Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetve,

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottsága

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan személytaxi-szolgáltatásra, amelyet Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi üzemeltetésével nyújtanak.

(2) A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése során - ideértve a szállodákkal, a közösségi közlekedés állomásaival (vasút-, illetőleg autóbusz-állomás), a színházakkal és az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvarfeladatokat is -, amelyek Miskolc Megyei Jogú Város területén történnek.

2. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxikkal végzett taxi-szolgáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) az első tarifahelyen, a következő elemekből képezi:

a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor a teljesített szállítási távolságtól vagy időtől függetlenül felszámítható díj,

b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj, melynek mértékegysége: forint/kilométer, és

c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj, melynek mértékegysége: forint/perc.

(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból - a határsebesség figyelembevétele mellett - képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti.

(3) Az idővel arányos egységdíj a távolsággal arányos egységdíj mindenkori mértékének egynegyedénél nagyobb nem lehet. Ez az arány 15 km/óra határsebesség értéket határoz meg, mely alatt az idővel arányos díjnövekmény kerül felszámításra.

(4) A taxi-szolgáltatás viteldíjának képzése során kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek kerülhetnek felszámításra.

(5) Fizetendő viteldíjként kizárólag a taxaméter által e rendelet szabályai szerint képzett összeg állapítható meg. A fizetendő viteldíj képzése - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.

(6) Előrendelés vagy rendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a szolgálat által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy rendelés címén tartózkodik.

3. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozóan személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személygépkocsi üzemeltetésével nyújtott személytaxi-szolgáltatások esetében a viteldíj csak normál tarifaosztály szerint képezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott tarifaosztály keretein belül a szolgáltatás nyújtója által - a legmagasabb hatósági ár figyelembevételével - kialakított konkrét alapdíj nem haladhatja meg a távolsággal arányos egységdíj kétszeresét.

4. § (1) A Miskolc Megyei Jogú Város területén a személytaxi-szolgáltatásnál alkalmazható, normál tarifaosztály szerinti legmagasabb hatósági árat képező egységdíjak mértéke a következő:

a) Alapdíj: 450,- Ft

b) Távolsággal arányos egységdíj: 280,- Ft/km

c) Idővel arányos egységdíj: 70,- Ft/perc

(2) Az (1) bekezdés szerinti egységdíjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

(3) A személytaxi-szolgáltatás nyújtója által meghatározott egységdíj elemek nem haladhatják meg az (1) bekezdés szerinti egységdíjakat, illetve a figyelembevételükkel meghatározott viteldíjat.

(4) A 2. § (3) bekezdését és a 3. § (2) bekezdését akkor is alkalmazni kell, ha a személytaxi-szolgáltatás nyújtója a legmagasabb hatósági árnál alacsonyabb díjszintet alkalmaz a személytaxi-szolgáltatás során.

5. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személygépkocsi műszerfalán és a jobb hátsó ablakán - külön jogszabályban előírt módon - fel kell tüntetni az e rendelet szerinti legmagasabb hatósági ár alapján kialakított és érvényesített viteldíjat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt az információt is, hogy az előírt tarifaosztálynak megfelelő saját tarifa a taxaméterben milyen sorszámmal került beprogramozásra.

6. § * 

7. § Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

Miskolc, 2018. június 19.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére