Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén türelmi zóna kijelöléséről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében és az 1. melléklet 1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pont 6.1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületi prostitúciós tevékenység folyamatos észlelésére tekintettel, a lakosság nyugalmának biztosítása, a közrend és a közbiztonság erősítése érdekében türelmi zónaként funkcionáló terület meghatározása.

2. Türelmi zóna kijelölése

2. § Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területének türelmi zónaként kijelölt körzete a 4773 helyrajzi számú ingatlannak a Fonoda utcai Szinva híd és a Szinva utca 2. szám közötti szakasza.

3. § A prostituáltak szexuális szolgáltatásaikat kizárólag a 2. §-ban kijelölt türelmi zónában ajánlhatják fel.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Miskolc, 2021. június 30.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester