Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzletet üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére szolgáló vendéglátó-helyekre,

b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

c) az üzemanyagtöltő állomásokon található üzletekre,

d) a bevásárlóközpontokra

e) közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényekre,

f) oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

g) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre.

h) olyan vendéglátó üzletekre, ahol a vendégek részére meleg étel helyben készítése alapvetően nyers és szükség esetén félkész termékek kiegészítésével történik, oly módon, hogy a vendéglátó üzlet a meleg étel készítéséhez raktározási, elkülönített zöldség- és hús előkészítési feltételekkel, főző és sütő kapacitással és ehhez az élelmiszer ellenőrző hatóság által megfelelőnek minősített kialakítású és felszereltségű helyiségekkel rendelkezik,

i) azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül lakott ingatlan nem található,

j) a hipermarketekre,

k) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;

2. bevásárlóközpont: a Kertv. 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;

4. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;

5. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;

6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;

7. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység;

8. hipermarket: a Kertv. 2. § 32. pontjában meghatározott fogalom.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

3. § (1) Az üzletek este 22 és reggel 6 óra között - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.

4. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély

4. § (1) Az állandó nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntések meghozatala átruházott hatáskörben a jegyző hatáskörébe tartozik, másodfokon a Közgyűlés jár el.

(2) A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:

a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy

b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

5. § (1) Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,

e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát.

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos.

6. § (1) A vendéglátó üzlet az állandó nyitva tartásról szóló döntés alapján kiadott engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően tarthat nyitva éjszaka.

(2) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére azt bemutatni.

(3) Üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.

(4) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

5. Állandó éjszakai nyitva tartás megtiltása, engedély visszavonása

7. § (1) A jegyző visszavonja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet az állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott időpontot meghaladóan is nyitva tart.

(2) A jegyző visszavonhatja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban:

a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy

b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása esetén a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig ugyanazon üzletre, az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra tekintettel sem adható újabb állandó nyitvatartási engedély.

6. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély

8. § (1) Eseti éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély) kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi ünnep, bál stb.) tartása céljából.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és a székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,

e) a rendezvény időpontját, időtartamát,

f) a rendezvény jellegét.

9. § (1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a Közgyűlés jár el.

(2) A jegyző megtagadhatja az eseti nyitvatartási engedély kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:

a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy

b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

(3) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

7. Eljárási szabályok

10. § (1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) A jegyző nyilvántartást vezet az állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletekről.

11. § (1) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet ellenőrzi.

(2) Az e rendeletben meghatározott engedélyek hiányában történő nyitva tartás esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szankciók alkalmazásának van helye.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Azon üzlet üzemeltetőjének, aki e rendelet hatálybalépésekor a kereskedelmi hatóság felé tett bejelentése alapján az éjszakai időszakban is nyitva tart, az állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmet 2018. november 30-ig kell benyújtania az eltérő nyitva tartás engedélyezése iránt. Amennyiben a kérelem határidőben benyújtásra kerül, úgy annak jogerős elbírálásáig az üzemeltető jogosult a vendéglátó üzletet a korábbi nyitvatartási idő szerint üzemeltetni.

(3) * 

Miskolc, 2018. október 25.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet a 20/2018. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

ILLETÉKBÉLYEG

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló .../... (... ...) önkormányzati rendelet alapján az általam üzemeltetett vendéglátó egység tekintetében kérem az állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ...................................................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ..........................................................................................................

Kapcsolattartó neve: ...................................................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon: .........................................

e-mail: ..........................................

Az üzlet neve: ............................................................................................................................

az üzlet címe: .............................................................................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ...........................

Kérelmezett nyitvatartási idő:

hétfő: ................................-tól .................................. -ig,

kedd: ................................-tól .................................. -ig,

szerda: ..............................-tól .................................. -ig,

csütörtök: .........................-tól .................................. -ig,

péntek: ..............................-tól .................................. -ig,

szombat: ...........................-tól .................................. -ig,

vasárnap: ..........................-tól .................................. -ig.

Miskolc, ...........................................

..........................................................
üzemeltető aláírása

2. melléklet a 20/2018. (X.29.) önkormányzati rendelethez

ILLETÉKBÉLYEG

ESETI ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló .../... (... ...) önkormányzati rendelet .............. bekezdése alapján kérem az eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: .................................................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ........................................................................................................

Kapcsolattartó neve: ................................................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon: .........................................

e-mail: ..........................................

Az üzlet neve: .........................................................................................................................

az üzlet címe: ..........................................................................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ........................

A rendezvény időpontja: 20..... év .................... hó .... nap.

kezdete: .......... óra, befejezése: ............. óra

jellege: ....................................................................................................................

Miskolc, ...........................................

.......................................................
üzemeltető aláírása