Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és- üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, az Önkormányzat által, vagy részvételével alapított gazdálkodó szervezetekre terjed ki, továbbá mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyekkel az Önkormányzat költségvetési kapcsolatban áll.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) *  A Közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) 68.732.001.543 Ft költségvetési bevétellel,

b) 105.428.961.410 Ft költségvetési kiadással,

c) -36.696.959.867 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) -1.377.723.925 Ft működési egyenleg,

cb) -35.319.235.942 Ft felhalmozási egyenleg

d) 42.077.537.411 Ft finanszírozási bevétellel,

e) 5.380.577.544 Ft finanszírozási kiadással,

f) 36.696.959.867 Ft finanszírozási egyenleggel,

g) 110.809.538.954 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti -1.377.723.925 Ft működési egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 4.739.516.144 Ft összeget belső forrás bevonásával, forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából származó 5.845.000.000 Ft bevételével, az előző évi 35.120.284.251 Ft költségvetési maradvány 2.306.997.123 Ft összegű igénybevételével finanszírozza. A költségvetési maradvány igénybevett összege az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza.

(2a) *  A Közgyűlés az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti -35.319.235.942 Ft felhalmozási egyenleget, valamint az e) pontja szerinti finanszírozási kiadásból 641.061.400 Ft összeget belső forrás bevonásával, az előző évi költségvetési maradvány fennmaradó 32.813.287.128 Ft összegének igénybevételével, és külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó és tárgyévi fejlesztési célú hitel felvételéből 1.112.253.160 Ft összegben és a (2) bekezdés többletével finanszírozza. A költségvetési maradvány igénybevett része az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, annak működési és felhalmozási célú csoportosítását kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(4) *  Az (1) bekezdés g) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) Működési költségvetési kiadások előirányzata 43.742.632.202 Ft,
aa) A személyi jellegű kiadások előirányzata 10.081.018.361 Ft,
ebből:
a Polgármesteri Hivatalnál a nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció előirányzata 36.800.000 Ft,
ab) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.179.684.198 Ft,
ac) A dologi kiadások előirányzata 20.195.095.934 Ft,
ad) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 600.370.974 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 10.686.462.735 Ft,
ebből:
a költségvetés általános tartaléka 223.602.929 Ft,
a költségvetés céltartaléka 0 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 61.686.329.208 Ft,
ba) A beruházások előirányzata 58.011.868.237 Ft,
bb) A felújítások előirányzata 282.502.068 Ft,
bc) Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 3.391.958.903 Ft,
c) Finanszírozási kiadások előirányzata 5.380.577.544 Ft.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben szereplő bevételek további részletezését a 2.1.- 2.14. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, kiemelt előirányzatonkénti részletezését, jóváhagyott létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 3.1. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3.2. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 3.2.1. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 3.2.2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.3. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, valamint tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését a 3.4. melléklet tartalmazza.

(5) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási törvény rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulásának megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet, az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(8) *  Az Alapítványok-Közalapítványok 2019. évi támogatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2019. évi bevételeket és kiadásokat.

4. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

5. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően a Stabilitási törvényben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével naptári éven belül lejáró hitelt vegyen igénybe a hatályban lévő hitelszerződésben meghatározott keretösszegen belül, továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, célok végrehajtása érdekében szükséges éven túli hitelek, vagy kölcsönök felvétele érdekében - a Közgyűlés döntése és a jogszabályi előírások figyelembevételével - eljárjon és a kapcsolódó szerződést megkösse.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitel felvételéről a Polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése, illetve a naptári éven belül lejáró hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt adjon be a költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzatoknak nyújtható kiegészítő támogatások elnyerésére.

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított, döntési körükbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani.

Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető.

(4) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A díj nem lehet kevesebb a felmerült közvetlen és közvetett költségeknél.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek. További feltétel, hogy a tevékenység megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad. A költségvetési szervek a vállalkozási maradványt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítják meg.

5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása

8. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, legfeljebb egy év időtartamra, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak figyelembevételével külön megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek részére, indokolt esetben, különösen a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez legfeljebb egy év időtartamra külön megállapodás alapján visszatérítendő támogatást nyújtson.

(3) Gazdálkodó szervezetek vonatkozásában kezességvállalásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.) által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása

9. § (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint:

a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.

b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként a tartalékba helyezett összeg 25%-áig a polgármesterre ruházza át, az a) pontban foglaltak figyelembevételével. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.

(2) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a Polgármester köteles a Közgyűlést tájékoztatni. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

7. A költségvetés céltartalékának felhasználása

10. § (1) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 28/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet alapján megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2019. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel:

a) az Önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása,

b) az önkormányzati szociális ellátás feltételeinek javítása,

c) az Önkormányzat által ellátott köznevelési feladatok működési feltételeinek javítása,

d) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megrendezésre, vagy támogatásra tervezett vagy javasolt kulturális rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatása,

e) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, továbbá felújítások, beruházások támogatása,

f) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében, vagy azt követően megvalósításra tervezett közterületekhez és parkfenntartáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása,

g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat fenntartása, felújítások és fejlesztések megvalósítása,

h) a közbiztonság erősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések megvalósítása.

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.

(3) A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni.

(4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.

8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben

11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az Áht. és az Ávr. rendelkezései szerint változtathatják meg, az előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési maradványból, a vállalkozási maradványból. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott intézményi létszámkeret saját hatáskörben nem növelhető.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról havonta, információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.

(4) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak.

9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása

12. § (1) Az önkormányzati szintű bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, kiadási előirányzatok átcsoportosítására - beleértve a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását is - a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

(2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtatható technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni.

13. § (1) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja.

(2) A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is, a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.

(3) Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert értesíteni, ha a 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállománya két egymást követő hónapban eléri az Áht.-ban meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél az önkormányzati biztos kirendelését.

(2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki az irányítás alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték.

(3) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt.

(4) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a Polgármester bízza meg az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

(5) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettségvállaláshoz, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni.

(6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

11. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

15. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.

16. § (1) Önkormányzati követelés értékesítésére a Vagyonrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati követelés értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.

(3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

17. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.

(2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

18. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

19. § (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, beleértve a közbeszerzési eljárás indítását, csak akkor kerülhet sor, ha arra finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.

(2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat tartalékba kell helyezni.

(3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósításra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot - különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére - a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

(4) A tárgyéven túli, vagy több év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével jogosult.

20. § A Közgyűlés a kiadások készpénzben - a házipénztár útján - történő teljesítésének eseteit a költségvetési szervekre is kiterjedően a következők szerint állapítja meg:

a) a kiküldetési kiadások,

b) a reprezentációs kiadások,

c) egyes kisösszegű szolgáltatások ellenértéke,

d) készlet és kisösszegű tárgyi eszköz beszerzésének kiadása,

e) elszámolásra felvett előlegek,

f) eseti társadalom és szociálpolitikai juttatások,

g) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés

kifizetései történhetnek készpénzben.

21. § (1) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak részére nyújtható bankszámla hozzájárulás mértéke 2019. évben havi 1.000,- Ft/fő.

(2) A bankszámla hozzájárulást két részletben 2019. július 15. és 2019. december 15. napjáig kell bankszámlára utalással kifizetni.

12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok szabályozása

22. § (1) A Közgyűlés az egyes kiadási előirányzatok felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

a) a Polgármester dönt:

aa) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Polgármesteri” előirányzatból 3,7 millió Ft összeg felhasználásáról,

ab) Alpolgármester javaslata alapján, a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Polgármesteri” előirányzatból 5 millió Ft összeg felhasználásáról,

ac) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Kulturális rendezvények és feladatok támogatása” előirányzat felhasználásáról,

ad) az „Egyesületi támogatások” előirányzat felhasználásáról,

ae) a „Kulturális rendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról,

af) az „Előre nem tervezhető, hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények” és a „kiemelt sportesemények támogatása” előirányzat felhasználásáról.

b) a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság dönt a „Helyi Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, melyet elkülönítetten kell kezelni. Év-végi maradványa el nem vonható, azt a következő költségvetési évre át kell vinni.

c) *  az Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság dönt:

ca) a „Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról,

cb) „Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználásáról.

d) a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt

da) a „Művészeti és tudományos ösztöndíjak” előirányzat felhasználásáról

db) a „Sport Mecénási Alap” előirányzat felhasználásáról,

dc) a „Hazai, nemzetközi szabadidős és sportrendezvények támogatása” előirányzat felhasználásáról,

dd) a „Központilag kezelt feladatok” előirányzat-csoporton belül a „Mecénási Alap - Bizottság által felosztható” 7 millió Ft összegű előirányzat felhasználásáról,

de) az „Idegenforgalmi Alap” előirányzat felhasználásáról.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés.

(4) Az önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és annak felróható nem teljesítésének jogkövetkezményeit a megállapodásokban rögzíteni kell.

(5) A Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt az önkormányzati feladatok esetében, éves szinten a 3. mellékletben, az „Önkormányzat összesen” soron megtervezett - az intézmények kiadási előirányzatait nem tartalmazó - kiadási előirányzattal azonos összegben állapítja meg.

13. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2019. február 22.

Dr. Alakszai Zoltán Dr. Kriza Ákos
jegyző polgármester

1. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

3.1. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

3.2. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

3.2.1. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

3.2.2. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

3.3. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

3.4. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet az 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 1/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére