Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak kezelésének, valamint felbontásának és helyreállításának szakmai szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az I., II., III. és IV. Fejezetek tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az V. Fejezet tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdés és az 1. melléklet 1.1. pont 1.1.1. alpontjában biztosított jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok

1. § A rendelet területi hatálya Miskolc Megyei Jogú Város tulajdonában álló vagy kezelésbe átvett helyi közutakra, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. § (2) bekezdésében meghatározott közterületekre terjed ki.

2. § Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által átruházott hatáskörben eljárva - ellátja a Kkt.-ben meghatározott, a helyi közutak kezelőjének hatáskörébe tartozó ügyeket.

2. A helyi közutak útosztályai

3. § A helyi közutak, valamint azok szakaszainak útosztályok szerinti besorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § A Kkt. 32. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott közterületek a hozzájuk kapcsolódó közutak útosztályával azonos kategóriába kerülnek besorolásra.

II. Fejezet

Igazgatási feladatok

3. Közútkezelői hozzájárulások

5. § (1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a https://www.miskolc.hu/ugyleiras/kerelem-tulajdonosi-es/vagy-kezeloi-hozzajarulashoz-kozut-es/vagy-vizugyi-es/vagy-egyeb-kezeloi link alatt található formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

(2) Közútkezelői hozzájárulás:

a) az építmény tulajdonosa vagy

b) a sajátos építményfajta (a továbbiakban: közmű) tulajdonosa, üzemeltetője, a közmű-szolgáltató vagy

c) az építtető vagy beruházó

nevére kerül kiállításra, a közútkezelői hozzájárulás jogosultja ő lesz.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadásának érdekében nem megfelelő adattartalommal vagy hiányosan benyújtott kérelem esetén, a közútkezelő hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Ebben az esetben, az ügyintézési határidő a hiánypótlás időtartamával meghosszabbodik.

(4) A közútkezelői hozzájárulás benyújtásának időpontjában nem ismert - az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) 6. §-ban meghatározott - tartalmi elemeket a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemben kell feltüntetni.

(5) A közútkezelői hozzájárulás önmagában a közút felbontásával járó munkavégzésre nem jogosít, a közút felbontása csak e rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti munkakezdési hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

6. § (1) Közút felbontásával járó munkavégzéshez közútkezelői hozzájárulás nem adható ki:

a) 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített közútra,

b) november 15. - március 15. közötti időszakra,

c) Miskolc-Tapolca és Lillafüred városrészeket érintően május 1. - szeptember 1. közötti időszakra,

d) a Széchenyi István és az abból nyíló utcákat érintően, valamint a Diósgyőri Vár környezetében június 1. - augusztus 31. közötti időszakra.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában kivételt képeznek:

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű,

b) a jogszabályon alapuló közszolgáltatást ellátó szervezet alaptevékenységét lényegesen befolyásoló és

c) önkormányzati érdeket érintő

beruházások határidőre történő befejezése érdekében végzett kivitelezések.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltak nem vonatkoznak a Kkt. 38. §-ban meghatározott rendkívüli igénybevételekre.

7. § Túlméretes jármű közlekedése esetén, a kérelmet elektronikus úton, a varosuzem@miskolc.hu címre, „túlméretes jármű közlekedése” tárgycímmel, a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendeletben előírt adatokat tartalmazó dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. Közút rendkívüli igénybevételének bejelentése

8. § Közút rendkívüli igénybevétele esetén a bejelentésnek az alábbiakra kell kitérnie:

a) a munkavégzés pontos helye, a közterület megnevezése a házszám vagy helyrajzi szám feltüntetésével,

b) a létesítmény, amelyen a hibaelhárítás történik,

c) az igénybe vett közterület jellege, mint út, járda, zöldterület,

d) a helyreállítás tervezett időpontja,

e) a munkát végző kivitelező neve és a munkavégzés műszaki vezetőjének neve és telefonos elérhetősége.

9. § A bejelentést a rendkívüli munkavégzést igénylő létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének vagy a közmű-szolgáltatónak elektronikus úton, a varosuzem@miskolc.hu címre, „közút rendkívüli igénybevétele” tárgycímmel kell megtenni.

5. Munkakezdési hozzájárulások

10. § (1) A munkakezdési hozzájárulás a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet függelékének F1.31. pontjában meghatározott, a helyi, közút kezelőjének írásbeli hozzájárulása az illetékességi körébe tartozó, a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott tevékenység megkezdéséhez, mely tartalmazza a munkavégzéssel kapcsolatos konkrét, a helyszíntől függő kikötéseket, a tevékenység során betartandó speciális szabályokat, illetve az előírások betartásáért felelős jogi vagy természetes személyek megnevezését, valamint a közút nem közlekedési célú igénybevételének - e rendelet 2. melléklete alapján meghatározott - díját.

(2) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet, valamint a mellékleteket a munka tervezett időpontját legalább 15 munkanappal megelőzően kell benyújtani a https://miskolc.hu/ugyleiras/kerelem-munkakezdesi-hozzajarulashoz linkről letölthető formanyomtatványon.

(3) A munkakezdési hozzájárulás kiadásának érdekében nem megfelelő adattartalommal vagy hiányosan benyújtott kérelem esetén, a közútkezelő hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Ebben az esetben, az ügyintézési határidő a hiánypótlás időtartamával meghosszabbodik.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl benyújtott kérelem esetén, a közútkezelő jogosult a munkakezdést a tervezettől későbbi időpontban meghatározni. A közlekedés biztonságára, valamint a jelentősebb forgalomtorlódás elkerülésére tekintettel a közútkezelő jogosult a tervezettől eltérő munkakezdési időpontot meghatározni. A késedelemből eredő károkért a közútkezelőt felelősség nem terheli.

(5) A munkakezdési hozzájárulást a helyi közút kezelője adja ki.

(6) A munkakezdési hozzájárulásnak - annak minden mellékletével, esetleges kiegészítéseivel, módosításaival együtt - a munkavégzés helyszínén, a helyreállításért felelős személynél rendelkezésre kell állnia és az ellenőrzésre feljogosított személyek kérésére azt be kell mutatni.

11. § (1) Munkakezdési hozzájárulás nem adható ki abban az esetben, amennyiben a kérelemben a közút helyreállításáért felelős olyan kivitelező kerül megjelenítésre, amely nem rendelkezik útépítési referenciával, továbbá amely önkormányzati közterületen végzett munkái során 3 éven belül a közutak kezelője által nem elfogadott minőségben vagy hibásan kivitelezett.

(2) Munkakezdési hozzájárulás nélkül végzett munkálatok esetén, amennyiben a közterület bontása és helyreállítása az (1) bekezdés szerinti kivitelező által történik - különösen, ha erre vonatkozóan a közút kezelőjét a létesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője nem tájékoztatja, vagy a valóságnak nem megfelelő információt szolgáltat - úgy a helyi közút kezelője jogosult a létesítmény tulajdonosának vagy üzemeltetőjének terhére, a közterületet útépítési referenciával rendelkező kivitelezővel felbontatni és a vonatkozó előírásokban foglaltaknak megfelelő módon és minőségben helyreállíttatni.

(3) Megtagadható újabb munkakezdési hozzájárulás kiadása, amennyiben a kivitelező a helyi közút kezelője részéről felszólítást kapott valamely korábbi vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, javítására, forgalomtechnikai, baleset-megelőzési hiányosságának pótlására vonatkozóan. Újabb munkakezdési hozzájárulás kizárólag a felszólításban előírtak maradéktalan teljesítését követően kerül kiadásra.

(4) Egyazon építtető, beruházó, közmű-tulajdonos, vagy -szolgáltató által, több kivitelezési szakaszt, városrészt érintően nem megfelelően elvégzett helyreállítások esetén, a munkakezdési hozzájárulás az építtetőtől, beruházótól, közmű-tulajdonostól, valamint közmű-szolgáltatótól is megtagadható.

(5) Amennyiben a közút a helyi közutak kezelője által előírt feltételeknek megfelelő módon, a munkakezdési hozzájárulásban - vagy annak meghosszabbításában - meghatározott határidőre nem kerül helyreállításra, úgy a hozzájárulás jogosultjának mindaddig megtagadható további munkakezdési hozzájárulás(ok) kiadása, amíg a helyreállítás az előírásoknak megfelelően meg nem történik.

III. Fejezet

Üzemeltetési jellegű feladatok

6. Az utak burkolatának tisztántartása

12. § Helyi közutak burkolatainak tisztántartását a közútkezelői részfeladatok ellátásával megbízott gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: megbízott szervezet) végzi.

13. § (1) Az I. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal - gépi sepréssel - kell pormentesítést végezni.

(2) A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább két hetente - gépi sepréssel - kell pormentesítést végezni.

(3) A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal - gépi sepréssel - kell pormentesítést végezni.

(4) A IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, gépi sepréssel kell pormentesítést végezni.

(5) A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt kerékpárút és gyalogút tisztántartását szükség szerinti gyakorisággal, kézi és gépi sepréssel kell végezni.

7. Várakozóhelyek és rakodóhelyek burkolatának tisztántartása

14. § A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek esetén, a várakozóhely tisztántartása minden esetben a várakozóhelyet üzemeltető társaság feladata.

15. § (1) A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek tisztántartását hetente egy alkalommal, egyéb várakozóhely tisztántartását eseti jelleggel kell elvégezni.

(2) Útmenti várakozóhelyek és rakodóhelyek gépi seprését a közútkezelési osztálynak megfelelő rendszerességgel kell elvégezni.

8. Közösségi közlekedési vonalhálózat burkolatának tisztántartása

16. § Közúti vasúti pálya, helyi közösségi közlekedés autóbusz pályaudvarainak, végállomásainak, az autóbusz vonalhálózat teljes hosszában meglévő, a hálózatváltozás miatt kiépülő megállóhelyek, járdaszigetek területeinek tisztántartása a helyi közösségi közlekedési szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: közlekedési társaság) feladata.

17. § A tisztántartás gyakorisága a közlekedési társasággal létrejött közszolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre.

9. Az úttartozékok tisztántartása

18. § A közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítását a megbízott szervezet végzi.

19. § (1) Az úttartozékok tisztítása a közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás alapján, az időjárástól függően végzendő.

(2) Az I., II. és III. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente legalább egy alkalommal kell a tisztántartási munkát elvégezni.

(3) A IV., V. és VI. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon szükség szerint, eseti jelleggel kell a tisztítási munkát elvégezni.

10. Téli üzemeltetés tervezése, a feladatkörök ellátása

20. § A megbízott szervezet minden év november 15-ig téli üzemeltetési tervet köteles kidolgozni. A tervet a GKM rendelet D) függelékében leírt tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni és a helyi közutak kezelőjének jóváhagyás céljából meg kell küldeni. Az üzemeltetési tervnek illeszkednie kell az országos közutak kezelőjének tervéhez.

21. § Helyi közúton a síkosság elleni védekezés a megbízott szervezet feladata.

22. § A díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekről a síkosság elleni védekezés és a hó eltakarítása a várakozóhelyet üzemeltető társaság feladata.

23. § Közúti vasúti pálya, helyi közösségi közlekedés autóbusz pályaudvarainak, végállomásainak, az autóbusz vonalhálózat teljes hosszában meglévő, a hálózat változás miatt kiépülő megállóhelyek, járdaszigetek területeinek síkosságmentesítése, valamint a hó eltakarítása a közlekedési társaság feladata.

11. Síkosság elleni védekezés

24. § Helyi közutakon a síkosság elleni védekezés céljából csak magnéziumklorid, vagy más környezetbarát síkosságmentesítő anyag használható.

25. § (1) A helyi közutakra vonatkozó síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjeit - közútkezelői szolgáltatási osztályok szerinti bontásban - e rendelet 3. melléklete állapítja meg.

(2) A helyi közutak melletti járda síkosságmentesítését az elhelyezkedése szerinti közútra vonatkozó előírások szerint kell elvégezni.

(3) A közösségi közlekedés végállomásain, pályaudvarain, megállóiban - a járda területén, amennyiben az peron - az I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint kell eljárni.

(4) A díjfizetés ellenében igénybevehető várakozóhelyek burkolatainak síkosságmentesítését - a várakozóhely üzemeltetőjének - a III. közútkezelési osztályra vonatkozó előírások szerint kell elvégezni.

12. A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról

26. § (1) A hó-eltakarítást a fő- és közösségi közlekedéssel érintett útvonalakon kell kezdeni, a további sorrendiséget a téli üzemeltetési tervben kell rögzíteni.

(2) A közösségi közlekedés végállomásain, pályaudvarain, megállóiban - a járda területén, amennyiben az peron - az I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint kell eljárni.

27. § (1) Az I. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közútnál, valamint az út melletti járdák esetén, ha a hóréteg vastagsága eléri a 3-5 cm-t, a hóekézést meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hómennyiség esetén - a hóeltávolítást 6 órán belül el kell végezni.

(2) A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hóeltávolítást meg kell kezdeni. A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hómennyiség esetén - a hóeltávolítást 8 órán belül el kell végezni.

(3) A III. közútkezelési szolgáltatásba sorolt közutak esetén, a hó-eltávolítást 15-20 cm lehullott hóréteg-vastagság esetén, 24 órán belül el kell végezni.

(4) A IV. és V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, az I., II. és III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után kezdhető meg a személygépkocsival történő járhatóság biztosítása.

(5) VI., VII. közútkezelési osztályba sorolt kerékpárutak és gyalogutak, valamint földutak esetében a hóeltakarítást indokolt esetben, eseti jelleggel kell elvégezni.

28. § (1) A díjfizetés ellenében igénybevehető várakozóhelyek hóeltakarítását, ha a várakozóhely közvetlenül a közút mellett helyezkedik el, a közút szolgáltatási osztályba sorolása szerint, eltérő esetben, a III. szolgáltatási osztályba sorolás szerint kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó várakozóhelyek hóeltakarítása a személygépkocsival történő járhatóság biztosításának elvégzéséig terjed.

13. A forgalomirányító berendezések hibaelhárítása

29. § Forgalomirányító berendezések hibaelhárítási feladatainak elvégzésével, a helyi közutak kezelője gazdálkodó szervezetet bíz meg.

30. § A forgalomirányító jelzőberendezések hibáinak elhárítását - a vészhelyzetet kivéve - az észleléstől vagy bejelentéstől számított alábbi időtartamon belül kell megkezdeni:

a) izzókiégés esetén 24 órán belül, de legkésőbb az első munkanapon,

b) gép, vagy automatika hiba esetén 48 órán belül,

c) detektorhiba esetén 7 napon belül.

14. A közút melletti növényzet gondozása, alakítása

31. § A közút melletti növényzet gondozását, alakítását a megbízott szervezet végzi.

32. § A fűkaszálást és a közút területén belüli növényzet gondozását, a GKM rendelet mellékletének 3-2. táblázatában meghatározott minimális gyakorisággal kell elvégezni.

15. Útellenőri szolgálat és a helyi közutak ellenőrzési rendje

33. § A megbízott szervezetnek útellenőri szolgálatot kell szerveznie és működtetnie.

34. § (1) A szolgálat feladatát, szervezetét és működését a közútkezelő által jóváhagyottak szerint, a megbízott szervezetnek kell kidolgoznia.

(2) Az útellenőrzések gyakoriságát e rendelet 4. melléklete állapítja meg.

IV. Fejezet

Fenntartási jellegű feladatok

16. Az útburkolatok fenntartása

35. § A helyi közutak fenntartási munkáit a megbízott szervezet végzi.

36. § (1) A forgalmat zavaró burkolathibák, azaz kátyúk, süllyedések, gyűrődések, közműaknák fedlapjainak meghibásodására utaló figyelemfelhívó jelzését a hiba észlelését követően haladéktalanul ki kell helyezni. A figyelemfelhívó jelzést a javítás befejezése után azonnal el kell távolítani.

(2) Burkolathibák javításának időhatárait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A megállapított határidőket az észleléstől vagy bejelentéstől függően, napokban kell számítani.

37. § Várakozóhelyek burkolatainak fenntartási munkáit előre meghatározott éves ütemterv szerint kell elvégezni.

17. Járdák, gyalogutak, kerékpárutak, valamint gyalog- és kerékpárutak fenntartása

38. § A járdák, gyalogutak, kerékpárutak, valamint gyalog- és kerékpárutak fenntartási munkáit a megbízott szervezet végzi.

39. § A járdák, a gyalogutak, a kerékpárutak, valamint a gyalog- és kerékpárutak fenntartási munkáit éves javítási program szerint kell elvégezni.

40. § A járdafelújítási munkákkal együtt el kell készíteni a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel történő lehajtását segítő járdaszegély-süllyesztéseket és rámpákat.

18. A hidak és egyéb műtárgyak fenntartása

41. § Hidak és egyéb műtárgyak fenntartási feladatainak elvégzésére a helyi közutak kezelője gazdálkodó szervezetet bíz meg.

42. § (1) Hídhibák javításának időhatárai azonosak a burkolathibák kijavításának időhatáraival.

(2) Az 1. fokozatú hibák javítását a hídvizsgálatok megállapításai és a pillanatnyi állapot értékei figyelembevételével kell ütemezni.

(3) A 2. fokozatú hibák javításának vonatkozásában a GKM rendelet mellékletének 5.6.2. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

19. Aluljárók fenntartása

43. § Aluljárók fenntartási feladatait a megbízott szervezet látja el.

44. § Aluljáróhibák javításának fokozatait és időhatárait a 6. melléklet határozza meg. A határidőket az észleléstől vagy bejelentéstől, napokban kell számítani.

20. Támfalak és lépcsők, lejtők fenntartása

45. § Támfalak és lépcsők, lejtők fenntartási feladatait a megbízott szervezet látja el.

46. § A támfal, lépcső, lejtőhibák javítási fokozatait és kijavításának időhatárait a 7. melléklet tartalmazza.

21. Az úttartozékok fenntartása

47. § Úttartozékok fenntartási feladatait a megbízott szervezet látja el.

48. § A közúti jelzőtáblák hibáinak javítási fokozatait és időhatárait a 8. melléklet tartalmazza.

22. Az útburkolati jelek fenntartása

49. § (1) A gépi festésű útburkolati jelek fenntartási feladatainak elvégzésére a helyi közutak kezelője gazdálkodó szervezetet bíz meg.

(2) Kézi festéssel kivitelezhető, kisebb terjedelmű burkolati jelek fenntartását a megbízott szervezet látja el.

50. § (1) A gépi festésű útburkolati jeleket az I., II. és III. szolgáltatási osztályba tartozó utak esetében legalább évente fel kell újítani.

(2) Kézi festésű útburkolati jelek felújítását a láthatósági követelmények teljesülése függvényében kell elvégezni.

V. Fejezet

Közutak bontása és helyreállítása

23. Nyomvonal jellegű építmények közterületeket érintő munkavégzéseinek összehangolása

51. § (1) A munkavégzések koordinálása érdekében, a nyomvonal jellegű építményeket üzemeltetők, vagy azok tulajdonosai, kötelesek minden év február 28. napjáig negyedéves bontásban, a Rendelet területi hatálya alá tartozó közterületeket érintő fejlesztési, korszerűsítési terveikről a helyi közutak kezelője felé ütemtervet benyújtani. A bejelentésnek az országos közutak Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül vezetett szakaszait érintő igényeket is tartalmaznia kell.

(2) Az ütemtervnek az alábbiakra kell kiterjednie:

a) az érintett közterület megnevezése és típusa,

b) a közterület-bontás oka,

c) a tervezett munkálatok kezdési és várható befejezési időpontja,

d) amennyiben a tájékoztatás időpontjában ismert, úgy a közterület-bontást és -helyreállítást végző kivitelező és képviselőjének, felelős műszaki vezetőjének megnevezése és elérhetősége,

e) a kivitelezés érdekében szükséges - részleges vagy teljes útlezárást igénylő - ideiglenes forgalomkorlátozási beavatkozás,

f) a kivitelezés által érintett zöldterület nagysága, fajtája, továbbá a szükség szerint kivágásra vagy átültetésre tervezett fásszárú növények helye és darabszáma.

52. § (1) A munkakezdési ütemtervek, valamint a helyi és Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül fekvő országos közutakat érintő építési és fejlesztési tervek birtokában, a közútkezelő minden év március 31. napjáig egyeztető tárgyalást tart, melyre az alábbiakban felsorolt, érintett szervezetek képviselőit hívja meg:

a) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül jelen lévő közmű- és közmű jellegű szolgáltatók,

b) a munkakezdési hozzájárulást kérő szervezetek, és - lehetőség szerint - a kivitelezéseket végzők,

c) Miskolci Rendőrkapitányság,

d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,

e) Országos Mentőszolgálat Miskolci Mentőállomás,

f) Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága,

g) Miskolc Városi Közlekedési Zrt.,

h) Volánbusz Közlekedési Zrt. Miskolci Területi Igazgatósága,

i) Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.,

j) Miskolci Önkormányzati Rendészet,

k) a területileg érintett önkormányzati képviselők.

(2) A közútkezelő az összesített munkakezdési ütemtervet a tárgyév április 15. napjáig összeállítja és elektronikus formában megküldi az érintett szervezeteknek.

53. § Az 52. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatók - érintettségük esetén - kötelesek a tulajdonukban, vagy üzemeltetésükben lévő létesítményeik állapotát felülvizsgálni és a szükséges beavatkozásokat az ütemezett közterület-bontással egyidejűleg elvégezni.

54. § (1) Az összesített ütemterv alapján, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elektronikus és nyomtatott média útján tájékoztatja a lakosságot. A tájékoztatásnak minden esetben ki kell terjednie arra, hogy a különböző közmű- vagy közmű jellegű szolgáltatásokat igénybe venni kívánók jelentsék be erre irányuló igényüket az adott szolgáltatónál és kérelmezzék az egyéni fogyasztási hely kialakítását.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség nem mentesíti a közmű építését, fejlesztését végző szolgáltatót, tulajdonost, vagy kivitelezőt az 55. §-ban meghatározott lakosságtájékoztatási kötelezettsége alól.

24. Közutak bontásával járó kivitelezéseket megelőző tájékoztatási kötelezettség

55. § (1) Közterületen, különösen közúton nyílt árkos munkavégzéssel járó nyomvonal jellegű létesítmény építési, fejlesztési és tervezett karbantartási munkáit legalább 5 naptári nappal megelőzően, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzésről írásos formában tájékoztatni az érintett lakosságot. A tájékoztatásnak ki kell terjednie:

a) a kivitelezés megnevezésére, céljára,

b) a létesítmény tulajdonosának, vagy a szolgáltató megnevezésére,

c) a kivitelezést végző, a felelős műszaki vezető megnevezésére és telefonos elérhetőségére,

d) a kivitelezés kezdési és várható befejezési időpontjára,

e) a kivitelezés érdekében esetlegesen szükségessé váló gépjármű-várakozóhelyek lezárására, kijelölt gyalogos átkelőhelyek áthelyezésére, mint a lakosságot különösen érintő korlátozások megnevezésére és időtartamára,

f) egyéb, a közútkezelő által meghatározott tartalomra.

(2) A tájékoztatókat oly módon kell elhelyezni, kifüggeszteni, hogy az érintett lakosság számára, a kihelyezést követően, a kivitelezés befejezéséig folyamatosan és észrevehetően, jól láthatóan elérhetőek legyenek.

56. § (1) Közösségi közlekedési megállóhelyek ideiglenes áthelyezésére vonatkozó tájékoztatás - a munkakezdési hozzájárulás jogosultja által az 55. § (1) bekezdésében foglalt határidőig, a közösségi közlekedési szolgáltatást ellátóval történt egyeztetése alapján - a közösségi közlekedési szolgáltatást végző feladata és kötelessége.

(2) Díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeknek a kivitelezés érdekében történő lezárása, kizárólag a várakozóhelyet üzemeltető által, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja részére meghatározott feltételek szerint engedélyezett.

25. Közút felbontásának műszaki követelményei

57. § (1) Utak, járdák, kerékpárutak alatt nyomvonal-jellegű létesítmény keresztirányban elsődlegesen talajfúrással vezethető át. Nyíltárkos technológiával csak abban az esetben végezhető építés, amennyiben kitakarás nélküli technológia, azaz talajfúrás, átsajtolás nem alkalmazható. A nyíltárkos munkavégzés szükségességét megfelelő adatokkal alátámasztva - a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatoltan - igazolni kell.

(2) Közút bontásával járó munkát abban az esetben szabad megkezdeni, amennyiben a folyamatos munkavégzéshez és az előírt határidőre történő befejezéséhez minden feltétel biztosított. A munkavégzés során, a közútkezelő felé késedelem nélkül be kell jelenteni a munkavégzés ütemezésében bekövetkezett változást.

(3) A gyalogosok, korlátozott közlekedőképességű személyek, valamint a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek biztonságos közlekedését, a célfuvarok teljesítését, mint például üzletek kiszolgálását, intézmények ellátását, a települési hulladék elszállítását, továbbá a lakóingatlanokra, üzletekbe, intézményekbe való bejárás lehetőségét a munkavégzés ideje alatt is biztosítani kell, különös tekintettel az egészségügyi és oktatási intézmények megközelíthetőségére.

58. § (1) Közút teljes szélességben történő lezárás tényéről, a munkakezdést legalább 15 nappal megelőzően, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles az alábbi szervezeteket írásban tájékoztatni:

a) Miskolci Rendőrkapitányság,

b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,

c) Országos Mentőszolgálat Miskolci Mentőállomás.

(2) Közúti jelzőtáblával megjelölt tűzoltósági felvonulási területre közterület-bontással járó munkavégzéshez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság hozzájárulását is meg kell kérni. A hozzájárulást a munkakezdési hozzájárulás kérelemhez csatolni kell.

(3) A munkavégzés során mindvégig biztosítani kell a közművek és a forgalomtechnikai létesítmények megközelíthetőségét. A közmű-létesítmények felszíni szerelvényeit szabadon és tisztán kell hagyni.

59. § Vezeték- és kábelfektetési munkát úgy kell végezni, hogy a fektetés, valamint a munkaárok-visszatöltés és alapkészítés folyamatosan kövesse a nyomvonalat. A nyitott munkaárok hossza nem haladhatja meg az egy kábeldobon lévő kábel hosszát.

26. Anyagok kiszállítása, tárolása és a közterület rendezettségének szabályozása

60. § (1) A munkavégzés során építőanyagok, eszközök, gépek kizárólag az igénybe vett és elkorlátozott munkaterületen belül tárolhatók. Munkaterületen kívüli közterületen tárolás kizárólag közterület-foglalási engedély birtokában és az abban meghatározott területen és feltételek maradéktalan betartása mellett, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 29/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően történhet.

(2) Kitermelt és visszaépítésre nem kerülő anyagot - legkésőbb a napi munkavégzés befejeztével - engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell szállítani.

61. § Az igénybe vett közterületről a munka befejezését követően, az építési tevékenység során keletkezett és használt anyagokat maradéktalanul el kell távolítani, a területet tiszta, rendezett állapotban kell a helyi közutak kezelője részére átadni. A csapadékvíz-elvezető árkokat, folyókákat és víznyelőket szükség esetén ki kell tisztítani. A munkavégzés során esetlegesen megsérült közúti műtárgyakat, az út tartozékait helyre kell állítani. A munkavégzés érdekében eltávolított vagy megsérült közúti jelzéseket az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

27. Közutak helyreállítása

62. § (1) Közút helyreállítását - figyelemmel a 11. §-ban foglaltakra - a munkakezdési hozzájárulás jogosultja végezheti. A jogosult által a munkavégzéssel megbízott kivitelező, vagy annak alvállalkozója kizárólag abban az esetben végezhet közút-helyreállítási munkát, amennyiben rendelkezik útépítési referenciával, melynek igazolását a közút kezelője kérheti.

(2) Közutak pályaszerkezetének rétegrendjét, a beépíthető anyagok minőségét, a beépített anyagok minőségének igazolását, formáját a közútkezelő a munkakezdési hozzájárulásban írja elő.

(3) A közútkezelő a közlekedés biztonságának, az eredeti forgalmi rend mielőbbi visszaállításának érdekében, a meghatározottaktól eltérő technológiát is előírhat.

(4) Közút pályaszerkezetének helyreállítása kizárólag abban az esetben kezdhető meg, amennyiben a közmű-vezeték környezetének, a töltés, valamint a munkakezdési hozzájárulásban meghatározott vastagságú pályaszerkezeti talajjavító réteg tömörsége, továbbá a földmű felszínén elért teherbírás az előírt értékeket teljesíti. A további helyreállítás első- és másodrendű főutakon, gyűjtőutakon, valamint minden olyan közúton, amelyen közösségi közlekedés bonyolódik, kizárólag a megfelelő teherbírást és tömörséget igazoló mérési jegyzőkönyvek megléte esetén folytatható. Egyéb közutak esetén a közútkezelő - a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának költségére - előírhatja az erre vonatkozó vizsgálatok elvégzését.

(5) A közútkezelő meghatározhatja a vizsgálatot végző laboratóriumok körét, valamint e körből a mérések elvégzőjét.

(6) A tömörségvizsgálatok díja a munkakezdési hozzájárulás jogosultját terheli. Minőségi vita esetén a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelő minőséget.

63. § (1) Utak és kerékpárutak alatt keresztirányban nyíltárkos technológiával átvezetett közművek esetén, az út-, vagy járdaalap a közlekedési forgalomból eredő közvetlen igénybevételeknek nem tehető ki; a burkolat helyreállításáig gondoskodni kell annak közlekedésre alkalmas lefedéséről. A közútkezelő előzetes hozzájárulása mellet, ilyen esetben félpályás útlezárás is megvalósítható.

(2) Amennyiben a munkagödör és a közút széle között megmaradó burkolatalap szélessége kevesebb, mint 0,5 m, úgy az alapréteget az útszegélyig, annak hiányában az út széléig vissza kell bontani és új alapréteget kell készíteni. Út-, vagy járdaszegély esetén, amennyiben a bontás során megsérül annak befoglaló betongerendája, úgy a helyreállítás arra is ki kell, hogy terjedjen.

(3) Első- és másodrendű főutakon, gyűjtőutakon, valamint minden olyan közúton, amelyen közösségi közlekedéssel érintett, a burkolatalapra következő aszfaltburkolati szerkezeti réteg ráépítése csak abban az esetben kezdhető meg, amennyiben ezt a helyi közutak kezelője a munkakezdési hozzájárulás kiegészítésében dokumentáltan jóváhagyta. Ennek feltétele az elkészült burkolatalap minőségének az e-UT 06.03.53 útügyi előírás vonatkozó fejezetében meghatározottak teljesülése és igazolása.

(4) A burkolatalapra a szilárdulási időn belül burkolati réteg ráépítése nem engedélyezett. A burkolatalapot a szilárdulási idő alatt a kiszáradástól védeni kell.

(5) Első- és másodrendű főutakon, gyűjtőutakon, valamint minden olyan közúton, amely közösségi közlekedéssel érintett, a burkolatalapnak a közútkezelő által történő átvételét követő legfeljebb harmadik napon meg kell kezdeni a burkolati réteg elkészítését. Közmű-bekötések és nem nyomvonal-építési munkák esetén, a burkolatalap átvételét követő legfeljebb ötödik napon, az ideiglenes forgalomszabályozást meg kell szüntetni, a közutat a forgalom részére újra meg kell nyitni. Ellenkező esetben, a munkavégzéssel összefüggésben kihelyezett forgalomtechnikai elemeket a közútkezelő - a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának költségére - elbontatja és elszállíttatja.

64. § (1) Aszfaltburkolat helyreállítását átlapolással kell elvégezni, melyet a munkaárok vízszintes vetületének járdában 0,5-0,5 méterrel, úttestben és kerékpárúton 1,0-1,0 méterrel megnövelt szélességében kell végezni. Aszfaltburkolatot kizárólag élvágást követően szabad helyreállítani. Aszfaltburkolat-munkahézagokat bitumenes hézagzáró-szalaggal szabad csatlakoztatni.

(2) Amennyiben 5 éven belül épült vagy felújított út, járda, kerékpárút, parkoló felbontásához a közútkezelő hozzájárul, úgy azt teljes szélességben és a munkaárok szélétől számítva - úton 10-10 m, járdán és kerékpárúton 5-5 m hosszúságban - az eredetivel megegyező új burkolattal kell helyreállítani.

(3) Azokon a területeken, ahol a burkolatban megnyitott „ablakok” egymástól 10 m távolságon belül helyezkednek el, összefüggő félpályás, azaz egy forgalmi sávos aszfaltozás szükséges.

(4) Közutak burkolatát - függetlenül a munkaároknak a közút hossztengelyével bezárt szögétől - kizárólag a közút hossztengelyére merőleges, vagy azzal párhuzamos élvágás(ok) mentén szabad helyreállítani.

(5) Járdák és kerékpárutak felbontása esetén - függetlenül a munkaárok szélességétől - a burkolatot minden esetben annak teljes szélességében és a vonatkozó útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell helyreállítani.

(6) 5 m szélességet meghaladó járdák és egyéb térfelületek esetén, a közútkezelő - a nyomvonalas létesítmény kiterjedésére figyelemmel - egyedileg határozza meg a helyreállítandó felület nagyságát.

(7) Közterület bontását érintő útcsatlakozásoknál - amennyiben a járda vonala a közutat keresztezi - a kiemelt szegélyeket le kell süllyeszteni és 8%-ot meg nem haladó esésű csatlakozó rámpát kell kialakítani a korlátozott közlekedőképességű személyek közlekedésének megkönnyítése érdekében. Egyes esetekben a közútkezelő előírhatja a vakok és gyengén látók átvezetésének megkönnyítésére szolgáló taktilis burkolati elemek beépítését is.

(8) Kerékpárút helyreállítása alkalmával, a szegélykő-süllyesztést az útburkolat felső síkjával azonos szintben kell kialakítani. A rámpa esése nem haladhatja meg a 8%-ot.

(9) Közút területén elhelyezkedő közművek fedlapjait úgy kell beépíteni és az út burkolatát, vagy a közterületet helyreállítani, hogy azok az út burkolatával, vagy a közterület felszínével azonos szintben legyenek. A beépített közmű-fedlapok „D” forgalmi terhelési osztálynak megfelelőek legyenek.

65. § (1) Első- és másodrendű főutakon, gyűjtőutakon, valamint minden olyan közúton, amely közösségi közlekedéssel érintett, útburkolatot két rétegben, kötő- és kopóréteg beépítésével, hengerelt aszfaltburkolattal kell kialakítani. Indokolt esetben, a helyi közutak kezelője előírhatja (F)-jelzetű, fokozott igénybevételnek megfelelő aszfalttal történő helyreállítást.

(2) (N)-jelzetű (normál forgalmi igénybevételnek megfelelő) hengerelt aszfaltburkolat alkalmazható az (1) bekezdésben nem említett szilárd burkolatú közutak, kerékpárutak és járdák helyreállítása esetén.

(3) Egy rétegű aszfaltburkolat kizárólag lakó- és kiszolgáló utak, kerékpárutak, valamint járdák helyreállítása során engedélyezett.

(4) Az aszfaltrétegek minőségi követelményei feleljenek meg az e-UT 06.03.21 útügyi előírás 4. fejezetében meghatározottaknak. Első- és másodrendű főutakon, gyűjtőutakon, valamint minden olyan közúton, amely közösségi közlekedéssel érintett, a követelményeknek való megfelelőséget minden esetben igazolni kell.

(5) A közútkezelő egyedileg előírhatja az e-UT 09.02.21. és e-UT 09.02.22 útügyi műszaki előírások szerinti pályaegyenetlenség-mérést. A vizsgálat díja a munkakezdési hozzájárulás jogosultját terheli.

66. § (1) Tér- és díszkő burkolattal kialakított, valamint építészeti szempontból kiemelt közterületek felbontását megelőzően, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles Miskolc Megyei Jogú Város Főépítészének állásfoglalását is megkérni és azt a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni.

(2) Beton burkolattal kialakított közlekedési felületek helyreállításának módját a közútkezelő egyedileg írja elő.

(3) Szilárd burkolattal el nem látott utakat érintő munkavégzés esetén, a helyi közutak kezelője az eredetitől eltérő, magasabb műszaki színvonalú, szilárd burkolatnak nem minősülő pályaszerkezet kialakítását írja elő az alábbi esetekben:

a) ha a nyomvonal jellegű létesítmény - a felbontott útpálya-szerkezet - hossza meghaladja a 100 métert, és

b) minden olyan munkavégzéssel összefüggésben, amely az út szerkezetét 100 méternél hosszabb szakaszon igénybe veszi és igénybevétele az út munkavégzéskori forgalmi terhelését meghaladja, ezáltal azt károsítja.

(4) A magasabb műszaki tartalom lehet geoműanyagok beépítése, talajstabilizáció alkalmazása, újrahasznosítható építési anyagok (darált beton) beépítése stb. Az erre vonatkozó előírásokat a helyi közutak kezelője a közútkezelői hozzájárulásban határozza meg.

28. Közutak ideiglenes helyreállítása

67. § (1) Közutak ideiglenes helyreállítása kizárólag abban az esetben engedélyezett, amennyiben a munkavégzés a tárgyév november 15. napjáig nem fejezhető be, vagy amennyiben a téli időjárási körülmények a végleges helyreállítást nem teszik lehetővé.

(2) A téli üzemeltetési időszakban, közterület felbontásával járó folyamatosan végzett munkák esetén, annak előírásai a vonatkozó építőipari műszaki és technológiai előírásokban foglaltak szerint, egyedileg kerülnek meghatározásra.

(3) Munkakezdési hozzájárulás a tárgyév november 15. napját követő időszakra vonatkozó meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be, amennyiben a jogosult vállalja a helyi közutak kezelőjének azon kikötését, hogy amennyiben az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a közút CKt-alaprétegének előírás szerinti helyreállítását, úgy kizárólag csak a munkagödör-visszatöltés végezhető el és talajtömörítés is csak addig végezhető, amíg annak állaga azt lehetővé teszi. A munkaterület elkorlátozását, valamint a szükséges forgalomkorlátozást ebben az esetben a végleges helyreállítás befejezéséig fenn kell tartani.

68. § (1) A közlekedőkre, vagy a közterületet rendeltetésének megfelelően használókra nézve balesetveszélyt jelentő tárgy, a helyreállítással érintett területen még ideiglenes helyreállítást követően sem maradhat.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja ideiglenes helyreállítás esetén is köteles a munkaterületet és annak közvetlen környezetét rendezetten és tisztán - építési törmeléktől, hulladéktól, szennyeződéstől, nyesedéktől és sártól mentesen - átadni.

(3) A végleges helyreállítás megkezdéséig - munkavégzés nélküli időszakban - sem a munkaterületen, sem közterület-használati engedély birtokában egyéb közterületen, a munkavégzéssel összefüggő lerakatok úgymint konténer, ömlesztett anyag, csőköteg nem maradhatnak.

(4) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles az ideiglenesen helyreállított munkaterületet rendszeresen ellenőrizni és a közlekedés biztonságának érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

(5) A közutak és egyéb közterületek burkolatának a 62-66. §-ban meghatározottak szerinti helyreállítását legkésőbb a tárgyév május 31. napjáig el kell végezni.

69. § A munkaterület és környezetének azon részén, amelyre a helyi közutak kezelője megrendelésére hó-eltakarítást és síkosságmentesítést végző járművek a közterület igénybevétele miatt nem tudnak bejutni, a hó-eltakarítást és síkosságmentesítést a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles elvégezni.

70. § (1) Amennyiben út, járda, kerékpárút, parkoló pályaszerkezetének alaprétege előírás szerint helyreállítható, azonban az aszfaltburkolat helyreállítására már nincs lehetőség, úgy a közút burkolatát - ideiglenes jelleggel - hidegen bedolgozható aszfalttal, a csatlakozó burkolattal azonos síkban kialakítva kell elvégezni úgy, hogy az így helyreállított burkolat a biztonságos közlekedésre alkalmas legyen. E technológia alkalmazásával a munkaterület-elkorlátozás és ideiglenes forgalomszabályozás megszüntethető a közút a forgalomnak átadható, a közút nem közlekedési célú igénybevételéért díj nem kerül felszámításra.

(2) Egyéb - a téli időjárási körülmények között tartós és akadálytalan, biztonságos közlekedésre alkalmas felületet nem eredményező - eljárás, úgymint föld-, zúzalék-feltöltés nem alkalmazható.

29. Késedelmes, vagy hibás kivitelezés

71. § (1) Amennyiben a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem tartja be a hozzájárulásban előírt határidőt, nem végzi el a szükséges helyreállítási munkákat, úgy a helyi közút kezelője azokat a hozzájárulás jogosultjának terhére elvégeztetheti.

(2) Amennyiben a helyreállítás minősége - fotókkal, vizsgálati eredményekkel alátámasztottan - nem felel meg az előírásoknak, úgy a munkakezdési hozzájárulás jogosultja, vagy az általa kivitelezéssel megbízott köteles saját költségén, 48 órán belül megkezdeni a hiba kijavítását és annak megtörténtéről a helyi közutak kezelőjét haladéktalanul tájékoztatni. A javítás megfelelőségét a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának ismételt minőségi vizsgálatokkal kell igazolnia. A hibás kivitelezésből eredő, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja által okozott károkért, a helyi közutak kezelője felelősséggel nem tartozik.

72. § Helyreállított közterületen - a kivitelezési munka nem megfelelő elvégzése miatt - süllyedésből vagy más hibából fakadó, annak megszüntetéséig bekövetkező károkért, balesetekért a munkakezdési hozzájárulás jogosultját terheli a felelősség.

30. Díjfizetésre vonatkozó rendelkezések

73. § Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért, továbbá a közutak bontása és helyreállítása alkalmával fizetendő díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A díjakat átutalással kell teljesíteni az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

74. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

75. § * 

Miskolc, 2021. december 16.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

1. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi közutak, valamint azok szakaszainak útosztályok szerinti besorolása

A B
1 A helyi közutak és közúti szakaszok útosztályai Közutak/közterületek megnevezése
2 Belterületi elsőrendű főutak - Baross G. u. - Kandó K. tér
- Északi tehermentesítő út (ÉTM), az Ady E. utcától a Vasgyári útig: Szeles u. - Jókai M. u. - Fazekas M. u. - Vologda u. - Thököly I. u. - Győri kapu
- Déli tehermentesítő út (DTM), a Király utcától az Újgyőri főtérig: Vörösmarty M. u. - Uitz B. u. - Kálvin J. u. (vissza: Rácz Gy. u. - Meggyesalja u.) - Petőfi S. u. (vissza: Geró J. u.) - Vászonfehérítő u. - Kiss E. u. - Vasgyári út
- Szentpéteri kapu (26. sz. út csatlakozásától) - Petőfi S. tér - Kazinczy F. u. - Szemere B. u. - Mindszent tér - Görgey A. u. - Csabai kapu (3. sz. út útcsatlakozásáig.)
- Corvin u. - Szentpáli u.
- Andrássy Gy. u. (vissza: Első u.) - Kiss tábornok u. - Táncsics M. tér - Árpád u. - Hegyalja u. (kezelésbe átvett 2517. és 2505. sz. utak)
3 Belterületi másodrendű főutak - Sajószigeti u. - Várközi L. u. - Repülőtéri út (a 306. sz. út csatlakozásától a Szentpéteri kapuig)
- Bajcsy-Zs. E. u.
- Soltész N. K. u. (3. sz. főút csatlakozásától)
- Miskolctapolcai út - Tapolcai u. (buszfordulóig)
- Szentgyörgy u. - Klapka Gy. u. - Pattantyús Á. G. u. - Mendikás u. - Avasalja u. - Domb u. - Gyár u. - Nagyváthy J. u.
- Ifjúság u.
- Hunyadi J. u. - a Dayka G. utcától - Tizeshonvéd u. (vissza: Szent I. u.) - Győri kapu (vissza: Bársony J. u.)
- Vasgyári út (Kiss E. utcától) - Gózon L. u. - Puskin u. - Ládi telep - Szántó K. J. u. - Komlós tető - Olvasztár u. - Báthory sor
- Testvériség u. a Szarkahegy utcáig (kezelésbe átvett 2517. sz. út)
- Bertalan u. - Erenyő u. - Bollóalja u. - Barátság tér - Állomás tér - Erdő sor (buszfordulóig)
- Lórántffy Zs. u. - Muhi u. - Gózon L. u. (kezelésbe átvett 2505. sz. út)
4 Belterületi gyűjtőutak - Besenyői u.
- Fonoda u. - Szinva u.
- Csokonai V. M. u. - Alföldi u.
- Forgács A. u. - Gyöngyösi I. u.
- Somlay A. u. - Szenyvíztelepi u.
- Erkel F. u. - Mohostó u. - Bogáncs u.
- Erzsébet K. u. - Bacsinszky A. u.
- Lavotta u.
- Szolártsik S. tér - Szabó K. u. - Beniczky L. u.
- Mésztelep u. - Károli G. tér
- Sütő J. u.
- Szabadságharc u. - Lévay J. u.
- Huba u. - Kassai u. - Leventevezér u. - Huszár u. - Szeles u. - Hatvanötösök u.
- Madarász V. u. - Batthyány L. u. - Palóczy L. u. (vissza: Deák F. tér) - Kis-Hunyad u.
- Meggyesalja u. - Dayka G. u. - Kis-Hunyad u. - Vologda u.
- Malomszög u. - Ilona u. - Bedegvölgy u. - (vissza: Dóczy J. u.) - Dóczy J. u.
- Dózsa Gy. u.
- Feszty Á. u.
- Árok u.
- Laborfalvi R. u. - Pallos u.
- Damjanich J. u.
- Gálffy I. u. - Zoltán u.
- Fürdő u.
- Kerpely A. u.
- Jedlik Á. u. - Kabar u. (tovább: Mester u. és Irma u. közösségi közlekedéssel érintett szakaszai) - Téglagyári u. - Glanzer M. u. - Lónyai M. u.
- Örös u. mentők által járt szakasza
- Szeder u.
- Könyves K. u. - Köztársaság u.
- Kökény u. - Karinthy F. u. - Havas u. - Fényesvölgyi u. - Endrődi S. u.
5 Kiszolgáló-és lakóutak A 2., 3. és 4. sorban fel nem sorolt belterületi utcák.
6 Külterületi közutak A helyi építési szabályzatban beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak.
7 Kerékpárutak Miskolc közigazgatási határán belül létesített, kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).
8 Gyalogutak és járdák A belterületi közutak melletti, valamint azoktól különálló, gyalogosok közlekedésére szolgáló közterületek.

2. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért, továbbá a közutak felbontása és helyreállítása alkalmával fizetendő díjak

A B C
1 Útosztály Igénybevétel jellege Díj
(Ft/m
2/nap)
2 Elsőrendű főutak sport és kulturális rendezvény 0
3 vásár, egyéb 30
4 önerős építési terület 75
5 egyéb építési terület 100
6 Másodrendű főutak és gyűjtőutak sport és kulturális rendezvény 0
7 vásár, egyéb 15
8 önerős építési terület 35
9 egyéb építési terület 50
10 Kiszolgáló- és lakóutak, sport és kulturális rendezvény 0
11 külterületi helyi közutak, kerékpárutak, vásár, egyéb 10
12 gyalogutak és járdák önerős építési terület 15
13 egyéb építési terület 25

A közút nem közlekedési célú igénybevételének minimális területnagysága: 15 m2.

Szorzószámok:

A B
1 Belváros 2
2 Közút teljes szélességben történő lezárása 4

3. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei

A B C
1 Közútkezelési szolgáltatási
osztály
Szórási munka megkezdésének
időpontja az észleléstől számítva
(óra)
A síkosság megszüntetésének
határideje
(óra)
2 I. 1 4
3 II. 2 8
4 III. 6 10
5 IV-V. 8 48

4. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Útellenőrzések gyakorisága

A B
1 Közútkezelési szolgáltatási osztály, valamint azon belül nevesített közúti infrastruktúra-elemek Útellenőrzés gyakorisága
2 I. naponta
3 II. háromnaponta
4 III. hetente
5 IV-V. havonta
6 VI-VII. félévente
7 Szintbeni közúti-vasúti kereszteződések vasúti fővonalon naponta
8 Szintbeni közúti-vasúti kereszteződések vasúti mellékvonalon, iparvágány és egyéb vasúti kereszteződésekben kétnaponta
9 Közösségi közlekedési útvonalak hetente kétszer
10 Földutak (IV./f, V./f) évente egyszer
11 Díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek hetente

5. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Burkolathibák javításának időhatárai

A B C D E
1 Közútkezelési szolgáltatási osztály
2 Burkolathibák fokozatai I. II. III. IV., V., VI., VII.
3 1. fokozat éves javítási program szerint
4 2. fokozat 3 nap 5 nap 8 nap 30 nap

6. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Aluljáróhibák javításának fokozatai és időhatárai

A B C D
1 Közútkezelési szolgáltatási osztály
2 Hibák fokozatai A.I. A.II. A.III.
3 1. fokozat éves javítási program szerint
4 2 fokozat 14 nap 28 nap 60 nap

7. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Támfalak és lépcsők, lejtők hibáinak javítási fokozatai és időhatárai

A B C
1 Közútkezelési szolgáltatási osztály
2 Hibák fokozatai T.I. T.II.
3 1. fokozat éves javítási program szerint
4 2 fokozat 14 nap 28 nap

8. melléklet a 48/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Közúti jelzőtáblák hibáinak javítási határideje

A B C D E F G
1 Közútkezelési szolgáltatási osztály
2 Hibák fokozatai I. II. III. IV. V. VI.-VII.
3 1. fokozat javítási program szerint
4 2 fokozat 3 nap 6 nap 10 nap 20 nap 30 nap 30 nap