. § (5) bekezdése az alábbi (j) ponttal egészül ki: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló önkormányzati rendelete alapján a támogatott vállalkozás általi ingatlan vásárlás.

26/A. § (1) *  E Rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egyenként ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról az Önkormányzat, mint támogatást nyújtó adatot köteles szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának és a közzétételének a módját a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 18/A-18/D. §-ai szabályozzák.

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

27. § *  (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a Miskolc Holding Zrt. elkészítteti a rendelet angol, német és orosz nyelvű fordíttatását.

(3) Azon projektek részére, amelyek esetében - az előkészítés kivételével (tanácsadás, előkészítő tanulmány) - az (1) bekezdésben meghatározott időpont, illetve a program interneten történő közzététele előtt merültek fel költségek, támogatás nem nyújtható.

(4) E rendeletben megjelenő meghatározott forintban összegek euróra való átszámolásakor a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott deviza középárfolyam alkalmazandó.

(5) Az e rendeletben foglalt valamennyi általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) fizetési kötelezettséget érintő szolgáltatás és támogatás tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatályos szabályai irányadók.

(6) *  E rendelet vonatkozásában az alkalmazottak száma tekintetében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 132. pontjában, a beruházási projekt által létrehozott munkahelyekre vonatkozóan pedig a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (9) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(7) *  A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

(8) *  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző, azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedések esetében a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(8a) *  A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(9) *  Egy projekthez idénybe vett összes állami támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(10) *  A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(11) *  A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni az 37/2011. (III. 22.) 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) *  E rendelet

a) *  a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1048/EU bizottsági rendelettel (HL L 156/1., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (L 352/1., 2013. 12. 24.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Miskolc, 2008. november 20.

Dr. Mihalecz Péter Káli Sándor
jegyző polgármester