Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága;

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét 87.012.612.284 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 47.376.900.552 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 39.635.711.732 Ft,

b) kiadási főösszegét 56.726.018.464 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 49.124.783.680 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 7.601.234.784 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 8., 9., 10., 14., 15., mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege 10.340.028.244 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.661.255.041 Ft,

c) a dologi kiadások összege 15.069.142.321 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 445.672.051 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 12.184.811.485 Ft,

f) a beruházások összege 5.453.634.418 Ft,

g) a felújítások összege 116.715.006 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 3.853.525.114 Ft,

i) finanszírozási kiadások 7.601.234.784 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 24.286.003 Ft,

b) az adósságszolgálat tárgyévi összege a likviditási célú hitel állományváltozása nélkül 776.724.884 Ft.

2. A 2021. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 20. melléklet szerint 30.286.593.820 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 23. melléklet részletezi.

(2) A 30.286.593.820 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 29.394.343.285 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 174.059.575 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 718.190.960 Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt a 2022. évi eredeti költségvetésben előző évi maradvány felhasználásaként 594.436.958 Ft összegben, az intézmények 2021. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.062.534.043 Ft összegben, az Önkormányzat 2021. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 27.407.558.580 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 222.064.239 Ft összeget a 2022. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó kiadási feladatait tételesen a 21. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó kiadási feladatait a 22. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés:

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 15.149.924.213 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege 2.320.801.482 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 9.783.965.908 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege 3.045.156.823 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 60.087.042 Ft összegben állapítja meg a 24. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 42.557.482.793 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 505.227.814 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 1.617.393.271 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 3., 4., 5., 6., 7. mellékletek tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2022. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 20., 21., 22., 23. és 24. mellékletében foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Választókerületi Alap felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Mecénási Alap 2021. évi felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 25. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 26. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2021. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet, vagyonmérlegét a 17. melléklet, az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet, a követelések könyv szerinti értékét a 19. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2022. április 28.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

1. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez