Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2018. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1) és (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdés, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével,

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatával, Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával és Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési alapszolgáltatásainak ellátásában résztvevő természetes személyekre, szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben foglalt közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait az 1. melléklet szerint, az ott felsorolt szervezetek útján, meghatározott formában és mértékben látja el.

3. § (1) Közművelődési megállapodást az önkormányzat a 2. §-ban bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátására olyan - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény követelményeinek megfelelő - természetes személlyel, szervezettel, gazdasági társasággal köthet, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása.

(2) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó köteles alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységei körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és a legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló döntésével igazolni.

(3) A közművelődési megállapodás megkötéséről az Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) előzetes véleményének kikérését követően a polgármester dönt.

(4) A közművelődési megállapodás legalább egy évre köthető. A közművelődési megállapodás alapján járó támogatást, a felhasználás és az elszámolás feltételeit az Önkormányzat külön szerződésben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek a megállapodásban foglaltak alapján kötelesek az ellátott tevékenységükről beszámolni.

4. § (1) Az önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását az alábbiak szerint finanszírozza:

a) A feladatellátásban részt vevő természetes személyek, szervezetek, gazdasági társaságok támogatása:

aa) Az önkormányzat által alapított, közművelődési feladatot ellátó, vagy részben közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek, gazdasági társaságok támogatása.

ab) Közművelődési megállapodások alapján természetes személyek, valamint nem az önkormányzat által alapított szervezetek, gazdasági társaságok támogatása.

b) Feladatfinanszírozás:

ba) Kiemelt, nemzetközi jelentőségű kulturális művészeti rendezvények támogatása.

bb) Az önkormányzat éves költségvetésében külön tervezett fontosabb feladatok, események támogatása.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési támogatásokat az adott tárgyév költségvetési rendeletében állapítja meg.

5. § (1) Az Önkormányzat, valamint az 1. melléklet szerinti szervezetek a közművelődési feladatok ellátása során együttműködnek:

a) a szakmai minisztériummal,

b) a szakmai intézettekkel,

c) országos és területi közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel,

d) a város köznevelési intézményeivel,

e) a Miskolci Egyetemmel,

f) a sajtóval,

g) mindazon civil szervezetekkel és intézményekkel, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást köt,

h) nemzetiségi önkormányzatokkal,

i) az egyházakkal.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Miskolc, 2018. augusztus 22.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 14/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

A B C
1. Intézmény/szervezet/
személy neve
Ellátott közművelődési alapszolgáltatások Közművelődési alapszolgáltatások feladatellátásának formája, módja és mértéke
Működő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása Az amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
A tehetség-
gondozás- és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása
A kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés
2. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. X X X X X X X 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, közszolgáltatási szerződés, az ott meghatározottak szerint
3. CINE-MIS Nonprofit Kft. X X X X X 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, közszolgáltatási szerződés, az ott meghatározottak szerint
4. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. X X 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, közszolgáltatási szerződés, az ott meghatározottak szerint
5. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. X X 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, közszolgáltatási szerződés, az ott meghatározottak szerint
6. Miskolci Operafesztivál Kulturális Nonprofit Kft. X X 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, közszolgáltatási szerződés, az ott meghatározottak szerint
7. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. X X 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, közszolgáltatási szerződés, az ott meghatározottak szerint

  Vissza az oldal tetejére
//