Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és - üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét 91.465.823.274 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 50.675.973.070 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 40.789.850.204 Ft,

b) kiadási főösszegét 65.624.516.789 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 55.684.905.418 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 9.939.611.371 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 7- 9. mellékletek, 13. melléklet és14. melléklet tartalmazzák.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege 12.130.926.758 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.777.327.782 Ft,

c) a dologi kiadások összege 15.565.063.037 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 29.551.522 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 11.953.759.472 Ft,

f) a beruházások összege 9.605.962.660 Ft,

g) a felújítások összege 225.467.112 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 4.396.847.075 Ft,

i) finanszírozási kiadások 9.939.611.371 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 27.529.608 Ft,

b) az adósságszolgálat tárgyévi összege a likviditási célú hitel állományváltozása nélkül 1.031.251.816 Ft.

2. A 2022. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 19. melléklet szerint 25.841.306.485 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 22. melléklet részletezi.

(2) A 25.841.306.485 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 25.052.225.087 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 111.367.229 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 677.714.169 Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt a 2023. évi eredeti költségvetésben előző évi maradvány felhasználásaként 650.000.000 Ft összegben, az intézmények 2022. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.538.324.205 Ft összegben, az Önkormányzat 2022. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 22.544.040.577 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 108.941.703 Ft összeget a 2023. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó kiadási feladatait tételesen a 20. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó kiadási feladatait a 21. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés:

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 10.908.978.962 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege 2.411.869.705 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 5.877.618.028 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege 2.619.491.229 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 208.969.874 Ft összegben állapítja meg a 23. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 33.453.019.539 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 604.586.193 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 2.142.707.886 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2023. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 19-23. mellékletekben foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Választókerületi Alap felhasználását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Mecénási Alap 2022. évi felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 24. melléklet tartalmazza.

(5) A 2022. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 25. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2022. december 31-i állapot szerint a 15. melléklet, vagyonmérlegét a 16. melléklet, az Önkormányzat részesedéseit a 17. melléklet, a követelések könyv szerinti értékét a 18. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2023. április 27.

Dr. Ignácz Dávid
jegyző
Veres Pál
polgármester

1. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez