Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel az Ötv. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra is - a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya a rehabilitációs programban megvalósítandó fejlesztési feladatokban közreműködő szervezetekre, természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és a rehabilitációs területen lévő, a rehabilitációval érintett ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

a) rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, tömb olyan felújítása, amely során az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek megtartásával, korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, esetleg azok új épületekkel történő pótlásával történik az érintett terület értékének a kornak megfelelő fizikai és funkcionális színvonalra emelése.

b) rehabilitációs terület: az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rehabilitációra kijelölt városias beépítésű terület.

c) akcióterület: az akcióterületi tervben nevesített rehabilitációs területen belül önálló fejlesztésre kijelölt összefüggő terület.

d) szociális akcióterület: külön közszolgáltatási programokkal fejlesztett akcióterület.

e) város-rehabilitációs tevékenység: a város-rehabilitációs programban már támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia időszakos felülvizsgálata, a következő akciótervi időszakra vonatkozó akcióterületi tervek előkészítése.

f) akcióterületi terv: a kijelölt területre vonatkozó részletes rehabilitációs vagy fejlesztési programot tartalmazó dokumentum.

3. § A város-rehabilitáció rehabilitációs területét a Közgyűlés által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalmazza.

4. § (1) Az akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a) településfejlesztés;

b) településrendezés;

c) épített és természeti környezet védelme;

d) lakásgazdálkodás.

(2) A szociális akcióterületen ellátandó közszolgáltatási feladatok:

a) az (1) bekezdésben szereplő feladatok;

b) közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában;

c) közösségi tér biztosítása;

d) az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése;

e) a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének támogatása, együttműködés a közösségekkel.

(3) Az akcióterületek fejlesztésének sorrendjét, valamint az ellátandó közszolgáltatási feladatok körét a Közgyűlés határozatban állapítja meg.

(4) Az egyes város-rehabilitációs akcióterületek kijelölésének feltétele az elfogadott akcióterületi terv, illetve az akcióterületi terv pénzügyi megvalósíthatósági tervének elfogadása.

Az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása

5. § A tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyonkimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) sz. rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) határozza meg.

Az akcióterületi fejlesztések végrehajtása

6. § (1) A rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztések teljes körű megvalósításával az Önkormányzat a Miskolci Városfejlesztési Kft.-t (a továbbiakban: a Kft.) jelöli ki. A Kft. kijelölése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. § alapján történik.

(2) A Kft. az önkormányzati tulajdonú projektek megvalósítása és az ahhoz szorosan kapcsolható szolgáltatások kapcsán, valamint a jövőben tervezett fejlesztések előkészítése során az Önkormányzat nevében jár el, és az Önkormányzat nevében tesz jognyilatkozatot, míg a projekt-menedzsmenttel összefüggésben a Kft. a saját nevében jogosult eljárni.

(3) Az Önkormányzat a Kft.-vel az egyes akcióterületekre rehabilitációs megbízási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt.

(4) A szerződést a külön ilyen konstrukció keretében megvalósításra kijelölt akcióterületre az elfogadott akcióterületi terv alapján kell megkötni, a további bővítés lehetőségével. A szerződés tartalmazhatja:

a) a város-rehabilitációs tevékenységet, mint a szerződés tárgyát, a felek kötelezettségvállalását;

b) a város-rehabilitáció megvalósításának határidejét, ütemezését;

c) a város-rehabilitációval érintett akcióterület megnevezését;

d) az akcióterületen megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket;

e) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat:

ea) előkészítési feladatok (akcióterületi tervek készítése; rendszeres felülvizsgálata; IVS felülvizsgálata; tervek, engedélyek, tanulmányok készítése; terület-előkészítés; ingatlanvásárlás; eszközbeszerzés; pályázat-készítés)

eb) kivitelezés-szervezési feladatok

ec) finanszírozással összefüggő feladatok

ed) menedzsment tevékenység ellátása

f) a fejlesztések megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését;

g) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját;

h) a szerződésben foglalt tevékenységek fedezetéül szolgáló megbízási díj mértékét;

i) a városfejlesztési tevékenységből származó bevételeinek a szerződésben szereplő fejlesztési célokra fordítását;

j) a Kft. évenkénti beszámolásának, az akcióterületi terv évente történő aktualizálásának rendjét;

k) az önkormányzati ellenőrzés módját;

l) a közreműködők bevonásának rendjét;

m) a fejlesztések megvalósításában, a feladat-ellátásban közreműködő önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervezetek, közösségek, magánszemélyek közreműködésének módját.

(5) A Kft. feladatainak megvalósítása során együttműködik más önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságokkal és az önkormányzati intézményekkel.

A rehabilitáció forrásai

7. § (1) A város-rehabilitációs feladatok forrásait az akcióterületi tervek megvalósítására szolgáló önkormányzati saját erő, pályázati támogatási források és az akcióterületi terv végrehajtásából közvetlenül származó önkormányzati bevételek képezik.

(2) A rehabilitációs projekt forrásai:

a) a rehabilitációs területen lévő, a rehabilitációs programmal érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevétel teljes összege,

b) a rehabilitációs területen lévő fejlesztéssel létrejött ingatlanok bérbeadásából származó bevétel kiadásokkal csökkentett összege,

c) az Önkormányzat éves költségvetésében az e célra biztosított összeg,

d) pályázatok útján elnyert összegek, állami és önkormányzati szervektől kapott támogatások összege,

e) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizetései.

(3) Az Önkormányzat a város-rehabilitáció megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében vállalja, hogy a projekt önrészét éves költségvetésében biztosítja.

(4) A város-rehabilitációs tevékenység ellátása során keletkező bevételt az Önkormányzat köteles a város-rehabilitációs feladatokra fordítani, az más célokra nem használható fel.

Az Önkormányzat és a Kft. együttműködése

8. § (1) A Közgyűlés elfogadja az integrált városfejlesztési stratégia módosítását, az akcióterületi terveket és gondoskodik a rehabilitációhoz szükséges önkormányzati források biztosításáról.

(2) A Közgyűlés városfejlesztésért felelős bizottsága kezdeményezi és véleményezi az integrált városfejlesztési stratégia módosítását, az akcióterületi terveket, azok módosítását és a rehabilitációs megbízási szerződést.

(3) A Kft. felé a tulajdonosi képviseletet a polgármester a Vagyonrendeletben foglaltaknak megfelelően látja el.

(4) A Kft. döntés-előkészítő és végrehajtó tevékenysége során a koordinációt Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) városfejlesztésért felelős szervezeti egysége látja el. Az akcióterületi tervek megvalósítása érdekében a Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a szervezeti egység vezetője gondoskodik.

(5) A Kft. ügyvezetésének külön jogszabályban foglaltak szerinti ellenőrzését felügyelő-bizottság, könyvvizsgálatát az alapító okiratban meghatározott könyvvizsgáló látja el.

(6) A Kft. előkészíti, szervezi és lebonyolítja a rehabilitációs területen megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges valamennyi közbeszerzési, beszerzési eljárást.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2009. április 16.

Dr. Mihalecz Péter Káli Sándor
jegyző polgármester